Άρθρο 02 – Κατηγορίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

1. Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται, ανάλογα με τη δυναμικότητα τους και σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α`209), όπως ισχύει, ως εξής :
α) κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των υποκατηγοριών Α1 και Α2,
β) κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β,
γ) κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β.
2. Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται, ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους, στις ακόλουθες κατηγορίες:
Α) Κατηγορία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας :
αα) Υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με πρόχειρα καταλύματα ζώων όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
ββ) Ελαφρού τύπου κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όπως αυτές ορίζονται στο εδαφ. α) της παρ. 6 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Οι λεπτομέρειες κατασκευής, οι προδιαγραφές υλικών και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία της ανωτέρω βασικής μονάδας θα καθοριστούν με ΚΥΑ.
γγ) Παραδοσιακού τύπου κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες αφορούν εγκαταστάσεις σε δυναμικότητα κάτω των ορίων της κατηγορίας Β της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
Οι προδιαγραφές των παραδοσιακού τύπου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού.
δδ) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου, σύμφωνα με την αριθμ. 5888/3.2.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας (Β′ 355), για τις οποίες απαιτείται θεωρημένη έγκριση του τύπου κατασκευής από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης
εε) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. και κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών, κατά την αριθμ. 281273/27.8.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας (Β′ 1396), για τις οποίες απαιτείται θεωρημένη έγκριση των προτύπων κατασκευής από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
Η όψη, η τομή και η κάτοψη του αρχιτεκτονικού σχεδίου κάθε εγκεκριμένου προτύπου κατασκευής περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου.
Β) Κατηγορία με έκδοση οικοδομικής άδειας: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μεγάλου κυρίως μεγέθους για τις οποίες απαιτείται απαραίτητα η έκδοση οικοδομικής άδειας.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 14:19 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Για τις εγκαταστάσεις της κατηγορίας 2Α) του άρθρου 2 θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση στο ΓΟΚ.
  Η εμπειρία της Επιτροπής αριθμεί αρκετές περιπτώσεις πρόχειρων καταλυμάτων σύμφωνα με τον Ν. 4056/2012 και τις εγκυκλίους του, οι οποίες κατόπιν αυτοψίας από πολεοδομικές υπηρεσίες κρίθηκαν αυθαίρετες.

  Για την κατηγορία Β) του άρθρου 2 θα πρέπει να υπάρχει ακριβής προσδιορισμός για το τι σημαίνει μεγάλου κυρίως μεγέθους εγκαταστάσεις δηλ. ως προς το μέγεθος του ζωϊκού κεφαλαίου ή ακόμη και ως προς τα τετραγωνικά.
  Για παράδειγμα θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή μια εγκατάσταση ως πρόχειρη μεγέθους 1000 τ.μ., χωρίς στατική επάρκεια ή επίβλεψη κατασκευής από μηχανικό?

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 14:04 | Γεώργιος Σκόκας

  Το έγγραψα και στα σχόλια του άρθρου 1 και το επαναλαμβάνω. Όλες οι κατασκευές που περικλείουν όγκο απαιτούν οικοδομική άδεια (ή τακτοποίηση), και τα πρόχειρα και τα παραδοσιακά (εξαίρεση τα πριν το 1950). Και τα εγκεκριμένου τύπου που υποτίθεται δεν χρειάζονται την έχουν ήδη αφού ουσιαστικά συμπεριλαμβάνεται στην έγκρισή τους.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 08:37 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Παρ 2 Η άδεια ίδρυσης αφορά στις υποδομές και επιτρέπει την κατασκευή τους.
  Στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μπορεί να εκτρέφονται, εκτός από τα είδη που αναφέρονται στο προσχέδιο του νόμου, ελαφοειδή και άλλα θηράματα, σαλιγκάρια, νεοσσοί χωρικής εκτροφής, αμνοερίφια για μικρό χρονικό διάστημα (έμποροι αγοράζουν και εκτρέφουν ζώα για σύντομο χρονικό διάστημα 1 έως 2 μηνών) ή μπορεί να αναφέρονται σε εκκολαπτήρια.
  Θηράματα: χρειάζεται να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες των ΔΑΟΚ και των Δασαρχείων και να θεσπιστούν κανόνες ευζωίας
  Νεοσσοί χωρικής εκτροφής και πάχυνση για μικρό χρονικό διάστημα: ο τρόπος προσδιορισμού των Ισοδύναμων Ζώων δεν καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης, πως αξιολογείται η ισχύς της άδειας λειτουργίας όταν λόγω της παραγωγικής διαδικασίας ο αριθμός των ζώων μεταβάλλεται συνεχώς; (πιθανόν κατάλληλο «στήσιμο» της κτηνιατρικής βάσης δεδομένων να παρέχει σχετική πληροφορία).
  Εκκολαπτήρια: με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία υπάρχει έλλειψη συντονισμού ως προς τα δικαιολογητικά που αφορούν την χορήγηση κωδικού (για το εκκολαπτήριο και τα πατρογονικά πτηνά) και την έκδοση της άδειας λειτουργίας (προκειμένου να χορηγηθεί κωδικός απαιτείται άδεια λειτουργίας ενώ για να εκδοθεί άδεια λειτουργίας θα πρέπει να έχει ήδη χορηγηθεί κωδικός)

 • 15 Σεπτεμβρίου 2018, 19:56 | ΔΑΟΚ Φλώρινας – Γεώργιος Βοσκόπουλος

  Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει αναφορά στις περιπτώσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όπου τα κυρίως κτίρια και τα βοηθητικά έχουν διαφορετικό τρόπο κατασκευής. Επίσης πρέπει να γίνει αναφορά στις περιπτώσεις όπου υπάρχει νόμιμη με υφιστάμενη άδεια κτηνοτροφική εγκατάσταση και πρόκειται να δημιουργηθεί δεύτερη εξολοκλήρου αυτόνομη νέα κτηνοτροφική εγκατάσταση στο ίδιο γήπεδο και υπό τον ίδιο φορέα. Θα εκδοθεί νέα άδεια που θα αφορά μόνο τη νέα κτηνοτροφική εγκατάσταση ή θα εκδοθεί άδεια που θα αφορά τη νέα αλλά και την παλιά κτηνοτροφική εγκατάσταση; Η παλιά κτηνοτροφική εγκατάσταση εφαρμόζει διαχείριση αποβλήτων όπως ίσχυε την περίοδο που εκδόθηκε η άδεια ενώ η νέα θα εφαρμόζει την νεότερη και πιο αυστηρή διαχείριση σύμφωνα με τους νεότερους ΚΟΓΠ. Τι θα γίνεται σε αυτή την περίπτωση αλλά και σε άλλες παρόμοιες;

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 22:54 | Μαρίνος Ντουμπακης

  Να προβλεφθεί ειδικά για τους πτηνοτρόφους με κότες ελεύθερες βοσκής για την κατασκευή προχείρου καταλύματος -κοτέτσι η χρήση υλικών όπως πάνελ και σιδήρου (ελαφρού τυπου σίδηρο) αντί του μέχρι πρότινος λαμαρίνας και ξύλου γιατί η χρήση του ξύλου έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλούνται ασθένειες στις κότες(ψείρα κλπ) και η λαμαρίνα το καλοκαίρι είναι ζέστη και τον χειμώνα κρυα.Οι κότες είναι μια κατηγορία από μόνες τους και δεν μπορούν να στοιβάζονται όπως τα πρόβατα κατσίκια και οι αγελάδες.
  Παράκληση να δοθούν σαφείς οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες γιατί κόβουν τους πάντες με τις λανθασμένες ερμηνείες των νόμων!

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 12:04 | Μιχαήλ Κοτσαρίνης

  Θεωρώ ότι η νέα κατηγορία «παραδοσιακού» τύπου θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και δεν πρόκειται να εφαρμοσθεί ενιαία όπως έγινε και με τα πρόχειρα. Η παραπομπή σε ΚΥΑ απλώς θα επιτείνει το πρόβλημα. Υπάρχουν ΚΥΑ που προβλέφθηκαν στον Ν. 4056/2012 και ποτέ δεν εκδόθηκαν.

