Άρθρο 06 – Τροποποίηση ή μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και συστέγαση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

1. Οι άδειες λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δύνανται να:
α) Τροποποιούνται, όταν επέλθει αλλαγή στην επωνυμία του φορέα, φυσικού ή νομικού προσώπου.
β) Μεταβιβάζονται στο σύνολό τους, όταν περιέλθει, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η κυριότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης του ζωικού κεφαλαίου, των υποδομών και του εξοπλισμού σε νέο φορέα. Στην περίπτωση αυτή η άδεια λειτουργίας μετά την μεταβίβαση αντικαθίσταται υποχρεωτικά στην επωνυμία του νέου φορέα. Η μεταβίβαση είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση που η άδεια λειτουργίας είναι σε ισχύ.
γ) Μεταβιβάζονται εν μέρη όταν περιέλθει, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, μέρος της κυριότητα ή μέρος του ζωικού κεφαλαίου ή μέρος της επιτρεπτής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης σε άλλο φορέα . Σε κάθε περίπτωση δεν ξεπερνάει την μέγιστη επιτρεπτή δυναμικότητα όπως αυτή αποτυπώνεται στην άδεια λειτουργίας της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και η λειτουργία του νέου φορέα πραγματοποιείται στις υφιστάμενες υποδομές
2. α) Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στην AA, συνοδευόμενη από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, η τροποποιημένη ή μεταβιβαζόμενη άδεια χορηγείται:
αα) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, όταν η αρχική άδεια έχει εκδοθεί στα πλαίσια του παρόντος νόμου ή
ββ) εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών, μετά από αυτοψία της ΑΑ, όταν η αρχική άδεια έχει εκδοθεί στα πλαίσια προγενέστερου νομικού πλαισίου.
β) Προϋπόθεση για την τροποποίηση ή τη μεταβίβαση άδειας είναι να μην έχει επέλθει αύξηση της δυναμικότητας ή επέκταση ή μεταφορά ή αλλαγή του είδους της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή ουσιώδης τροποποίηση των όρων λειτουργίας της. Η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το ν.1599/1986. Σε κάθε περίπτωση, η ΑΑ μπορεί να ελέγξει την ορθότητα των όσων δηλώνονται.
3. Ο νέος φορέας ευθύνεται, για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου από το χρόνο που περιέρχεται σε αυτόν η κυριότητα της άδειας λειτουργίας ή του δικαιώματος εκμετάλλευσης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
4. Επιτρέπεται η συστέγαση κτηνοτροφικών μονάδων στην ίδια εγκατάσταση, εφόσον η δυναμικότητα της το επιτρέπει. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται:
α) νόμιμο συμφωνητικό κατατεθειμένο στην ΔΟΥ μέρους ή όλου του παραχωρηθέντος χώρου στέγασης , από τον φορέα της άδειας ίδρυσης,
β) έκδοση των αντίστοιχων νέων αδειών λειτουργίας στο όνομα των φορέων που συστεγάζονται ή πρόκειται να συστεγαστούν
γ) τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του αρχικά εγκατασταθέντος
δ) υπεύθυνη δήλωση που θα κατατεθεί στο φάκελο της αίτησης για άδεις λειτουργίας του νέου φορέα με την οποία ρητά θα δηλώνει ότι θα τηρεί όλα τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την αρχική άδεια λειτουργίας

 • Παρ 4β. Να εκδίδεται μία κοινή άδεια για τους συστεγαζόμενους με αναγραφή του ζωικού κεφαλαίου ξεχωριστά για τον κάθε συστεγαζόμενο και να προβλεφτεί στο άρθρο 3, η διαδικασία αδειοδότησης συστεγαζόμενης κτηνοτροφικής εγκατάστασης με την από κοινού αίτηση τους.
  Να προστεθεί η διαδικασία τροποποίησης συστεγαζόμενων εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις μεταβολής των φορέων και του αριθμού των ζώων χωρίς όμως αύξηση δυναμικότητας ή προσθήκη κτηριακών και λοιπόν εγκαταστάσεων, η οποία να γίνεται βάση του άρθρου 6 παρ. 2

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 11:40 | ΓΚΑΡΑΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Παρ. 1γ
  Η ευθύνη καλής λειτουργίας στην εν μέρει μεταβίβαση θα είναι ποσοστιαία;

  Παρ. 4
  Η χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή του περιβάλλοντα χώρου θα πρέπει να είναι διακριτή; Η υποχρέωση του φορέα, (π.χ. σε περιβαλλοντικές αστοχίες), θα είναι εξ αδιαιρέτου, σε ποσοστό συμμετοχής;

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 21:47 | ΔΑΟΚ Φλώρινας – Γεώργιος Βοσκόπουλος

  Δεν είναι λογικό στις μεταβιβάσεις να είναι υποχρεωτική η αυτοψία, όταν η αρχική άδεια έχει εκδοθεί στα πλαίσια προγενέστερου νόμου ενώ στις νέες αδειοδοτήσεις να είναι προαιρετική η αυτοψία.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2018, 17:32 | Αγροτικός Σύλλογος Ζωϊκής Παραγωγής Αλεξανδρούπολης

  Πρέπει κάπου να οριστεί αν (και πότε) λήγει η άδεια εφόσον δεν υπάρχουν ζώα (π.χ. πουλήθηκαν , θανατώθηκαν, ανανεώνεται ο ζωϊκός πληθυσμός, βγαίνει σε σύνταξη ο ιδιοκτήτης). Πόσο χρονικό διάστημα έχει ένας παραγωγός στη διάθεσή του για να μεταβιβάσει την άδεια, να ξαναβάλει ζώα κλπ.
  Τι γίνεται με την μεταβίβαση σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη ;

 • 3 Σεπτεμβρίου 2018, 16:18 | Αγροτικός Σύλλογος Ζωϊκής Παραγωγής Αλεξανδρούπολης

  Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα μεταβίβασης της άδειας ΧΩΡΙΣ το ζωϊκό κεφάλαιο. Μπορεί να έχει γίνει θανάτωση / πώληση των ζώων και ο νέος ιδιοκτήτης έχει ήδη δικά του ζώα που βάζει μέσα στην σταβλική εγκατάσταση. Η αδεια δεν πρέπει να έχει σχέση με ενώτια των ζώων.

  Πρέπει να προβλέπεται δυνατότητα ενημέρωσης φακέλου. Οταν π.χ. προστίθεται ένας σφυρόμυλος ή ένα θερμοσίφωνας («προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού» στον ορισμό αρ.1.10), ή ενα μέρος του οικοπέδου (άσχετο με την κτηνοτροφική εγκατάσταση) νοικιάζεται σε κάποιον άλλον ή η προσθήκη ζώων είναι αμελητέα (π.χ. + 20 κοτόπουλα ή ένα γουρουνάκι πάχυνσης), δεν πρέπει να ζητείται όλη η διαδικασία από την αρχή. Επιβαρυντικό σ’αυτήν την περίπτωση είναι ότι με τις αλλαγές π.χ. της πολεοδομικής νομοθεσίας, τα παλιά τοπογραφικά δεν ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις (π.χ. δεν έχει φωτογραφίες κλπ.). Δηλαδή για την προσθήκη ενός σφυρόμυλου πρέπει να πληρωθεί ξανά ο τοπογράφος, να ξαναεκδοθεί βεβαίωση χρήσεων γης (γιατί μπορεί να έχει αλλάξει η πολεοδομική νομοθεσία …) να γίνει νεα βεβαίωση αρχαιολογίας (μπορεί να έχουν βρεθεί αρχαία) και πάει λέγοντας ;;; Υπάρχει περίπτωση όπου έχει εκδοθεί 3 φορές μέσα σε 10 χρόνια μια άδεια (κάθε φορά από την αρχή) χωρίς καμία αλλαγή στα κτίρια ή στα ζώα – μια φορά είχουν λήξει τα περιβαλλοντικά και την άλλη φορά νοικιάστηκε ένα μέρος του οικοπεδου (από τα 11 στρ. έφυγε 1 στρ).

  Προτείνεται να μην χρειάζεται αλλαγή στην άδεια αν η προσθήκη ζώων δεν ξεπερνά τον αριθμό των επιτρεπόμενων οικόσιτων στην περιοχή.