Άρθρο 4 – Καθιέρωση ειδικού ελέγχου εκπομπών θορύβου κυκλοφορούντων μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος

 1. Καθιερώνεται ειδικός έλεγχος θορύβου για τα κυκλοφορούντα μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες και τρίτροχα οχήματα. Όλα τα κυκλοφορούντα μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες και τρίτροχα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Κάρτα Ελέγχου  Θορύβου (Κ.Ε.Θ.),  με  την οποία πιστοποιείται ότι κατόπιν ελέγχου  πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της.Σε όχημα που υποβάλλεται σε Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος θορύβου, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) θα επέχει θέση Κ.Ε.Θ. με χρονική ισχύ ίση με αυτήν της Κάρτας.
 2. Η κάρτα ελέγχου θορύβου (Κ.Ε.Θ.) χορηγείται σε κάθε όχημα, εφόσον τούτο ανταποκρίνεται στα κριτήρια ελέγχου, από τα λειτουργούντα Δημόσια ή Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. ή από ειδικά  εξουσιοδοτημένα  από  τις Υπηρεσίες  Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, συνεργεία  επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που  υπάγονται στο ν. 1575/1985, έναντι αμοιβής.
 3. Με κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων καθορίζονται η μορφή και το  περιεχόμενο της Κ.Ε.Θ., οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία  χορήγησής της, η όλη διαδικασία και τα κριτήρια ελέγχου θορύβου, η συχνότητα διενέργειας του ελέγχου αυτού, η διαδικασία αξιολόγησης, αδειοδότησης και εποπτείας των φορέων έκδοσής της και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω θέμα.
 4. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη καθορίζεται η έναρξη του θεσμού και το πρόγραμμα πρόσκλησης σε κάθε Περιφέρεια, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη παράγραφο 2.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, καθορίζεται ειδικό τέλος το οποίο επιβάλλεται για τον έλεγχο των μοτοσικλετών των μοτοποδηλάτων και τρίτροχων οχημάτων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ για τον  ειδικό  έλεγχο  θορύβου.
 6. Τα έντυπα των καρτών ελέγχου θορύβου χορηγούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, τα οποία καταβάλλουν ειδικό τέλος για την αγορά τους, το  ύψος  του  οποίου  ορίζεται  σε  ποσοστό 15% επί του ποσού που θα καταβάλλεται από τους κατόχους των οχημάτων για τη διενέργεια ελέγχου θορύβου στα Δημόσια ΚΤΕΟ, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.
 7. Σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς και της νομοθεσίας που διέπει εν γένει τον τεχνικό έλεγχο εκπεμπόμενου θορύβου των μοτοποδήλατων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων στη Χώρα, επιβάλλονται οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
  • α.      Στους φορείς στους οποίους χορηγείται άδεια έκδοσης Κ.Ε.Θ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
  • αα.    Πρόστιμο από τριακόσια (300) έως χίλια (1.000) ευρώ. Αν διαπιστωθούν περισσότερες παραβάσεις στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου, το ανώτατο ύψος του συνολικού προστίμου μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
  • ββ.    Αφαίρεση της άδειας έκδοσης Κ.Ε.Θ. από είκοσι (20) ημέρες έως και οριστικά, καθώς και εφαρμογή των διατάξεων του ποινικού κώδικα.
  • γγ.    Σε άρνηση του υπευθύνου του φορέα να υποβληθεί σε έλεγχο από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο όργανο αφαιρείται η άδεια έκδοσης Κ.Ε.Θ. για τριάντα (30) ημέρες.
  • β.      Στους οδηγούς των μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων.
  • αα.    Πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ όταν διαπιστώνεται ότι το μοτοποδήλατο ή η μοτοσικλέτα ή το τρίτροχο όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με ισχύουσα Κ.Ε.Θ., ενώ υπάρχει η σχετική υποχρέωση.
  • ββ.    Αφαίρεση της Κ.Ε.Θ. εφόσον κατέχουν ή χρησιμοποιούν πλαστή ή μη νομίμως εκδοθείσα Κ.Ε.Θ.. Επίσης επιβάλλονται και οι διατάξεις του ποινικού κώδικα.
  • γγ.    Ακύρωση της Κ.Ε.Θ. εφόσον κατέχουν ή χρησιμοποιούν Κ.Ε.Θ. με ελλιπή ή εσφαλμένη καταχώριση στοιχείων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, καθορίζονται τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία επιβολής των πιο πάνω κυρώσεων, τα κριτήρια επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν το μετρητικό εξοπλισμό, λανθασμένη μέτρηση λόγω κακής βαθμονόμησης των οργάνων ή κακής διαδικασίας μέτρησης, ή και παραβάσεις που αφορούν διοικητικής φύσης υποχρεώσεις, τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλο σχετικό  θέμα.

 • 4 Αυγούστου 2010, 10:20 | Γιωργος Α

  Ως μοτοσυκλετιστης συμφωνω με το μετρο περι ηχορυπανσης, γιατι απλα σεβομαι τους υπολοιπους συνανθρωπους μου.
  Με τους ορους που αναφερει ο Εκπροσωπος της ΛΕΜΟΤ.
  Κατι ουσιασικο δηλαδη και οχι εισπρακτικο.

 • 4 Αυγούστου 2010, 09:54 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ

  Όσοι εξουσιοδοτημένοι φορείς ελέγχου οχημάτων για την χορήγηση ΚΕΚ και ΚΕΘ δεν είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1434:2008, ώστε η πολιτεία να διασφαλίσει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες είναι «ποιοτικά αντίστοιχες» ανεξάρτητα από τον φορέα ελέγχου χορήγησης ΚΕΚ και ΚΕΘ και δεν δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ φορέων ελέγχου όσον αφορά το κόστος συντήρησης- διακρίβωσης του εξοπλισμού , διαπίστευσης ή πιστοποίησης κ.λ.π.
  Η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1434:2008 «Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών των συνεργείων, των φανοποιείων και των επιχειρήσεων πώλησης αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων» (Criteria for quality assessment of automotive relevant service organizations) στο Παράρτημα Β (τυποποιητικό) αναφέρετε στην παράγραφο:
  Β.3 : Ειδικές απαιτήσεις για συνεργεία
  ……..
  50. Πρέπει να υπάρχουν όλα τα τεχνικά εγχειρίδια που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών και να επικαιροποιούνται με κατάλληλο μηχανισμό.
  51. Πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για τον εξοπλισμό και να υλοποιείται.
  52. Πρέπει να υπάρχουν οδηγίες συντήρησης του εξοπλισμού καθώς και τα σχετικά αρχεία.
  53. Πρέπει να διενεργείται διακρίβωση ή επαλήθευση των συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης σε καθορισμένα διαστήματα.
  54. Πρέπει να τηρούνται κατάλληλα αρχεία των διακριβώσεων των προαναφερθέντων συσκευών, τα οποία να υποδεικνύουν την ιχνηλασιμότητα σε εθνικά ή διεθνή πρότυπα.
  55. Πρέπει να σημαίνεται κατάλληλα ο διακριβωμένος εξοπλισμός.
  56. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, εάν κάποια συσκευή βρεθεί ότι λειτουργεί εκτός των προδιαγραφών της.
  57. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για μετρήσεις πρέπει να ελέγχεται για την καλή του λειτουργία.

  Προτείνεται η αναδιατύπωση των παραγράφων 2 και 3
  2. Η κάρτα ελέγχου θορύβου (Κ.Ε.Θ.) χορηγείται σε κάθε όχημα, εφόσον τούτο ανταποκρίνεται στα κριτήρια ελέγχου, από τα λειτουργούντα Δημόσια ή Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. ή από ειδικά  εξουσιοδοτημένα  από  τις Υπηρεσίες  Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, συνεργεία  επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που  υπάγονται στο ν. 1575/1985 και έχουν πιστοποιηθεί κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1434:2008, έναντι αμοιβής.
  3. α) Δημιουργείται στην αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής, βάση δεδομένων καταγραφής σε πραγματικό χρόνο των μετρήσεων για την χορήγηση ΚΕΚ και ΚΕΘ και ασφαλούς ταυτοποίησης των στοιχείων – φωτογραφιών συστήματος απαγωγής καυσαερίων – μείωσης θορύβου που διατηρούνται στα όργανα μέτρησης ή στην τοπική βάση του φορέα ελέγχου , των αποκλίσεων- παρατηρήσεων – παραβάσεων – μη συμμορφώσεων από τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις των Εθνικών – Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων, που διαπιστώνονται από τους Επιθεωρητές – Αξιολογητές του φορέα πιστοποίησης και τα όργανα ελέγχου που συγκροτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις ανά φορέα ελέγχου ΚΕΚ και ΚΕΘ (Δημόσια – Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, Κινητές μονάδες ΚΤΕΟ, Συνεργεία χορήγησης ΚΕΚ – ΚΕΘ κ.λ.π.)
  β) Με κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων καθορίζονται τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία καταγραφής των ευρημάτων στην «βάση δεδομένων καταγραφής των μετρήσεων – της ασφαλούς ταυτοποίησης των στοιχείων – φωτογραφιών συστήματος απαγωγής καυσαερίων – μείωσης θορύβου που διατηρούνται στα όργανα ή στην τοπική βάση του φορέα ελέγχου , των αποκλίσεων- παρατηρήσεων – παραβάσεων – μη συμμορφώσεων», το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία της βάσης δεδομένων, η μορφή και το  περιεχόμενο της Κ.Ε.Θ., οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία  χορήγησής της, η όλη διαδικασία και τα κριτήρια ελέγχου θορύβου, η συχνότητα διενέργειας του ελέγχου αυτού, η διαδικασία αξιολόγησης, αδειοδότησης και εποπτείας των φορέων έκδοσής της και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω θέμα.

 • 3 Αυγούστου 2010, 16:59 | Νίκος Κτιστάκης

  Κατά την γνώμη μου, για την έκδοση των ΚΕΘ μόνα αρμόδια πρέπει να είναι τα ΙΚΤΕΟ σαν οι μόνοι διαπιστευμένοι φορείς και όχι τα συνεργεία γιατί τότε κινδυνεύει ο θεσμός να καταντήσει σαν τις ΚΕΚ.

 • Αξιότιμοι Κύριοι

  σχετικά με το άρθρο 4 (Κάρτα Θορύβου) οι παρατηρήσεις είναι επουσιώδεις και για διάκριση γράφονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ:

  1. …
  2. Η κάρτα ελέγχου θορύβου (Κ.Ε.Θ.) χορηγείται σε κάθε όχημα, εφόσον τούτο ανταποκρίνεται στα κριτήρια ελέγχου, από τα λειτουργούντα Δημόσια ή Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. ή από ειδικά εξουσιοδοτημένα από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, συνεργεία επισκευής ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που υπάγονται στο ν. 1575/1985, έναντι αμοιβής.
  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων καθορίζονται η μορφή και το περιεχόμενο της Κ.Ε.Θ., οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής της, η όλη διαδικασία και τα κριτήρια ελέγχου θορύβου ΣΤΟ ΚΤΕΟ ή ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ή ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ, η συχνότητα διενέργειας του ελέγχου αυτού, η διαδικασία αξιολόγησης, αδειοδότησης και εποπτείας των φορέων έκδοσής της και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω θέμα.

  4. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη +++ ΟΧΙ ΠΙΑ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ βάλτε τι προβλέπει ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ +++ καθορίζεται η έναρξη του θεσμού και το πρόγραμμα πρόσκλησης σε κάθε Περιφέρεια, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη παράγραφο 2.
  5. Με ….
  6. Τα έντυπα των καρτών ελέγχου θορύβου χορηγούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, τα οποία καταβάλλουν ειδικό τέλος για την αγορά τους, το ύψος του οποίου ορίζεται σε ποσοστό 15% επί του ποσού που θα καταβάλλεται από τους κατόχους των οχημάτων για τη διενέργεια ελέγχου θορύβου στα Δημόσια ΚΤΕΟ, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΛΟΓΟ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
  7. …..

  Βαγγέλης Διέννης
  210 8104000

 • 3 Αυγούστου 2010, 15:15 | ΓΙΩΤΑ ΚΑΡΡΑ

  Και κάτι άλλο, ΠΟΛΥ σημαντικό!
  Μία μοτοσυκλέτα 10 ετίας ή 15ετίας, ειναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να παράγει το ίδιο επίπεδο θορύβου με μία σύγχρονη euro2 ή euro3…ΠΟΙΟΣ και με ΠΟΙΑ κριτήρια θα αποφασίσει ΠΟΣΟ παραπάνω (σε Χ dB – ντεσιμπελ) θα επιτρέπεται να εκπέμπει Α) με την εργοστασιακή εξάτμιση Β) με after market εξάτμιση.
  Σε περίπτωση αλλαγής λόγω φθοράς της εργοστασιακής με άλλη, εμπορίου, ακόμα και για τις καινούριες (<4 ετων), ΤΙ θα ισχύσει?