  Εκκρεμεί ακόμα η διευκρίνηση του τρόπου αντιμτετώπισης εκμετάλλευσης με κτίσματα που εμπίπτουν σε διαφορετικές κατηγορίες με αποτέλεσμα η κάθε ΔΑΟΚ να κρίνει κατά το δοκούν.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 14:13 | Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών

  Παρ. 2/Α, περ. αα (σελ. 4, 5η γραμμή, στο συνολικό κείμενο που αναρτήθηκε στη διαβούλευση): το ορθό είναι «… στην παράγραφο 4 (όχι παρ. 3) του άρθρου 1 του παρόντος νόμου».

  Παρ. 2/Α, περ. ββ: δεν υπάρχει σαφής πρόβλεψη για νέα, δηλαδή μη υφιστάμενα, πρόχειρα καταλύματα που θα μπορούσαν να κατασκευάσουν οι κτηνοτρόφοι στη λογική των πρόχειρων καταλυμάτων του προγενέστερου σχετικού ν.4056/2012. Η μη πρόβλεψη για τέτοιες κατασκευές συνοδεύεται από την αντίστοιχη πρόβλεψη για ένταξη τέτοιων κατασκευών στις κατασκευές ελαφρού τύπου του εδ. α της παρ. 6 του άρθρου 1, των οποίων οι προδιαγραφές θα καθοριστούν με ΚΥΑ. Η ΚΥΑ αυτή θα πρέπει να είναι αρκετά ελαστική ως προς τις κατασκευές αυτές (μορφή, υλικά, ευελιξία ως προς το σχήμα της «βασικής κατασκευαστικής μονάδας») και να δίνει περιθώριο προσαρμογής αυτών στις εκάστοτε τοπικές περιβαλλοντικές και τοπιακές συνθήκες ώστε (α) να καταστούν πραγματικά εφικτοί οι στόχοι του παρόντος νόμου σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών και την αδειοδότηση όλων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της χώρας, και (β) να μην εγκλωβιστούν οι κτηνοτρόφοι σε υψηλού κόστους και χαμηλής προσαρμοστικότητας στις ανάγκες τους κατασκευές.

  Παρ. 2/Α, περ. γγ: η αναφερόμενη εισήγηση θα πρέπει να γίνεται από το ΥΠΑΑΤ διότι το Υπ. Πολιτισμού δεν διαθέτει ειδικότητες σχετικές με τη Ζωοτεχνία και το μόνο ενδιαφέρον του θα είναι αισθητικού-τοπιακού χαρακτήρα, ζήτημα που θα προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις. Συμφωνούμε ότι τα οι παραδοσιακού τύπου κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς και τα πρόχειρα καταλύματα ή ελαφρού τύπου κατασκευές θα πρέπει να είναι καλαίσθητες και εναρμονισμένες στο περιβάλλον τους, αλλά να μην φτάσουμε και στο σημείο οι απαιτήσεις των υπουργείων όσον αφορά τα πρότυπα αυτών να είναι πολύ απαιτητικές ή να οδηγούν σε υψηλά κόστη κατασκευής, που κανένας κτηνοτρόφος με εκτακτική εκτροφή δεν αντέχει στις μέρες μας.

  Παρ. 2/Α, περ. εε: γίνεται αναφορά στο Παράρτημα 2 που δεν δίνεται στο σ/ν (άρθρο 15 και όχι άρθρο 16, που αναγράφεται εδώ).

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:17 | Μαρία και Λευκή

  Άρθρο 2 Παράγραφος 2 Α γγ). Πότε προβλέπεται να εκδοθεί η ΚΥΑ με την οποία θα καθορίζονται οι προδιαγραφές των παραδοσιακού τύπου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας τους;

