Άρθρο 07 – Διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας.

1. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, ανεξάρτητα της τήρησης όλων των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται από τις οικείες άδειες εγκατάστασης, επιβάλλεται, όταν από τη λειτουργία της, ως απόρροια εκτάκτου και μη προβλεπόμενου σε κανονικές συνθήκες γεγονότος, ιδίως σε περίπτωση εμφάνισης επιδημίας ζωονόσου ή επιζωοτίας, προκαλείται άμεσος κίνδυνος για:
α) Τη δημόσια υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών.
β) Την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων.
γ) Την ασφάλεια των περιοίκων.
δ) Την προστασία του περιβάλλοντος.
2. Μετά από απόφαση του αρμόδιου για το έκτακτο γεγονός Υπουργού, διακόπτεται η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης από τα όργανα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών ή από τις ίδιες τις αστυνομικές αρχές, με τη σφράγιση του παραγωγικού εξοπλισμού της εγκατάστασης ή σε περίπτωση αποθήκης ή επικινδύνων εγκαταστάσεων με τη σφράγιση αυτών, χωρίς προηγούμενη ακρόαση των εκπροσώπων της επιχείρησης, για ορισμένο χρόνο, που μπορεί να παραταθεί για όσο διάστημα διαρκεί το έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός που επέβαλε τη σφράγιση.

  • 3 Σεπτεμβρίου 2018, 17:35 | Αγροτικός Σύλλογος Ζωϊκής Παραγωγής Αλεξανδρούπολης

    Πρέπει να προβλέπεται διαδικασία επαναφοράς της άδειας όταν έχει περάσει ο χρόνος αναμονής (π.χ. σε περίπτωση θανάτωσης).