Άρθρο 6 – Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Η παράγραφος 2, του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την επίδοση της βεβαίωσης στην Αρχή, στην οποία ανήκει το ανωτέρω όργανο, όπως αυτή προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση παράβασης, προκειμένου να προβάλει τις αντιρρήσεις του. Η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις απαιτείται να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία.

Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι προβληθείσες απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Αρχής και καταβάλλεται κατά το ήμισυ εντός δέκα (10) ημερών από της βεβαιώσεως της παραβάσεως, εκτός :

α) της περίπτωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Ο.Κ., όπου το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται στο ακέραιο.

β) των περιπτώσεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 86 του Κ.Ο.Κ., όπου το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται μειωμένο στο ένα όγδοο, εφόσον οι κάτοχοι και οι οδηγοί των οχημάτων προσκομίσουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές που επέβαλαν το διοικητικό πρόστιμο ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται στους κατόχους και οδηγούς οχημάτων Ε.Δ.Χ., σχολικών και λοιπών λεωφορείων και ασθενοφόρων, οι οποίοι εφόσον επικυρωθεί το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Αρχής το καταβάλλουν κατά το ήμισυ εντός δέκα (10) ημερών από της βεβαιώσεως της παραβάσεως.»

 • 4 Αυγούστου 2010, 22:32 | Ποδηλάτες

  http://www.podilates.gr/?q=KOK

  Οι προτάσεις μας για τον Κ.Ο.Κ.
  Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 28/03/2009 – 19:42 από podilat-iss-es

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ

  1. Στο άρθρο 2 προστίθεται ορισμός της «λωρίδας ποδηλάτου» ως εξής: ‘Λωρίδα ποδηλάτου: ειδική λωρίδα επί του οδοστρώματος, επί του πεζοδρομίου ή σε ενδιάμεση στάθμη για υποχρεωτική ή συνιστώμενη κίνηση ποδηλάτων. Η υποχρεωτική λωρίδα διαχωρίζεται με συνεχή λευκή γραμμή ενώ η συνιστώμενη με διακεκομμένη’

  2. Στο άρθρο 4 προστίθενται πινακίδες ως εξής:

  2. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ) που δηλώνουν :

  Κ – 42 Κίνδυνος λόγω προσέγγισης σε ποδηλατόδρομο

  Κ – 43 Παράλληλες διαβάσεις πεζών ποδηλάτων (απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων)

  Κ – 44 Οδόστρωμα έντονης κλίσης (απευθύνεται στους ποδηλάτες).

  3. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Ρ) που δηλώνουν :

  P- 78 Δρόμος συνύπαρξης αυτοκινήτου ποδηλάτου (απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων και ποδηλάτες)

  Ρ- 79 Συνύπαρξη πεζών και ποδηλάτων στην ίδια στάθμη αλλά σε διαχωρισμένους διαδρόμους (απευθύνεται σε πεζούς και ποδηλάτες).

  4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π) που δηλώνουν :

  Π-96 λωρίδα αποκλειστικής χρήσης ποδηλάτων (ποδηλατολωρίδα) πιο μπροστά στο δρόμο

  Π – 97 λωρίδα αποκλειστικής χρήσης ποδηλάτων (ποδηλατολωρίδα) στην αντίθετη κατεύθυνση από την υπόλοιπη κυκλοφορία (αντίθετης ροής)

  Π- 98 λωρίδα αποκλειστικής χρήσης ποδηλάτων (ποδηλατολωρίδα)

  Π- 99 Συνιστώμενη λωρίδα ποδηλάτου (απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων και ποδηλάτες

  Π – 100 Μόνο ποδήλατα και λεωφορεία

  Π – 101 Λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων και ποδηλάτων

  Π- 102 Ποδηλατόδρομος ο οποίος είναι αριθμημένος και αποτελεί μέρος δικτύου ποδηλατοδρόμων

  Π – 103 Προτεινόμενη διαδρομή για ποδηλάτες για το μέρος που αναγράφεται και χιλιομετρική απόσταση

  Π – 104 Προτεινόμενη οδός για ποδηλάτες

  Π- 105 Μετά τη στροφή η κίνηση του αυτοκινήτου τέμνει διάβαση ποδηλάτων (απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων).

  Π- 106 Θύλακος αναμονής ποδηλάτων μπροστά από τα αυτοκίνητα σε διασταύρωση με φωτεινή σηματοδότηση (απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων και ποδηλάτες).