 • 3 Αυγούστου 2010, 14:08 | ΓΙΩΤΑ ΚΑΡΡΑ

  Το να πάρει κάποιος ένα ηχόμετρο στο χέρι και να βγει στους δρόμους ΔΕΝ είναι λυση, χειρότερα θα τα κάνει τα πράγματα…Δεδομένου οτι για την πραγματοποίηση μιας σωστής τεχνικά ηχομέτρησης πρέπει να τηρούνται αυστηρά κάποιες προϋποθέσεις / παράμετροι σωστής ρύθμισης του οργάνου μέτρησης (ντεσιμπελόμετρο ελληνιστί…), του χώρου, (αλλα ΚΑΙ της απόστασης και γωνίας λήψης του οργάνου από την πηγή του ήχου…), όπως και εκπαίδευσης του προσωπικού που θα ασχοληθεί με αυτήν…
  ΠΩΣ θα τα διασφαλίσετε ολα αυτά ???
  Εννοείται ότι είμαι ΚΑΤΑ κάθε είδους ηχορρύπανσης, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, το νομοσχέδιο αυτό χρήζει ΠΟΛΥ συζήτησης από όλους μας…

 • 3 Αυγούστου 2010, 13:40 | Αλέξανδρος

  όπως ειπώθηκε και στα σχόλια πριν.. πάω και βγάζω Κ.Ε.Θ…. αμέσως μετά βγάζω την εξάτμιση./εξατμίσεις και βάζω τις after market. Μια τρύπα στο νερό έγινε πάλι.

  Επίσης… όταν έχεις εξάτμιση εργοστασιακή , έχει περάσει ήδη έγκριση τύπου αφού βγάζει νομότυπα άδεια κυκλοφορία στην Ε.Ε. Γιατί να πληρώσω για δεύτερη φορά παράβολο;

  Να γίνει σαφώς έλεγχος αλλά απο την στιγμή που διαπιστωθεί οτι δεν έχει πειραχτεί και λειτουργεί στα προδιαγραφόμενα όρια της Ευρωπαϊκής οδηγίας γιατί να πληρώσω πάλι για κάτι που ήδη είναι εγκεκριμένο;

  Δεν ξέρω ποιός είναι εκείνος που σχεδίασε το άρθρο εδώ αλλά ειναι εμφανέστατο οτι δεν έχει ιδέα απο μοτοσυκλέτες και το τι γίνεται στον χώρο αυτόν.

 • 3 Αυγούστου 2010, 10:39 | Γιάννης Σ.

  Εμένα μου φαίνεται ένα ακόμα μέτρο με εισπρακτικό και μόνο χαρακτήρα.
  Ολα τα δίκυκλα έχουν μετρηθεί ως προς το θόρυβο για την ταξινόμηση. Μάλιστα τα επίπεδα θυρόβου αναγράφονται και στην άδεια κυκλοφορίας. Ποιός λόγος υπάρχει λοιπόν στο να κουβαλάω άλλο ένα «χαρτάκι» που θα γράφει πάνω το επίπεδο θορύβου της μηχανής μου. Εγώ, εκτός από την καταβολή του παραβόλου δεν βλέπω κανέναν.
  Γιατί επιτρέπεται η εισαγωγή και η πώληση εξατμίσεων που προκαλούν ηχορύπανση?
  Υποθέτω πως επειδή είναι δύσκολο να γίνει έλεγχος σε όλα τα δίκυκλα και να υποβληθούν σε πρόστιμο οι παραβάτες, αποφασίστηκε στο όνομα της ηχορύπανσης να πληρώσουν ΟΛΟΙ οι δικυκλιστές ένα παράβολο, ώστε να μην ενοχληθούν και αναγκαστούν να βγουν στους δρόμους και να κάνουν μετρήσεις τα συνεργεία.
  Προσωπικά αυτό μου φαίνεται απαράδεκτο. Δεν νομίζω οτι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί με αιφνίδιους ελέγχους και μετρήσεις στο δρόμο και με απαγόρευση εισαγωγής και εμπορίας ακατάλληλων αξεσουάρ. Αν θέλετε να σας δώσω έστω και 10 ευρώ για να με μετρήσετε (κάτι που το έχετε ήδη κάνει), γιατί δεν κατεβάζετε σαν αντιστάθμισμα το ΦΠΑ στα κράνη και στον εξοπλισμό ασφαλείας?

