Άρθρο 2 – Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας

Το Προεδρικό Διάταγμα 293/1999 (ΦΕΚ 263/Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τα Προεδρικά Διατάγματα 100/2002 (ΦΕΚ 86/Α’), 59/2003 (ΦΕΚ 60/Α’), 99/2005 (ΦΕΚ 135/Α’) και 186/2007 (ΦΕΚ 221/Α’), τροποποιείται ως εξής:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Η κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει την ακόλουθη διάρθρωση:

α. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού

β. Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού

γ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

δ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών

ε. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών

στ. Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας

ζ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

η. Διεύθυνση Διαρθρωτικών Προγραμματικών και Εναερίων Μεταφορών

θ. Υπηρεσία Σχεδιασμού και Επιτελικής Υποστήριξης

ι. Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

ια. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ιβ. Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης

ιγ. Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών

ιδ. Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών

Οι υπηρεσιακές μονάδες με στοιχεία θ, ι, ια και ιβ υπάγονται απευθείας στον Υπουργό».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Συγκρότηση

Η Γενική Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α. Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών

β. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών

γ. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Τομέα Μεταφορών»

3. Μετά το άρθρο 12 προστίθεται νέο άρθρο 12Α που έχει ως ακολούθως:

«Άρθρο 12Α

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αποστολή – Αρμοδιότητες

Η Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας:

 • · Συντονίζει τη λειτουργία των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιακών μονάδων, επιμελείται τον προγραμματισμό των διοικητικών δραστηριοτήτων τους και αξιολογεί την ποιότητα των παραγόμενων διοικητικών αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με το οικονομικό και οργανωτικό κόστος άσκησης των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων.
 • · Εξειδικεύει την κυβερνητική πολιτική για την οδική ασφάλεια εντός του ιεραρχικού της επιπέδου και διαμορφώνει προτάσεις για την επιλογή και οργάνωση των διοικητικών μέσων άσκησής της.
 • · Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των άλλων Υπουργείων, καθώς και με τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασκούν συναφείς πολιτικές, με στόχο την προώθηση δράσεων για τη βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας.

2.   Συγκρότηση

Η Γενική Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α. Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας

β. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

γ. Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων

3.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Η Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

α. Τμήμα Οδικής Ασφάλειας και Συντονισμού

β. Τμήμα Αδειών Οδήγησης και Κανόνων Κυκλοφορίας

γ. Τμήμα Επιμόρφωσης Οδηγών

Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος έχουν ως εξής:

Α) ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

– Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδιασμού για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσα από σχετικά προγράμματα και δράσεις.

– Η θέσπιση περιοριστικών μέτρων για την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

– Η θέσπιση μέτρων για την ασφαλή κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών στις σήραγγες που καλύπτονται από την κοινοτική οδηγία 2004/54/ΕΚ.

– Η μελέτη, παρακολούθηση και αξιολόγηση στοιχείων και δεικτών σχετικών με τα οδικά ατυχήματα, τα αίτια αυτών, καθώς και τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις αυτών στην ποιότητα ζωής και την εθνική οικονομία και η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που διατηρούν πρωτογενή στοιχεία οδικών ατυχημάτων.

– Η έκδοση ετήσιων αναφορών με γενικά και ειδικά στοιχεία και αναλύσεις για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα.

– Η συνεργασία και παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο στον τομέα της μεθοδολογίας και τήρησης στατιστικών στοιχείων, η παροχή αντίστοιχων πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς.

– Η παροχή πληροφόρησης σε φορείς, υπηρεσίες και πολίτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα της οδικής ασφάλειας.

– Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

– Η οργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης και προβολής για θέματα οδικής ασφάλειας. Εφαρμογή προγραμμάτων οδικής ασφάλειας προς κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες πληθυσμού. Συνεργασία με κρατικούς φορείς, την τοπική Αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις και ινστιτούτα για τη διάδοση και εμπέδωση της οδικής ασφάλειας.

– Η εποπτεία των πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

– Η συνεργασία σε Ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο στον τομέα της οδικής ασφάλειας, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς.

– Ο συντονισμός και η παρακολούθηση των προτεινόμενων, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος δράσεων καθώς και την υποστήριξη των περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών που θα αναλάβουν την υλοποίησή τους.

Οι επιμέρους δράσεις είναι οι εξής:

 • · Οριστικοποίηση των δράσεων οδικής ασφάλειας που θα εντάσσονται στο ετήσιο Πρόγραμμα του Υπουργείου.
 • · Συντονισμός (οικονομικός, διοικητικός, τεχνικός) των δράσεων οδικής ασφάλειας του Προγράμματος.
 • · Συνεργασία με τη Διυπουργική Επιτροπή και ειδικότερα τη Γραμματεία Υποστήριξής της καθώς και το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.).
 • · Συνεργασία με τα άλλα εμπλεκόμενα με την οδική ασφάλεια Υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς, αφού μια σειρά από δράσεις του Υπουργείου απαιτούν τη συνδυασμένη προσπάθεια με άλλους φορείς.
 • · Συνεργασία με τους φορείς οδικής ασφάλειας των άλλων ευρωπαϊκών κρατών για την αξιοποίηση της σχετικής υπάρχουσας εμπειρίας.
 • · Παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων του Προγράμματος.
 • · Εκπόνηση τακτικών μελετών (ανά έτος) για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων καθώς και τον επανακαθορισμό των επιμέρους μέτρων που θα προταθούν για έγκριση στη Διυπουργική Επιτροπή.

Β) ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

– Η επεξεργασία και επικαιροποίηση του βασικού κανονιστικού πλαισίου οδικής κυκλοφορίας (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του και των αποτελεσμάτων του.

– Η αποτελεσματική, σύγχρονη και με διαφάνεια άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα της έκδοσης αδειών οδήγησης υποψήφιων οδηγών και οδηγών.

– Η αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

– Η επεξεργασία του σχετικού κανονιστικού πλαισίου σε ότι αφορά:

 • · στις διαδικασίες χορήγησης και ανανέωσης των αδειών οδήγησης, το περιεχόμενο και τις διαδικασίες ιατρικής εξέτασης και επανεξέτασης των υποψήφιων οδηγών και οδηγών κλπ.
 • · στην εκπαίδευση και πιστοποίηση προσόντων υποψηφίων οδηγών και οδηγών, το περιεχόμενο και τις διαδικασίες θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης και επανεξέτασης των υποψήφιων οδηγών και οδηγών για την απόκτηση της άδειας οδήγησης.
 • · στους εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών και οδηγών.

– Ο προσδιορισμός των υπέρ του δημοσίου ανταποδοτικών τελών που αφορούν στη χορήγηση και ανανέωση αδειών οδήγησης.

– Η θέσπιση διοικητικών ποινών σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

– Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και εκπαίδευση των αρμοδίων περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

– Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για τις άδειες οδήγησης από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών.

– Η συλλογή στοιχείων σχετικά με τις άδειες οδήγησης, τους εκπαιδευτές υποψήφιων  οδηγών και τη χορήγηση αδειών σ΄ αυτούς.

– Η νομοθετική υποστήριξη για την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ).

– Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα και τις αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα.

– Η συνεργασία και παρακολούθηση των εξελίξεων στους τομείς της έκδοσης αδειών οδήγησης υποψήφιων οδηγών και οδηγών, της εκπαίδευσης, πιστοποίησης προσόντων οδηγών και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών.

– Η επεξεργασία κανονιστικού πλαισίου, ο ορισμός της ύλης, η έκδοση εγχειριδίων και η σύνταξη ερωτηματολογίων και θεμάτων για τις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την απόκτηση της άδειας οδήγησης.

– Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για την οδική κυκλοφορία από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών.

Γ) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

– Η αποτελεσματική και σύγχρονη άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα της έκδοσης των πιστοποιητικών υποψήφιων οδηγών και οδηγών για μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR) και πιστοποιητικών  επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ).

– Ο καθορισμός της διαδικασίας για την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών.

– Η παρακολούθηση του μητρώου κατόχων πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης (λεωφορείων, φορτηγών, ADR, ΠΕΙ).

– Η συνεργασία και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης των οδηγών λεωφορείων, φορτηγών και οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, καθώς και η συνεργασία με άλλες αρμόδιες διευθύνσεις και Υπουργεία.

– Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία των σχολών για την περιοδική κατάρτιση των επαγγελματιών οδηγών για την απόκτηση των πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ).