  Π-107 Οδόστρωμα με μονόδρομη κίνηση αυτοκινήτων και αμφίδρομη ποδηλάτων. Η ομόρροπη με τα αυτοκίνητα κίνηση των ποδηλάτων γίνεται σε συνύπαρξη με τα πρώτα ενώ η αντίρροπη κίνηση γίνεται σε συνιστώμενη ή υποχρεωτική λωρίδα. Στη δεύτερη περίπτωση η διαχωριστική γραμμή θα είναι συνεχής (απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων και ποδηλάτες).

  5. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (ΠΡ)

  Πρ – 19 Εξαιρούνται μόνο τα ποδήλατα

  Πρ – 20 Αμφίδρομη κίνηση ποδηλάτων κατά την εγκάρσια ως προς την κίνηση του αυτοκινήτου έννοια. Συνδυάζεται π.χ. με την Ρ-1(απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων και ποδηλάτες).σηματοδότηση (απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων και ποδηλάτες).

  Πρ – 21 Αμφίδρομη κίνηση ποδηλάτων. Συνδυάζεται π.χ. με την Ρ-7 (απευθύνεται στους ποδηλάτες).

  3. Στο άρθρο 5 παράγραφο 1 προστίθενται 3 λέξεις ως εξής:
  Μεταξύ των λέξεων «σύμβολα» και «χρησιμοποιούνται» προστίθενται οι λέξεις «ή έγχρωμες λωρίδες»
  Άρα επαναδιατυπώνεται ως εξής:
  Οι σημάνσεις των οδοστρωμάτων με διαγραμμίσεις ή σύμβολα ή έγχρωμες λωρίδες χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ή για την προειδοποίηση ή καθοδήγηση αυτών που χρησιμοποιούν οδούς είτε μόνες είτε σε συνδυασμό με πινακίδες σήμανσης ή σηματοδότες, για να τονιστεί ή διευκρινιστεί η σημασία αυτών. Όταν χρησιμοποιούνται για ρύθμιση της στάθμευσης, σε συνδυασμό με ανάλογες πινακίδες, υπερισχύουν των πινακίδων στάθμευσης.

  4. Στο άρθρο 5 παράγραφο 4 προστίθεται παράγραφος ε΄ ως εξής:
  ε) Σε διασταυρώσεις επιτρέπεται στα ποδήλατα να τοποθετούνται μπροστά από τα αυτοκίνητα σε κατάλληλα διαγραμμισμένο χώρο και σημασμένο με την πινακίδα Π-106 με δύο εγκάρσιες ως προς τον άξονα του δρόμου γραμμές, που απέχουν μεταξύ τους δύο μέτρα (θύλακος)

  5. Στο άρθρο 12 παράγραφος 1 προστίθενται 14 λέξεις μετάξύ των λέξεων «προσοχή» και «στα παιδιά» ως εξής:
  «στους πιο ευάλωτους χρήστες των οδών όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες και κυρίως»
  Άρα επαναδιατυπώνεται ως εξής:
  1.Αυτοί που χρησιμοποιούν τις οδούς πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε συμπεριφορά που είναι ενδεχόμενο να εκθέσει σε κίνδυνο ή να παρεμβάλλει εμπόδια στην κυκλοφορία, να εκθέσει σε κίνδυνο πρόσωπα ή ζώα ή να προκαλέσει ζημιές σε δημόσιες ή ιδιωτικές περιουσίες. Οι οδηγοί υποχρεούνται να οδηγούν με σύνεση και με διαρκώς τεταμένη την προσοχή, να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στους πιο ευάλωτους χρήστες των οδών όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες και κυρίως στα παιδιά, στους υπερήλικες, στα άτομα με ειδικές ανάγκες και γενικώς στα πρόσωπα που χρειάζονται βοήθεια και να μην προκαλούν γενικά με τη συμπεριφορά τους τρόμο, ανησυχία ή παρενόχληση στους λοιπούς χρήστες των οδών, στους παρόδιους ή στους κατοικούντες πλησίον αυτών.

  6. Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Οι οδηγοί ποδηλάτων, για την ασφάλειά τους, μπορούν να κινούνται στο μέσο της λωρίδας κυκλοφορίας στην οποία επιβαίνουν, ιδιαίτερα όταν προσεγγίζουν διασταύρωση, αμέσως πριν επιχειρήσουν ελιγμό προς τα αριστερά σε αμφίδρομη οδό, όταν στο δεξιό άκρο της λωρίδας υπάρχουν σχάρες απορροής πλησίον των κρασπέδων ή άλλες ανωμαλίες του οδοστρώματος ή όταν κινούνται με την ίδια ταχύτητα με τα άλλα οχήματα.»