 • 2 Αυγούστου 2010, 19:24 | Τάκης Κωνσταντάκος

  Θεωρώ πως έχει καταντήσει τουλάχιστον κακόγουστο αστείο, η Πολιτεία να εφευρίσκει τρόπους να συλλέξει χρήματα με το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος. Υπάρχει άραγε άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να εκδίδει Κ.Ε.Θ.;;;
  Δηλαδή αντί να δίδονται κίνητρα στους έλληνες να κυκλοφορούν ολοένα και περισσότεροι με δίκυκλα που είναι λιγότερο ρυπογόνα και ενεργοβόρα από τα τετράτροχα, βλέπουμε μία πολιτική προς την αντίθετη κατεύθυνση! Πραγματικά αισθάνομαι να υποτιμάται η νοημοσύνη μου!!!
  Συμφωνώ απόλυτα στο να ελέγχονται όλα τα οχήματα για την στάθμη θορύβου που παράγουν και σε περίπτωση που υπερβαίνει να θεσπισμένα όρια, οι κυρώσεις να είναι ιδιαίτερα αυστηρές, όπως γίνεται και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. ‘Όμως τέλη για τον θόρυβο πρώτη φορά το ακούω!! έλεος!! Ήθελα να ήξερα ποιοι φωστήρες σύμβουλοι τα σκέπτονται αυτά!!!
  Καταλαβαίνω και σέβομαι την ανάγκη για έσοδα του κράτους, ιδίως την εποχή αυτή, αλλά τουλάχιστον να υπάρχουν και λογικές δικαιολογίες!!! και εν πάση περιπτώσει ότι είδους τέλη θεσπιστούν να έχουν κάποια χρησιμότητα. Πράγμα που σημαίνει ότι τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από την υποβολή τους, θα δαπανηθούν για τον σκοπό που προβλέπονται. Παρακαλώ τους αρμόδιους να μας απαντήσουν, τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τα τέλη θορύβου σε ποιες ακριβώς δαπάνες θα καταναλωθούν σε σχέση με την ηχορύπανση και κατ’ επέκταση την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών;;;
  Φοβάμαι πως δυστυχώς θα έχουν κι αυτά τα χρήματα, την τύχη των πόρων των τελών κυκλοφορίας, που ενώ σκοπός τους είναι να διατεθούν για την καλή ποιότητα και την ασφάλεια των δρόμων, μόνο εκεί δεν διατίθεται!!! Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, καθημερινά οι δικυκλιστές να δοξάζουμε την τύχη μας που καταφέραμε να αποφύγουμε τις αναρίθμητες «παγίδες» των Ελληνικών οδοστρωμάτων και να γυρίσουμε σώοι σπίτια μας!
  Ελπίζω από καρδιάς πριν την τελική κατάρτιση του εν λόγω νομοσχεδίου οι αρμόδιοι να σκεφτούν λογικά και με σεβασμό προς τους πολίτες και να επιλέξουν ρυθμίσεις που πράγματι θα προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας χωρίς να υποτιμούν την νοημοσύνη μας.
  Η πρότασή μου ταυτίζεται με αυτή του κ. Χρήστου Στεργιόπουλου και προσθέτω επίσης την θέσπιση ακόμα αυστηρότερων κυρώσεων, αν οι ήδη θεσπισμένες με βάση το υπάρχον νομοθετικού πλαισίου πιστεύεται, ότι δεν λειτουργούν ως σοβαρό αντικίνητρο που θα λύσει το πρόβλημα της ηχορύπανσης των δικύκλων, που δυστυχώς υπάρχει.

 • 2 Αυγούστου 2010, 18:54 | Κατερίνα Βένερη

  Το ενδιαφέρον θα ήταν, για μια φορά σε αυτή τη χώρα, και αφού θεσπίζεται η ΚΕΘ για την προστασία του περιβάλλοντος, να πληρώνουν μόνο οι παραβάτες και όχι όλοι οι μοτοσυκλετιστές. Διαφορετικά, υποψιάζομαι ότι το κίνητρο είναι εισπρακτικό, κάνω λάθος;

 • 2 Αυγούστου 2010, 10:12 | Δημητρακοπουλος Βασιλης

  Τα μετρα και παλι δεν θα εχουν την σωστη εφαρμογη οπως και πολλα αλλα . Το καλυτερο θα ηταν να υπαρχουν ελεγχοι στους δρομους και οχι αλλο ενα παραβολο και μια μερα χαμενη για τους νομιμους . Αυτοι που εχουν αλλαγμενες εξατμισεις θα βαλουν πανω στο μηχανακι τους την εργοστασιακη να βγαλουν την Κ.Ε.Θ. και στην συνεχεια που θα ειναι »νομιμοι» θα ξαναβαλουν την aftermerket. Καντε ελεγχους ουσιαστικους αν θελετε να λυσετε το προβλημα και μην ταλαιπωρειτε τον κοσμο με γραφειοκρατεια και παραβολα χωρις νοημα .
  Ευχαριστω .

 • 2 Αυγούστου 2010, 10:35 | Γιώργος Γλυκός

  Εάν υπάρχει πραγματική βούληση για να περιοριστεί το φαινόμενο της ηχορύπανσης να βγουν στον δρόμο εκπαιδευμένα συνεργεία της τροχαίας και να κάνουν σχετικούς ελέγχους επιβάλλοντας τα πρόστυμμα που προβλέπονται.

  Αυτό που διαβάζω στο άρθρο 4 είναι μια ακόμα δικαιολογία για φορολογία χωρίς κανένα απόλυτος αποτέλεσμα (είναι λογικό ότι όταν κληθώ να βγάλω κάρτα θορύβου…. για τον έλεγχο, θα τοποθετήσω στην μοτοσικλέτα μου την εξάτμιση του κατασκευαστή για να είμαι εντός ορίου)

 • 2 Αυγούστου 2010, 08:26 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ

  Στην Κομοτηνή όπου ζώ, η κατάσταση με τον υπερβολικά εκπεμπόμενο θόρυβο των διτρόχων έχει γίνει ανυπόφορη, κυρίως τώρα το καλοκαίρι. Πολλές φορές σταματάω δίτροχα, που κάνουν υπερβολική φασαρία και τους ζητώ να μη ξαναπεράσουν απο την γειτονιά μου.
  Πρόσφατα δέχθηκα και παρατήρηση γι’ αυτή μου την ενέργεια απο κάποιον πατέρα, ο οποίος μου είπε ότι ήδη η τροχαία κυνηγάει υπερβολικά, τα δίτροχα.
  Παρατήρησα δε ότι πολλα απο τα δίτροχα αυτά δεν έχουν καν πινακίδες κυκλοφορίας και έτσι και μετά τον νόμο ανεξέλεγκτα θα κάνουν φασαρία.
  Κατα την άποψη μου δίτροχα που δεν έχουν πινακίδες κυκλοφορίας θα πρέπει να κατάσχονται και εντός τριμήνου αφου δεν τα αναζητήσει κανείς, να εκποιούνται.
  Τα έσοδα της εκποίησης θα δίνονται, στις λέσχες μοτοσυκλετιστών, για σκοπούς που θα εξυπηρετούν τους μοτοσυκλετιστές. (προμήθεια κρανών, στολών, χρηματοδότηση ελέγχων ΚΤΕΟ κλπ.).
  Θα πρέπει δε να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι για θόρυβο απο την τροχαία, γιατί ο θόρυβος είναι μια παράβαση που στρέφεται εναντίον όλων μας, ενώ οι άλλες παραβάσεις (κράνος, παραβίαση φωτεινού σηματοδότη, υπερβολική ταχύτητα), αφορά τον ιδιοκτήτη του διτρόχου και επηρεάζει το επίπεδο της ασφάλειας του.

 • 2 Αυγούστου 2010, 06:41 | Ανώνυμος

  Ο έλεγχος θορύβου διενεργείται ήδη (τουλάχιστον προβλέπεται) από τα (Ι.)Κ.Τ.Ε.Ο. για ΟΛΑ τα οχήματα που ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ εκπέμπουν υπερβολικό θόρυβο. Το μέτρο ουσιαστικά δεν είναι κάτι καινούριο. Στην πράξη βέβαια δεν ελέγχεται κανένα όχημα, εκτός τρανταχτών περιπτώσεων. Είναι εύκολο (μετά και τη μηχανογράφηση των δημοσίων ΚΤΕΟ όπως τα Ιδιωτικά) ο έλεγχος αυτός να επιβληθεί για όλα τα οχήματα (όπως των φώτων, φρένων, ανάρτησης, σύγκλισης, καυσαερίων) κατά την έκδοση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στα ΚΤΕΟ, χωρίς να υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση (παράβολο) για έκδοση Κ.Ε.Θ. Ο εξοπλισμός ήδη υπάρχει. Δεν δημιουργείται επιπλέον κόστος. Παράλληλα θα πρέπει να ενταθεί ο έλεγχος στο δρόμο από την τροχαία για τους λόγους που περιέγραψε η ΛΕΜΟΤ. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο η χρήση του δικύκλου (μετά και την πρόσθετη επιβάρυνση ΚΤΕΟ-ΜΟΤΟ) και ΚΕΘ, με συνέπειες περιβαλλοντικές, επιβάρυνσης της κυκλοφορίας ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα κ.λ.π. Τέλος θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να φροντίσει να αποδίδει τα του καίσαρος τω καίσαρι. Δεν μπορεί να επιβαρύνονται όλοι οι ιδιοκτήτες δικύκλων!!!!!! για την έκδοση μίας ακόμα κάρτας, αντί να επιβαρυνθούν αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα, μέσω ελέγχων της τροχαίας… Τα έσοδα για το δημόσιο θα είναι περίπου τα ίδια ενώ τα αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση της ηχορύπανσης θα είναι πολλαπλάσια!!

 • 2 Αυγούστου 2010, 02:03 | animal

  o 8orivos apo tis eksatmisis mas 8a ine edo oti ke na kanete na sas 8imizi oti prepi na ftiaksete tous dromous na min skotonomaste me tin xalia asfalto tis lakouves sto odostroma pou ine aformi na skotononte tosa aderfia mas eki ekso ke an figoume apo aftin tin apopsi to ligotero odiniro pou pa8enoume ine katastrefonte i periousies mas pou merikes fores apoktounte me tous kopous polon xronon doulias.ke esis agnoontas ola afta ke to gegonos oti zite se mia xora pou analogika i motosikletes ine perisoteres apo ka8e ali xora ara i anagki na epididonte se afto to a8lima anisixa pnevmata tis troxokinisis opos epididonte diaforoi anisixi se kalitexnimata kataskeves ke oti alo apasxoli ton an8ropo apo tin stigmi pou exi kataktisi kapio orio.anti na lavete ipopsin sas oti sigoura kapios dikos sas an8ropos odigoi motosikleta anti na lavete ipsin sas oti i anagki mias pistas isos ke para pano ine epitaktiki anagki gia tous filous tou dikiklou a8litismou ke prota8litismou .anti na afipnistite epitelous se afto to zitima zitate isixia na kimi8ite va8itera
  apokliete
  oso den kanete tipota i eksatmisis mas 8a ine edo na voane sta aftia sas

 • Για το θέμα της ηχορύπανσης ένα ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο που να περιλαμβάνει ΟΛΕΣ τις ενοχλητικές πηγές θορύβου όπως πχ στερεοφωνικά και εξατμίσεις αυτοκινήτων , εξατμίσεις μοτοσικλετών , υπερβολικοί θόρυβοι από επαγγελματικούς χώρους (εργοστάσια , βιοτεχνίες) όπως συμβαίνει άλλωστε και σε άλλες χώρες (Αμερική) θα ακουγόταν λογικό .
  Γιατί θέμα ηχορύπανσης ΜΟΝΟ για τους μοτοσικλετιστές ?
  Η πρόθεση να δαχτυλοδείχνει ο οποιοσδήποτε εκπρόσωπος της πολιτείας τους μοτοσυκλετιστές (εξαιρώντας τους από το κοινωνικό σύνολο σαν τους μοναδικούς υπαίτιους του κακού) με κάνει να πιστεύω ότι προσπαθεί να επαναφέρει λογικές της 10ετίας του 50-60 και εμένα προσωπικά με θίγει σαν άνθρωπο και σαν πολίτη και με θυμώνει !
  Και όλα αυτά για ένα ακόμα «τέλος» !
  Η νοημοσύνη μας απαιτεί επιτέλους να γίνει κάτι αλλά σωστά !

 • 1 Αυγούστου 2010, 15:21 | Σταυρος

  Δεν είμαι σύμφωνος. Το θεωρώ καθαρά εισπρακτικό, και αν λάβουμε υπόψη τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της χώρας, θα βάζουν την «μαμά» εξάτμιση για να περάσουν τον έλεγχο, και μετά θα βάζουν την ξετάπωτη για τους δρόμους.

  Δεν εγγυάται τίποτε μια τέτοια κίνηση, και υπάρχει ήδη στον κ.ο.κ. ρύθμιση για μηχανοκίνητα χωρίς σιγαστήρα…

  Καθαρά εισπρακτικό μέτρο, ΔΙΑΦΩΝΩ ΚΑΘΕΤΑ.

 • 1 Αυγούστου 2010, 13:33 | Απόστολος

  Συμφωνώ με το μέτρο.Κάποιες παρατηρήσεις:
  α)Αυτό που προτείναν μερικοί για έλεγχο θορύβου επί τόπου είναι αδύνατο να γίνει διότι
  i)η μέτρηση επηρρεάζεται από του θορύβους των άλλων οχημάτων και του περιβάλλοντος
  ii)υπάρχουν μηχανές χωρίς στροφόμετρο,άρα δεν μπορεί να γίνει στο δρόμο σωστή μέτρηση
  β)Το ύψος του θορύβου θα’ναι κοινό για όλες τις μηχανές ή αυτό που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας;
  Το σωστό είναι να έχουμε κοινό ύψος.Αυτό θα γίνει μόνο αν οι μηχανές που έρχονται στην Ελλάδα είναι ειδικών προδιαγραφών,κάτι που πρακτικά δεν γίνεται χωρίς τεράστιο κόστος.
  Αν πάλι είναι αυτό που αναγράφεται στην άδεια,τότε τί γίνεται με παλιές μηχανές που έχουν παλιές εξατμίσεις και δεν υπάρχουν πια ανταλλακτικά;

 • 1 Αυγούστου 2010, 13:33 | Νικος

  Καλησπερα,
  θα ηθελα και εγω να πω δυο κουβεντες για αυτο το νεο μετρο,
  πολυ απλα λοιπον και χωρις να κρυβομαστε,εαν ειναι να γινει
  για να απαλλαχτουμε απο τις ενοχλητικες εξατμισεις,να γινει!!
  αλλα πολυ φοβαμαι,οτι ειναι καθαρα εισπρακτικο!!
  και ετσι τιποτα δεν θα αλλαξει και απλα θα εχουμε πληρωσει
  ενα ακομα παραβολο για το τιποτα!!

