Άρθρο 10 – Ανάκληση άδειας ίδρυσης , άδειας λειτουργίας ή άδειας διατήρησης.

1. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή της άδειας διατήρησης επιβάλλει την διακοπή της λειτουργίας, ολικώς ή μερικώς, της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
2. Η ολική διακοπή της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, επιβάλλεται όταν διαπιστώνονται παραβάσεις από τις Αρχές Ελέγχου του αρθ. 10, για τις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία άρσης τους και οι παραβάσεις αυτές αφορούν στο σύνολο των υποδομών της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή σε τμήμα των υποδομών τόσο ουσιώδες που επηρεάζεται αποφασιστικά η νόμιμη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, που προβλέπονται στο άρθρο 13, διακόπτεται η λειτουργία στο σύνολο της εγκατάστασης.
3. Η μερική διακοπή της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, επιβάλλεται όταν διαπιστώνονται παραβάσεις που αφορούν σε τμήμα των υποδομών της κτηνοτροφικής εγκατάστασης χωρίς να επηρεάζεται ουσιαστικά η λειτουργία της ώστε το εναπομείναν τμήμα να δύναται να λειτουργήσει αυτοτελώς και να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, που προβλέπονται στο άρθρο 13, διακόπτεται η λειτουργία στο σύνολο της εγκατάστασης.
4. Πριν από την επιβολή της ανάκλησης της άδειας η ΑΑ, αποστέλλει έγγραφο με την διαπίστωση των παραβάσεων και τις κυρώσεις που επιφέρουν, καλώντας σε ακρόαση, με αποδεικτικό επίδοσης, από όργανο της ΑΑ, τον φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του ή τον υπογράφοντα ή τους υπογράφοντες τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, προκειμένου να εκθέσει τις τυχόν αντιρρήσεις και τις απόψεις του και να καταθέσει σχετικό υπόμνημα εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα επίδοσης σε αυτόν του σχετικού εγγράφου.
5. Η ΑΑ αφού λάβει υπόψη τις αντιρρήσεις και τις απόψεις του ενδιαφερόμενου εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση απόφασης με την οποία είτε απορρίπτει είτε κάνει αποδεκτές ολικώς ή μερικώς τις αντιρρήσεις του ενδιαφερόμενου.
6. Στην περίπτωση που η ΑΑ, κατά την κρίση της, διαπιστώσει ότι είναι εφικτή η αποκατάσταση της νόμιμης λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών και ότι η συνέχιση της λειτουργίας τους υπό τις ίδιες συνθήκες, δεν απειλεί άμεσα τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, τότε στην απόφαση της παραγράφου 5 καθορίζονται επακριβώς οι απαιτούμενες βελτιώσεις και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να υλοποιηθούν. Η προθεσμία αυτή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες που μπορεί να παραταθεί σε περιπτώσεις καθυστερήσεων στην υλοποίηση των απαιτούμενων βελτιωτικών εργασιών, εξαιτίας εξωγενών παραγόντων, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου και η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά το ήμισυ της αρχικής. Σε περίπτωση που παρέλθει το ως άνω χρονικό διάστημα και ο ενδιαφερόμενος δεν εκτελέσει τις απαιτούμενες βελτιώσεις τότε η ΑΑ ενεργεί για έκδοση απόφαση ανάκλησης της άδειας.
7. Στην περίπτωση που η ΑΑ κάνει αποδεκτή τις αντιρρήσεις του ενδιαφερόμενου ενεργεί για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 5 στην οποία αναφέρεται η αποδοχή των αντιρρήσεων του ενδιαφερόμενου χωρίς καμία περαιτέρω συνέπεια για αυτόν.
8. Στην περίπτωση που η ΑΑ κατά την κρίση της διαπιστώσει ότι δεν είναι εφικτή η άρση των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν, τότε ενεργεί για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 5 και στη συνέχεια για την έκδοση απόφαση ανάκλησης της άδειας.
9. Η απόφαση ανάκλησης είναι οριστική, εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη κατόπιν εισήγησης της ΑΑ και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην αρχή που διενήργησε τον έλεγχο και στις σχετικές εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 01:58 | ΔΑΟΚ Φλώρινας – Γεώργιος Βοσκόπουλος

  Το άρθρο είναι τελείως μπερδεμένο μεταξύ των αρμοδιοτήτων των αρχών ελέγχου και των ΑΑ και χρειάζεται αποσαφήνιση.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:44 | Μαρία και Λευκή

  Άρθρο 10 Παράγραφος 4 – 9

  Γιατί, ενώ τον ουσιαστικό έλεγχο πραγματοποιούν οι υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ., θα πρέπει για την ανάκληση της άδειας να καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση η Α.Α.;

 • 30 Αυγούστου 2018, 14:53 | ΛΙΑ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΑ

  Στα άρθρο 10 υπάρχει ασάφεια ως προς το ποια υπηρεσία και με ποιο τρόπο πραγματοποιείται η ανάκληση . Πώς αποφασίζει η ΑΑ για την ανάκληση της αδείας αφού ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται από τα ΤΑΑ; Ή μήπως εννοείται ότι αφού γίνει ο επιτόπιος ενημερώνεται η ΑΑ για να ασχοληθεί με το γραφειοκρατικό κομμάτι; Χρειάζεται διαχωρισμός αρμοδιοτήτων με σαφήνεια.