  7. Στο άρθρο 17 παράγραφος 3 καταργείται το εδάφιο δδ.

  8. Στο άρθρο 17 παράγραφος 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Αν το όχημα που προσπερνάται είναι ποδήλατο αυτός ο χώρος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1,5 μέτρο.»

  9. Στο άρθρο 30 παράγραφος 1 προστίθενται 5 λέξεις ως εξής:
  «και ειδικά στα διερχόμενα δίκυκλα»
  Άρα επαναδιατυπώνεται ως εξής:
  1. Απαγορεύεται σε όλους να ανοίγουν ή να αφήνουν τις πόρτες του οχήματός τους ανοικτές ή να εισέρχονται/εξέρχονται αυτού, αν προηγουμένως δεν βεβαιωθούν ότι, εκ των ενεργειών τους, δεν προκαλείται κίνδυνος στους χρήστες της οδού’ και ειδικά στα διερχόμενα δίκυκλα’.

  10. Στο άρθρο 39 παράγραφος 3γ προστίθενται 3 λέξεις μετάξύ των λέξεων «πεζούς» και «σε κίνδυνο» ως εξής:
  «και τους ποδηλάτες»
  Άρα επαναδιατυπώνεται ως εξής:
  γ) Οι οδηγοί δεν πρέπει να θέτουν τους πεζούς και τους ποδηλάτες σε κίνδυνο ούτε να συμπεριφέρονται με παρεμποδιστικό τρόπο. Αν είναι αναγκαία πρέπει να σταματούν.

  11. Στο άρθρο 40, από τον τίτλο αφαιρείται η λέξη «ποδηλάτων». Από την παράγραφο 1 και 1(στ), 2, 4 και 5 αφαιρείται η λέξη «ποδηλάτων». Καταργείται η παράγραφος 3. Στην παράγραφο 4, δεύτερο εδάφιο καταργούνται 16 λέξεις από «επιβάτη» έως «σε μοτοποδήλατο».
  Άρα επαναδιατυπώνεται ως εξής:
  ΑΡΘΡΟ 40 : Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων
  1. Οι οδηγοί αυτών και σταθμών βάσης ή άλλων κινητών σταθμών ραδιοδικτύων, καθώς επίσης και μεταξύ των οδηγών εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών καί των εκπαιδευτικών αυτοκινήτων κατά τις φάσεις της εκπαίδευσης ή της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών.
  ζ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει κινητό τηλέφωνο το οποίο δεν είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση.
  2. Οι οδηγοί μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων υποχρεούνται, όταν οδηγούν, να κρατούν το τιμόνι και με τα δύο τους χέρια, εκτός αν δίνουν σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
  3. Οι οδηγοί μοτοποδηλάτων απαγορεύεται να μεταφέρουν επιβάτες στα οχήματά τους.
  Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταφορά ενός μόνο επιβάτη σε μοτοποδήλατο, που διαθέτει, από κατασκευή, προσαρμοσμένο σταθερό πρόσθετο κάθισμα. Οι οδηγοί μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων, επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτη μόνο μέσα στα ειδικό καλάθι, αν υπάρχει για το σκοπό αυτόν και σε πρόσθετο κάθισμα, το οποίο είναι σταθερά προσαρμοσμένο, από κατασκευή, πίσω ή δίπλα από τη θέση του οδηγού.
  5. Σε οδούς, οι οποίες έχουν λωρίδα κυκλοφορίας για την κίνηση μοτοποδηλάτων, απαγορεύεται στους οδηγούς αυτών να χρησιμοποιούν το υπόλοιπο του οδοστρώματος. μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων, απαγορεύεται:
  α) Να ρυμουλκούνται από άλλο όχημα.
  β) Να ρυμουλκούν ή ωθούν διάφορα αντικείμενα.
  γ) Να μεταφέρουν αντικείμενα, τα οποία εμποδίζουν την οδήγηση του οχήματος τους ή εκθέτουν σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της οδού.
  δ) Να κινούνται ανά δύο ή και πλείονες παράλληλα.
  ε) Να σύρουν μαζί τους ζώα δεμένα με λουρί.
  στ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές. Από τη διάταξη αυτήν εξαιρούνται ακουστικά και κεφαλόφωνα ανοικτής ακρόασης φορητών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας, που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία σε μικρή απόσταση μεταξύ των οδηγών, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών ή μεταξύ των οδηγών των οχημάτων