  θα συμφωνησω λοιπον με το σχολιο του κυριου Στεργιοπουλου, (πιο πανω)
  αλλα θα ηθελα να τονισω οτι,οι μετρισεις θα πρεπει να γινουν απο
  εξειδικευμενα οργανα της ταξης και με τον σωστο τροπο μετρισης,
  δηλαδη σε σωστη θεση το οργανο μετρησης θορυβου και στις σωστες
  στροφες του κινητηρα,σε αυτες που δινει ο κατασκευαστης και οχι οπου
  αποφασισει το οργανο της ταξης!!

 • 1 Αυγούστου 2010, 12:15 | Στέλιος Δελήμπασης

  Να κάνετε ότι έλεγχο θέλετε σύμφωνα με αυτά που λέει ή άδεια κυκλοφορίας και στον δρόμο, με ανθρώπους που ξέρουν και όχι με όσους νομίζουν πως ξέρουν.

  Αλλά όχι πάλι να πληρώνουμε για μία άλλη κάρτα ακόμη. Και κάτι ακόμη:

  Τα αυτοκίνητα (εχω και αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα) δεν κάνουν θόρυβο;

 • 1 Αυγούστου 2010, 11:36 | Σπυρος

  Το μετρο αυτο ειναι καθαρα εισπρακτικο και αδικο!!
  Εισπρακτικο διοτι νομος περι ηχορυπανσης και προστιμου ηδη υπαρχει για ολα τα οχηματα αλλα αδικο γιατι στοχοποιει τους μοτοσυκλετιστες.
  Για να γινει κυριοι μετρηση θορυβου υπαρχουν καποιες βασικες προυποθεσεις που ΔΕΝ μπορουν να τηριθουν στον δρομο για σοβαρες μετρησεις.
  Η προυποθεση ειναι να μετριεται ΜΟΝΟ ο θορυβος της εξατμισης που τεχνικα και πρακτικα πρακτικα ΔΕΝ μπορει να γινει στον δρομο για τον λογω οτι η εν λογω μετρουμενη μηχανη δεν βρισκεται σε ενα απομονωμενο περιβαλλον και αρα η μετρηση ΔΕΝ ειναι εγκυρη λογω επηρεασμου απο εξωτερικους ηχητικους παραγοντες.
  Η μονη λυση για την καταπολεμηση της ηχορυπανσης οσο αναφορα τις μηχανες ειναι να ελεγχεται ΠΡΩΤΑ τους εισαγωγεις ανταλλακτικων (αν τηρουν προδιαγραφες) και μετα τα προστιμα αλεως επιβεβαιωνεται οτι δεν σας ενδιαφερει η ηχορυπανση αλλα το πως θα αρπαξετε τα λεφτα των μοτοσυκλετιστων για μια ακομη φορα με προσθετους φορους!!

 • 1 Αυγούστου 2010, 10:35 | Γιώργος

  Eίναι καλό να ελέγχονται όλα τα οχήματα για τα επίπεδα θορύβου που προκαλούν , στα πλαίσια του ανθρώπινου σεβασμού ως προς στο συνάνθρωπο μας.
  Το σωστό θα ήταν έλεγχοι από ειδικά συνεργεία στο δρόμο και πρόστιμα με παράλληλη κατάσχεση των εξατμίσεων τους.
  Δεν καταλαβαίνω γιατί όλα τα μηχανάκια να περάσουν από έλεγχο θορύβου , και για να το εξηγήσω καλύτερα αυτό , το δικό μου μηχανάκι είναι εργοστασιακό και δεν έχει γίνει καμία μετατροπή επάνω του , γιατί να επιβαρυνθώ με το κόστος της κάρτας θορύβου?
  Θεωρώ πολύ εύκολο να βρεθούν οι παραβάτες , με μπλόκα και συνεργεία ελέγχου , έτσι και αλλιώς οι εξατμίσεις τους ακούγουνται από 2 χλμ μακρυά.
  Επίσης αν θέλουμε να λεγόμαστε σωστό και δίκαιο κράτος θα έπρεπε να απαγορεύσετε την εισαγωγή και τη πώληση των αντίστοιχων εξατμίσεων , γιατί αλλιώς είναι σα να λέμε πως οι ναρκομανείς θα πληρώνουν πρόστιμο για τη χρήση ναρκωτικών αλλά την εισαγωγή ναρκωτικών την επιτρέπουμε κανονικά .

  Γενικότερα κύριοι , το νόημα μου είναι πως δεν θέλετε πραγματικά να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα , αλλά θέλετε για άλλη μια φορά να εισπράξετε.

 • 1 Αυγούστου 2010, 03:37 | Σταυρος Ζωαννος

  Πρακτικα δεν εχει αποτελεσμα αφου οσοι θελουν να κανουν θορυβο μολις παιρνουν το χαρτακι θα αλλαζουν την εξατμιση!!!!!
  Το ιδιο κανουν στα αμαξια με το ΚΤΕΟ……..
  Ειναι καθαρα εισπαρακτικμο μεσο!!!!!
  ο μονος τροπος ειναι να υπαρξουν κλιμακια ελεγχου για θορυβο οπως και στα αλκοτεστ,μονο τετοιο μετρο θα εφερνε αποτελεσμα…..αν εφαρμοσθει προβλεπω πορειες μοτοσυκλετιστων και κινητοποιησεις απο τις λεσχες μοτοσυκλετιστων

 • 1 Αυγούστου 2010, 01:55 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΦΕΝΕΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ.ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΡΙΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΟΛΑ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ.
  Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ.
  ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ.
  ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΗΜΕΣ ΠΙΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ.
  ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ.ΕΤΣΙ ΘΑ ΔΙΞΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ.
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΥΚΛΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΙΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ.