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:06 | Μαρία και Λευκή

  Άρθρο 2 Παράγραφος 1. Σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των υποκατηγοριών Α1 και Α2 είναι αρμοδιότητα της Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η Α2 και του Υπουργείου η Α1. Με τον παρόντα νόμο, και με βάση το Άρθρο 3, αναθέτονται στις κατά τόπους ΔΑΟΚ. Με ποιο σκεπτικό γίνεται αυτό;
  Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4014/2011, για τη λήψη άδειας απαιτείται έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη διεξαγωγή Μ.Π.Ε.. Οπότε, ο κτηνοτρόφος, αναγκαστικά θα πάει και σε άλλες υπηρεσίες, άρα η έννοια της μιας στάσης καταργείται.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2018, 10:16 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ

  ΠΑΡ. 2Β Αναφέρεται η έκδοση οικοδομικής άδειας σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ΜΕΓΑΛΟΥ κυρίως μεγέθους. Το μέγεθος δεν επηρεάζει την έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά εξαρτάται από είδος και τα υλικά κατασκευής

 • 6 Σεπτεμβρίου 2018, 09:20 | ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΗΣ-ΤΑΣΙΝΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

  παρ 2 – Α : εφ΄όσον πρόκειται να εκδοθεί ΚΥΑ προδιαγραφών, οι υποκατηγορίες αα – ββ – γγ είναι πλεονασμός και αφήνει παράθυρο προκειμένου μετά τη λήψη της αδείας, να πραγματοποιούνται ανεξέλεγκτες κατασκευαστικές αλλαγές – να αποσυρθούν οι υποκατηγορίες αυτές.

  συνεχίζεται…..

 • 3 Σεπτεμβρίου 2018, 17:34 | Αγροτικός Σύλλογος Ζωϊκής Παραγωγής Αλεξανδρούπολης

  Πρέπει να αποσαφηνιστεί τι θα γίνει όταν υπάρχουν τμήματα στάβλων διαφορετικών κατηγοριών στο ίδιο οικόπεδο. Αυτό έχει σημασία λιγότερα για την πρώτη εγκατάσταση παρά για την επέκταση (π.χ. παλιός στάβλος με οικοδομική άδεια στον οποίον θέλει ο παραγωγός να κάνει προσθήκη παραδοσιακού τύπου / θερμοκηπιακης εγκατάστατασης.
  Πρέπει να επαναδειοδοτηθεί όλη η εγκατάσταση με μια κατηγορία (ποιά ;); Μπορεί να διατηρηθεί η αδειοδότηση στο υφιστάμενη και να γίνει πρόσθετη αδειοδότηση για το νέο ;
  Πρέπει να υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τον ορισμό του κάθε τύπου εγκατάστασης.
  σχετικά με το Β) Τι γίνεται με τους μικρού μεγέθους σταβλους που δεν εμπίπτουν σε άλλη κατηγορία ; Π.χ. έχουν όλες τις προδιαγραφές του παραδοσιακού στάβλου αλλά έχουν βάλει τσιμέντο στον διάδρομο τροφοδοσίας/στην είσοδο/στο αρμεκτήριο/ στο δάπεδο του δωματίου σταβλίτη για λόγους καθαριότητας ;

 • 28 Αυγούστου 2018, 11:16 | Μανώλης Φραγκάκης

  Όσον αφορά την κατάταξη κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ανάλογα του τρόπου κατασκευής τους (παρ. 2, άρθρο 2 του παρόντος νόμου), σας παραθέτω ένα σημαντικό θέμα που χρήζει επίλυσης, σχετικά με υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που χωροθετούνται εντός δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.