  12. Προστίθεται νέο άρθρο 40Α ως εξής:
  ΑΡΘΡΟ 40Α : Ειδικοί κανόνες για τα ποδήλατα και τους οδηγούς τους
  1. Η χρήση του ποδηλάτου, λόγω της ιδιαιτερότητας αυτού του οχήματος έναντι των άλλων οχημάτων ως κινούμενο χωρίς μηχανική ή άλλη εξωτερική υποστήριξη, και καθότι συμβάλλει στην επίλυση των κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών προβλημάτων των πόλεων πρέπει να διευκολύνεται, ώστε να καταστεί φιλική σε όλους και να γενικευθεί παντού ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα.
  2. Οι οδηγοί ποδηλάτων απαγορεύεται:
  α) Να ρυμουλκούνται από άλλο όχημα.
  β) Να ωθούν διάφορα αντικείμενα και να ρυμουλκούν αντικείμενα που δεν τηρούν τις προδιαγραφές ρυμουλκούμενου ποδηλάτου
  γ) Να μεταφέρουν αντικείμενα, τα οποία εμποδίζουν την οδήγηση του οχήματος τους ή εκθέτουν σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της οδού.
  δ) Να κινούνται πλείονες των δύο παράλληλα.
  ε) Να σύρουν μαζί τους ζώα δεμένα με λουρί.
  στ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές. Από τη διάταξη αυτήν εξαιρούνται ακουστικά και κεφαλόφωνα ανοικτής ακρόασης φορητών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας, που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία σε μικρή απόσταση μεταξύ των οδηγών ποδηλάτων.
  ζ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει κινητό τηλέφωνο το οποίο δεν είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση.
  3. Οι οδηγοί ποδηλάτων, υποχρεούνται, όταν οδηγούν, να κρατούν το τιμόνι και με τα δύο τους χέρια, εκτός αν δίνουν σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
  4. Οι οδηγοί ποδηλάτων υποχρεούνται να κατεβαίνουν από αυτά και να τα οδηγούν βαδίζοντας, όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών.
  5. Οι οδηγοί ποδηλάτων απαγορεύεται να μεταφέρουν επιβάτες στα οχήματά τους.
  Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταφορά επιπλέον ατόμων σε ποδήλατο που διαθέτει, από κατασκευή, μόνιμα πρόσθετα καθίσματα, ως και σε ποδήλατο εφοδιασμένο με μη μόνιμο πρόσθετο κάθισμα ειδικής προδιαγραφής για τη μεταφορά βρέφους ή μικρού παιδιού.
  5. Οι οδηγοί ποδηλάτων μπορούν να χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια πλάτους άνω των τριών (3) μέτρων και πεζόδρομους, εκτός αν υπάρχει σήμανση που απαγορεύει την κυκλοφορία ποδηλάτων στα συγκεκριμένα πεζοδρόμια ή πεζόδρομους. Υποχρεούνται να οδηγούν με σύνεση και με διαρκώς τεταμένη την προσοχή, να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή ιδιαίτερα στους πεζούς, στα παιδιά, στους υπερήλικες, στα άτομα με ειδικές ανάγκες και γενικώς στα πρόσωπα που χρειάζονται βοήθεια και να μην προκαλούν γενικά με τη συμπεριφορά τους τρόμο, ανησυχία ή παρενόχληση στους λοιπούς χρήστες των πεζοδρομίων ή των πεζοδρόμων.

  13. Στο άρθρο 52 παράγραφος 4 προστίθενται 2 λέξεις μετάξύ των λέξεων «μοτοποδηλάτων» και «, καθώς επίσης» ως εξής:
  «και ποδηλάτων»
  Άρα επαναδιατυπώνεται ως εξής:
  Με αποφάσεις των ίδιων οργάνων που λαμβάνονται μετά από σχετική μελέτη και πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιών εκπόνησης ή έγκρισης των κυκλοφοριακών μελετών, είναι δυνατόν να επιτρέπεται σε αυτές η κυκλοφορία δίκυκλων μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, καθώς επίσης και η εφαρμογή των μέτρων αυτών για ορισμένες ημέρες και ώρες.

