Άρθρο 11 – Διακοπή λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

1. Στις περιπτώσεις που επιβληθεί η κύρωση της διακοπής της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, στη σχετική απόφαση αναστολής της άδειας τίθεται ορισμένη προθεσμία απομάκρυνσης του ζωικού κεφαλαίου που τυχόν υπάρχει σε αυτή. Η προθεσμία για την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου ορίζεται μέχρι τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι ένα (1) μήνα επιπλέον σε περιπτώσεις εξωγενών παραγόντων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου γίνεται εντός της ορισθείσας προθεσμίας με την αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Αν μετά την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας και της παράτασης αυτής ο φορέας δεν έχει απομακρύνει από τη μονάδα το ζωικό κεφάλαιο, τότε τα ζώα θεωρούνται ως ανεπιτήρητα και για τη διαχείριση τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.
2. Η διακοπή της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης πραγματοποιείται μετά από υπόδειξη της Αρχής Ελέγχου προς την ΑΑ και με επίσπευση του προϊσταμένου της ΑΑ μετά την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου, η οποία διενεργείται από τα συνεργεία περισυλλογής ανεπιτήρητων ζώων του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, υπό την εποπτεία της ΑΑ, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών.
3. Η ΑΑ, μετά την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου και αφού ενημερώσει τον φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, ζητά τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη συγκεκριμένη εγκατάσταση από τον διαχειριστή του δικτύου ή του συστήματος ηλεκτροδότησης, ο οποίος υποχρεούται να προβεί στη ζητούμενη διακοπή εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη σχετική ειδοποίηση. Μετά και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σφραγίζει, παρουσία της αστυνομικής αρχής και του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή του νομίμου εκπροσώπου του, τον παραγωγικό εξοπλισμό της, την αποθήκη και τις λοιπές εγκαταστάσεις και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο.