Άρθρο 13 – Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης Βυτιοφόρα

Η παράγραφος 5γ του άρθρου 6 του ν.3054/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ρυθμίζονται τα σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ Βυτιοφόρων αυτοκινήτων που δύναται να έχουν στη κατοχή τους οι εταιρείες που διαθέτουν άδεια εμπορίας και ιδίως: i) οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας, ii) οι όροι και οι περιορισμοί ασκήσεως των δικαιωμάτων που παρέχονται με τις άδειες κυκλοφορίας, iii) η διαδικασία έκδοσης των αδειών, iv) οι αρμόδιες για την έκδοση αρχές και τα υποβαλλόμενα ενώπιων τους δικαιολογητικά, v) τα απαραίτητα στοιχεία κάθε άδειας και ο χρόνος διάρκειάς αυτής, vi) οι επιβαλλόμενες σε περίπτωση παραβίασης κατ’ ανώτατο και κατώτατο όριο διοικητικές κυρώσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.1959/1991 (ΦΕΚ Α΄123) και ν.3446/2006 (ΦΕΚ Α΄49)  και vii) οι μεταβατικές ρυθμίσεις για της ήδη διαθέτουσες άδειες κυκλοφορίας εταιρείες».

  • 4 Αυγούστου 2010, 10:14 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ

    Ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα που έχει επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία του Παραρτήματος VII του ΠΔ 38/10 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά μετην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.»
    Η λειτουργία επιχειρήσεων αποθήκευσης- ανασυσκευασίας – μεταφοράς κ.λ.π., χωρίς να απασχολούν ικανό αριθμό ΣΑΜΕΕ θέτει σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία και ασφάλεια των οδικών μεταφορών, γεγονός που επιβάλει την ρητή νομοθετική ρύθμιση του θέματος

    Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου
    γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ρυθμίζονται τα σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ Βυτιοφόρων αυτοκινήτων που δύναται να έχουν στη κατοχή τους οι εταιρείες που διαθέτουν άδεια εμπορίας, εφόσον απασχολούν ικανό αριθμό ΣΑΜΕΕ για την ασφαλή μεταφορά και ιδίως: i) οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας, ii) οι όροι και οι περιορισμοί ασκήσεως των δικαιωμάτων που παρέχονται με τις άδειες κυκλοφορίας, iii) η διαδικασία έκδοσης των αδειών, iv) οι αρμόδιες για την έκδοση αρχές και τα υποβαλλόμενα ενώπιων τους δικαιολογητικά, v) τα απαραίτητα στοιχεία κάθε άδειας και ο χρόνος διάρκειάς αυτής, vi) οι επιβαλλόμενες σε περίπτωση παραβίασης κατ’ ανώτατο και κατώτατο όριο διοικητικές κυρώσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.1959/1991 (ΦΕΚ Α΄123) και ν.3446/2006 (ΦΕΚ Α΄49)  και vii) οι μεταβατικές ρυθμίσεις για της ήδη διαθέτουσες άδειες κυκλοφορίας εταιρείες».