  14. Στο άρθρο 76 παράγραφος 1 αφαιρούνται 3 λέξεις μετάξύ των λέξεων «ερυθρό φως» και «πίσω» ως εξής:
  «και αντανακλαστικό στοιχείο» και το τελευταίο εδάφιο «Ομοίως αντανακλαστικό στοιχείο κίτρινου χρώματος επιβάλλεται να τοποθετείται σε κάθε ποδομοχλό.»

  Άρα επαναδιατυπώνεται ως εξής:
  1. Τα ποδήλατα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα ερυθρό φως πίσω, ως και με έναν τουλάχιστον αντανακλαστήρα σε κάθε πλευρά.

 • 4 Αυγούστου 2010, 11:35 | Γιωργος Α

  Να αυξηθουν τα ορια ταχυτητας στους κλειστους αυτοκινητοδρομους, τους οποιους πληρωνουμε τοσα χρονια και ξαναπληρωνουμε διοδια και θα συμεχισουμε να πληρωνουμε και οι πινακιδες ενδειξης οριου ταχυτητας σε επικινδυνα σημεια (πχ στροφες) να αντιπροσωπευουν την πραγματικοτητα, ωστε ο οδηγος να εμπιστευεται το οριο ως αληθινο.

  Δεν ειναι τα 130χαω ή τα 160χαω επικινδυνα σε εναν κλειστο αυτοκινητοδρομο, αλλα τα 90χαω σε εναν επαρχιακο με διασταυρωσεις, οπως επισης και η ηλιθιοτητα καποιων οδηγων που δεν κρινουν το ανωτατο οριο ταχυτητας τους σε ενα δρομο που οι συνθηκες δεν ειναι καταλληλες…

  Και τι φταιει σε αυτο? Η ελλειψη παιδειας (απο τους γονεις, απο το σχολειο, απο τις «σχολες» οδηγων).

 • 4 Αυγούστου 2010, 11:40 | Γιωργος Α

  Προστιμο για παρανομη σταθμευση μοτοσυκλετας πανω σε πεζοδρομιο του Δημου Αθηναιων, χωρις να ενοχλει. Χμμμ. Σωστο, ακομα και αν δεν ενοχλει. Τα πεζοδρομια ειναι για τους πεζους, ακομα και αν ειναι τεραστια και θα μπορουσαννα «φιλοξενησουν» θεσεις σταθμευσης Μοτο.
  Κοστος 20€.
  Καλα ως εδω.

  – Γερανος (χωραει και πολλες μηχανες, ενω μονο ΕΝΑ αυτοκινητο που εχει παρκαρει παρανομα και παρακωλυει και την κυκλοφορια)…
  – Φορτωμα μηχανης χωρις καμια προστασια κατα τη μεταφορα της περιουσιας του -παρανομουντος- πολιτη (υπαρχουν περιπτωσεις που μηχανες επεσαν στο δρομο κατα την ανυψωση, προκληθηκε ζημια και μετα ετρεχε να βρει το δικιο του ο ιδιοκτητης)…
  – Μεταφορα/φυλαξη στο υπαιθριο γκαραζ…

  Γερανος ιδιωτη (οχι του Δημου) που εχει κανει συμβαση με το Δημο.
  Γκαραζ ιδιωτη (οχι του Δημου) που εχει κανει συμβαση με το Δημο.

  Κοστος 70€ που τα επωμιζεται ο παραβατης που απλα παρκαρε παρανομα.

  Ε, αυτο ειναι απαρεδεκτο και φυσικα ολες αυτες οι συμβασεις ειναι προιον ρουσφετιου και μιζας των υπαλληλων του Δημου. Γιατι?
  Γιατι αλλιως θα σηκωναν και τα αυτοκινητα που εμποδιζουν την κυκλοφορια. Αλλα ειπαμε ο γερανος χωραει ΕΝΑ αυτοκινητο (70€) αλλα 50 μηχανακια. Καντε τον πολλαπλασιασμο και δειτε τι συμφερει….

  Επιπλεον, απαραδεκτο και κοροιδια ειναι οταν οι Δημοι (Αθηνα, Πατρα κλπ) να ζητανε χρηματα για θεσεις σταθμευσης που βρισκονται πανω στο δρομο (οπου παλιοτερα παρκαραν ετσι κι αλλιως αυτοκινητα) χωρις να εχουν δημιουργησει στην ουσια καποια θεση σταθμευσης και χωρις να εχουν την απαιτουμενη σημανση «ελεγχου σταθμευσης» το οποιο ειναι σκοπιμο για να μοιραζουν κλησεις.