 • 31 Ιουλίου 2010, 23:55 | κωνσταντινος

  Οι γενικεύσεις του τύπου » οι εξατμίσεις των δικύκλων ενοχλούν πάρα πολύ…» καλό θα ήταν να αποφεύγονται διότι μέχρι και το χειρότερο δίκυκλο ενός ατίθασου νεανία δεν πιάνει μια μπροστά στον ήχο της εξάτμισης ενός τριαξονικού με κομπρέσορα την ώρα της επιτάχυνσης ή με πλήρες φορτίο(και δεν αναφέρομαι σε αυτό της καρότσας).
  Καλό θα ήταν όταν και εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο και δη με τη μορφή της επιτόπιας εξακρίβωσης όπως τα αλκοτέστ (και όχι με την κάρτα διότι είναι σίγουρο οτι θα γίνει αυτό που ανέφερε ο κύριος Χρήστος Στεργιόπουλος εκπρόσωπος της Λέσχης Ελλήνων Μοτοσυκλετιστών το οτι μολίς θα παίρνουν την κάρτα θα αλλάζουν την εξάτμιση) να δοθεί μια ανοχή στον έλεγχο της τάξεως των +/- 5db διότι παίζει σημαντικό ρόλο και ο περιβάλλοντας ήχος δεδομένου του οτι οι εταιρείες τα όρια που αναφέρουν αφορούν καθαρά και μόνο τον ήχο της εξάτμισης σε ηχομονωμένο χώρο είτε πρόκειται για εργοστασιακή είτε για after market εξάτμιση.

 • 31 Ιουλίου 2010, 13:33 | Χρηστος Στεργιοπουλος

  Εκπροσωπόντας την ΛΕΜΟΤ (Λεσχη Ελληνων Μοτοσυκλετιστων)www.lemot.gr θέλουμε να καταθέσουμε την άποψη μας για το συγκεκριμένο νόμο.
  Ως γνωστόν όλες οι μοτοσυκλέτες για να αποκτήσουν αριθμό κυκλοφορίας, χρειάζονται να εχουν την εγκρίση τύπου,οτι πληρούν την νομοθεσία για να κυκλοφορούν.
  Αρα εκ του νόμου τα κυκλοφορούντα οχήματα δεν προκαλούν θόρυβο.
  Αυτά που προκαλούν θόρυβο ειναι όσα εκ των υστέρων τροποποιούν τις εξατμίσεις τους, ειτε καταστρέφοντας τον σιγαστήρα τους, ειτε αλλάζοντας την εξάτμιση μια αλλη που δεν πληροί τις προδιαγραφές θορύβου.
  Στο εμπόριο υπάρχουν αρκετές εξατμίσεις, οι οποιές ομως εχουν το διακριτικό στην συσκευασία τους συνήθως τον όρο street legal (νόμιμη χρήση δρόμου),ή, for competion use only (για αγωνιστικη χρήση μόνο).

  Η δεύτερη κατηγορία ειναι καθαρά για αγωνιστική χρήση μόνο, οπου και εκει υπάρχουν όριο θορύβου, (πολύ υψηλότερη στάθμη εν σχέσει με το οριο για καθημερινή χρήση)βάσει προδιαγραφών που ορίζει η παγκόσμια ομοσπονδία.

  Εχοντας αυτά τα στοιχεία ως βάση, ας λάβουμε υπόψιν μας τα παρακάτω.

  Συμφωνούμε οτι πρέπει να υπάρχει έλεγχος της στάθμης θορύβου για ολα τα κυκλοφορούντα οχήματα, κατι το οποίο πηγάζει και απο την απλη ανθρώπινη πλευρά του σεβασμού του συνανθρώπου μας.

  Οπως εχει διατυπωθει το νομοσχέδιο το ολο θέμα ειναι άστοχο.
  Το να γίνονται οι έλεγχοι στα πλαίσια των ΚΤΕΟ μας βρίσκει σύμφωνους, οπως και σε άλλα θέματα που εχουν βασικό στοιχείο θέματα ασφάλειας (φθαρμένα λάστιχα, σωστή λειτουργία φώτων, φρένα κ.λ.π.)
  Πρέπει το οποίο μέτρο να εχει την πρακτικότητα ως βασική παράμετρο αλλιώς θα ατονήσει, οπως τόσοι και τόσοι νόμοι εχούν ατονήσει.

  Τι σημαίνει αυτό. Πηγαίνει η μοτοσυκλέτα για ΚΕΘ, αποκτά την νόμιμη κάρτα και κατόπιν πηγαίνει σε συνεργείο, ειτε σπίτι και την αλλάζει με μία θορυβώδη. Πετύχαμε τίποτε? Οχι. Απλώς εισέπραξε το κράτος ενα παράβολο.
  Τι προτείνουμε.
  Συνεργεία ελέγχου θορύβου για όλα τα οχήματα στούς δρόμους. Ετσι απλά.
  Οπως γίνονται έλεγχοι για διάφορους λόγους (αλκοτεστ, ζωνες κλπ)
  Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνονται όπως ορίζει ο νόμος και οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις όπως προβλέπει, εφόσον παραβαίνουν.
  Γιατι το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, αλλά εχει ατονήσει οπως αναφέρθηκα και παραπάνω.
  Η πρόταση μας ειναι ουσιαστική και πραγματική και θα λύσει το πρόβλημα.

  Για το Δ.Σ. Χ.Στεργιοπουλος

 • 29 Ιουλίου 2010, 23:26 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Πρέπει να αναφέρεται σαφώς μέχρι πόσα ντεσιμπέλ θορύβου επιτρέπεται η κυκλοφορία των μοτοσυκλετών και να απαγορεύται η κυκλοφορία τους όταν υπερβαίνουν αυτό το όριο. Μόνο έτσι θα έχει το μέτρο της Κ.Ε.Θ. πρακτικό αποτέλεσμα στη ζωή των πολιτών…. Επίσης ειναι αυτονόητη η καθιέρωση ελέγχου του θορύβου όλων των οχημάτων {και φορτηγών , λεωγορείων κλπ) που κυκλογορούν εντός κατοικημένων περιοχών , απο ειδικά συνεργεία της τροχαίας εφοδιασμένα με κατάλληλα μηχανήματα μέτρησης του θορύβου και να επιβάλονται επι τόπου διοικητικές ποινές – πρόστιμα στους παραβάτες των επιτρεπτών ορίων θορύβου. Τέλος θέλω να υπενθυμίσω οτι σύμφωνα με ιατρικές μακροχρόνιες μελέτες έχει αποδειχθεί οτι ο υπερβολικός θόρυβος προκαλεί μόνιμη βλάβη και βαρυκοϊα… !

 • 29 Ιουλίου 2010, 21:15 | Πάνος

  Όταν λέμε ποιότητα ζωής εννοούμε απλά πραγματάκια -σαν κι αυτό- αυτονόητα σε οποιοδήποτε άλλο κράτος του κόσμου.

  Θέλει όμως προσοχή στην εφαρμογή του … αλλά και μόνο ότι επιτέλους κάποιος σκέφτηκε να κάνει-επιτέλους- κάτι και για την ηχορύπανση είναι θετικό .
  Ίδωμεν .

 • 29 Ιουλίου 2010, 15:35 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  «Αφαίρεση της άδειας έκδοσης Κ.Ε.Θ. από είκοσι (20) ημέρες έως και οριστικά, καθώς και εφαρμογή των διατάξεων του ποινικού κώδικα».

  Με την ηχορυπανση ομως τι γινεται;

  Συμφωνω με τα σχολια των ΑΝΕΣΤΗ και ΣΠΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ
  και προτεινω «ON THE SPOT» προστιμο εως και αφαιρεση της αδειας.

  Δεν γινεται να λετε στο παραβατη: σου αφαιρουμε τη καρτα και αν σε πιασουμε ξανα (εντος των 20 ημερων) θα σε τιμωρησουμε. Δινετε δηλαδη περιοδο χαριτος; και μετα;

  Χρειαζονται αυστηρα προστιμα και ισως αφαιρεση αδειας για την ηχορυπανση, διοτι συνηθως να ειναι εσκεμμενη ή ωχ αδερφε που να τρεχω τωρα να το φτιαχνω.

  Και ποιος κανει την ηχορυπανση;
  Εκεινος ο οποιος:
  1. εχει υποστει βλαβη (και που επρεπε να τη διορθωσει ΑΜΕΣΑ).
  2. εχει κανει παρεμβασεις στο μοτοποδηλατο κλπ.
  3. ?

 • 28 Ιουλίου 2010, 22:49 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Τα μετρα ειναι αποδεκτα οταν εχουν σωστη υποδομη. Οι σωστοι μοτοσυκλετιστες, που ετσι και αλλιως εχουμε τις μοτοσυκλετες μας αριστα συντηρημενες καθως κατανοουμε τα θεματα ασφαλειας, επικροτουμε τη συγκεκριμενη αποφαση. Υπαρχει ομως ενα αλλα που λεει οτι θα υπαρξει προβλημα αν το νεο μετρο εχει οπως και αλλα εισπρακτικο και ρατσιστικο χαρακτηρα. Ολοι οι χρηστες δικυκλων χρονια διαμαρτυρομαστε για τις χρεωσεις που ειναι αντιστοιχες αυτοκινητων(διοδια,τελη κυκλοφοριας), οποτε μια καρτα που θα την πληρωνεις παραπανω απο τα 10 ευρω που δινουμε για την καρτα καυσαεριων θα ειναι απλα αδικο. Επισης σημαντικο ειναι ο εξοπλισμος που θα χρησιμοποιειται και η σωστη εκπαιδευση οσων την χρησιμοποιουν. Αλλο βασικο θεμα η σωστη επιλογη και συντηρηση των τεχνικων μεσων, καθως και ελεγχος των υπηρεσιων και συνεργειων που διεξαγουν τους ελεγχους και χορηγουν την καρτα. Σωστη υποδομη για την αποφυγη φαινομενων παρανομιας και πλαστογραφιας απο τους δικυκλιστες αλλα και καταχρησης εξουσιας απο αστυνομικους.

 • Είναι αυτονόητο πως θα πρέπει μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες και τρίτροχα να ελέγχονται ως προς το θόρυβο ωστόσο, αυτός ο έλεγχος έχει ήδη γίνει κατά την ταξινόμηση του οχήματος, προκειμένου να πάρει άδεια κυκλοφορίας. Επομένως, η Κ.Ε.Θ. αποσκοπεί στο να ελεχθούν τα οχήματα που έχουν δεχτεί μετατροπές και άρα, η επιβολή αυτού του έμμεσου φόρου (διότι περί φόρου πρόκειται) σε όλους τους κατόχους μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών και τρίτροχων οχημάτων γίνεται γιατί (προφανώς) θεωρήθηκε πιο εύκολο από το να υποχρεωθεί όποιος αλλάζει την εξάτμιση στο όχημά του να πρέπει να αναθεωρήσει την άδεια κυκλοφορίας του!
  Ή απλώς δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για κάτι τέτοιο, το οποίο θα στοιχίσει σε κόπο, χρόνο και χρήμα και πιθανόν απαιτεί πολύπλοκες διαρθωτικές αλλαγές οπότε, ας επιβαρύνουμε όλους τους κατόχους των ανωτέρω οχημάτων, ανεξαιρέτως! Έτσι θα κινηθεί και το χρήμα στα ΚΤΕΟ! Στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος; Αλήθεια;!

 • 27 Ιουλίου 2010, 16:57 | ΑΝΕΣΤΗΣ

  Ωραία όλα τα άρθρα της παραγράφου.
  Με τα πρόστιμα της ηχορύπανσης, τι θα κάνετε? Όταν κάποιος νέος ηχορυπεί ανεξέλεγκτα την νύκτα, και σταματάται από περιπολικό της Τροχαίας, τι θα γίνει? Θα του επιβληθεί πρόστιμο και με ποιόν ακριβώς τρόπο?
  Όταν κάποιος νέος σας ξυπνά μέσα στην άγρια νύκτα, ποιό πράγμα έρχεται πρώτο στο μυαλό σας? Αυτή είναι και η λύση!

 • 27 Ιουλίου 2010, 10:52 | Σπύρος Βλάχος

  πολυ καλό…οι εξατμίσεις των δικυκλων ενοχλουν παρα πολυ..ελπίζω να εφαρμοστει το μετρο