Άρθρο 08 – Αρχές ελέγχου και έλεγχος κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

1. Ως αρχές ελέγχου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ορίζονται τα κατά τόπους τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου και τα Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Ο έλεγχος είναι επιτόπιος και διενεργείται ετησίως βάσει δείγματος ελέγχου που εξάγεται από το Τμήμα Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ, με χρήση μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνου και τυχαία επιλογή ή εκτάκτως κατόπιν καταγγελιών.
3. Ο προσδιορισμός και η παραμετροποίηση της μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνου, τα ποσοστά ελέγχου, οι διαδικασίες ελέγχου και κάθε λεπτομέρεια για τον έλεγχο των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθορίζονται με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων και της Γενικής Δ/νσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ. Με την ίδια απόφαση του ΥΠΑΑΤ καθορίζονται και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες ελέγχων

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 14:50 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  Ως Υπηρεσία κρίνουμε ότι ο κατακερματισμός ιδιοτήτων θα επιφέρει μεγαλύτερη δυσχέρεια από την υπάρχουσα κατάσταση. Έτσι κρίνουμε ότι είναι σωστό όλες οι διαδικασίες έκδοσης αδειών να διεκπεραιώνονται από τις Περιφέρειες, από την έκδοση έως και τον τελικό έλεγχο.
  Ακόμη η άδεια θα πρέπει να εκδίδεται από μία Δ/νση
  Όσον αφορά θέματα οικοδομικά (άλλων ειδικοτήτων) οι υπάλληλοι μπορούν να συμβουλεύονται τις υπηρεσίες δόμησης ή Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειών ή των Δήμων τους

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 14:47 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Δεν υπάρχει σαφής αναφορά σχετικά με το μεγάλο αριθμό καταγγελιών που υποβάλλονται μέχρι σήμερα στην Περιφέρεια.
  Θα πρέπει να προβλεφθεί συσχέτιση αυτών με τις υπό αδειοδότησης εγκαταστάσεις και να εξεταστεί η πιθανότητα εφαρμογής χρηματικού τέλους καταγγελίας.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 13:53 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Παρ 2: Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει πρόβλεψη στη νομοθεσία ώστε όταν επιβάλλεται πρόστιμο που σχετίζεται με την λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αλλά από άλλη Υπηρεσία, να ενημερώνεται σχετικά και η ΔΑΟΚ. Η συγκέντρωση και η γνώση των ευρημάτων άλλων Υπηρεσιών είναι αναμφίβολα χρήσιμο εργαλείο για την αδειοτούσα αρχή (φανταστείτε να έχει επιβληθεί πρόστιμο σε κτηνοτροφική μονάδα για ρύπανση του περιβάλλοντος και παράλληλα να αδειοδοτηθεί χωρίς αυτοψία).

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 11:17 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες ποια Υπηρεσία θα τις ελέγχει;

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:42 | Μαρία και Λευκή

  Άρθρο 8 Παράγραφος 1

  Τη στιγμή που ο έλεγχος θα γίνεται από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου και τα Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων του Υπ.Α.Α.Τ. γιατί να μην εκδίδονται και οι άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας από αυτές τις υπηρεσίες;

 • 27 Αυγούστου 2018, 12:42 | Αθανάσιος Παπούδης

  Οι κτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών (ΠΠ) να ελέγχονται και από τον/τους φορεα/ίς διαχείρισης της εκάστοτε ΠΠ.

 • 21 Αυγούστου 2018, 12:53 | Δημήτρης Γρηγοριάδης

  Δεν μπορώ να μην χειροκροτήσω για την κατάργηση της δυσκίνητης και δυσλειτουργικής Επιτροπής Σταυλισμού. Επιτέλους!!! Άνθρωποι οι οποίοι παρήγαγαν Εθνικό Πλούτο, όπως οι κτηνοτρόφοι μας, δεν αδειοδοτούνταν γιατί η μονάδα τους δεν ήταν οικοδομικά τακτοποιημένη στο ακέραιο (5-10 τ.μ. οικοδομικής παράβασης δεν συνιστά έγκλημα!!). Ή περιπτώσεις στις οποίες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν αδειοδοτούνταν γιατί είχαν τουαλέτα και δωμάτιο σταυλίτη όπως απαιτούσαν οι Επόπτες Υγείας των Επιτροπών (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ1/9900/1974 Υγειονομική Διάταξη η οποία ακόμη δεν έχει καταργηθεί).

  Βέβαια διατηρώ κάποιους προβληματισμούς στο γιατί όλη την γραφειοκρατία να πρέπει να την χειριστούν οι Γεωπόνοι των ΔΑΟΚ (θετικό στο ότι προβλέπεται επιτόπιος έλεγχος από αυτούς εάν αυτό κριθεί απαραίτητο στην διευκόλυνση του διοικητικού ελέγχου)ενώ οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από άλλες Υπηρεσίες.