Άρθρο 13 – Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης ελέγχου και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης για τον έλεγχο, διαχείριση και έκδοση αδειών ίδρυσης, λειτουργίας ή διατήρησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:
α) Υποβολή αιτήσεων.
β) Έκδοση αδειοδοτήσεων.
γ) έλεγχος κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
2. Διαχειριστής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι το Τμήμα Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Η δημιουργία και η τεχνική υποστήριξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας γίνεται με την υποστήριξη της Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Πρόσβαση στην πλατφόρμα με τα ανάλογα δικαιώματα έχουν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και οι ΔΑΟΚ.
6. Με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για τη δημιουργία και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ελέγχου και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 14:29 | Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

  Συμπληρωματικά στο σχόλιο του κ. Σ. Τζιάκα της 13-9-18, με το οποίο συμφωνώ, θεωρώ ότι μεταξύ των βάσεων δεδομένων προς διασταύρωση στοιχείων, σημαντικότερες είναι οι σχετιζόμενες με την διαχείριση υποπροϊόντων οι οποίες θεσμοθετήθηκαν με το Ν.4351/15 ,Άρθρο 17:
  =====================================================================
  Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τα ζωικά υποπροϊόντα
  1.Στη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ιδρύονται και λειτουργούν ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τα ζωικά υποπροϊόντα.
  2.Η καταχώριση στοιχείων στις παραπάνω ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων είναι υποχρεωτική για τις αρμόδιες αρχές επισήμου ελέγχου και τις επιχειρήσεις, όπου αυτό απαιτείται, που εμπλέκονται στους τομείς τροφίμων ζωικής προέλευσης και ζωικών υποπροϊόντων.
  3.Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στην καταχώρηση στοιχείων και δεδομένων στις ηλεκτρονικές βάσεις, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.
  =====================================================================
  Σε αυτές τις βάσεις δεδομένων πρέπει να συμμετέχουν και να καταχωρούν στοιχεία, πλην των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, όλες οι εγκεκριμένες από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δηόσιας Υγείας μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων(ΤΟΜΕΙΣ Ι έως ΧΙΙΙ)

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 11:36 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Η δημιουργία αρχείου που θα παρέχει και γεωχωρική πληροφορία κρίνεται απαραίτητη και θα διευκόλυνε στην λήψη αποφάσεων σχετικά με περιβαλλοντικά και χωροταξικά θέματα, την κατάρτιση μελετών στήριξης της κτηνοτροφίας, την αδειοδότηση άλλων δραστηριοτήτων ή τον σχεδιασμό υποδομών. Επιπλέον η σύνδεσή της με το ΟΣΔΕ ή το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής θα μπορούσε να την τροφοδοτήσει με πληροφορίες που σχετίζονται με την παύση – διακοπή λειτουργίας τυχόν αδειοτημένων εγκαταστάσεων.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 10:01 | Ζωή Μπομπότη

  Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πρέπει να έχουν πρόσβαση και οι Δήμοι, τουλάχιστον για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός των ορίων της κτηματικής τους περιφέρειας.

 • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να διασταυρώνει- παρέχει στοιχεία σε άλλες πλατφόρμες που σχετίζονται με την κτηνοτροφική εκμετάλευση όπως το μητρώο ζωικού κεφαλαίου και το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων. θα πρέπει να ενημερώνεται ο κτηνοτρόφος για την υποχρέωση που έχει να συμπληρώνει τα παραπάνω με τα στοιχεία της εκμετάλευσής του, και να ελέγχεται η συμμόρφωσή του με τα στοιχεία που δήλωσε σε κάθε μητρώο.

  Επίσης η προσβαση σε ιδιώτες γεωτεχνικούς συμβούλους και μηχανικούς είναι σκόπιμη μετά παό διαπίστευση που θα ορίζει και τα δικαιώματα χρήσης της πλατφόρμας.

 • θα ήταν σκόπιμο να δοθεί πρόσβαση στην πλατφόρμα και σε γεωτεχνικούς συμβούλους και μηχανικούς που εμπλέκονται με την διαδικασία αδειοδότησης. ισως θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί μια διαδικασία διαπίστευσης ώστε να δίνονται συγκεκριμένα δικαιώματα σε συγκεκριμένους ανθρώπους!

 • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να διασταυρώνει- παρέχει στοιχεία σε άλλες πλατφόρμες που σχετίζονται με την κτηνοτροφική εκμετάλευση όπως το μητρώο ζωικού κεφαλαίου και το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων. θα πρέπει να ενημερώνεται ο κτηνοτρόφος για την υποχρέωση που έχει να συμπληρώνει τα παραπάνω με τα στοιχεία της εκμετάλευσής του, και να ελέγχεται η συμμόρφωσή του με τα στοιχεία που δήλωσε σε κάθε μητρώο.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2018, 17:01 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

  Θα ήταν προτιμότερο ένα πληροφοριακό σύστημα με πρόσβαση και από τον ιδιώτη και τους συνεργάτες του (γεωπόνοι, μηχανικοι κλπ) που θα δέχεται τα στοιχεία της εκμετάλλευσης αντίστοιχα με τα ζητούμενα της γεωτεχνικής εκθεσης, φωτογραφίες , σχέδια ή σκαριφήματα της εγκατάσταση (στο οποίο θα εισάγονται με ευθύνη του μελετητή και του παραγωγού) και θα εντοπίζει σε ορθοφωτοχάρτες την θέση, ώστε να γνωμοδοτούν απευθείας οι υπηρεσίες για την κατάλληλοτητα εγκαταστάσεων και θέσης θα ήταν αρκετό για να προκύψει μια προέγκριση και να καταγραφούν οι απαιτήσεις σε δικαιολογητικά.
  Αφού λοιπόν ο εμπλεκόμενος θα ξέρει τί θα αντιμετωπίσει θα φτιάχνει τον φάκελο με τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης ώστε να βγει η άδεια εγκατάστασης σε ορισμένο χρονοδιάγραμμα για υπηρεσίες και πολίτη.
  Σε επόμενο χρόνο η ΑΑ μπορεί να ελέγξει την ορθότητα όλων των παραπάνω με επιτόπια επίσκεψη και να ανακαλεί, τιμωρεί ή διορθώνει τον εμπλεκόμενο ανάλογα.