– Η συλλογή στοιχείων σχετικά με τα πιστοποιητικά, τις σχολές εκπαίδευσης και κατάρτισης υποψήφιων οδηγών και οδηγών και τη χορήγηση των σχετικών αδειών στις σχολές αυτές.

– Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία των σχολών επαγγελματικής κατάρτισης των οδηγών λεωφορείων και φορτηγών, καθώς και των οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ).

– Η επεξεργασία κανονιστικού πλαισίου, ο ορισμός της ύλης, η έκδοση εγχειριδίων και η σύνταξη ερωτηματολογίων και θεμάτων για τις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την απόκτηση των προαναφερόμενων πιστοποιητικών.

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

α. Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

β. Τμήμα Ανάπτυξης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

γ. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Εποπτείας ΚΤΕΟ

δ. Τμήμα Ειδικών Ελέγχων

Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος έχουν ως εξής:

Α) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

–     Η προαγωγή ενός αποτελεσματικού συστήματος υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων σύμφωνα με σύγχρονα πρότυπα και μεθόδους τεχνικού ελέγχου με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους από αρμόδιους φορείς.

–     Η αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους και ειδικότερα:

 • · Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα του τεχνικού ελέγχου οχημάτων στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων για τη βελτίωση του τεχνικού ελέγχου και την άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους.
 • · Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο για τα θέματα τεχνικού ελέγχου, η παροχή πληροφοριών και στοιχείων και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο.
 • · Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεση ή έμμεση ρυθμιστική αρμοδιότητα στον Τομέα και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα.
 • · Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα του τεχνικού ελέγχου.
 • · Η κατάρτιση προδιαγραφών οδηγιών καλής λειτουργίας και αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων για τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου σε ότι αφορά τη συχνότητα των ελέγχων, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διαφάνεια, την τεχνική επάρκεια και την πιστή εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, την οργάνωση και στελέχωση και το κόστος παροχής των υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου.
 • · Ο προγραμματισμός των τεχνικών ελέγχων οχημάτων για όλες τις κατηγορίες οχημάτων και η πληροφόρηση των υπόχρεων σε τεχνικούς ελέγχους οχημάτων.

– Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όλων των δημόσιων αρχών που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης και του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων των κατηγοριών αυτών και ιδιαίτερα των υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων (επαγγελματικών οργανώσεων και λοιπών χρηστών υπηρεσιών) σχετικά με την πολιτική, το κανονιστικό πλαίσιο και τις δραστηριότητες του Υπουργείου στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος.

Β) ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ

–     Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) μέχρι τη σύσταση και λειτουργία σε όλες τις περιφέρειες αρμόδιων προς τούτο υπηρεσιών.

–     Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Μοτοσικλετών μέχρι τη σύσταση και λειτουργία σε όλες τις περιφέρειες αρμόδιων προς τούτο υπηρεσιών.

–     Ο έλεγχος τήρησης των απαιτήσεων, προκειμένου να χορηγηθούν άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και Μοτοσικλετών.

–     Η αυτοψία εγκαταστάσεων Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου  Οχημάτων και Μοτοσικλετών, προκειμένου να χορηγηθούν άδειες λειτουργίας.

–     Η χορήγηση αδειών για επέκταση εγκαταστάσεων λειτουργούντων ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και Μοτοσικλετών.

–     Η ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και Μοτοσικλετών.

Γ) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΤΕΟ

– Η εποπτεία και ο έλεγχος των Δημόσιων και Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

–     Η λειτουργία και η εποπτεία των κινητών ΚΤΕΟ και των κινητών μονάδων ελέγχου καυσαερίων.

–     Η οργάνωση, η γενική εποπτεία και έλεγχος του συστήματος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) και της Κάρτας Ελέγχου Θορύβου (ΚΕΘ).

–     Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, καθώς και η αποστολή αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

–     Η τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που παρέχονται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής για τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και του συστήματος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων και της Κάρτας Ελέγχου Θορύβου (ΚΕΘ).

–     Η αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη των φορέων που ασκούν τεχνικούς ελέγχους οχημάτων, όπως Δημόσια ΚΤΕΟ, Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, Εργαστήριο Ανάλυσης Καυσαερίων, Κινητά ΚΤΕΟ, Κινητές Μονάδες Ελέγχου Καυσαερίων.

–     Η πιστοποίηση των ελεγκτών Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

–     Η υποστήριξη των φορέων που ασκούν τεχνικούς ελέγχους για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού τεχνικού ελέγχου με ενημέρωση και κατάρτιση, καθώς και με συμβουλευτική υποστήριξη για την ορθή και αξιόπιστη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων τεχνικού ελέγχου.

–     Η μέριμνα και εισήγηση για την κάλυψη αναγκών του τεχνικού ελέγχου οχημάτων σε εξοπλισμό, ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά των Δημοσίων ΚΤΕΟ.

–     Η κατάρτιση ετήσιου προγράμματος αναγκών, προϋπολογισμού και προγράμματος προμηθειών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

–     Η διαχείριση των αντίστοιχων αποθηκών του Υπουργείου.

Δ) ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

– Η διενέργεια δοκιμών καυσαερίων σύμφωνα με τις οδηγίες της (Ε.Ε.), τους διεθνείς κανονισμούς και τη  νομοθεσία.

– Η συμμετοχή στις διεθνείς οργανώσεις για θέματα ελέγχου καυσαερίων και ειδικότερα:

 • · Η παρακολούθηση της διεθνούς πρακτικής και ιδίως των χωρών της Ε.Ε. σε θέματα δοκιμών καυσαερίων και η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας και πρακτικής.
 • · Η συνεχής ενημέρωση στις προδιαγραφές και μεθόδους που εφαρμόζουν άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμοί, σχετικά με τον έλεγχο καυσαερίων.
 • · Η μέριμνα για τη λειτουργία του ειδικού Εργαστηρίου Καυσαερίων (στο Ελληνικό) και τη διενέργεια δοκιμών σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε..
 • · Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού του Εργαστηρίου.

– Η σχεδίαση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, έργων απαραίτητων για το συνεχή εκσυγχρονισμό του Εργαστηρίου.

– Η σύνταξη οδηγιών χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς και τήρησης αρχείων και γενικότερα η εφαρμογή οποιασδήποτε διαδικασίας ή απαίτησης που προκύπτει από τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαδικασία διαπίστευσης του Εργαστηρίου ή το εγχειρίδιο ποιότητας.

– Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την απαραίτητη συντήρηση, ρύθμιση και διακρίβωση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή πρότυπα.

– Η μέριμνα για τη συνεχή παρακαταθήκη αναλωσίμων και ανταλλακτικών του εργαστηρίου.

– Ο προγραμματισμός των διενεργούμενων από το εργαστήριο δοκιμών και ελέγχων.

– Η πραγματοποίηση ελέγχων που άπτονται σε θέματα προδιαγραφών Οδηγιών ή Κανονισμών της Ε.Ε. ή Κανονισμών της Οικονομικής Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για την Ευρώπη και να εκδίδει αντίστοιχα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την ταξινόμηση ή την έγκριση τύπου οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων.

– Η παρακολούθηση των εξελίξεων στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος από τα καυσαέρια και το θόρυβο των  αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, η μελέτη και η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις μεταφορές σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις και φορείς του Υπουργείου.

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

α. Τμήμα Τεχνολογίας Οχημάτων

β. Τμήμα Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων

γ. Τμήμα Εγκαταστάσεων

δ. Τμήμα Προδιαγραφών και Ελέγχου Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων.

Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος έχουν ως εξής:

Α) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

– Η ασφάλεια στις οδικές μεταφορές με την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων προτύπων και κανονισμών τεχνικής πιστοποίησης για τα αυτοκίνητα οχήματα.

– Η άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα οχήματα όλων των κατηγοριών.

– Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη της τεχνικής πιστοποίησης και την άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα.

– Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο.

– Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα της πιστοποίησης και τις αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα.

– Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης.

– Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τις άλλες δημόσιες αρχές και της συμμόρφωσης όλων των εμπλεκομένων στον τομέα τεχνικών πιστοποίησης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

– Η επεξεργασία και κατάρτιση των κανονισμών για τον έλεγχο τεχνικών χαρακτηριστικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε ότι αφορά την κατασκευή, επισκευή και συναρμολόγηση αυτοκινήτων οχημάτων και εξαρτημάτων και τον έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων οχημάτων για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας.

– Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τις πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων.

– Η τεκμηρίωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των αυτοκίνητων οχημάτων που κυκλοφορούν στη χώρα και η τήρηση μητρώου κατά εργοστάσιο κατασκευής και τύπο οχήματος.

– Η υποστήριξη με εγκυκλίους, η πληροφόρηση και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλες τις δημόσιες αρχές που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα τεχνικής πιστοποίησης και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων (επαγγελματικών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και λοιπών χρηστών υπηρεσιών) σχετικά με την πολιτική, το κανονιστικό πλαίσιο και τις δραστηριότητες του Υπουργείου στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος.

Β) ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

– Η παροχή υπηρεσιών έγκρισης τύπου αυτοκινήτων οχημάτων όλων των     κατηγοριών, τεχνικών ολοτήτων και των εξαρτημάτων αυτών και ειδικότερα:

 • · Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου και η οργάνωση των διαδικασιών παροχής εγκρίσεων τύπου αυτοκινήτων σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνολογίας Οχημάτων.
 • · Η συγκέντρωση και ταξινόμηση τεχνικών στοιχείων σχετικών με την έγκριση τύπου οχημάτων και η τήρηση του μητρώου εγκρίσεων.

– Η έκδοση ετήσιων αναφορών με επεξεργασμένα στοιχεία για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων και η υποβολή τους στα αρμόδια Ευρωπαϊκά όργανα.

Γ) ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

– Η προαγωγή της ασφάλειας στις οδικές μεταφορές με την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων προτύπων και κανονισμών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων.

– Η άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους σε ότι αφορά τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων, τους σταθμούς διάθεσης καυσίμων και παροχής συναφών υπηρεσιών και τα συναφή επαγγέλματα.

– Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων και την άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα.

– Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο.

– Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και τις αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα.

– Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων.

– Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τις άλλες δημόσιες αρχές και της συμμόρφωσης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο όλων των εμπλεκομένων στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων.

– Η τεκμηρίωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των σχετικών με τον αριθμό, τη δυναμικότητα και τη χωροταξική κατανομή των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης αυτοκινήτων οχημάτων στοιχείων.

– Η τεκμηρίωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των σχετικών με τα συναφή επαγγέλματα προς τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αυτοκινήτων οχημάτων στοιχείων.

– Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όλων τις δημόσιων αρχών που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και ιδιαίτερα των υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Δ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

– Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων και η άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και ευπαθών τροφίμων.

– Η συνεργασία σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο σε ότι αφορά τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και ευπαθών τροφίμων.

– Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα του τεχνικού ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και ευπαθών τροφίμων.

– Η επεξεργασία και κατάρτιση κανονισμών για τον έλεγχο τεχνικών χαρακτηριστικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σε ότι αφορά την κατασκευή και τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων των κατηγοριών αυτών.

– Η κατάρτιση προδιαγραφών, οδηγιών καλής λειτουργίας και αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων για τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες έγκρισης τύπου οχημάτων και τεχνικού ελέγχου των οχημάτων αυτών.

– Η τεκμηρίωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων οχημάτων και των υπερκατασκευών τους, που κυκλοφορούν στη χώρα και διενεργούν μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και ευπαθών τροφίμων, ως και η τήρηση μητρώου, αντίστοιχα.

– Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τους ελέγχους που διενεργούνται στα οδικά οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων  και ευπαθών τροφίμων.

– Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όλων των δημόσιων αρχών που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης και του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων των κατηγοριών αυτών και ιδιαίτερα των υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων (επαγγελματικών οργανώσεων και λοιπών χρηστών υπηρεσιών) σχετικά με την πολιτική, το κανονιστικό πλαίσιο και τις δραστηριότητες του Υπουργείου στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος.

–  Η επεξεργασία κανονιστικού πλαισίου για τους όρους και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των φορέων ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων ADR.

–  Η πιστοποίηση ελεγκτών και πραγματογνωμόνων οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων και ευπαθών τροφίμων, και ο καθορισμός του προγράμματος και της διαδικασία διεξαγωγής σεμιναρίων πραγματογνωμόνων ADR καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα άτομα που τα παρακολουθούν για την πιστοποίησή τους.

– Η επεξεργασία κανονιστικού πλαισίου για τους Συμβούλους Ασφάλειας που είναι επιφορτισμένοι με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς και σιδηροδρομικώς, καθώς και η έγκριση των οργανισμών εκπαίδευσης και εξέτασης των συμβούλων αυτών.

– Η τήρηση μητρώου Συμβούλων Ασφάλειας και επιχειρήσεων που απασχολούν τους συμβούλους αυτούς.

– Η παραλαβή εκθέσεων ατυχημάτων από Συμβούλους Ασφάλειας και η σύνταξη αναφορών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του ΟΗΕ και άλλους διεθνείς  οργανισμούς.

– Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τους Συμβούλους Ασφάλειας, την παροχή πληροφοριών και την εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, καθώς και η συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και άλλους επαγγελματικούς φορείς.

– Η επεξεργασία κανονιστικού πλαισίου για την εκπαίδευση, την εξέταση και την εξουσιοδότηση των πραγματογνωμόνων ADR για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και τους εμπειρογνώμονες ATP ευπαθών τροφίμων.

-Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, καθώς και η αποστολή αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

4. Η περίπτωση 1 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Τέσσερις (4) θέσεις στο βαθμό γενικού διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Πληροφορικής.».

5. Οι παράγραφοι 1 έως 7 του άρθρου 43 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών:

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής

2. Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών:

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών

α. Τμήμα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών

β. Τμήμα Σιδηροδρομικών και Συνδυασμένων Μεταφορών

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών

γ. Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων

ΠΕ Μηχανικών

3. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών:

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών

α. Τμήμα Αστικών Συγκοινωνιών

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών

β. Τμήμα Υπεραστικών Συγκοινωνιών

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών

4. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Τομέα Μεταφορών:

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών

5. Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας:

ΠΕ Μηχανικών

6. Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας:

ΠΕ Μηχανικών

α. Τμήμα Οδικής Ασφάλειας και Συντονισμού

ΠΕ Μηχανικών

β. Τμήμα Αδειών Οδήγησης και Κανόνων Κυκλοφορίας

ΠΕ Μηχανικών

γ. Τμήμα Επιμόρφωσης Οδηγών

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής

7. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων:

ΠΕ Μηχανικών

α. Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

ΠΕ Μηχανικών

β. Τμήμα Ανάπτυξης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

ΠΕ Μηχανικών

γ. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Εποπτείας ΚΤΕΟ

ΠΕ Μηχανικών

δ. Τμήμα Ειδικών Ελέγχων

ΠΕ Μηχανικών

7α. Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων:

ΠΕ Μηχανικών

α. Τμήμα Τεχνολογίας Οχημάτων

ΠΕ Μηχανικών

β. Τμήμα Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων

ΠΕ Μηχανικών

γ. Τμήμα Εγκαταστάσεων

ΠΕ Μηχανικών

δ. Τμήμα Προδιαγραφών και Ελέγχου Μεταφορών Επικινδύνων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων

ΠΕ Μηχανικών».

6. Τα άρθρα 10, 11 και 11Α καταργούνται.

 • 4 Αυγούστου 2010, 15:51 | Λαμπροπουλος (αυτονομη παρεμβαση)

  ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Στα πλαίσια της Διαβούλευσης του Νομοσχεδίου για τη Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας στο ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

  Το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων που αφορά Διευθύνσεις και Τμήματα στον Οργανισμό των Μεταφορών ( Π.Δ. 293/99) καλύπτεται από τον κλάδο ΠΕ Μηχανικών οι υπόλοιποι κλάδοι εργαζομένων Πε Διοικητικού – Οικονομικού , ΠΕ Πληροφορικής και Πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εφαρμογών βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση.

  Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας όλοι οι κλάδοι είναι αναγκαίοι και χρήσιμοι παρακαλούμε για την αναλογική κατανομή και αξιοποίηση όλων των κλάδων της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Τμήματα έτσι ώστε λειτουργικά και συνολικά σε υπηρεσιακό επίπεδο να παραχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την εξυπηρέτηση του Κοινωνικού Συνόλου και των Ελλήνων Πολιτών.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

  • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  α) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  β) ΠΕ Μηχανικών
  γ) ΠΕ Πληροφορικής

  • ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  α) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  β) ΠΕ Μηχανικών
  γ) ΠΕ Πληροφορικής

  • ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  α) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  β) ΠΕ Μηχανικών
  γ) ΠΕ Πληροφορικής

  • Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  α) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  β) ΠΕ Μηχανικών
  γ) ΠΕ Πληροφορικής

  1. Τμήμα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
  α) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  β) Πτυχιούχων Τεχνολογικών Μεταφορών

  2. Τμήμα Σιδηροδρομικών και Συνδυασμένων Μεταφορών
  α) ΠΕ Διοικιτηκου – Οικονομικού
  β) ΠΕ Πληροφορικής

  3. Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων
  α) ΠΕ Μηχανικών
  β) Πτυχιούχων Τεχνολογικών Μεταφορών

  • Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  α) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  β) ΠΕ Πληροφορικής

  1. Τμήμα Αστικών Συγκοινωνιών
  α) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  β) ΠΕ Μηχανικών
  γ) ΠΕ Πληροφορικής

  2. Τμήμα Υπεραστικών Συγκοινωνιών
  α) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  β) Πτυχιούχων Τεχνολογικών Εφαρμογών

  3. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Μεταφορών
  ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

  • Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  α) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  β) ΠΕ Μηχανικών
  γ) ΠΕ Πληροφορικής

  1. Τμήμα Οδικής Ασφάλειας – Συντονισμού
  α) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  β) ΠΕ Μηχανικών

  2. Τμήμα Αδειών Οδήγησης – Κανόνων Κυκλοφορίας
  α) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  β) ΠΕ Πληροφορικής

  3. Τμήμα Επιμόρφωσης Οδηγών
  α) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  β) Πτυχιούχων Τεχνολογικών Εφαρμογών

  • Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  α) ΠΕ Μηχανικών
  β) ΠΕ Πληροφορικής

  1. Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
  α) ΠΕ Μηχανικών
  β) Πτυχιούχων Τεχνολογικών Εφαρμογών

  2. Τμήμα Ανάπτυξης ΙΚΤΕΟ
  α) ΠΕ Μηχανικών
  β) Πτυχιούχων Τεχνολογικών Εφαρμογών

  3. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης – Εποπτείας ΚΤΕΟ
  α) ΠΕ Μηχανικών
  β) Πτυχιούχων Τεχνολογικών Εφαρμογών

  4. Τμήμα Ειδικών Ελέγχων
  α) ΠΕ Μηχανικών
  β) Πτυχιούχων Τεχνολογικών Εφαρμογών

  • Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  ΠΕ Μηχανικών

  5. Τμήμα Τεχνολογικών Οχημάτων
  α) ΠΕ Μηχανικών
  β) Πτυχιούχων Τεχνολογικών Εφαρμογών

  6. Τμήμα Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων
  α) ΠΕ Μηχανικών
  β) Πτυχιούχων Τεχνολογικών Εφαρμογών

  7. Τμήμα Εγκαταστάσεων
  α) ΠΕ Μηχανικών
  β) Πτυχιούχων Τεχνολογικών Εφαρμογών

  8. Τμήμα Προδιαγραφών και Ελέγχου Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων
  α) ΠΕ Μηχανικών
  β) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

  *Η παρούσα πρόταση είναι ενδεικτική και επιδέχεται αλλαγών και διορθώσεων έτσι ώστε να παραχθεί σε Υπηρεσιακό επίπεδο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και των ελλήνων πολιτών

  Η Γραμματεία της Αυτόνομης Παρέμβασης στο ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ

 • 4 Αυγούστου 2010, 13:33 | Δημήτρης Μαργαρίτης

  Η νέα Γεν. Δνση για την Οδική Ασφάλεια που δημιουργείται στο Υπουργείο Υποδομών, κλπ, θα πρέπει να έχει σαν κύρια αρμοδιότητά της την υποστήριξη του ΕΣΟΑ και της Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας. Θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να υπάρξει στην αρχή του σχετικού άρθρου σαφής και συγκεκριμένη αναφορά στο ρόλο της ΓΔ στην υποστήριξη των ενεργειών του ΕΣΟΑ και της Διυπουργικής για την οδική ασφάλεια. Η αναφορά αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την υποστήριξη του ΕΣΟΑ στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του και ειδικότερα στην εφαρμογή των πολιτικών, συντονισμό των δράσεων μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και εμπλεκομένων φορέων, καθώς και την εφαρμογή των πολιτικών που αποφασίζονται από τη Διυπουργική Επιτροπή.

  Δημήτρης Μαργαρίτης,
  εκπρόσωπος Ινστιτούτου Μεταφορών, Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 • 4 Αυγούστου 2010, 12:02 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Πέρα από τα Σχόλια που έχει ήδη υποβάλει ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, με τα οποία συμφωνώ, θα ήθελα να τονίσω τα παρακάτω που βασίζονται στα 50 χρόνια της απασχόλησής μου, επαγγελματικής, ερευνητικής και ακαδημαϊκής στην Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  Ασφαλώς το Νομοσχέδιο δίνει την ευκαιρία να ασχοληθούμε συστηματικά με το πολύ σοβαρό θέμα της οδικής ασφάλειας, το οποίο επί χρόνια αντιμετωπίζουμε αποσπασματικά χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, παραμένοντας τελευταίοι στην Ε.Ε. των 27, μαζί με τη Ρουμανία. Και αυτό συμβαίνει ενώ το αξιόλογο δυναμικό των συγκοινωνιολόγων (ιδιωτών και δημοσίου), των κρατικών υπηρεσιών και των εκάστοτε κρατικών και ιδιωτικών οργανισμών οδικής ασφάλειας, έχουν προτείνει και μελετήσει τις απαραίτητες λύσεις που ελάχιστα εφαρμόζονται. Η έγκριση του προγράμματος της Ε.Ε. για την Οδική Ασφάλεια 2011-2020 επιβάλει και θα βοηθήσει την εφαρμογή του Νέου Νομοσχεδίου, θεωρώ όμως υποχρέωσή μου να τονίσω το παρακάτω κρίσιμο θέμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο Νέο Νομοσχέδιο.

  Ενώ οι παράγοντες «όχημα» και «οδηγός» καλύπτονται με λεπτομέρεια στο Νομοσχέδιο, ο παράγων «οδική υποδομή» αναφέρεται μόνο γενικά. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι ο παράγων αυτός καλύπτεται σήμερα κυρίως από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων. Θα πρέπει όμως να αναβαθμισθεί και σ΄αυτήν ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της στην υποστήριξη της Οδικής Ασφάλειας σε συνεργασία με τη νέα Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας. Σημειώνουμε ότι το πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια 2011-2020 της Ε.Ε., ο δεύτερος από τους 7 στρατηγικούς στόχους που καθορίζονται αφορά την «Κατασκευή Ασφαλέστερης Οδικής Υποδομής». Στον στόχο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην Ελλάδα όπου η οδική υποδομή υστερεί ουσιαστικά από άποψη οδικής ασφάλειας και οι αντίστοιχες βελτιώσεις, συνήθως μικρού κόστους, καθυστερούν αδικαιολόγητα.

  Υπενθυμίζω ότι, η πρώτη σοβαρή προσπάθεια επισήμανσης και βελτίωσης των επικίνδυνων θέσεων η οποία όμως κάλυψε μόνο το κύριο υπεραστικό δίκτυο, έγινε πριν 26 χρόνια και υλοποιήθηκε μόνο σε ελάχιστες θέσεις, χωρίς καν να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα. Μια περιορισμένη αξιολόγηση που έγινε από τον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ έδειξε ότι τα ατυχήματα μειώθηκαν κατά 80%, σε μια θέση όπου υλοποιήθηκαν όλες οι προτεινόμενες βελτιώσεις, και γύρω στο 50% στις υπόλοιπες.

  Τελευταία έχουν εκπονηθεί αρκετές μελέτες επισήμανσης και βελτίωσης επικίνδυνων θέσεων, χωρίς να έχουν εφαρμοσθεί. Θα πρέπει να προγραμματισθεί η άμεση εφαρμογή τους και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους. Μόνο έτσι θα μπορεί να πετύχουμε τον στόχο της μείωσης των θανάτων κατά 50% κατά τη δεκαετία 2011-2020 που θέτει η Ε.Ε. Ο στόχος αυτός μπορεί να είναι αισιόδοξος και δύσκολος να επιτευχθεί για τις χώρες της Ε.Ε. με χαμηλό δείκτη ατυχημάτων, είναι όμως πολύ εύκολο να επιτευχθεί στη χώρα μας, κυρίως από τη βελτίωση της οδικής υποδομής, όπως δείχνει η μέχρι σήμερα εμπειρία. Η μέχρι σήμερα καθυστέρηση βελτίωσης των επικίνδυνων σημείων του Οδικού Δικτύου προκάλεσε τον αδικαιολόγητο θάνατο ή τραυματισμό χιλιάδων ατόμων και δαπάνες, μόνο για τις υλικές ζημιές και την περίθαλψη των τραυματιών, πολλαπλάσιες από εκείνες που θα χρειαζόταν για τη βελτίωση των επικίνδυνων σημείων.

