Άρθρο 14 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που έχουν αδειοδοτηθεί με άδεια λειτουργίας εκμετάλλευσης, ισχύει η άδειά τους και οφείλουν εντός έξι (6) μηνών να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ελέγχου και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
2. Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λειτουργούν χωρίς άδεια ίδρυσης, λειτουργίας ή άδεια εγκατάστασης, υποχρεούνται μέχρι 31/12/2020 να λάβουν άδεια λειτουργίας ή άδεια διατήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας ή της άδειας διατήρησης, σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης οφείλει να υποβάλει αντίστοιχα αίτηση για άδεια ίδρυσης ή αίτηση για άδεια διατήρησης εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας μέχρι την οποία οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οφείλουν να λάβουν άδεια λειτουργίας ή άδειας διατήρησης, δηλαδή μέχρι 31/12/2020, αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, που τυχόν έχουν εκδοθεί, και ανακαλούνται οριστικά, εφόσον εκδοθεί η άδεια λειτουργίας ή η άδεια διατήρησης.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η άδεια λειτουργίας ή η άδεια διατήρησης χορηγείται μόνο αν υποβληθεί η αίτηση, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και αφού καταβληθεί οποιοδήποτε χρηματικό πρόστιμο έχει επιβληθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, στις οποίες έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές παραβάσεις της συναφούς και παράλληλης σχετικής νομοθεσίας, για τις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία άρσης των παραβάσεων.
3. Οι άδειες λειτουργίας ή οι άδειες εγκατάστασης, που έχουν εκδοθεί για ορισμένη χρονική διάρκεια, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια της ισχύος τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της έκδοσης τους.
4. Αιτήματα για ανανέωση άδειας λειτουργίας ή άδειας εγκατάστασης, που έχει εκδοθεί με ορισμένη διάρκεια βάσει προηγούμενου νομικού πλαισίου και της οποίας έχει λήξει ο χρόνος ισχύος, εξετάζονται ως αιτήματα για τη συνέχιση λειτουργίας της δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση διατηρεί οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα και εκδίδεται άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.
5. Η υπ’ αριθμ. 940/81279/26-7-2017 (ΦΕΚ 2741 Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση των αδειών διατήρησης για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί εντός της ορισθείσας προθεσμίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 13:35 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Συμφωνώ με την επισήμανση, ότι στις μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης σε όσους έχουν υποβάλει ήδη αιτήματα (μπορεί να έχει εκδοθεί η άδεια προέγκρισης – ίσως και πριν από 2 ή 3 χρόνια – μπορεί να έχει κληθεί ο κτηνοτρόφος να καταθέσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή τις απόψεις του και είτε να έχει αμελήσει είτε η ΔΑΟΚ να μην έχει εξετάσει το υπόμνημά του, πολλές ακόμη διαφορετικές περιπτώσεις). Ίσως να προβλεφθεί χρονικό περιθώριο μέχρι την 31/12/2020 να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τον ν.4056/2012.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2018, 10:50 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  Ακόμη ένας νόμος που δεν λύνει τα προβλήματα της κτηνοτροφίας και απλώς παρατείνει την ανομία για ακόμη δύο έτη όπως έγινε και κατά τα προηγούμενα έτη. Η κτηνοτροφία για να ευοδώσει στο Ελληνικό κράτος θα πρέπει να παρέχεται δικαίωμα σε κάθε κτηνοτρόφο υποβολής σχεδίου βόσκησης για τους δικαιούμενους βοσκότοπους του ποιμνίου όπως συμβαίνει για τους γεωργούς και τις ιχθυοκαλλιέργειες, ώστε να αρθούν οι ανισότητες με βάση το Σύνταγμα. Με τον τρόπο αυτό θα λυθούν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα αδειοδότησης διότι θα προκύπτουν από σχέδιο βόσκησης και θα γίνουν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι ανταγωνίσιμοι και κερδοφόροι που σήμερα δεν είναι.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 22:17 | ΔΑΟΚ Φλώρινας – Γεώργιος Βοσκόπουλος

  Στις μεταβατικές διατάξεις πρέπει να ρυθμιστούν όλα επιμέρους θέματα που πρόκειται να προκύψουν κατά τη μετάβαση του παλαιού νόμου στο νέο. Για παράδειγμα θα έπρεπε να υπάρχει ρύθμιση για τις υπό αδειοδότηση κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ήδη προέγκριση ώστε να μπορούν να ολοκληρώσουν την αδειοδότηση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 15:45 | Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών

  Οι μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από ένα άρθρο καταργούμενων διατάξεων, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε σχέση με το ν.4056/2012 (ο οποίος καταργείται ή παραμένει σε ισχύ;).

 • 12 Σεπτεμβρίου 2018, 13:43 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ

  ΠΑΡ. 4
  Για τη έκδοση άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων των οποίων έχει λήξει ο χρόνος ισχύος παλαιότερης άδειας λειτουργίας ή εγκατάστασης, απαιτείται εκ νέου προσκόμιση φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στον παρόντα νόμο;(αλλάζει η διαδικασία έκδοσης και ο κατάλογος δικαιολογητικών)
  ΠΑΡ. 5
  Μήπως πρέπει να τεθεί προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών στις αιτήσεις των οποίων εκκρεμεί η εξέταση λόγω έλλειψης αυτών.