Άρθρο 05 – Θέσεις, ελάχιστη έκταση, ελάχιστες αποστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τρόπος μέτρησης αυτών.

1. Οι κάθε είδους νέες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ιδρύονται και λειτουργούν πέρα από κατοικημένες περιοχές (πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά, οικισμούς), καθώς επίσης και από λουτροπόλεις, παραδοσιακούς οικισμούς, εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, ποτάμια, λίμνες, αιγιαλούς, παραλίες, τη ζώνη Α` κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων ή χαρακτηρισμένους τουριστικούς χώρους, νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα, εκπαιδευτήρια, καθώς και από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στρατόπεδα, εργοστάσια, βιοτεχνίες, κατασκηνωτικούς χώρους, μοναστήρια με αυξημένη επισκεψιμότητα και άλλους αντίστοιχους χώρους.
2. Η ελάχιστη έκταση γηπέδου που απαιτείται για την κατασκευή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 8 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α`140) και τις ειδικότερες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
3. Οι ελάχιστες αποστάσεις, μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου και έχουν αμφίδρομη ισχύ, με την έννοια ότι εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο στις περιπτώσεις που στην περιοχή, όπου ήδη λειτουργεί νόμιμα κτηνοτροφική εγκατάσταση, πρόκειται να γίνει ανάληψη νέου έργου ή δραστηριότητας.
Στην περίπτωση κατά την οποία μία κτηνοτροφική εγκατάσταση οποιασδήποτε κατηγορίας λειτουργεί νόμιμα και στην περιοχή εκδοθούν οικοδομικές άδειες για κατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία, στρατόπεδα ή άλλη δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρόντος άρθρου, η κτηνοτροφική εγκατάσταση δεν επηρεάζεται από τις νεότερες δραστηριότητες.
Αν η εγκατάσταση των λοιπών δραστηριοτήτων χωρεί βάσει χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδίου, το οποίο δεν περιέχει μεταβατικές ρυθμίσεις, υφίσταται στην περίπτωση αυτή υποχρέωση μετεγκατάστασης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η οποία πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης και πλήρους αποζημίωσης του ιδιοκτήτη της κτηνοτροφικής εγκατάστασης από τον φορέα, υπέρ του οποίου επιβάλλεται η μετεγκατάσταση. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία της μετεγκατάστασης, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της AA.
Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω:
α) για τα νησιά οι αποστάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, ισχύουν μειωμένες κατά 50%
β) σε υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (κατηγορίας Δ , αρθ3 του παρόντος νόμου) έως 31/12/2017, οι οποίες πληρούν όλες τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις , οι αποστάσεις μειώνονται κατά 50%.
4. α) Για την μέτρηση των ελάχιστων αποστάσεων της παρ.3 λαμβάνεται υπ’ όψη το σημείο τομής των διαγωνίων του μικρότερου παραλληλογράμμου που προκύπτει από την σύνδεση των επίκεντρων των κτιρίων που βρίσκονται στην περιφέρεια του λειτουργικού χώρου
β) Η μέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων γίνεται από το πλησιέστερο σημείο της νοητής γραμμής του ορίου του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης μέχρι:
αα) Τον άξονα εθνικών δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών.
Κατ` εξαίρεση στις περιπτώσεις υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, που ευρίσκονται πλησίον εθνικού ή επαρχιακού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και δεν πληρούν τις ελάχιστες αποστάσεις του Πίνακα 2 του Παραρτήματος 1 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, χορηγείται άδεια λειτουργίας. Στις περιπτώσεις αυτές ως υφιστάμενη κτηνοτροφική εγκατάσταση νοείται η κτηνοτροφική εγκατάσταση, η οποία κατά την 31/12/2017, λειτουργεί στις συγκεκριμένες κτιριακές υποδομές και με το ίδιο είδος εκτρεφόμενων ζώων για τα οποία ο φορέας της εγκατάστασης αιτείται την έκδοση άδειας λειτουργίας. H άδεια λειτουργίας μπορεί να εκδοθεί για αριθμό εκτρεφομένων ζώων μέχρι τον μέγιστο επιτρεπτό με βάση τις υφιστάμενες κτιριακές υποδομές και σύμφωνα με τους όρους υγιεινής και ευζωίας των ζώων.
ββ) Τις όχθες φυσικών και τεχνητών λιμνών, ταμιευτήρων πόσιμου νερού και ποταμών. Κατ` εξαίρεση στις περιπτώσεις υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε σημείο χαμηλότερο από το επίπεδο των λιμνών οι αποστάσεις μειώνονται στο 50%
γγ) Την κατά το ν. 2971/2001 (Α`285) προσδιοριζόμενη γραμμή αιγιαλού ή παραλία, στις περιπτώσεις ακτών.
δδ) Τα όρια του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης των πάσης φύσεως οικισμών, χωριών, κωμοπόλεων, πόλεων και λουτροπόλεων.
Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω, στις περιπτώσεις υφιστάμενων έως 31/12/2017 κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ( κατηγορίας Δ , αρθ3 του παρόντος νόμου ), η μέτρηση των ελάχιστων αποστάσεων γίνεται από το πλησιέστερο σημείο του ορίου του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης μέχρι την πλησιέστερη κατοικία των πάσης φύσεως οικισμών, χωριών, κωμοπόλεων, πόλεων και λουτροπόλεων και στην περίπτωση στάσιμου οικισμού μέχρι το συνεκτικό τμήμα αυτού, αλλά η απόσταση της μονάδας από τα πολεοδομικά όρια δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 20% της συνολικής ελάχιστης απόστασης
εε) Την πλησιέστερη κτηριακή ή άλλου είδους εγκατάσταση εκπαιδευτηρίων, νοσοκομείων, ευαγών ιδρυμάτων, τουριστικών χώρων, ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων, κατασκηνωτικών χώρων, στρατοπέδων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών.
5. Οι ελάχιστες αποστάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου πρέπει να τηρούνται και στις περιπτώσεις που πρόκειται να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις, χώροι ή δραστηριότητες που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και χρήζουν προστασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται εκείνες που σχετίζονται με την άμυνα της χώρας, τη δημόσια ασφάλεια και την υγεία. Στην περίπτωση που επιβάλλεται οι αποστάσεις να είναι μεγαλύτερες, τότε απαιτείται μετεγκατάσταση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η οποία πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης και πλήρους αποζημίωσης του ιδιοκτήτη της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, από τον φορέα, υπέρ του οποίου επιβάλλεται η μετεγκατάσταση. Οι όροι, η διαδικασία της μετεγκατάστασης, ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών και μετά από εισήγηση της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ. Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ εκδίδεται από την ΑΑ απόφαση μετεγκατάστασης .
6. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της AA, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΑΑ, επιτρέπεται σε συγκεκριμένη περίπτωση να μειωθούν μέχρι και 25% οι αποστάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου. Τη μείωση των αποστάσεων μέχρι και 25% είναι δυνατόν να ζητήσουν μόνο για συγκεκριμένη περίπτωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες, όσο και ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Κριτήρια για την έκδοση της παραπάνω απόφασης είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, οι ειδικές γεωγραφικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν γύρω από τη συγκεκριμένη μονάδα, καθώς και η κύρια απασχόληση των κατοίκων της περιοχής.
7. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της AA, επιτρέπεται να μειωθούν μέχρι και 50% οι αποστάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, όταν ανάμεσα στους χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας και στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μεσολαβούν λόφοι, χαράδρες, κοιλάδες ή άλλες σοβαρές μεταβολές του ανάγλυφου του εδάφους.
8. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, εντός ή σε όμορο ακίνητο με τις εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για την επεξεργασία αποκλειστικά ομοειδών προϊόντων ιδιοπαραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας υγειονομικής ή άλλης νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις αυτές και ότι εξασφαλίζονται όλες οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων.
Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να λειτουργούν υπό τον ίδιο με την κτηνοτροφική εγκατάσταση φορέα και μεταβιβάζονται συνολικά/ενιαία. Κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου η άδεια λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης δεν υποκαθιστά την ενδεχόμενη απαραίτητη άδεια για τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης επεξεργασίας ζωικών προϊόντων. Στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ζωικών προϊόντων περιλαμβάνονται τα τυροκομεία και τα αλλαντοποιεία. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορούν να ορίζονται και άλλα είδη επιχειρήσεων για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
9. Με Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΤ και τυχόν συναρμόδιων υπουργών δύναται να καθορίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και των μετακινήσεων για βόσκηση του ζωικού τους κεφαλαίου, καθώς και των εκτροφών βιολογικής κτηνοτροφίας

 • Να προστεθεί και στον νέο νόμο η παράγραφος 3 του Άρθρου 5 του Ν. 4056/12 «Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω …χορηγείται άδεια εγκατάστασης» η οποία να εμπλουτιστεί αναφέροντας λοιπά κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς
  Παρ. 2. Να συμπληρωθεί ότι αφορά εγκαταστάσεις με οικοδομική άδεια, ενώ για τις λοιπές περιπτώσεις χωρίς άδεια θα καθοριστούν στις σχετικές ΚΥΑ
  Παρ. 4. Να οριστεί η μέγιστη επιτρεπόμενη πυκνότητα ζώων ανά είδος

  Οι Παρ. 4α και 4β είναι αντιφατικές διατάξεις μεταξύ τους, και θα πρέπει να επικρατήσει μία από τις δύο με βελτίωση της διατύπωσης της α σε περίπτωση επικράτησης της

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 14:13 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Στην παρ. 3 του άρθρου 5 γίνεται αναφορά στο Παράρτημα 1 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, ενώ έχουν αναρτηθεί 16 άρθρα προς σχολιασμό και επίσης δεν υπάρχει το προαναφερόμενο παράρτημα για αξιολόγηση αυτού.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 14:05 | Γεώργιος Σκόκας

  Το παρόν άρθρο εισάγει έναν μεγάλο αριθμό εξαιρέσων και μειώσεων αποστάσεων από σημεία ενδιαφέροντος. Ωστόσο, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι σε περιπτώσεις που ορίζονται διαφορετικές αποστάσεις, από άλλους νόμους και αποφάσεις για συγκεκριμένες δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας, ο νόμος αυτός δεν τις αλλάζει. Το σχόλιο αφορά κυρίως ταμιευτήρες πόσιμου ύδατος οι οποίοι πρέπει να συνεχίσουν να προστατεύονται αυστηρά, ακόμη και αν δεν μα βολεύει σε πολλές περιπτώσεις, αφού πρόκειται για θέμα δημόσιας υγείας.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 13:30 | Χατζησταματίου Αριστοτέλης

  Πρόταση σχετικά με την παράγραφο 7 του άρθρου 5: Επιπλέον η επιτροπή της ΑΑ (εφόσον αυτή αποτελείται από επιστήμονες πχ γεωπόνους, κτηνιάτρους, περιβαλλοντολόγους κλπ) να μπορεί να αξιολογεί το σύστημα σταβισμού,το είδος των ζώων, την επιβάρυνση στο περιβάλλον και να μπορεί να μειώνει την απόσταση έως 50% σε περιπτώσεις που δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον. π.χ. ζώα ελευθέρας βοσκής με άμεση πρόσβαση στο βοσκότοπο, ή στάβλοι πλησίον αιγιαλού αλλά όχι ακτών που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, στάβλοι πλησίον οικισμών λιγοστών κατοίκων κλπ

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 13:33 | Χατζησταματίου Αριστοτέλης

  Πρόταση σχετικά με την παράγραφο 7 του άρθρου 5: Επιπλέον η επιτροπή της ΑΑ (εφόσον αυτή αποτελείται από επιστήμονες πχ γεωπόνους,κτηνιάτρους, περιβαλλοντολόγους κλπ) να μπορεί να αξιολογεί το σύστημα σταβισμού,το είδος των ζώων, την επιβάρυνση στο περιβάλλον και να μπορεί να μειώνει την απόσταση έως 50% σε περιπτώσεις που δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον. π.χ. ζώα ελευθέρας βοσκής με άμεση πρόσβαση στο βοσκότοπο, ή στάβλοι πλησίον αιγιαλού αλλά όχι ακτών που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, στάβλοι πλησίον οικισμών λιγοστών κατοίκων κλπ

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 11:30 | ΓΚΑΡΑΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Παρ. 2
  Οι αναφερόμενες διατάξεις καταργήθηκαν με το Ν.4067/4-7-12 (ΦΕΚ 79Α/12). Η παράγραφος μπορεί να αναφέρει ότι «Το γήπεδο πρέπει να έχει την ελάχιστη έκταση όπως αυτή καθορίζεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.» (Π.χ. άλλη αρτιότητα είναι στην γενικά εκτός σχεδίου περιοχή, άλλη σε ΖΟΕ, άλλη σε περιοχές Natura κ.λ.π)

  Παρ. 4α
  Δεν γίνεται αντιληπτή η παρ. 4α. Τι σχέση έχει το σημείο τομής των διαγωνίων, που είναι εσωτερικό σημείο, όταν στην παρ. 4β η μέτρηση των ελάχιστων αποστάσεων γίνεται από το πλησιέστερο σημείο της νοητής γραμμής του λειτουργικού χώρου.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 11:10 | ΕΝΩΣΗ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Ειδικά για την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου:

  Οι επιχειρήσεις του κλάδου μας αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την αδειοδότηση μονάδων επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων που λειτουργούν στο ίδιο γήπεδο με τις πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις τους.

  Με τον νόμο 4056/2012 με θέμα «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» και την διευκρινιστική εγκύκλιο αρ. πρωτ. 1464/67426 13-06-2012 της Δ/νσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής, απλοποιήθηκε η διαδικασία αδειοδότησης των πτηνοτροφικών μονάδων με την καθιέρωση της υπηρεσίας αδειοδότησης μιας στάσης με αποτέλεσμα να μειωθεί ο χρόνος και το κόστος έκδοσης των αδειών ίδρυσης.

  Μέλη της ένωσης μας είναι πτηνοτροφικές επιχειρήσεις που αδειοδοτούνται σύμφωνα με το Ν 4056/2012 και διαθέτουν στις εγκαταστάσεις τους, εντός του γηπέδου ιδιοκτησίας τους θαλάμους αυγοπαραγωγής και βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως μονάδες παραγωγής πτηνοτροφών, μονάδες ωοσκόπησης και συσκευασίας αυγών, ψυκτικές εγκαταστάσεις, μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων (κοπριάς), βιολογικούς καθαρισμούς, μονάδες κομποστοποίησης κοπριάς κ.ά.

  Σύμφωνα με τον Ν. 4056/12 στο κεφάλαιο Β, ορισμοί αναφέρεται ότι:
  «Με τον όρο κτηνοτροφική εγκατάσταση νοείται το σύνολο των απαραίτητων υποδομών για την εκτροφή οποιουδήποτε είδους ζώου και περιλαμβάνει:
  • Το περιφραγμένο γήπεδο εντός των ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική εγκατάσταση
  • Το σύνολο των κτιρίων κύριων και βοηθητικών (πχ σταύλοι, γραφεία, οικία σταβλίτη, παρασκευαστήριο ζωοτροφών, ζυγιστήριο, κλπ) ή/και το σύνολο των υποστέγων (σταυλισμού και βοηθητικών) που βρίσκονται εντός του περιφραγμένου γηπέδου
  • Το σύνολο των απαραίτητων ηλεκτρολογομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την λειτουργία της εγκατάστασης, όπως συστήματα αποχέτευσης, επεξεργασίας και βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων, μεταφοράς και παροχής ύδατος, ηλεκτροδότησης κ.λ.π
  • Το σύνολο των αποθηκών όπως αποθήκες ζωοτροφών, εργαλείων και προϊόντων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που εξυπηρετούν το σκοπό και τη λειτουργία της και βρίσκονται εντός των ορίων του γηπέδου.»

  Για τις πτηνοτροφικές μονάδες των μελών μας που διαθέτουν εντός των εγκαταστάσεων τους, μονάδες ζωικών υποπροϊόντων έχει επίσης εφαρμογή το Π.Δ. 210, ΦΕΚ 211Α/ 5-10-2006, με θέμα «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2012 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο».

  Σύμφωνα με το παραπάνω ΠΔ και το άρθρο 3, αρμόδιες αρχές, «η κτηνιατρική υπηρεσία της οικίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης είναι αρμόδια για την εφαρμογή του κανονισμού και του παρόντος και κάθε άλλης διάταξης οδηγίας ή μέτρου σχετικής με την εφαρμογή του κανονισμού….»
  Σύμφωνα με το άρθρο 5, Δικαιολογητικά για τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων η υπό μελέτη μονάδα υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται:
  Η) αντίγραφο, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης της αίτησης για χορήγηση άδειας διαχείρισης στερεών ή και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.
  Θ) επίσημο αντίγραφο της έγκρισης της μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία υγείας ή περιβάλλοντος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, όπου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  Ι) έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνά με την κείμενη νομοθεσία
  Κ) άδεια εγκατάστασης από την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου Δ/νση Βιομηχανίας όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  Με την αρ. πρ. οικ 4095.82 / 10-11-2011 εγκύκλιο 16 του ΥΠΕΚΑ, με θέμα Διευκρινήσεις σχετικά με κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4014/2011 ΑΔΑ: 45740-ΦΡ5, οι άδειες διαχείρισης αποβλήτων καταργούνται και αντικαθίστανται από την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
  Με τον νόμο 4056 /2012 με θέμα ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις και την διευκρινιστική εγκύκλιο αρ. πρωτ. 1464/67426 13-06-2012 της Δνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής, τμήμα εγκαταστάσεων μηχανημάτων και μέσων αναφέρεται στην εισαγωγή ότι :
  «Συγκεκριμένα προβλέπεται:
  Η δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους περιφερειακών ενοτήτων εντός των ορίων των οποίων είναι εγκατεστημένες οι κτηνοτροφικές μονάδες, η οποία θα αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής των κτηνοτρόφων με δημόσια υπηρεσία.»
  Στο άρθρο 6 «Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (ΑΑΑ)», αναφέρεται ότι:
  «Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) είναι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εντός των ορίων της οποίας είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική εγκατάσταση.

  Σύμφωνα με τα παραπάνω, μόνη αρμόδια αρχή για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είναι η ΔΑΟΚ της οικίας περιφερειακής ενότητας και δεν απαιτείται πλέον οποιαδήποτε αδειοδότηση από άλλη υπηρεσία όπως η δνση βιομηχανίας (Ανάπτυξης)

  Συνεπώς παρακαλούμε για την ρύθμιση μέσω νομοθετικής διάταξης που θα αναφέρει ότι: Για την χορήγηση αδειών, σε εφαρμογή του Π.Δ. 210, ΦΕΚ 211Α/ 5-10-2006, με θέμα «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2012 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο», σε μονάδες επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων που ιδρύονται ή / και λειτουργούν σε γήπεδα πτηνοτροφικών – κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από τον φορέα της πτηνοτροφικής – κτηνοτροφικής εγκατάστασης και αποτελούν συνοδά έργα της πτηνοτροφικής κτηνοτροφικής δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική τους αδειοδότηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΓΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του παρόντος νέου νόμου.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 11:02 | ΕΝΩΣΗ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου:

  Για την επίτευξη του στόχου της μείωσης της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης και του χρόνου απαιτείται για την ίδρυση και λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων με τη θεσμοθέτηση απλών, γρήγορων, οικονομικών και διάφανων διαδικασιών, απαιτείται η αλλαγή στην ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τους όρους δόμησης σε γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια (Άρθρο 2, ΦΕΚ 270Δ, ΠΔ της 24/31 Μαΐου 1985). Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί την διαδικασία έγκρισης παρέκκλισης από τους ισχύοντες όρους δόμησης ακόμα και για την κατασκευή απλών κτιριακών έργων. Στους όρους δόμησης αναφέρεται ότι «το ανεγερθησόμενο εντός του αγροτικού γηπέδου κτίριο πρέπει να είναι ενιαίο. Επιτρέπεται η διάσπαση αυτού σε περισσότερα κτίρια μόνο μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου».
  Στην πράξη δεν υπάρχει κτηνοτροφική εγκατάσταση που να λειτουργεί σε ένα (1) ενιαίο κτίριο. Σε περίπτωση που ο κτηνοτρόφος επιθυμεί την ανέγερση έστω ενός μικρού κτιρίου (αποθήκη, στέγαστρο) απαιτείται η διαδικασία της έγκρισης παρέκκλισης από την αρμόδια Δ/νση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία έχει χρόνο ολοκλήρωσης από 4 έως 12 μήνες. Συνεπώς δεν είναι δυνατή η μείωση της γραφειοκρατίας και η διαφανής λειτουργία της αδειοδότησης όταν υπάρχουν διατάξεις που υποχρεώνουν τον κτηνοτρόφο σε δαπανηρές αδειοδοτήσεις μέσω επιτροπών.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 11:04 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Παρ 1: Ο όρος «νέες κτην. εγκαταστάσεις» που αναφέρεται; Σε νεόδμητες εγκαταστάσεις, σε εγκαταστάσεις υφιστάμενες που δεν χρησιμοποιούνταν για τον σταυλισμό ζώων (αλλαγή χρήσης), σε περιπτώσεις όπου ο γονιός μεταβιβάζει τις χωρίς άδεια εγκαταστάσεις και το ζωικό κεφάλαιο στο παιδί του;

  Παρ 4 α) & β) Για την μέτρηση των ελάχιστων αποστάσεων ποιο σημείο θα λαμβάνεται υπόψη;
  Πιστεύω ότι έχουν προβλεφθεί τα «κατάλληλα εργαλεία» για την διαπίστωση των υφιστάμενων έως 31/12/2017 κτην. εγκαταστάσεων.

  Παρ 4 εε): Η απαίτηση για ελάχιστη απόσταση αναφέρεται στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες (γενικά) ή σε αυτές με υγειονομικό ενδιαφέρον;
  Παρ 8: Επισημαίνεται ότι υπάρχουν ήδη σε λειτουργία σφαγεία που διατηρούν είτε εντός του ίδιου αγροτεμαχίου είτε σε όμορο και κτηνοτροφική μονάδα, οπότε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση της νέας νομοθεσίας και αυτή η περίπτωση. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση από την λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας και σφαγείου, καλό θα ήταν να εκτιμηθεί αθροιστικά (ως ενιαίου σύνολο).

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 10:39 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Παρ 1: Ο όρος «νέες κτην. εγκαταστάσεις» που αναφέρεται; Σε νεόδμητες εγκαταστάσεις, σε εγκαταστάσεις υφιστάμενες που δεν χρησιμοποιούνταν για τον σταυλισμό ζώων (αλλαγή χρήσης), σε περιπτώσεις όπου ο γονιός μεταβιβάζει τις χωρίς άδεια εγκαταστάσεις και το ζωικό κεφάλαιο στο παιδί του;

 • 16 Σεπτεμβρίου 2018, 16:34 | Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις: ΑΝΙΜΑ, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Greenpeace, MEDASSET, MOm

  Το παρόν αποτελεί το κείμενο παρατηρήσεων των περιβαλλοντικών οργανώσεων ΑΝΙΜΑ, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Greenpeace, MEDASSET, MOm στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».

  Γενικές παρατηρήσεις – Αιτιολόγηση ενδιαφέροντος:
  Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, στα πλαίσια υλοποίησης του εκ των καταστατικών τους απορρέοντος σκοπού τους, περί προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρα μας, αναπόσπαστο κομμάτι του οποίου αποτελεί η άγρια χλωρίδα και πανίδα, λειτουργούν Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.), με στόχο την περίθαλψη τραυματισμένων ή άρρωστων άγριων ζώων (στην πλειοψηφία τους απειλούμενα με εξαφάνιση και προστατευόμενα σύμφωνα με την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία), την αποθεραπεία τους και την επανένταξη στο φυσικό τους περιβάλλον. Ενδεικτικώς αναφέρονται τα κάτωθι Κέντρα Περίθαλψης: Κέντρο Περίθαλψης Θαλασσίων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα Αττικής (έτος ίδρυσης 1994), Σταθμός Πρώτων Βοηθειών της ΑΝΙΜΑ στην Καλλιθέα Αττικής (έτος ίδρυσης 2005) και Σταθμός Επανένταξης της ΑΝΙΜΑ στον Δήμο Σαρωνικού (έτος ίδρυσης 2007).

  Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τα Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας είναι η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) 336//2000 (ΥΑ 336107, ΦΕΚ Β 223/2000), η οποία στο άρθρο 8 παρ. 2, ως προς τις θέσεις ίδρυσης και λειτουργίας αξίωνε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) Y1β/2000/29.3.1995 «Υγειονομική διάταξη περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ Β 343/1995), δηλ. η τήρηση ελάχιστων αποστάσεων από κατοικημένες περιοχές. Στη συνέχεια, με το άρθρο 19 παρ. 1, περίπτωση δ του Νόμου 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β 52/2012), καταργήθηκε το άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. Y1β/2000/29.3.1995. Ωστόσο ο Ν. 4056/2012, μέσω των άρθρων 5 και 20 εισήγαγε νέους περιορισμούς για τις θέσεις και τις ελάχιστες αποστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από κατοικημένες περιοχές. Ο Ν. 4056/2012 αναμένεται να αντικατασταθεί από το υπό διαβούλευση παρόν σχέδιο Νόμου.

  Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της Υ.Α. 336//2000, τα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. συμβάλλουν στην επίτευξη της περίθαλψης και επανένταξης άγριων ζώων. Ως περίθαλψη και επανένταξη αγρίων ζώων ορίζονται οι πρώτες βοήθειες, η κτηνιατρική περίθαλψη και η προσωρινή φροντίδα σε συνθήκες αιχμαλωσίας με επιστημονικές μεθόδους ειδών της άγριας πανίδας, μη ικανών να επιβιώσουν μόνα τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ήτοι τραυματισμένων, ορφανών (ενώ ακόμα εξαρτώνται από τους γονείς τους), άρρωστων, εξαντλημένων, χαμένων και ευρισκόμενων εκτός βιοτόπου, παράνομα αιχμαλωτισμένων άγριων ζώων με πρώτιστο στόχο την επιτυχή επανένταξή τους στον κατάλληλο για αυτά βιότοπο όταν είναι υγιή ικανά να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν και δεν αποτελούν κίνδυνο για τον άγριο ιθαγενή πληθυσμό. Αποκλειστικοί δε σκοποί των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. είναι: (α) Η αύξηση της βιωσιμότητας των άγριων ζώων , που δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνα τους, η αποκατάσταση της υγείας τους και η επανένταξή
  τους στο φυσικό περιβάλλον, εφόσον αυτό είναι δυνατό, ενώ για τα μη απελευθερώσιμα ζώα η μέριμνα για την ευζωία τους. (β) Η υπεύθυνη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα προβλήματα και απειλές που αντιμετωπίζουν τα είδη της άγριας πανίδας με σκοπό την πρόληψη ανθρωπογενών πιέσεων και την προστασία των ειδών και των βιοτόπων. (γ) Η συλλογή στοιχείων σχετικών με την περίθαλψη, τη βιολογία και τη συμπεριφορά των ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και την επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον, με στόχο την περαιτέρω μελέτη και διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη περίθαλψη και προστασία.

  Από τους παραπάνω ορισμούς των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και των σκοπών που αυτά επιτελούν, προκύπτει χωρίς αμφιβολία ότι είναι σαφώς διακριτά από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε τις κάτωθι αλλαγές στο υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου:

  Άρθρο 05 – Θέσεις, ελάχιστη έκταση, ελάχιστες αποστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τρόπος μέτρησης αυτών:
  Λόγω της ισχύουσας σύνδεσης μεταξύ ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ισχύουν και για τα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. οι ελάχιστες αποστάσεις λειτουργίας από κατοικημένες περιοχές. Προτείνουμε να προστεθεί ρητή εξαίρεση στο τέλος της παραγράφου 3 [δηλαδή κάτω από τις εξαιρέσεις (α) και (β)], όπου θα προβλέπεται ότι: «(γ) Οι ελάχιστες αποστάσεις του παραρτήματος του άρθρου 15 του παρόντος δεν ισχύουν για τα Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.) της Υ.Α. 336//2000 (ΥΑ 336107, ΦΕΚ Β 223/2000)». Σημειώνεται ότι όπου στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά στο παράρτημα του άρθρου 19 του υπό διαβούλευση σχεδίου Νόμου, πρόκειται προφανώς από παραδρομή και εννοείται το άρθρο 15.

  Εναλλακτικώς προτείνουμε να προστεθεί ρητή εξαίρεση κάτω από τις παραγράφους 6 και 7, όπου θα προβλέπεται ότι: «Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής, οι ελάχιστες αποστάσεις του παραρτήματος του άρθρου 15 του παρόντος δεν ισχύουν για τα Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.) της Υ.Α. 336//2000 (ΥΑ 336107, ΦΕΚ Β 223/2000)».

  Οι ανωτέρω προτεινόμενες εξαιρέσεις ως προς τις ελάχιστες αποστάσεις του παραρτήματος του άρθρου 15 του υπό διαβούλευση σχεδίου Νόμου, εναρμονίζονται απόλυτα με την αναλυτικώς ανωτέρω περιγραφόμενη διαφοροποίηση μεταξύ των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Άλλωστε αιτιολογική διάταξη για τη θέσπιση των ελάχιστων αποστάσεων από κατοικημένες περιοχές στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από τη μαζική εκτροφή ζώων με σκοπό τη διάθεση προς κατανάλωση, γεγονός το οποίο συνεπάγεται μακροχρόνια ή και μόνιμη παραμονή/ παρουσία ζώων εντός των εγκαταστάσεων. Αντίθετα στις περιπτώσεις των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. τα ζώα της άγριας πανίδας παραμένουν εντός των Κέντρων μόνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους, ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής επανεντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Επίσης, οι προτεινόμενες εξαιρέσεις ως προς τις ελάχιστες αποστάσεις θα διευκολύνουν την επίτευξη του σκοπού των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. ως προς την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς η εύκολη προσβασιμότητα του κοινού είναι καθοριστικής σημασίας για την επισκεψιμότητα των Κέντρων Περίθαλψης.

  Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, λόγω της σύνδεσης μεταξύ ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στην πράξη η δημόσια Διοίκηση αξιώνει από τα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. να πληρούν τις προϋποθέσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ως προς την ελάχιστη έκταση του γηπέδου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου (η οποία παραπέμπει στην εφαρμογή των διατάξεων του «Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού» και της πολεοδομικής νομοθεσίας). Η εν λόγω σύνδεση των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. με τις ελάχιστες εκτάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, εκτός του ότι δεν ευρίσκει ουδέν έρεισμα και ουδεμιά νομική βάση στην Υ.Α. 336//2000 (ΥΑ 336107, ΦΕΚ Β 223/2000), καθώς το άρθρο 8 παρ. 2 αυτής αναφέρει μόνο την τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων, δεν έχει και ουδεμία ουσιαστική αιτιολογική βάση, καθώς η δυναμικότητα των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. σε περιθαλπόμενα ζώα είναι εκ φύσεως (δηλ. λόγω της δυναμικής των πληθυσμών π.χ. των θαλασσίων χελωνών, των προστατευόμενων αρπακτικών, της μεσογειακής φώκιας κλπ) πολύ μικρότερη από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2018, 12:03 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ

  Η έκδοση αδειών λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Λιδωρικίου, έχει καταστεί απίθανη για την πλειοψηφία των κτηνοτρόφων της ευρύτερης περιοχής του Λιδωρικίου, καθώς ο περιορισμός που έχει τεθεί στην ελάχιστη απόσταση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από την λίμνη του Μόρνου, (ελάχιστη απόσταση 1.500μ), είναι η αιτία μη έκδοσης σχετικής άδειας. Πρέπει να επισημανθεί ότι, η κατοχή άδειας λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων τίθεται πλέον ως απαραίτητη προϋπόθεση λήψης της ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα με τους όρους της νέας αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άμεση συνέπεια της παραπάνω αδυναμίας έκδοσης άδειας λειτουργίας θα είναι και η αδυναμία πώλησης και τιμολόγησης των προϊόντων.
  Δεδομένου λοιπόν του ότι υπάρχει ελάχιστος χρόνος για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας λήψης των αδειών αυτών, καθώς είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτεί την συνδρομή δημόσιων φορέων και επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων, είναι άμεση η ανάγκη εξεύρεσης λύσης για τους κτηνοτρόφους της περιοχής των Λιδωρικίου, η πλειοψηφία των οποίων διατηρεί εγκαταστάσεις επί σειρά ετών- ακόμη και δεκαετιών- στην περιοχή και η εκμετάλλευσή τους είναι ενεργή και παραγωγική.
  Η πρόταση μας για την οριστική επίλυση του ζητήματος και την στήριξη της βιωσιμότητας των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων της περιοχής, είναι η επαναφορά των ρυθμίσεων του Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ A 52/12-03-2012) {Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις}, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης προσδιόριζε και την ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση από την επιφάνεια της Λίμνης του Μόρνου.
  Σας επισημαίνουμε επιπλέον, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Λιδωρικίου προϋπήρχαν της κατασκευής της τεχνιτής Λίμνης του Μόρνου.Οι περισσότερες εξ αυτών είναι μικρής δυναμικότητας και εφόσον μειωθούν οι αποστάσεις που προκύπτουν από τον πίνακα αποστάσεων που περιλαμβάνεται στο Ν. 4056/2012, η πλειοψηφία των εγκαταστάσεων θα μπορεί να εκδόσει άδεια λειτουργίας.Η δυνατότητα τέλος μετεγκατάστασης είναι αδύνατη λόγω της εδαφικής ανομοιογένειας και του δύσβατου χαρακτήρα της περιοχής(Γκιώνα-Βαρδούσια).
  Ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Δωρίδος,
  Νικόλαος Ασημακόπουλος

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 15:54 | Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών

  Η αναφορά στα παραρτήματα (παρ. 3 και αλλού) είναι λανθασμένη και, καθώς οι αποστάσεις δεν δίνονται στο σ/ν, ο αναγνώστης δεν μπορεί να καταλάβει πολλά από τα σημεία του κειμένου του άρθρου αυτού. Στην παρ. 4, περ. α, η χρήση του παραλληλόγραμμου (καλή ως ιδέα) προϋποθέτει την ύπαρξη τεσσάρων σημείων που δημιουργούν παραλληλόγραμμο, αυτό όμως δεν είναι δεδομένο σε κάθε κτην/κή εγκ/ση, συνεπώς πρέπει να προβλεφθούν και άλλα γεωμετρικά σχήματα. Μεγάλο μέρος του κειμένου είναι παρόμοιο με το αντίστοιχο του ν.4056/2012, που δοκιμάστηκε στην πράξη εδώ και 6+ έτη και αναδείχθηκαν οι δυσκολίες στην εφαρμογή του. Μία από αυτές είναι η πρόβλεψη της παρ. 7 περί μείωσης έως και 50% των αποστάσεων, που είναι σωστή, όμως θα ήταν ακόμη καλύτερη αν διαγράφονταν η λέξη «σοβαρές», καθώς αυτή είναι η κύρια αιτία για την οποία, κατά τη διαδικασία αδειοδότησης πολλών κτην/κών εγκ/σεων με τον ν.4056/2012, η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν ενεργοποιήθηκε στην πράξη.

  Επίσης, στο άρθρο αυτό θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για πολύ ειδικές περιπτώσεις όπου οι συνθήκες αδειοδότησης είναι αδύνατες τόσο με τις διατάξεις του ν.4056/2012 όσο και με αυτές του παρόντος σχεδίου νόμου. Για παράδειγμα, στο νησί του Αγ. Αχιλλείου στη λίμνη Μικρή Πρέσπα, ενώ η βόσκηση αγροτικών ζώων υφίσταται και είναι θεμιτή για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης, αλλά και για τη διατήρηση του πολύ ιδιαίτερου τοπίου, και επιτρέπεται από την περιβαλλοντική νομοθεσία (ΚΥΑ χαρακτηρισμού Εθνικού Πάρκου Πρεσπών), λόγω της εκτεταμένης ζώνης Α’ αρχαιολογικών χώρων και της γειτνίασης με τη λίμνη, η αδειοδότηση κτην/κών εγκ/σεων καθίσταται αδύνατη. Για τέτοιες περιπτώσεις προτείνεται να δίνεται η δυνατότητα παρέκκλισης από τις γενικές διατάξεις του νόμου με προϋπόθεση τη σύνταξη ειδικής επιστημονικής έκθεσης που θα τεκμηριώνει τα προβλήματα, θα προτείνει λύσεις και ανάληψη ευθύνης από τον φορέα της εγκ/σης (π.χ. για την ορθή διαχείριση της κόπρου), και θα πρέπει (πιθανώς) να συνοδεύεται από θετική γνώμη ή έγκριση αρμοδίων υπηρεσιών (π.χ. Φορέας Διαχείρισης, Δήμος, ΔΑΟΚ).

  Στο άρθρο αυτό θα πρέπει να δοθούν και άλλες σχετικές προβλέψεις και κατευθύνσεις ζωοτεχνικού χαρακτήρα για την υπό αδειοδότηση κτην/κή εγκ/ση, όπως για παράδειγμα το εμβαδό στεγασμένου χώρου ανά ΖΜ (κάτι που αποτελούσε κενό και του προηγούμενου σχετικού νόμου) με (α) πρόβλεψη εκπτώσεων π.χ. για εκτροφές αυτόχθονων φυλών (λόγω μικρών διαστάσεων των ζώων) και για εκτροφές σε περιοχές της Νότιας Ελλάδας όπου δεν απαιτείται στέγαση όλων των ζώων του κοπαδιού παρά μόνο ένα υπόστεγο για ζώα ασθενή ή νεογέννητα, και (β) προσαρμογή των τεχνικών χαρακτηριστικών της εγκ/σης ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση (π.χ. βιολογική εκτροφή, στην οποία οι απαιτήσεις στεγασμένου χώρου είναι προσαυξημένες σε σχέση με τη συμβατική εκτροφή), τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και (πιθανώς) άλλες διατάξεις. Τα ζητήματα αυτά θα μπορούσαν ίσως να καλύπτονται και από τη γεωτεχνική μελέτη ή να δοθεί σχετικός πίνακας στα Παραρτήματα του νόμου.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:00 | Μαρία και Λευκή

  Άρθρο 5 Παράγραφος 9

  Οι βοσκές έχουν δοθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και συνήθως δεν είναι δίπλα στην κτηνοτροφική εγκατάσταση. Μήπως θα πρέπει να εκδοθούν πρώτα τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και μετά να μας διευκρινίσετε τι σημαίνει η παράγραφος αυτή;

 • 12 Σεπτεμβρίου 2018, 10:23 | ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

  8. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, εντός ή σε όμορο ακίνητο με τις εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για την επεξεργασία αποκλειστικά ομοειδών προϊόντων ιδιοπαραγωγής, ……
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΤΟ ΕΞΗΣ , ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΗΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΩΟΣΚΟΠΙΚΟ, ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΤΛ) , ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΩΡΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΑ) ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟ ΠΕΖΗ. ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΘΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΘΕΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΛΟΥΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2018, 14:13 | dittant

  Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί αν είναι ή δεν είναι δυνατή (και αν ναι σε ποιές περιπτώσεις) η αδειοδότηση κτηνοτροφικής ή πτηνοτροφικής μονάδας χωρίς σταθερές κτιριακές εγκαταστάσεις.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2018, 14:51 | dittant

  Υπάρχει ένα νομικό κενό σχετικά με το ελάχιστο απαιτούμενο για την αδειοδότηση εμβαδόν στάβλου ανά ζώο όσον αφορά τα αιγοπρόβατα, αγελάδες και ιπποειδή. Για μόσχους πάχυνσης, χοίρους και όρνιθες υπάρχουν ΠΔ και ΚΥΑ που δίνουν αντίστοιχα εμβαδά, αλλά για αιγοπρόβατα, αγελάδες και ιπποειδή οι δεσμεύσεις που υπάρχουν για ελάχιστα εμβαδά αφορούν μόνο τα σχέδια βελτίωσης και τα βιολογικά. Το νομικό αυτό κενό φαίνεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο της πολλαπλής συμμόρφωσης 2018 του ΟΠΕΚΕΠΕ

 • 10 Σεπτεμβρίου 2018, 12:53 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ

  ΠΑΡ. 2
  Ποια η ελάχιστη έκταση γηπέδου για την κατασκευή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων; Στα συγκεκριμένα άρθρα του Ν.1577/1985 αναφέρονται μόνο τα ποσοστά δόμησης επί των οικοπέδων.
  ΠΑΡ. 3
  Αναφέρει για έκδοση ΚΥΑ για μετεγκατάσταση κτηνοτροφικής εγκατάστασης, ύστερα από εισήγηση της ΑΑ. Γιατί δεν εισηγείται η Δ/νση Ζωϊκών γενετικών πόρων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ όπως στην ΠΑΡ. 5 του ίδιου άρθρου;
  ΠΑΡ. 4α
  Για την μέτρηση των ελαχίστων αποστάσεων είναι δυσνόητη η εύρεση των σημείων που εννοείτε.
  ΠΑΡ. 6
  Ποιος θα γνωμοδοτήσει με βάσει τα εξειδικευμένα κριτήρια που αναφέρεστε, υπάλληλος ή κλιμάκιο υπαλλήλων διαφορετικών ειδικοτήτων; Απαιτούνται γνώσεις δημόσιας υγείας, περιβαλλοντικού ελέγχου και συνθηκών λειτουργίας της κτηνοτροφικής μονάδας που εξασφαλιζόταν μέχρι σήμερα από την επιτροπή σταβλισμού. ΔΕΝ μπορεί η ίδια αρχή να γνωμοδοτεί και να εκδίδει απόφαση-πόσο μάλλον ο ίδιος υπάλληλος λόγω της υποστελέχωσης των ΔΑΟΚ.
  ΠΑΡ. 9
  Με τον όρο «μετακίνηση για βόσκηση του ζωϊκού κεφαλαίου» εννοείτε ημερήσια μετακίνηση ή εποχική μετακίνηση;

 • 5 Σεπτεμβρίου 2018, 22:29 | Π.Δ

  Ένα σοβαρό θέμα που δεν βλέπω να αναφέρεται, είναι αν επιτρέπεται η περιφορά ή και μόνο η διέλευση (π.χ λόγω μοναδικής διεξόδου ) του ζωικού κεφαλαίου (π.χ αιγοπροβάτων) από Δημοτικού δρόμους (οικισμών, πόλεων κλπ), μια και προκύπτουν θέματα καθαριότητας, οχλήσεις κλπ .
  Οι κανονισμοί καθαριότητας των Δήμων συνήθως περιλαμβάνουν το θέμα αυτό για τυχόν επιβολή προστίμων καθαριότητας, αλλά δεν επιλύονται τα προβλήματα που προκύπτουν αφού δεν υπάρχει το ανάλογο νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά τη διέλευση . Στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αναφέρεται μόνο ότι απαγορεύεται η περιφορά (το οποίο ερμηνεύεται ως βόσκηση).

  Στο παρόντα νόμο πρέπει να αναφέρεται ρητά : Εντός κατοικημένης περιοχής (….) απαγορεύεται η περιφορά και η διέλευση (πλην εκτάκτου ανάγκης κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης αδείας της αστυνομικής Αρχής) του ζωικού κεφαλαίου κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2018, 21:14 | Π.Δ

  Αναφέρεται στο παρόν ότι σε περίπτωση που απαιτείται να μετεγκατασταθεί μια κτηνοτροφική μονάδα , τα έξοδα τα επωμίζεται αυτός που έχει έννομο συμφέρον να γίνει αυτό.
  Όμως δεν αναφέρεται ποιος καθορίζει, υπολογίζει και βεβαιώνει τα έξοδα αυτά.
  Και ποιος εκδικάζει τυχόν ενστάσεις κλπ

 • 5 Σεπτεμβρίου 2018, 21:56 | Π.Δ

  Αναφέρεται στο παρόν ότι σε περίπτωση που απαιτείται να μετεγκατασταθεί μια κτηνοτροφική μονάδα , τα έξοδα τα επωμίζεται αυτός που έχει έννομο συμφέρον να γίνει αυτό.
  Όμως δεν αναφέρεται ποιος καθορίζει, υπολογίζει και βεβαιώνει τα έξοδα αυτά.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2018, 21:43 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

  Προτείνω στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 του νομοσχεδίου που είναι σε διαβούλευση την εξής προσθήκη:
  «…επεξεργασία αποκλειστικά ομοειδών προιόντων ιδιοπαραγωγής ή προιόντων τρίτων επί σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων υφισταμένων κατά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος προς κάλυψη των αναγκών των περιφερειών τους»
  Η ανωτέρω ρύθμιση είναι ορθή και δίκαιη για τους κατωτέρω λόγους:
  α) τα σφαγεία προσφέρουν με την παροχή υπηρεσιών σφαγής προς τρίτους οιονεί κοινωφελή υπηρεσία μετά το κλείσιμο όλων των δημοσίων – δημοτικών σφαγείων.

  Ρητή απαγόρευση σε φορείς σφαγείων που διατηρούν και μία παραπλήσια μονάδα εκτροφής για να στηρίξουν το υψηλό κόστος λειτουργίας τους δε θα επιφέρει καίριο πλήγμα μόνο στη βιωσιμότητα τους αλλά θα προκαλέσει και κινδύνους για τη δημόσια υγεία με την αδυναμία παραγωγών να σφάξουν τα ζώα του σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και αδυναμία περαιτέρω διαθέσεως των προιόντων τους
  Β) για την σφαγή των ζώων ιδιοπαραγωγής τηρούνται αυστηροί κανόνες υγειονομικού χαρακτήρα. Οι ίδιοι κανόνες που ούτως ή άλλως εφαρμόζονται αυστηρά στην καθημερινή λειτουργία του σφαγείου με υποχρεωτική παρουσία δημοσίου κτηνιάτρου θα ισχύουν και για την παροχή υπηρεσιών σφαγής προς τρίτους. Δε γεννάται θέμα τήρησης η μη κανόνων δημόσιας υγείας.

  Γ) μονάδες σφαγής με δυνατότητα εξυπηρετήσεως νομιμότατα ανάγκες κοινωνικού χαρακτήρα (σφαγών αρνιών το Πάσχα κλπ), στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα και του εγχώριου προιόντος θα συρρικνωθούν σε ελάχιστη δραστηριότητα και εν τέλει θα κλείσουν.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2018, 21:52 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

  Προτείνω στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 του νομοσχεδίου που είναι σε διαβούλευση την εξής προσθήκη:
  «…επεξεργασία αποκλειστικά ομοειδών προιόντων ιδιοπαραγωγής ή προιόντων τρίτων επί σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων υφισταμένων κατά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος προς κάλυψη των αναγκών των περιφερειών τους»
  Η ανωτέρω ρύθμιση είναι ορθή και δίκαιη για τους κατωτέρω λόγους:
  α) τα σφαγεία προσφέρουν με την παροχή υπηρεσιών σφαγής προς τρίτους οιονεί κοινωφελή υπηρεσία μετά το κλείσιμο όλων των δημοσίων – δημοτικών σφαγείων.
  Ρητή απαγόρευση σε φορείς σφαγείων που διατηρούν και μία παραπλήσια μονάδα εκτροφής για να στηρίξουν το υψηλό κόστος λειτουργίας τους δε θα επιφέρει καίριο πλήγμα μόνο στη βιωσιμότητα τους αλλά θα προκαλέσει και κινδύνους για τη δημόσια υγεία με την αδυναμία παραγωγών να σφάξουν τα ζώα του σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και αδυναμία περαιτέρω διαθέσεως των προιόντων τους.
  Β) για την σφαγή των ζώων ιδιοπαραγωγής τηρούνται αυστηροί κανόνες υγειονομικού χαρακτήρα. Οι ίδιοι κανόνες που ούτως ή άλλως εφαρμόζονται αυστηρά στην καθημερινή λειτουργία του σφαγείου με υποχρεωτική παρουσία δημοσίου κτηνιάτρου θα ισχύουν και για την παροχή υπηρεσιών σφαγής προς τρίτους. Δε γεννάται θέμα τήρησης η μη κανόνων δημόσιας υγείας.

  Γ) μονάδες σφαγής με δυνατότητα εξυπηρετήσεως νομιμότατα ανάγκες κοινωνικού χαρακτήρα (σφαγών αρνιών το Πάσχα κλπ), στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα και του εγχώριου προιόντος θα συρρικνωθούν σε ελάχιστη δραστηριότητα και εν τέλει θα κλείσουν.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2018, 17:10 | Αγροτικός Σύλλογος Ζωϊκής Παραγωγής Αλεξανδρούπολης

  4 δδ) Στην περιοχή μας δεν έχει οριστεί συνεκτικό τμήμα στάσιμων οικισμών με αποτέλεσμα η πολεοδομία να θεωρεί ότι όλος ο οικισμός είναι συνεκτικός. Αυτό σημαίνει ότι το σημείο αναφοράς για την πολεοδομία είναι πάντα τα όρια του (στάσιμου)οικισμού και όχι η πλησιέστερη κατοικία. Παρακαλώ να προστεθεί ένα «εφόσον έχει οριστεί» πίσω από το «στην περίπτωση στάσιμου οικισμού μέχρι το συνεκτικού τμήμα αυτού».

 • 27 Αυγούστου 2018, 21:42 | ΝΙΑΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Θέσπιση σαφών κριτηρίων , τεχνικού περιεχομένου ,( δημιουργία ζωνών για παράδειγμα όπου θα αποκλείεται η μείωση των αποστάσεων ) , για να διευκολυνθεί τόσο η αρχική πρόθεση ίδρυσης , όσο και η ορθή χρήση ( σε πραγματικά αναγκαίες περιπτώσεις ) , του μέτρου αυτού.

 • 27 Αυγούστου 2018, 15:48 | ΝΙΑΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Άρθρο 5 ,παρ.6&7,μήπως θα πρέπει η δυνατότητα μείωσης αποστάσεων θα πρέπει να μπει κάτω από ένα νεό πρίσμα , δεδομένου ότι η διατύπωση αυτή και τα περιθώρια
  που αφήνει ,απλά θα οδηγήσουν στη γνωστή κόντρα ,περί τήρησης προϋποθέσεων και διατήρησης ενός ακόμα ρουσφετολογικού παραθύρου , μεταξύ διοικούντων και λοιπών ενδιαφερομένων .
  Φυσικά , θεωρώ δεδομένο, ότι για όλους η ταλαιπωρία και οι κόντρες περί ειδικά αιτιολογημένων αποφάσεων , από συναδέλφους , της δημόσιας διοίκησης ,( που θα είναι φυσικά απρόθυμοι και ίσως και με το δίκιο τους , να εκδώσουν τέτοιες αποφάσεις ) , θα είναι συνεχής και ψυχοφθόρα.

 • 24 Αυγούστου 2018, 15:14 | dittant

  Θα πρέπει ο Νόμος να καθορίζει ρητά ποιός ή ποιά υπηρεσία εχει την ευθύνη να υπολογίσει επακριβώς τις ελάχιστες αποστάσεις, μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση

 • 21 Αυγούστου 2018, 11:19 | Γεωργία Ζυγογιάννη

  σχετικά με την παρ. 8 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι:
  Η επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων όταν το προϊόν που παράγεται αποφέρει κέρδος εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3982/2011 και απαιτείται άδεια από τις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών ενοτήτων.
  Η Δ/νση ανάπτυξης εξετάζει τις ελάχιστες αποστάσεις σύμφωνα με το Ν. 4056/2012 και απαιτεί ελάχιστη απόσταση 150 μέτρα η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί στις περισσότερες περιπτώσεις και να μην χορηγειτε άδεια λειτουργίας.
  Συνεπώς εαν θέλουμε να αδειοδοτηθούν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις εντος κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να αλλάξει και η ελάχιστη απαιτούμενη αποσταση.

 • 21 Αυγούστου 2018, 10:32 | Κατερίνα

  Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απαγορευτικές διατάξεις για την εγκατάσταση νέων ή την επέκταση υπαρχόντων βουστασίων χοιροστασίων, κτηνοτροφείων, ορνιθοτροφείων, ποιμνιοστασίων και λοιπών σταυλισμών ζώων στις περιοχές και σε αποστάσεις που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 9 της Α5/2280/83 Υγειονομικής Διάταξης (όπως ισχύει) και αφορούν στις λίμνες Μαραθώνα, Σταμάτας, Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου καθώς και τους αγωγούς μεταφοράς των φυσικών νερών των παραπάνω λιμνών.

  Σημειώνεται ότι η Α5/2280/83 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 720/Β/1983) αφορά σε μέτρα προστασίας όλων των υδάτων που προορίζονται για την υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις.

  Με δεδομένο ότι οι ταμιευτήρες Μόρνος, Υλίκη και Μαραθώνας υδροδοτούν πληθυσμό τουλάχιστον 4.000.000 κατοίκων, η τήρηση των περιορισμών εγκατάστασης των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην Α5/2280/83 Υ.Δ. είναι ύψιστης σημασίας για την προστασία της ποιότητας του πόσιμου νερού και της δημόσιας υγείας του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας

 • 21 Αυγούστου 2018, 01:41 | engia

  Τι εννοείτε «Παράρτημα 1 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου»; Που υπάρχει το άρθρο 19;

 • 20 Αυγούστου 2018, 15:33 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Θα ηθελα να προτεινω την αρση των πολεοδομικων κανονισμων οταν.προκειτε για κτηνοτροφικες εγκαταστασεις διοτι ο συντελεστης δομησης ειναι πολυ υψηλος σε σχεση με τα τετραγωνικα μετρα των ακινητων που χρειαζονται για την σωστη διαβιωση των ζωων. Εγω θα σας πριτεινα να προσθεσετε μια παραγραφω η οποια θα αναφερει πως οι συντελεστες δομησης μπορουν να προσαυξηθουν τουλαχιστον κατα 75%. Για παραδειγμα δεν.μπορει να εχει καποιος 12 στρεμματα χωραφι και να μπορει να οικοδο.ησει μονο τα 2,5.