  Συμπέρασμα: Απαιτείται η άμεση συμπλήρωση της επισήμανσης όλων των επικίνδυνων θέσεων στο υπεραστικό αλλά και στο αστικό οδικό δίκτυο της χώρας και η μελέτη και προγραμματισμός υλοποίησης όλων των απαιτούμενων βελτιώσεων, το κόστος των οποίων είναι κατά κανόνα περιορισμένο. Το Νομοσχέδιο θα πρέπει να λάβει υπόψη τον καθορισμό και καταμερισμό των αρμοδιοτήτων γι΄αυτήν την κύρια ενέργεια μείωσης των οδικών ατυχημάτων μέσω βελτιώσεων του μεγάλου αριθμού των επικίνδυνων θέσεων της Οδικής Υποδομής.

 • Σχόλια ΣΕΣ επί του Νομοσχεδίου για την Οδική Ασφάλεια

  1. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση (μαζί με τη Ρουμανία) ανάμεσα στα 27 Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στις επιδόσεις της στα οδικά ατυχήματα και οποιαδήποτε προσπάθεια όπως η κατάθεση του νέου Πολυ-Νομοσχεδίου για την Οδική Ασφάλεια από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αποτελεί χρήσιμο και θετικό βήμα.

  2. Ο επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) και η αναβάθμιση της Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών σε Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας αποτελούν σαφή ένδειξη της προσπάθειας για σοβαρότερη αντιμετώπιση του προβλήματος των οδικών ατυχημάτων. Βέβαια, οι νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις καλύπτουν μερικές μόνο από τις αναγκαίες ρυθμίσεις που κατά καιρούς έχει προτείνει και ο ΣΕΣ και ευελπιστούμε ότι στην συνέχεια θα τύχουν επεξεργασίας και εφαρμογής και τα άλλα αναγκαία μέτρα (πχ νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας καμερών, ραντάρ, και άλλων τεχνολογικών εφαρμογών).

  3. Για να έχουν όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα οι δύο αυτές πρωτοβουλίες είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθεί και να θεσμοθετηθούν οι απαραίτητες αρμοδιότητες, ο προϋπολογισμός και τα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας της Δι-Υπουργικής Επιτροπής, όπως αυτή επανασυστάθηκε τον Ιανουάριο του 2010. Σύμφωνα με τις προτάσεις που έχει επανειλημμένα καταθέσει ο ΣΕΣ οι οποίες βασίζονται στη διεθνή εμπειρία, η αποτελεσματικότητα των δράσεων των Υπηρεσιών και των Συμβουλευτικών Οργάνων αυξάνεται ουσιαστικά μόνο εάν αυτό το εκτελεστικό όργανο συντονισμού και παρακολούθησης της εφαρμογής των προγραμμάτων και δράσεων αποκτήσει επιτέλους ουσιαστική εξουσία επί των Υπηρεσιών όλων των συναρμόδιων Υπουργείων.

  4. Στην νεο-συσταθείσα Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας είναι καθοριστικής σημασίας να λειτουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης της τήρησης αλλά και της επιτήρησης των προβλεπόμενων στον ΚΟΚ από όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υπάγονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να αναβαθμιστεί τεχνολογικά (διασύνδεση με τις υπηρεσίες της Τροχαίας σε όλη τη χώρα) και επιτέλους να λειτουργήσει ουσιαστικά το Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς οδηγών (Point System), την ευθύνη του οποίου έχουν οι εν λόγω Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών.

  5. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ακολουθήσει και μία αντίστοιχη αναβάθμιση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και της στελέχωσης και των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) που ασχολούνται με κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας της οδικής υποδομής (μελέτες οδικών έργων, σήμανση, εντοπισμός και βελτιώσεις επικίνδυνων θέσεων, κλπ.), καθώς επίσης και να θεσμοθετηθεί ο κατάλληλος συντονισμός των δράσεων και η συνεργασία των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΓΓΔΕ και της ΓΓ Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

  6. Τέλος ο ΣΕΣ, μέσα από την συμμετοχή του στο ΕΣΟΑ, είναι πρόθυμος να τεθεί αρωγός στην προσπάθεια αυτή της Πολιτείας και να συνεισφέρει και αυτός με την γνώση, την εμπειρία και την τεχνογνωσία στον κοινό σκοπό. Είναι όμως απαραίτητο, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ρόλου των Υπηρεσιών της ΓΓ Μεταφορών και του ΕΣΟΑ, να αξιοποιηθεί το δυναμικό των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (στελέχη του Υπουργείου και εξωτερικοί συνεργάτες) για την εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση όλων των σχετικών δράσεων οδικής ασφάλειας.

 • 4 Αυγούστου 2010, 07:27 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ

  Ίσως θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη το άρθρο 2 του Ν 3549/07 που αναφέρει ότι «1. α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος, είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.» και αντί ΠΕ Μηχανικών να προβλεφθεί ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών κ.λ.π.
  Προφανώς τα επιπλέον προσόντα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης για την κατάληψη κάθε θέσης Τμηματάρχη κ.λ.π. θα καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό της Υπηρεσίας με βάση τις απαιτήσεις εξειδίκευσης κάθε θέσης και θα κρίνεται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

 • Αξιότιμοι Κύριοι

  οι παρατηρήσεις μου εντοπίζονται μόνο στη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων, στο Τμήμα Γ (Τμήμα Εγκαταστάσεων), όπου νομίζω ότι πρέπει να γίνεται πιο σαφής καταγραφή και να μη αναφέρονται γενικά τα «συναφή». Ας είναι ο νόμος όσο γίνεται σαφής και στο τέλος ας μπει και το «συναφής».

  Επίσης μη ξεχνάτε ότι το ΠΔ 79/2004 (ΦΕΚ Α΄62) αναφέρει τους Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων (άλλως Προκτορεία Μεταφορών) και τους Σταθμούς Αφιξοαναχώρησης των ΚΤΕΛ και ότι ο ν.3185/2003 (Βερελής) προβλέπει σωρεία εγκαταστάσεων που μάλιστα κάποιες είναι μελλοντικές, ίσως να μη υπάρξουν ποτέ (π.χ. πρατήρια τροφοδότησης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, ίσως τελικά βάζουμε στην πρίζα στο garage μας), άλλες είναι σε διαδικασία διαμόρφωσης της νομοθεσίας (π.χ. σταθμοί – parking λεωφορείων και βαρέων οχημάτων, το σχέδιο της ΚΥΑ έχει κολλήσει στο τ.ΥΠΕΧΩΔΕ εδώ και 5 χρόνια) και άλλες αναμένεται η διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου (π.χ. αυτόνομα πλυντήρια οχημάτων).
  Παρακάτω λοιπόν είναι κάποιες προτάσεις, για διάκριση από το αρχικό κείμενο είναι με ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

  *****************************

  Γ) ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  – Η προαγωγή της ασφάλειας στις οδικές μεταφορές με την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων προτύπων και κανονισμών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΜΗΜΑ

  – Η άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους σε ότι αφορά τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων,ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΤΑ ΠΡΑΤΉΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (PARKING)ΕΛΑΦΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (PARKING)ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (PARKING)ΜΟΤΟ, ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ, ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (PDI), ΟΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΊ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ), ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΦΙΞΟΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΏΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΤΕΛ), ΤΑ ΑΠΛΗΣΗ Ή ΠΛΗΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ παροχής συναφών υπηρεσιών και τα συναφή επαγγέλματα.

  – Η τεκμηρίωση ..

  – Η συνεργασία …σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο.

  – Η συνεργασία …στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα.

  – Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων.
  – Η παρακολούθηση … στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων.

  – Η τεκμηρίωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των σχετικών με τον αριθμό, τη δυναμικότητα και τη χωροταξική κατανομή των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης αυτοκινήτων οχημάτων στοιχείων ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.

  – Η τεκμηρίωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των σχετικών με τα συναφή επαγγέλματα προς τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αυτοκινήτων οχημάτων στοιχείων ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.

  – Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όλων τις δημόσιων αρχών που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και ιδιαίτερα των υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

 • Στο άρθρο 2: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, προτείνουμε η παράγραφος 1 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Το Προεδρικό Διάταγμα 293/1999 (ΦΕΚ 263/Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τα Προεδρικά Διατάγματα 100/2002 (ΦΕΚ 86/Α’), 59/2003 (ΦΕΚ 60/Α’), 99/2005 (ΦΕΚ 135/Α’) και 186/2007 (ΦΕΚ 221/Α’), τροποποιείται ως εξής:

  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «1. Η κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει την ακόλουθη διάρθρωση:
  α. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
  β. Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού
  γ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
  δ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών
  ε. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
  στ. Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας
  ζ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
  η. Διεύθυνση Διαρθρωτικών Προγραμματικών και Εναερίων Μεταφορών
  θ. Διεύθυνση Συντονισμού θεμάτων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)
  ι. Υπηρεσία Σχεδιασμού και Επιτελικής Υποστήριξης
  ια. Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
  ιβ. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
  ιγ. Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
  ιδ. Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών
  ιε. Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών
  Οι υπηρεσιακές μονάδες με στοιχεία θ, ι, ια, ιβ και ιγ υπάγονται απευθείας στον Υπουργό».»

  Η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου να τροποποιηθεί ως εξής:
  «3. Μετά το άρθρο 12 προστίθενται νέα άρθρα 12Α και 12Β που έχουν ως ακολούθως:

  «Άρθρο 12Α
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  ………………………
  -Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, καθώς και η αποστολή αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Άρθρο 12Β
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)

  Η Διεύθυνση Συντονισμού Θεμάτων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

  α. Τμήμα συντονισμού θεμάτων ΑμεΑ Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας

  β. Τμήμα συντονισμού θεμάτων ΑμεΑ Επικοινωνιών

  Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος έχουν ως εξής:

  Α. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑμεΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  -Η διασφάλιση της διάχυσης της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές, διαδικασίες, δράσεις, προγράμματα κ.λπ. των υπηρεσιακών μονάδων των τομέων Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό Φορέων.

  Ειδικότερα :
  o Η εξειδίκευση της εθνικής πολιτικής για τις Μεταφορές και την Οδική Ασφάλεια ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες για αυτονομία και ισοτιμία των ατόμων με αναπηρία.
  o Η υποστήριξη των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου για την προώθηση της παραπάνω πολιτικής κατά τη συνεργασία, την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και την επεξεργασία συμφωνιών για θέματα ατόμων με αναπηρία σε Ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο στους τομείς των Μεταφορών και της Οδικής Ασφάλειας.
  o Ο συντονισμός, η επικοινωνία και συνεργασία με όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου και τις περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών, τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Φορείς, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των άλλων Υπουργείων, με τους Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασκούν συναφείς πολιτικές, με στόχο την προώθηση δράσεων για την άρση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας στους τομείς Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας.
  o Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες όλων των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο υπηρεσιών και φορέων για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους τομείς των Μεταφορών και της Οδικής Ασφάλειας.
  o Η μελέτη, παρακολούθηση και αξιολόγηση με στοιχεία και δείκτες της τήρησης των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το αντίστοιχο ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο των τομέων Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, ιδιαίτερα δε όσον αφορά στην τήρηση των Κανονισμών για τα Δικαιώματα των επιβατών με αναπηρία.
  o Η έκδοση ετήσιων αναφορών με γενικά και ειδικά στοιχεία και αναλύσεις για την διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στους τομείς Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα.
  o Η κατάρτιση και υποβολή προτάσεων στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την προώθηση και διασφάλιση της διάχυσης της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές, διαδικασίες, δράσεις, προγράμματα κ.λπ. των Υπηρεσιών των τομέων Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό Φορέων και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους μετά την έγκρισή τους.
  o Η επεξεργασία -από κοινού με τις συναρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου- κανονιστικού πλαισίου για θέματα ατόμων με αναπηρία σχετιζόμενα με τις Μεταφορές και την Οδική Ασφάλεια, καθώς και η γνωμοδότηση ως προς την συμπερίληψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία σε κάθε σχέδιο νομοθετικής πράξης (νόμος, Π.Δ., Απόφαση, εγκύκλιος κ.λπ.) του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό Φορέων που αφορά σε θέματα Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας.

  – Η παροχή πληροφόρησης σε φορείς, υπηρεσίες και πολίτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους τομείς των Μεταφορών και της Οδικής Ασφάλειας.

  -Η επικοινωνία και συνεργασία με τους θεσμικούς εκπροσώπους του εθνικού αναπηρικού κινήματος.

  – Η οργάνωση – από κοινού με τις συναρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου και τους θεσμικούς εκπροσώπους του εθνικού αναπηρικού κινήματος – εκστρατειών ενημέρωσης και προβολής για θέματα ατόμων με αναπηρία σχετιζόμενα με τις Μεταφορές και την Οδική Ασφάλεια.

  Β. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑμεΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  -Η διασφάλιση της διάχυσης της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές, διαδικασίες, δράσεις, προγράμματα κ.λπ. των Υπηρεσιών του τομέα Επικοινωνιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό Φορέων.

  Ειδικότερα :
  o Η εξειδίκευση της εθνικής πολιτικής για τις Επικοινωνίες ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες για αυτονομία και ισοτιμία των ατόμων με αναπηρία.
  o Η υποστήριξη των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου για την προώθηση της παραπάνω πολιτικής κατά τη συνεργασία, την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και την επεξεργασία συμφωνιών για θέματα ατόμων με αναπηρία σε Ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο στον τομέα των Επικοινωνιών.
  o Ο συντονισμός, η επικοινωνία και συνεργασία με όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου και τις περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών, τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Φορείς, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των άλλων Υπουργείων, με τους Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασκούν συναφείς πολιτικές, με στόχο την προώθηση δράσεων για την άρση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας στον τομέα των Επικοινωνιών.
  o Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες όλων των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο υπηρεσιών και φορέων για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στον τομέα των Επικοινωνιών.
  o Η μελέτη, παρακολούθηση και αξιολόγηση με στοιχεία και δείκτες της τήρησης των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το αντίστοιχο ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο του τομέα των Επικοινωνιών σχετικά με τα άτομα με αναπηρία.
  o Η έκδοση ετήσιων αναφορών με γενικά και ειδικά στοιχεία και αναλύσεις για την διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στον τομέα των Επικοινωνιών στην Ελλάδα.
  o Η κατάρτιση και υποβολή προτάσεων στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την προώθηση και διασφάλιση της διάχυσης της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές, διαδικασίες, δράσεις, προγράμματα κ.λπ. των Υπηρεσιών του τομέα των Επικοινωνιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό Φορέων και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους μετά την έγκρισή τους.
  o Η επεξεργασία – από κοινού με τις συναρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου – κανονιστικού πλαισίου για θέματα ατόμων με αναπηρία σχετιζόμενα με τις Επικοινωνίες, καθώς και η γνωμοδότηση ως προς την συμπερίληψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία σε κάθε σχέδιο νομοθετικής πράξης (νόμος, Π.Δ., Απόφαση, εγκύκλιος κ.λπ.) του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό Φορέων που αφορά σε θέματα Επικοινωνιών.

  – Η παροχή πληροφόρησης σε φορείς, υπηρεσίες και πολίτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στον τομέα των Επικοινωνιών.

  -Η επικοινωνία και συνεργασία με τους θεσμικούς εκπροσώπους του εθνικού αναπηρικού κινήματος.

  – Η οργάνωση – από κοινού με τις συναρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου και τους θεσμικούς εκπροσώπους του εθνικού αναπηρικού κινήματος- εκστρατειών ενημέρωσης και προβολής για θέματα ατόμων με αναπηρία σχετιζόμενα με τις Επικοινωνίες.

  Η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου να τροποποιηθεί όπως παρακάτω:

  5. Οι παράγραφοι 1 έως 7 του άρθρου 43 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
  «1. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών:
  ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής
  2. Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών:
  ………
  7α. Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων:
  ΠΕ Μηχανικών
  α. Τμήμα Τεχνολογίας Οχημάτων
  ΠΕ Μηχανικών
  β. Τμήμα Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων
  ΠΕ Μηχανικών
  γ. Τμήμα Εγκαταστάσεων
  ΠΕ Μηχανικών
  δ. Τμήμα Προδιαγραφών και Ελέγχου Μεταφορών Επικινδύνων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων
  ΠΕ Μηχανικών
  7β. Διεύθυνση Συντονισμού θεμάτων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)
  ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής».

 • Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου……
  Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης……
  και αύξηση γραφειοκρατίας…….. ,μόνο αύξηση γραφειοκρατίας που ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ διαχέει τήν ευθύνη και παράγει ανευθυνουπεύθυνους και μόνο.

  Είναι τόσο δύσκολο οι ήδη υπάρχοντες Μηχανισμοί του Υπουργείου αλλά και τής Πολιτείας να λειτουργήσουν αποτελεσματικά απλά και μόνο επειδή οι Υπεύθυνοι θέσεων θα λογοδοτούν επισήμως για τις παραβάσεις που καταγγέλλονται και σημειώνονται?

  Είναι τόσο δύσκολο να λειτουργήσει μέ μιά ISO υπευθυνότητα ή ήδη υπάρχουσα γραφειοκρατία χωρίς να αλλάξει όνομα και συσκευασία μιας και σε τελευταία ανάλυση Υπεύθυνοι ή Ανεύθυνοι αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν ένα έργο προκαθορισμένο και από τήν ΕΕ ?

 • 28 Ιουλίου 2010, 13:20 | Lina Konstantinopoulou

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόγραμμα πριν λιγες μερες στο πλαίσιο ενός συνόλου κατευθύνσεων ευρωπαϊκής πολιτικής για την οδική ασφάλεια 2011-2020  ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που ξεκινούν από τον καθορισμό αυστηρότερων προτύπων ασφαλείας των οχημάτων και φθάνουν μέχρι τη βελτίωση της εκπαίδευσης των οδηγών και την ενίσχυση της επιβολής των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

  Το πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια (2011-2020) αναλυτικά
  Υπάρχουν επτά στρατηγικοί στόχοι
  1. Βελτιωμένα μέτρα ασφάλειας για τα οχήματα

  Στη διάρκεια της περιόδου 2001-2010 έγινε ήδη πολλή δουλειά στον τομέα των «παθητικών» διατάξεων ασφαλείας για οχήματα, όπως οι ζώνες ασφαλείας και οι αερόσακοι. Μεταξύ των ετών 2011-2020 μια σειρά από νέα μέτρα » ενεργού ασφαλείας » θα αρχίσουν να ισχύουν όσο αφορά τον εξοπλισμό ασφαλείας, όπως π.χ:

  Υποχρεωτικός ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (για επιβατηγά, λεωφορεία και φορτηγά, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης και ανατροπής τους)

  Υποχρεωτικά συστήματα προειδοποίησης για την αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας (για φορτηγά οχήματα και λεωφορεία)

  Υποχρεωτικά συστήματα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης (για φορτηγά οχήματα και λεωφορεία),

  Υποχρεωτικές υπενθυμίσεις ζωνών ασφαλείας (φορτηγά και λεωφορεία)

  Υποχρεωτικές διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας για ελαφρά οχήματα δημόσιας χρήσης / ημιφορτηγά (ισχύει ήδη για τα φορτηγά)

  Όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα, η Επιτροπή θα προτείνει ένα πακέτο συγκεκριμένων μέτρων με τα οποία θα καθορίζονται τα τεχνικά πρότυπα για την ασφάλεια.

  Η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα να επεκταθεί η εφαρμογή των προηγμένων Συστημάτων Υποβοηθούμενης Οδήγησης, όπως είναι τα προειδοποιητικά συστήματα αποφυγής της σύγκρουσης,, και να γίνει υποχρεωτική η εκ των υστέρων τοποθέτησή τους στα οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης.

  Από το 2003 η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει αυστηρότερες διατάξεις ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι τραυματισμού των ευάλωτων ομάδες, όπως είναι οι πεζοί και οι ποδηλάτες,, καθιστώντας π.χ υποχρεωτικά τα ενεργοαπορροφητικά πρόσθια τμήματα των αυτοκινήτων και τους καθρέπτες χωρίς νεκρές γωνίες. Θα χρειαστεί επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα λήψης πρόσθετων μέτρων τεχνικού χαρακτήρα στον τομέα αυτό.

  Ασφάλεια των οχημάτων στο δρόμο – τεχνικοί έλεγχοι

  Η Επιτροπή θα ενισχύσει τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά στους τεχνικούς ελέγχους με προοπτική να καθιερωθούν αμοιβαία αναγνωριζόμενοί τεχνικοί έλεγχοι, έτσι ώστε οι έλεγχοι σε ένα κράτος μέλος να αναγνωρίζονται και στα υπόλοιπα..

  2. Κατασκευή ασφαλέστερης οδικής υποδομής

  Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα χορηγείται μόνον σε υποδομές οι οποίες συμμορφώνονται με τις οδηγίες οδικής ασφάλειας και ασφάλειας σε σήραγγες. Ο όρος αυτός ισχύει ήδη στην περίπτωση της χρηματοδότησης του ΔΕΔ-Μ και η Επιτροπή θέλει να τον κάνει υποχρεωτικό για όλες τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, π.χ για τα έργα που χρηματοδοτεί το Ταμείο Συνοχής.

  Θα εξεταστεί η επέκταση των αρχών της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ ώστε να καλύπτουν τη διαχείριση της ασφάλειας υποδομών στο αγροτικό οδικό δίκτυο των κρατών μελών. Με τη νομοθεσία αυτή επιβάλλεται να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις ασφαλείας στη διαδικασία προγραμματισμού, στο στάδιο προσχεδίου και σχεδίου, όταν αναπτύσσονται οι υποδομές. Επιβάλλει επίσης τη διενέργεια ελέγχων οδικής ασφάλειας στις υποδομές, επιθεωρήσεων και τον εντοπισμό των μελανών σημείων. Η επέκταση των αρχών αυτών και στους αγροτικούς δρόμους θα μπορούσε να γίνει με βάση την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

  3. Προώθηση της ευφυούς τεχνολογίας

  Η Επιτροπή θα προτείνει νέες τεχνικές προδιαγραφές, βάσει της οδηγίας ITS (Intelligent Transport Systems Directive) κατά τρόπο που να καθίσταται ευχερής η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ οχημάτων και μεταξύ οχημάτων και υποδομών (π.χ για να είναι δυνατή η σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση σχετικά με τα όρια ταχύτητας, τη ροή της κυκλοφορίας, τη συμφόρηση, την αναγνώριση των πεζών.)

  Η Επιτροπή θα επιταχύνει την ανάπτυξη του συστήματος e-call (αυτόματο σύστημα ειδοποίησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης) του οποίου θα εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης και από τους μοτοσικλετιστές, από τα βαρέα φορτηγά και τα λεωφορεία.

  4. Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των χρηστών των οδών
  Ο χρήστης οδών αποτελεί τον πρώτο κρίκο στην αλυσίδα ασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα και ο πλέον επιρρεπής στη διάπραξη λαθών. Οποιαδήποτε και αν είναι τα τεχνικά μέτρα που θα εφαρμοστούν, η αποτελεσματικότητα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια εξαρτάται τελικά από τη συμπεριφορά των χρηστών. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση, και η εφαρμογή του νόμου αποτελούν ουσιώδη στοιχεία.
  Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα οδικής ασφάλειας. Η συνεργασία αυτή, στο επίπεδο της ΕΕ, θα περιλαμβάνει, κατά προτεραιότητα, την ενίσχυση της ποιότητας του συστήματος χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και κατάρτισης, ιδίως με την διεύρυνση του πεδίου οδηγίας ΕΕ για τις άδειες οδήγησης, ώστε να καθιερωθούν:

  ελάχιστα κριτήρια για τους εκπαιδευτές οδήγησης

  η ένταξη της οδήγησης με συνοδό/μαθητείας στην προ της χορήγησης της αδείας περίοδο (π.χ, καθιέρωση ελάχιστης ηλικίας, εμπειρίας και ελάχιστων προϋποθέσεων στις χώρες εκείνες που θα επιλέξουν να κάνουν χρήση του συστήματος αυτού).

  Η εξέταση της δυνατότητας να θεσπιστούν περίοδοι δοκιμασίας μετά τις εξετάσεις οδήγησης (στη διάρκεια των οποίων θα εφαρμόζονται ενισχυμένοι έλεγχοι στους νέους οδηγούς)

  Η εξέταση της δυνατότητας να εισαχθεί η οικονομική οδήγηση (eco-driving) στις θεωρητικές και πρακτικές δοκιμασίες για ασφαλέστερη και «καθαρή» οδήγηση.

  5. Αυστηρότερη εφαρμογη του νόμου
  Η αποτελεσματικότητα των πολιτικών για την οδική ασφάλεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ένταση των ελέγχων και από τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας. Η εφαρμογή του νόμου εξακολουθεί να αποτελεί ένα κρίσιμης σημασίας παράγοντα στη διαμόρφωση των συνθηκών για μια σημαντική μείωση του αριθμού των θανάτων και των τραυματισμών. Η οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα, υπό την επήρεια οινοπνεύματος, και χωρίς ζώνη ασφαλείας εξακολουθούν να θεωρούνται οι τρείς κυριότερες αιτίες των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Στα μέτρα ενίσχυσης της εφαρμογής των ελέγχων, τόσο σε όλη την ΕΕ όσο και στα επιμέρους κράτη μέλη, θα συμπεριλαμβάνονται:

  Η ανάπτυξη από τα κράτη μέλη εθνικών σχεδίων εφαρμογής (π.χ. στόχοι σχετικοί με τα ζητήματα προτεραιότητας και με την ένταση των ελέγχων σε εθνικό επίπεδο).

  Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης σε όλη την ΕΕ

  Για την οδήγηση σε κατάσταση μέθης, οι επιβαλλόμενες ποινές θα πρέπει να συνοδεύονται από προληπτικά μέτρα. Π.χ, η Επιτροπή θα εξετάσει τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων με τα οποία να επιβάλλεται η υποχρεωτική τοποθέτηση συστήματος ακινητοποίησης του οχήματος λόγω μέθης για ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες, όπως είναι οι οδηγοί σχολικών λεωφορείων, ή την εφαρμογή προγραμμάτων αποκατάστασης (για επαγγελματίες οδηγούς και μη) ως αποτέλεσμα της διάπραξης τροχαίων παραβάσεων σε κατάσταση μέθης.

  Η μεγαλύτερη διασυνοριακή τροχαία παράβαση εξακολουθεί να είναι η υπερβολική ταχύτητα. Η Επιτροπή θα θέσει ως προτεραιότητα τη θέσπιση νομικά δεσμευτικών μέτρων σχετικών με τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της οδικής ασφάλειας (προταθείσα οδηγία του 2008) βάσει της οποίας να μπορεί να γίνει ο εντοπισμός και η επιβολή κυρώσεων στους αλλοδαπούς παραβάτες για παραβάσεις που αφορούν τις ζώνες ασφαλείας, την υπερβολική ταχύτητα, την κατανάλωση οινοπνεύματος και τους φωτεινούς σηματοδότες.

  6. Καθορισμός στόχων όσον αφορά τους τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα
  Η μείωση του αριθμού των τραυματισμών θα αποτελέσει για την Ευρώπη δράση βασικής προτεραιότητας την επόμενη δεκαετία. Η Επιτροπή θα αναπτύξει τα στοιχεία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής δράσεων όσον αφορά τους τραυματισμούς από τροχαία και την παροχή πρώτων βοηθειών, μεταξύ άλλων:

  Καθιέρωση κοινών ορισμών των σοβαρών και των ελαφρών τραυματισμών ώστε να προσδιοριστούν στόχοι και μετά να προσδιοριστεί ένας κοινός στόχος όσον αφορά τους τραυματισμούς σε όλη την ΕΕ, ο οποίος θα ενσωματωθεί στις κατευθυντήριες γραμμές για την οδική ασφάλεια 2010-2020.

  Προώθηση της ανταλλαγής μεταξύ των κρατών μελών των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την επέμβαση πρώτων βοηθειών σε ατυχήματα, αλλά και καθιέρωση της συλλογής δεδομένων για όλη την ΕΕ και την αναλυτική καταγραφή των τραυματισμών.

  Εξέταση της προστιθέμενης αξίας από την ανάπτυξη και εγκατάσταση, ιδιαίτερα στα επαγγελματικά οχήματα, καταγραφέων δεδομένων σχετικών με περιστατικά (μαύρα κουτιά), ώστε να βελτιωθεί η τεχνική διερεύνηση και ανάλυση των ατυχημάτων.

  7. Ανανεωμένο ενδιαφέρον για τους μοτοσικλετιστές
  Η Επιτροπή θα εστιάσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον της στις μοτοσικλέτες και στα λοιπά μηχανοκίνητα δίκυκλα Σε αντίθεση με τα άλλα μέσα μεταφοράς, όπου έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών, όσον αφορά τα μηχανοκίνητα δίκυκλα η μείωση αυτού του αριθμού είναι μικρότερη ή παρουσιάζει στασιμότητα .
  Σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τα μηχανοκίνητα δίκυκλα θα προταθούν τα εξής:

  Υποχρεωτική τοποθέτηση ορισμένων λειτουργικών συστημάτων ασφάλειας των οχημάτων, όπως π.χ ABS, του συστήματος αυτόματου ανάματος των φώτων και συστημάτων παρεμπόδισης των μετατροπών (ώστε μη μπορούν να αφαιρεθούν οι ταχογράφοι) για ορισμένες κατηγορίες μοτοποδηλάτων

  Ανάπτυξη τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον προστατευτικό εξοπλισμό, όπως τα είδη ένδυσης, και εξέταση της σκοπιμότητας εξοπλισμού των μοτοσικλετών με αερόσακο ή/και ένταξης του αερόσακου στην προστατευτική ένδυση,

  Επέκταση των τεχνικών ελέγχων/επιθεωρήσεων στα μοτοποδήλατα και στα λοιπά μηχανοκίνητα δίκυκλα (που δεν γίνονται προς το παρόν)

  Με ποιο τροπο το συγκεκριμενο αρθρο και γενικοτερα οι στοχοι του νομοσχεδιου κανουν αναφορα στους στοχους του προγραμματος της Ευρωπαικης Επιτροπης σχετικα με την οδικη ασφαλεια και ποιο συγκεκριμενα στην εφαρμογη ευφυούς τεχνολογίας  και πως αυτο μπορει να περιελθει ως μια απο τις αρμοδιοτητες του τμηματος  »τεχνολογιας οχηματων» ?

  Σας ευχαριστω πολυ
  Με εκτιμηση

 • 27 Ιουλίου 2010, 14:22 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

  Μερικές προτασεις

  1) Δεν θα έπρεπε να υπαρχουν πολλοι φορεις με το ιδιο αντικειμενο (οδικη ασφαλεια) γιατι ετσι δεν προχωραει κανενα εργο. Γι αυτο και παρετηθηκε ο Αρης Σταθακης παλιοτερα.  Ποτε κανενας καρεκλοκενταυρος δεν ξερει περισσότερα απο εναν ΕΙΔΙΚΟ.
  2) Η εκπαιδευση στον ΚΟΚ πρεπει να αρχισει συστηματικα απο τα παιδια του δημοτικου. Μονο ετσι θα «ποτισει» μεσα τους. Αντιστοιχα ετσι δημιουργειται μια συμπαγης κρισιμη μάζα αλλαγης νοοτροπιας που συνεχώς θα μεγαλώνει. Και μάλιστα πολυ γρηγορα καθως τα μικρα παιδια θα απαιτουν απο τους γονεις να συμπεριφερονται αψογα στο δρομο. (Εχω προσωπικα παραδειγματα απο τον Καναδα)
  3) Τα προστιμα θα επρεπε να ειναι λογικα και διαβαθμισμενα αναλογα με την βαρυτητα τους. (Δεν μπορει ο οδηγος να πληρωνει εξοντωτικα προστιμα για ολους οσους δεν φορουν ζωνη στο αυτοκινητο). Οι παραβασεις δεν θα επρεπε να σβύνονται !  απλα μπορουν να σταλουν απευθείας στην ασφαλιστικη εταιρεία η οποια θα φροντισει να αυξήσει το ασφάλιστρο αναλογα με την επικινδυνοτητα του οδηγού, οπως αυτή διαμορφωνεται με την καθε νεα παραβαση.  Το τελικο ποσο αυξανεται παρα πολυ και πληρωνεται για παντα, επομενως δεν συμφερει με τιποτα να οδηγεις επικιδυνα.

  Γρ. Ιωαννιδης