 • Η εκ δεξιών προτεραιότητα την οποία προβλέπει ο ΚΟΚ δημιουργεί αδιέξοδο (και άρα υποχρεωτική παρανόμηση) στις στρογγυλές πλατείες στην περίπτωση κορρεσμένης κυκλοφορίας. Είναι πολύ απλό να το διαπιστώσει κανείς.
  Ένα άλλο θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αστυνόμευση της κυκλοφορίας: Αντί να στήνονται παγίδες για συγκεκριμένες παραβάσεις με προφανώς φοροεισπρακτικούς στόχους, θα πρέπει οι τροχονόμοι να εστιάζουν στο να εντοπίζουν επικίνδυνη οδήγηση κρίνοντας οι ίδιοι εάν παραβιάστηκε κάποια διάταξη του ΚΟΚ και ποιά. Ακόμη και κάποιος που δεν ξέρει να παρκάρει είναι εν δυνάμει πρόξενος ατυχήματος και το λιγότερο μποτιλιαρίσματος.

 • 30 Ιουλίου 2010, 19:50 | Α.Π.

  Υπαρχει προβλημα οταν η παραβαση γινει μακρυα απο τον τοπο διαμονης σου. Πως να πας στην Λαρισα η να μεινεις για τρεις μερες, για να διαμαρτηρηθεις επειδη σε εγραψαν για σταθμευση σε δρομο οπου δεν υπηρχε απαγορευση?
  Επισης μπορει να υπαρχουν και αμεσα προσωπικα προβληματα, ακομα και στον τοπο διαμονης σου.
  Αμα ο χρονος γινει λιγο μεγαλυτερος μπορει να τα καταφερεις καπως.
  Εξαλλου γιατι τετοια βιασυνη 3 μερες μονο?

  Προτεινω να γινουν 7.

 • 30 Ιουλίου 2010, 03:31 | Αντώνης Παπ.

  Τα προστιμα των συνηθέστερων παραβάσεων να είναι μικρά αλλά οι έλεγχοι των αρμοδίων οργάνων συνεχείς, ουσιαστικοί και με γνώμονα τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς του οδηγού. Ο έλεγχος παραβάσεων να μη γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την Τροχαία, η οποία ως συνήθως «τη στήνει» στο γνωστό πέρασμα, για να καλύψει το πλάνο του μήνα περισσότερο παρά για την ουσία του πράγματος.
  Ο κάθε περιπολών αστυνομικός που διαπιστώνει παραβάσεις να τις ελέγχει και να τις τιμωρεί και όχι να αδιαφορεί όπως γίνεται τώρα, επειδή οι τροχαίες παραβάσεις δεν είναι το αντικείμενό του.

 • 29 Ιουλίου 2010, 14:35 | Alex Karas

  Όσο και να ανεβάσετε τα πρόστιμα η και να τα μειώσετε δεν αλλάζει κάτι αφού η αδιαφορία τις τροχαίας είναι δεδομένη .Ίσως αν λειτουργούσε όπως έπρεπε η τροχαία δεν θα χρειαζόταν να κόψετε από τις συντάξεις,θα σωζατε νέα παιδιά και κανείς δεν θα μπορούσε να σας κατηγορήσει για μέτρα αντιλαϊκά

 • 29 Ιουλίου 2010, 13:55 | ΟΥΜ ΟΣΜ

  Να καταργηθούν πλήρως τα χρηματικά πρόστιμα και να αντικατασταθούν από point system για τις «λιγότερο σημαντικές» παραβάσεις και φυλάκιση άνευ αναστολής για τις σημαντικές.

 • 27 Ιουλίου 2010, 22:34 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Τα χρηματικά πρόστιμα των παραβάσεων να γίνουν ανάλογα της οικονομικής δυνατότητας του καθενώς(φορολογική δήλωση). Ένα πρόστιμο για κάποιον φτωχό μπορεί να του στερήσει ακόμη και το γάλα των παιδιών του και είναι αρκετά πιθανό να τον συνετήσει. Δεν ισχύει το ίδιο όμως για κάποιον πλόυσιο. Έχοντας την οικονομική δυνατότητα, το ίδιο πρόστιμο θα περάσει απαρατήρητο και δεν θα συνετήσει τον παραβάτη. Επιπλέον θα έχει μεγαλύτερη ευχέρεια να παρανομήσει.