  Συγκεκριμένα, υπάρχουν περιπτώσεις υφιστάμενων κτην/κων εγκατ. εκτατικής μορφής που χωροθετούνται εντός δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, για τις οποίες διαφωνούν ως προς την κατάταξη αυτών η τοπική ΔΑΟΚ με την Δνση Δασών, στα πλαίσια έγκρισης επέμβασης της έκτασης απ’ την τελευταία. Η μεν πρώτη ισχυρίζεται ότι η κατάταξη πρέπει να σχετίζεται με την ζωοτεχνική διαχείριση των ζώων, νοώντας ότι δεν γίνεται να στεγάζονται τα ζώα σε πρόχειρα καταλύματα και εξαιτίας μίας κατασκευής (π.χ. αποθήκη ή πλακοσκεπής δεξαμενή, κ.λπ.), που σε πολλές περιπτώσεις είναι μικρού εμβαδού, να συμπαρασύρει όλη την κτηνοτροφική εγκατάσταση στην τρίτη κατηγορία (με έκδοση άδειας οικοδομής). Αντίθετα, η Δνση Δασών κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 του ν. 4056/2012 όπως ισχύει, υποστηρίζει ότι ένα κτίσμα που βρίσκεται εντός των ορίων της υπό μελέτη κτην/κης εγκ/σης και το οποίο απαιτεί έκδοση άδειας οικοδομής, ανεξαρτήτου εμβαδού, την συμπαρασύρει στην τρίτη κατηγορία. Για τις περιπτώσεις αυτές βέβαια, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας, η διαδικασία έγκρισης επέμβασης διαφέρει, όπου στην τρίτη κατηγορία κτην/κων εγκαταστάσεων η διαδικασία είναι αρκετά κοστοβόρα (κόστος αναδάσωσης ή σύνταξη μελέτης αναδάσωσης/δάσωσης και εκτέλεσης αυτής) και χρονοβόρα για τον εκάστοτε κτηνοτρόφο σε σχέση με την πρώτη (πρόχειρα καταλύματα).

  Ως αποτέλεσμα αυτής της διαφωνίας των δύο Υπηρεσιών, εκκρεμούν στο αρχείο οι φάκελοι αδειοδότησης των σχετικών κτην/κων εγκαταστάσεων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους κτηνοτρόφους (θέμα επιδοτήσεων – ενισχύσεων, κλπ.). Επομένως, θεωρούμε σημαντικό να διευθετηθούν τέτοιου είδους ασάφειες στον εν λόγω νόμο, ώστε να είναι πιο ξεκάθαρη η διαδικασία στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

 • 27 Αυγούστου 2018, 14:40 | ΝΙΑΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Άρθρο 2 , παρ2 ββ), ( ελαφρού τύπου κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ).
  Η πρόταση είναι για εφαρμογή διαδικασιών αδειών μικρής κλίμακας , με ρύθμιση όμως αναφορικά με τα ένσημα που θα συμπαρασύρει η έκδοσή της , γιατί η πρακτική έχει αποδείξει ότι το κόλλημα εντοπίζεται πάντα στην υπέρογκη ( δικαιολογημένη ή όχι ) , ασφαλιστική υποχρέωση εκ μέρους των ιδιοκτητών.
  Θα μπορούσε να είναι συγκεκριμένη , σε αριθμό , η εισφορά.

 • Δεν διευκρινίζεται με σαφή τρόπο , σε ποια κατηγορία θα αδειοδοτούνται τα κινητά κτηνοτροφικά στέγαστρα της πτηνοτροφίας με θεωρημένη έγκριση τύπου . Στο Αρθρο 2 Παρ.2 δδ θέλει ιδιαίτερη διευκρίνηση για τα κινητά στέγαστρα της πτηνοτροφίας ,προκειμένου ν αποφύγουμε οι γεωπόνοι μελετητές ενστάσεις για τις αυθαίρετες ερμηνείες απο συναδέλφους της οικείας ΔΑΟΚ

 • 22 Αυγούστου 2018, 20:14 | Γιώργος

  Στο Άρθρο 2 παράγραφο 2Α)αα) αναφέρεται ότι τα πρόχειρα καταλύματα είναι υφιστάμενες εγκαταστάσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν διευκρινίζεται όμως πουθενά αν ο παραγωγός έχει την δυνατότητα να κάνει επέκταση της υπάρχουσας πρόχειρης κτηνοτροφικής του εγκατάστασης κατασκευάζοντας κάποιο νέο πρόχειρο κατάλυμα (ή είναι αναγκασμένος η επέκτασή του να γίνει σε άλλη μορφή κατασκευής π.χ. Ελαφρού τύπου?).
  Επίσης δεν αναφέρεται αν ο κτηνοτρόφος έχει την δυνατότητα να αδειοδοτηθεί για συνδυασμό κατηγοριών (π.χ. πρόχειρα καταλύματα και Ελαφρού τύπου κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις).