Άρθρο 04 – Διαδικασία χορήγησης άδειας διατήρησης υφισταμένων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

1. Σε υφιστάμενες, μέχρι 31/12/2017, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με δυναμικότητα της Κατηγορίας Β και κάτω των ορίων αυτής, οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας , υπό την προϋπόθεση ορθής διαχείρισης αποβλήτων όπως αποτυπώνεται στην Γεωτεχνική μελέτη , χορηγείται άδεια διατήρησης από την ΑΑ με την καταβολή ετήσιου τέλους διατήρησης από τον φορέα της εγκατάστασης.
2. Η άδεια διατήρησης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης δεν μεταβιβάζεται, δεν τροποποιείται και αφορά στη συγκεκριμένη δυναμικότητα και τις συγκεκριμένες κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές για τις οποίες εκδίδεται.
3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής, αύξησης της προβλεπόμενης δυναμικότητας των εγκαταστάσεων ή των κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, η άδεια διατήρησης παύει να ισχύει και ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης οφείλει να αποκτήσει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
4. Η άδεια διατήρησης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης παύει να ισχύει και ανακαλείται όταν για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, με εξαίρεση την περίπτωση ανωτέρας βίας.
5. Για την έκδοση της άδειας διατήρησης δεν είναι απαραίτητη η τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ κτηνοτροφικής εγκατάστασης και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, όπως ορίζονται στο Παράρτημα 1 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, εκτός αν ισχύουν ειδικότερες διατάξεις σχετικές με την τήρηση των ελαχίστων αποστάσεων από συγκεκριμένους χώρους ή δραστηριότητες.
6. Η άδεια διατήρησης εκδίδεται ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το γήπεδο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και των περιορισμών της αρχαιολογίας
7.Για την έκδοση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η κτηνοτροφική εγκατάσταση πρέπει στις 31/12/2017 να διαθέτει κωδικό εκμετάλλευσης από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή ή νόμιμη απαλλαγή
β) Ο λειτουργικός χώρος της κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να βρίσκεται εκτός των ορίων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης των πάσης φύσεως οικισμών, χωριών, κωμοπόλεων, πόλεων και λουτροπόλεων.
γ) Η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης με βάση τον κωδικό εκμετάλλευσης πρέπει να είναι της Κατηγορίας Β και κάτω των ορίων αυτής.
δ) Η άδεια διατήρησης μπορεί να εκδοθεί για αριθμό εκτρεφομένων ζώων μέχρι τον μέγιστο επιτρεπτό με βάση τις συγκεκριμένες κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές και τους όρους υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.
8. Για την έκδοση της άδειας διατήρησης, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί ο κωδικός εκμετάλλευσης από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, υποβάλλει στην ΑΑ αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά :
α) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία ή τις νόμιμες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
β) Γεωτεχνική μελέτη υπογεγραμμένη από γεωτεχνικό μελετητή εγκεκριμένο από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. η οποία περιλαμβάνει :
αα) Το είδος και τον αριθμό των ζώων που εκτρέφονται στην κτηνοτροφική εγκατάσταση.
ββ) Τον τύπο σταυλισμού των ζώων.
γγ) Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα του γηπέδου στο οποίο βρίσκεται η κτηνοτροφική εγκατάσταση.
δδ) Περιγραφή των υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων ή καταλυμάτων στέγασης ζώων και των επιμέρους χώρων αυτών.
εε) Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του τρόπου διαχείρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
στστ) Περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και ο γεωτεχνικός μελετητής δηλώνουν ότι τα δηλούμενα στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι αληθή και ότι η εκμετάλλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με:
αα) την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων,
ββ) τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κτηνοτροφικής εγκατάστασης και πηγών ύδατος,
γγ) τους όρους της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.
δ) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την λειτουργία της μονάδας το τελευταίο έτος (αίτηση ΕΑΕ, παραστατικά οικονομικής δραστηριότητας )
9. Η ΑΑ διενεργεί διοικητικό έλεγχο στα δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για τη διαπίστωση της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων έκδοσης άδειας διατήρησης. Επιπλέον, η ΑΑ, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, δύναται παράλληλα με τον διοικητικό έλεγχο των δικαιολογητικών να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Η ΑΑ ενημερώνει εγγράφως τον φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης για την καταβολή του τέλους διατήρησης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
Ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης καταβάλλει το ετήσιο τέλος διατήρησης και αποστέλλει το αποδεικτικό καταβολής στην ΑΑ.
Το τέλος διατήρησης αποτελεί πόρο της Περιφέρειας υπέρ των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
Η ΑΑ εκδίδει την άδεια διατήρησης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης στο όνομα του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η έκδοση της άδειας διατήρησης πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Μετά την έκδοση της άδειας διατήρησης η κτηνοτροφική εγκατάσταση τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για τη διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων.
10. Το ύψος του τέλους διατήρησης καθορίζεται σε δύο (2) ευρώ ετησίως ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου με βάση τη δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Οι συντελεστές μετατροπής ζωικού κεφαλαίου σε μονάδες ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ) έχουν ως ακολούθως:
α) Ταύροι, αγελάδες και άλλα βοοειδή ηλικίας άνω των δύο ετών, και ιπποειδή ηλικίας άνω των έξι μηνών: 1,0 MZK
β) Βοοειδή ηλικίας από έξι μηνών έως δύο ετών: 0,6 MZK
γ) Βοοειδή ηλικίας κάτω των έξι μηνών: 0,4 MZK
δ) Αιγοπρόβατα: 0,15 MZK
ε) Χοιρομητέρες αναπαραγωγής > 50Kg: 0,5 MZK
στ) Λοιποί χοίροι: 0,3 MZK
ζ) Όρνιθες ωοπαραγωγής: 0,014 MZK
η) Άλλα πουλερικά : 0,03 MZK
θ) Νεοσσοί Εκκολαπτηρίων 45gr : 0,00022 MZK
ι) Κρεοπαραγωγές όρνιθες 2,2κ.ζβ: 0,004 MZK

Με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι συντελεστές μετατροπής μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν και εφόσον προκύψει ανάγκη να προστεθούν άλλες κατηγορίες ζώων.
11. Η άδεια διατήρησης υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όπου απαιτείται, είναι υποχρεωτική για τη λήψη κάθε είδους οικονομικής ενίσχυσης, η οποία συνδέεται με το ζωικό κεφάλαιο ή και την κτηνοτροφική εγκατάσταση. Η εν λόγω διάταξη έχει ισχύ μετά την 31/12/2020.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 15:13 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Στην παρ. 6 του άρθρου 4 αναφέρεται ότι η άδεια διατήρησης εκδίδεται ανεξάρτητα από το χωρικό σχεδιασμό.
  Για τις εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β απαιτείται η έκδοση ΠΠΔ, άρα και χρήση γης. Θα πρέπει λοιπόν το μέγεθος των εν λόγω εγκαταστάσεων να είναι κάτω της κατηγορίας Β, για να μην υπάρχει σύγκρουση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 15:14 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Στην παρ. 6 του άρθρου 4 αναφέρεται ότι η άδεια διατήρησης εκδίδεται ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού.
  Στην περίπτωση εγκαταστάσεων κατηγορίας Β απαιτείται η έκδοση ΠΠΔ και κατ΄επέκταση χρήση γης.
  Επισημαίνεται σύγκρουση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και θα πρέπει το μέγεθος των εγκαταστάσεων προς έκδοση άδειας διατήρησης να έιναι μεγέθους μικρότερου της κατηγορίας Β.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 14:00 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΩ ΝΑ ΚΛΕΙΣΩ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ. ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ – ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΟΥ. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΕΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΝΑ ΓΡΑΦΤΩ ΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΥ.
  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΓΕΩΤΕΕ.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 13:50 | Γιώργος

  Παρακαλώ να γίνει τροποποίηση στο Άρθρο 4 παράγραφος 8.β και να γίνει σε «Γεωτεχνική μελέτη υπογεγραμμένη από γεωπόνο Π.Ε. ή Τ.Ε. μέλος επαγγελματικού σωματείου»

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 13:22 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 4 (8.β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
  Παρακαλώ , άμεσα να γίνει τροποποίηση του Άρθρου 4 και στο 8. β) να προστεθεί:
  »Γεωτεχνική μελέτη υπογεγραμμένη από γεωτεχνικό μελετητή εγκεκριμένο από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή Πτυχιούχο Γεωπόνο ΤΕ.
  Δεν μπορεί να είμαστε επαγγελματίες τόσα χρόνια και ξαφνικά να μην μπορούμε να υπογράψουμε μια άδεια στάβλου

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 12:20 | ΑΓΑΘΗ

  Αρθρο 04 – παρ. 8β):
  Να γίνει αντικατάσταση με:
  «Γεωτεχνική μελέτη υπογεγραμμένη από γεωτεχνικό μελετητή, Γεωπόνο Π.Ε. εγκεκριμένο μέλος από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή Γεωπόνο Τ.Ε. εγκεκριμένο μέλος Πανελλήνιου Επαγγελματικού Σωματείου (Π.Ε.Ε.ΓΕ.), η οποία περιλαμβάνει:»
  Σύμφωνα με τα Π.Δ. 109/89, Π.Δ. 285/99, ΠΔ. 312/03 και τους νόμους 2916/01 και 3549/07 μαζί με τις τροποποιήσεις τους, αναφέρονται ξεκάθαρα τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπόνων Τ.Ε. ή Τεχνολόγων Γεωπόνων. Ο διαχωρισμός των δυο κλάδων της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι καταχρηστικός και συντεχνιακός.
  Επίσης τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπονικών Σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται ξεκάθαρα από την νομοθεσία και όχι από το να είσαι μέλος ενός επιμελητηρίου ή επαγγελματικού Σωματείου. Δηλαδή η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου Π.Ε. απαιτεί την εγγραφή του στο ΓΕΩΤΕΕ, ενώ η άσκηση του Γεωπόνου Τ.Ε. δεν απαιτεί αντίστοιχα την εγγραφή του στο ΓΕΩΤΕΕ.
  Όλες οι ειδικότητες των Γεωπονικών Σχολών (π.χ. Φυτική ή Ζωική Παραγωγή, Αγροτικής Οικονομίας, Διοίκησης κλπ) έχουν διδαχθεί μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου που απαιτείται για μια γεωτεχνική μελέτη. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια να διαχωρίσουμε τους επαγγελματίες σε «προνομιούχους και μη», σε μια περίοδο όπου όλοι είναι απαραίτητοι για την αναδιάρθρωση της αγροτοκτηνοτροφικής μας οικονομίας!!!

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 11:25 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Αρθρο 04 – παρ. 8β):
  Να γίνει αντικατάσταση με:
  «Γεωτεχνική μελέτη υπογεγραμμένη από γεωτεχνικό μελετητή, Γεωπόνο Π.Ε. εγκεκριμένο μέλος από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή Γεωπόνο Τ.Ε. εγκεκριμένο μέλος Πανελλήνιου Επαγγελματικού Σωματείου (Π.Ε.Ε.ΓΕ.), η οποία περιλαμβάνει:»

  Σύμφωνα με τα Π.Δ. 109/89, Π.Δ. 285/99, ΠΔ. 312/03 και τους νόμους 2916/01 και 3549/07 μαζί με τις τροποποιήσεις τους, αναφέρονται ξεκάθαρα τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπόνων Τ.Ε. ή Τεχνολόγων Γεωπόνων. Ο διαχωρισμός των δυο κλάδων της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι καταχρηστικός και συντεχνιακός.
  Καλό θα ήταν να δείτε και τα επαγγελματικά προσόντα, όπως επίσημα έχουν «ευρωπαϊκά» καταχωρηθεί αλλά και ισχύουν με νόμο και στην Ελλάδα: http://proson.eoppep.gr/el .

  Επίσης τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπονικών Σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται ξεκάθαρα από την νομοθεσία και όχι από το να είσαι μέλος ενός επιμελητηρίου ή επαγγελματικού Σωματείου. Δηλαδή η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου Π.Ε. απαιτεί την εγγραφή του στο ΓΕΩΤΕΕ, ενώ η άσκηση του Γεωπόνου Τ.Ε. δεν απαιτεί αντίστοιχα την εγγραφή του στο ΓΕΩΤΕΕ. Οξύμωρο και όμως Ελληνικό!!!!!
  Όλες οι ειδικότητες των Γεωπονικών Σχολών (π.χ. Φυτική ή Ζωική Παραγωγή, Αγροτικής Οικονομίας, Διοίκησης κλπ) έχουν διδαχθεί μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου που απαιτείται για μια γεωτεχνική μελέτη. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια να διαχωρίσουμε τους επαγγελματίες σε «προνομιούχους και μη», σε μια περίοδο όπου όλοι είναι απαραίτητοι για την αναδιάρθρωση της αγροτοκτηνοτροφικής μας οικονομίας!!!

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 11:09 | ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ ΑΕ

  Παρ 2
  Η άδεια διατήρησης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης να μην τροποποιείται να αφορά την συγκεκριμένη δυναμικότητα και τις συγκεκριμένες κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές για τις οποίες εκδίδεται, να μπορούν όμως οι ιδιοκτήτες να προβαίνουν σε εργασίες συντήρησης για λόγους υγιεινής και χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και να μπορούν να μεταβιβαστούν. (Υπάρχουν παλαιές μικρές μονάδες τουλάχιστο στο νομό Ιωαννίνων)

 • Στο Άρθρο 04–παρ. 8β να γίνει διαγραφή «από γεωτεχνικό μελετητή εγκεκριμένο από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.» σε «γεωτεχνικό μελετητή».

  Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται με νόμους που απορρέουν από τους τίτλους που έχουμε αποκτήσει. Πρέπει να σταματήσει αυτός ο «επαγγελματικός» διαχωρισμός ΠΕ με ΤΕ και όλοι να εργαστούμε προς όφελος του Έλληνα κτηνοτρόφου. Δεν μπορεί από την μία να υπογράφεις οικονομικοτεχνική μελέτη στα Σχέδια Βελτίωσης, Νέους Αγρότες, Βιολογική Κτηνοτροφία κλπ και από την άλλη να μην μπορείς να κάνεις μια απλή μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

  Τελικά τι ισχύει σε αυτό το Υπουργείο ή «ποιοι» τελικά κάθε φορά συμβουλεύουν????

  Διονύσης Σταθόπουλος
  Γεωπόνος Τ.Ε. μελετητής

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 11:34 | ΕΝΩΣΗ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προτείνουμε τη διατύπωση:

  1. Σε υφιστάμενες, μέχρι 31/12/2017, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οποιασδήποτε δυναμικότητας, οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση ορθής διαχείρισης αποβλήτων όπως αποτυπώνεται στην Γεωτεχνική μελέτη , χορηγείται άδεια διατήρησης από την ΑΑ με την καταβολή ετήσιου τέλους διατήρησης από τον φορέα της εγκατάστασης.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 10:25 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (Π.Ε.Ε.ΓΕ.)

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (Π.Ε.Ε.ΓΕ.)

  Άρθρο 04 – παρ. 8β):

  Να γίνει αντικατάσταση με:

  «Γεωτεχνική μελέτη υπογεγραμμένη από γεωτεχνικό μελετητή, Γεωπόνο Π.Ε. εγκεκριμένο μέλος από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή Γεωπόνο Τ.Ε. εγκεκριμένο μέλος Πανελλήνιου Επαγγελματικού Σωματείου (Π.Ε.Ε.ΓΕ.), η οποία περιλαμβάνει:»

  Σύμφωνα με τα Π.Δ. 109/89, Π.Δ. 285/99, ΠΔ. 312/03 και τους νόμους 2916/01 και 3549/07 μαζί με τις τροποποιήσεις τους, αναφέρονται ξεκάθαρα τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπόνων Τ.Ε. ή Τεχνολόγων Γεωπόνων. Ο διαχωρισμός των δυο κλάδων της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι καταχρηστικός και συντεχνιακός.

  Καλό θα ήταν να δείτε και τα επαγγελματικά προσόντα, όπως επίσημα έχουν «ευρωπαϊκά» καταχωρηθεί αλλά και ισχύουν με νόμο και στην Ελλάδα: http://proson.eoppep.gr/el .

  Επίσης τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπονικών Σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται ξεκάθαρα από την νομοθεσία και όχι από το να είσαι μέλος ενός επιμελητηρίου ή επαγγελματικού Σωματείου. Δηλαδή η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου Π.Ε. απαιτεί την εγγραφή του στο ΓΕΩΤΕΕ, ενώ η άσκηση του Γεωπόνου Τ.Ε. δεν απαιτεί αντίστοιχα την εγγραφή του στο ΓΕΩΤΕΕ. Οξύμωρο και όμως Ελληνικό!!!!!

  Όλες οι ειδικότητες των Γεωπονικών Σχολών (π.χ. Φυτική ή Ζωική Παραγωγή, Αγροτικής Οικονομίας, Διοίκησης κλπ) έχουν διδαχθεί μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου που απαιτείται για μια γεωτεχνική μελέτη.

  Δεν υπάρχει λοιπόν, η πολυτέλεια να διαχωρίσουμε τους επαγγελματίες σε «προνομιούχους και μη», σε μια περίοδο όπου όλοι είναι απαραίτητοι για την αναδιάρθρωση της αγροτοκτηνοτροφικής μας οικονομίας!!!

  Εκ του Γραφείου Τύπου της Π.Ε.Ε.ΓΕ.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 10:51 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης (με την οποία συμφωνώ) και την άμεση εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων, προτείνω οι άδειες κατά το πρώτο στάδιο της αδειοδότησης (δηλ. άδειες ίδρυσης και άδειες διατήρησης {στη λογική της προέγκρισης με ισχύ άδειας διατήρησης}) να εκδίδονται μέσω ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Ο κτηνοτρόφος από κοινού με το γεωτεχνικό του σύμβουλο, να εκδίδουν ηλεκτρονικά την σχετικά άδεια και στη συνέχεια να καταθέτουν το φυσικό φάκελο στην οικεία ΔΑΟΚ. Ο σχεδιασμός και η δομή της ηλεκτρονικής εφαρμογής θα στηρίζεται στην σύνδεση του ΑΦΜ του κτηνοτρόφου με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Κτηνιατρικής και του ΟΣΔΕ, αλλά και στον «αυτοματοποιημένο» έλεγχο τήρησης των ΚΟΓΠ (θα προβλέπεται υποπερίπτωση για τις προς ανέγερση εγκαταστάσεις και τους νεοεισερχόμενους κτηνοτρόφους). Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις του κτηνοτρόφου όσον αφορά στην τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων και προστασίας του περιβάλλοντος (ορθή διαχείριση και διάθεση των κτηνοτροφικών αποβλήτων) να αποτυπώνονται μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου, το οποίο θα ακολουθεί τη δομή της γεωτεχνικής έκθεσης και οδηγεί στην παραγωγή «ηλεκτρονικής» γεωτεχνικής έκθεσης και αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη με τα γεωχωρικά δεδομένα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η «ηλεκτρονική» γεωτεχνική έκθεση στη συνέχεια θα υπογράφεται από το γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας και θα αποτελεί στοιχείο του φυσικού φακέλου (ο οποίος θα πρέπει να κατατεθεί στη ΔΑΟΚ εντός 15 ημερών). Τα επόμενα στάδια θα είναι όπως προβλέπονται στο νομοσχέδιο. Η διαδικασία αυτή, πιστεύω, ότι έχει τη δυναμική για άμεση εξυπηρέτηση του κτηνοτρόφου, αποσυμφόρηση των ΔΑΟΚ και διασφάλιση σχετικά ομαλής ροής στη διαδικασία αδειοδότησης από τις ΔΑΟΚ. Επίσης, θα διασφαλίσει πιο υπεύθυνη στάση των ενδιαφερόμενων καθώς θα απαιτεί κάποια προετοιμασία και θα εξαλειφθούν φαινόμενα κατάθεσης μόνο του εντύπου της αίτησης (δεν είναι λίγες οι φορές που υποβάλλεται μόνο η αίτηση με ελλιπή ή χωρίς δικαιολογητικά – συχνά στην εκπνοή κάποιας προθεσμίας – και κάπως έτσι «προκύπτουν» αρνητικά σχόλια για τις ΔΑΟΚ ότι καθυστερούν την αδειοδότηση).

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 09:44 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Παρακαλώ να ληφθεί υπόψη η συμβολή των Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής στον κλάδο της κτηνοτροφίας και να μην εξαιρεθούν ως σύμβουλοι ή ελεγκτές από την διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2018, 21:02 | ΠΕΠΤΕΓ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ._

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  Για το νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αφορά «Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων», ως Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Γεωπόνων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούμαστε σε όλους τους τομείς της Γεωπονικής επιστήμης όπως ορίζεται από τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν εκδοθεί , θεωρούμε ότι:

  1. Με το Προεδρικό διάταγμα 109/89 ΦΕΚ 47/Α/10-2-1989 καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ μεταξύ των οποίων είναι και των Γεωπόνων ΤΕ- Ζωικής Παραγωγής & συναφών ειδικοτήτων Γεωπόνων ΤΕ που απασχολούνται στην σύνταξη γεωτεχνικών & περιβαλλοντικών μελετών. Συγκεκριμένα στο άρθρο 4 παρ. ια, ιβ, ιγ, ορίζονται ως επαγγελματικό δικαίωμα η σύνταξη και εκπόνηση γεωργοκτηνοτροφικών και συναφών μελετών που αφορούν την ειδικότητα τους.
  2. Στο παρόν νομοσχέδιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 παρ. 8 γίνεται προσπάθεια ακύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Γεωπόνων ΤΕ- Ζωικής Παραγωγής αλλά και των άλλων συναφών ειδικοτήτων Γεωπόνων ΤΕ, αφού το ΥΠΑΑΤ εξυπηρετώντας συντεχνιακά συμφέροντα του ΓΕΩΤΕΕ αναφέρει « Γεωτεχνική μελέτη υπογεγραμμένη από γεωτεχνικό μελετητή εγκεκριμένο από το ΓΕΩΤΕΕ». Τι εννοεί η συγκεκριμένη παράγραφος; Ότι ένας Γεωπόνος ΤΕ Ζωικής Παραγωγής ή συναφών ειδικοτήτων που απασχολείται στην σύνταξη γεωτεχνικών & περιβαλλοντικών μελετών , πρέπει να καταθέσει αίτηση στο ΓΕΩΤΕΕ για έγκριση και να τη δεχτεί το ΓΕΩΤΕΕ (πράγμα απίθανο) ώστε να μπορέσει να υπογράψει;
  3. Με το προηγούμενο νομοσχέδιο που ισχύει μέχρι σήμερα για τις σταβλικές εγκαταστάσεις δεν αναφερόταν πουθενά για υπογραφή εγκεκριμένου γεωπόνου από το ΓΕΩΤΕΕ με αποτέλεσμα συνάδελφοι σε όλη την Ελληνική επικράτεια να έχουν καταθέσει Γεωτεχνικές Μελέτες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από τις ΔΑΟΚ με αποτέλεσμα να έχουν πάρει προσωρινές και οριστικές άδειες σταβλικών εγκαταστάσεων.
  Ως ΠΕΠΤΕΓ ζητούμε την διόρθωση του άρθρου 8 παρ. 4 στην οποία παράγραφο πρέπει να γίνει απαλοιφή της πρότασης «…. Υπογεγραμμένη από γεωτεχνικό μελετητή εγκεκριμένο από το ΓΕΩΤΕΕ» και να παραμείνει το προηγούμενο καθεστώς.
  Ζητούμε απλώς να εφαρμοστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα που μας έχει αποδώσει η Ελληνική Πολιτεία.

  ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ.
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  http://www.pepteg.gr

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 01:05 | ΔΑΟΚ Φλώρινας – Γεώργιος Βοσκόπουλος

  Προφανώς οι άδειες διατήρησης επεκτείνονται σε σχέση με τον ν. 4056 και σε περιοχές που δεν πλήττονται από τα όρια των οικισμών. Τι θα γίνεται όμως όταν βρίσκονται δίπλα σε ποτάμια ή λίμνες ή ξενοδοχεία ή νοσοκομεία κ.λ.π; Ποιά θα είναι η διαδικασία όταν βρίσκονται σε δασικές ή δασικού χαρακτήρα εκτάσεις;

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 00:24 | Γιώργος

  Το μεγάλο λάθος με τις άδειες διατήρησης του ν. 4056/2012 συνεχίζεται και επεκτείνεται στον παρόντα νόμο και σε μονάδες που λειτουργούν και μετά την 12/3/2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4056/2012). Ο μόνος περιορισμός θα είναι τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και οι εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες που υπάρχουν σε λιγοστούς οικισμούς. Και τι θα γίνεται με τα νέα ρυμοτομικά σχέδια και μελέτες όταν θα έχουν δοθεί ήδη άδειες διατήρησης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις; Δυστυχώς για άλλη μία φορά ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Τόσα χρόνια προσπαθούσαμε να πείσουμε τους κτηνοτρόφους να βγουν έξω από τα χωριά για να αναπτυχθούν και να ζήσουν σαν άνθρωποι οι κάτοικοι των χωριών και τώρα με αυτόν τον νόμο διευκολύνονται και νομιμοποιούνται όσοι δεν θέλησαν (ή δεν μπόρεσαν όπως ισχυρίζονται) να το κάνουν.
  Θα υπογράφουν ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις ότι τηρούν τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις και θα βγάζουνε άδειες ακόμα και δίπλα σε οικίες. Και το τίμημα αυτού μόνο 2 Ευρώ ανά Μονάδα Ζωικού κεφαλαίου το έτος.
  Αντί να δώσουμε κίνητρά για εκσυγχρονισμό και μετεγκατάσταση των κτηνοτροφικών μονάδων διαιωνίζουμε το ίδιο καθεστώς. Άνθρωποι και ζώα να συμβιούν μαζί όπως γινόταν και πριν από 50-100 χρόνια. Αυτό είναι ανάπτυξη;

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 15:47 | Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών

  Πάλι γίνεται αναφορά στα Παραρτήματα (αυτή τη φορά – στην παρ. 5 – στο άρθρο 19 του παρόντος νόμου, που δεν έχει άρθρο 19) χωρίς να δίνονται οι σχετικοί πίνακες. Μήπως εννοείται ότι διατηρούνται οι δύο πίνακες του ν.4056/2012; Στη συνέχεια, με την παρ. 7, περ. β, ανατρέπεται η οποιαδήποτε διάθεση του νομοθέτη για αδειοδότηση υφιστάμενων κτην/κών εγκ/σεων (κατ. Β και κάτω), καθώς η πλειονότητα αυτών σε όλη τη χώρα αφορά μικρές αιγοπροβατοτροφικές μονάδες εντός οικισμών. Επιπλέον, στην παρ. 8, περ. β, ο όρος «γεωτεχνική μελέτη» συνοδεύεται από τον όρο «γεωτεχνικό μελετητή εγκεκριμένο από το ΓΕΩΤΕΕ», κάτι που θα πρέπει να γίνει σε όλο το κείμενο του νόμου προς αποφυγή παρερμηνειών.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:10 | Μαρία και Λευκή

  Άρθρο 4 Παράγραφος 7

  Στο σημείο α αναφέρεται ο όρος νόμιμη απαλλαγή από κωδικό εκμετάλλευσης. Να διευκρινιστεί η εννοιολογική σημασία του όρου.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:36 | Μαρία και Λευκή

  Άρθρο 4 Παράγραφος 6.

  Θα «καταργήσουμε» τον χωρικό σχεδιασμό και τους περιορισμούς της αρχαιολογίας και θα νομιμοποιήσουμε τις κατά καιρούς αυθαιρεσίες των κτηνοτρόφων;

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:05 | Μαρία και Λευκή

  Άρθρο 4 Παράγραφος 5

  α) «Για την έκδοση άδειας διατήρησης δεν είναι απαραίτητη η τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ κτηνοτροφικής εγκατάστασης και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας……..». Που είναι το Παράρτημα 1 και το άρθρο 19; Δεν θα τηρούνται οι αποστάσεις ούτε όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχει Γ.Π.Σ., ΣΧΟΑΠ, όταν είναι δίπλα ή μέσα σε ρέμα ή σε κοίτη ποταμού, δίπλα σε λίμνη κ.λ.π.; Οι κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής (Πολλαπλή συμμόρφωση του 2018) που στάλθηκαν στις υπηρεσίες μας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν;
  Αναφέρεται επίσης ότι η προαναφερόμενη τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων δεν ισχύει αν ισχύουν ειδικότερες διατάξεις σχετικές με την τήρηση των προαναφερομένων αποστάσεων. Αυτές οι ειδικές διατάξεις θα αναφέρονται στον παρόντα νόμο ή θα υπάρχουν στοιχεία παραπομπής σε σχετικά νομοθετήματα;

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:20 | Μαρία και Λευκή

  Άρθρο 4 Παράγραφος 1

  α) Γιατί να εκδοθεί άδεια διατήρησης τη στιγμή που μπορεί να εκδοθεί κανονική άδεια λειτουργίας;

 • 12 Σεπτεμβρίου 2018, 09:26 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Παρακαλώ στο Άρθρο 4 (8.β) να προστεθεί και η ειδικότητα των περιβαλλοντολόγων αφού έχουν τις γνώσεις και μπορούν να υπογράφουν τις Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), να υπογράφουν και την έκθεση Γεωτεχνικού εφόσον κατέχουν το μελετητικό πτυχίο.
  Είναι παράλογο κάποιος που έχει τελειώσει Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο) και η σχολή του να είναι 5 έτη να μην έχει δικαίωμα να υπογράψει για μια άδεια λειτουργίας Σταύλου επειδή δεν είναι εγκεκριμένος από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (και πόσο μάλλον όταν δεν είναι στο χέρι του απόφοιτου φοιτητή αν θα είναι στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή όχι)

 • 10 Σεπτεμβρίου 2018, 12:11 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ

  ΠΑΡ. 1
  Πώς ελέγχεται η ορθή διαχείριση αποβλήτων; Απαιτείται επιτόπιος έλεγχος για την διαπίστωση όσων αναφέρονται στη γεωτεχνική μελέτη;
  ΠΑΡ.5
  θα έπρεπε να υπάρχει και το παράρτημα 1 του άρθρου 19
  ΠΑΡ. 9
  α.Με ποια κριτήρια θα προβεί η ΑΑ σε επιτόπιο έλεγχο και ποιος κάνει τον έλεγχο υπάλληλος ή κλιμάκιο;
  β. Το χρονικό διάστημα για την έκδοση της άδειας διατήρησης, λόγω των διαδικασιών που μεσολαβούν(έγγραφη ενημέρωση και καταβολή του τέλους διατήρησης)είναι μικρό. Προτείνεται διάστημα 30 ημερών.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2018, 23:19 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

  Δεν απαιτείται κανένα έγγραφο νομιμότητας κτιριακών εγκαταστάσεων όλων των μορφών (αδεια δόμησης, απαλλαγή, τακτοποίηση ν 4178 κλπ), στην περίπτωση άδειας διατήρησης?

 • 5 Σεπτεμβρίου 2018, 18:34 | Σοφός Ιωάννης

  Αφού γίνεται λόγος για γεωτεχνικούς γενικά άσχετα από ειδικότητα, τότε θα πρέπει να μην ξεχάσουμε να συμπεριλάβουμε όλους τους γεωπόνους Τ.Ε. ασχέτως ειδικότητας γιατί διδάσκονται συναφή μαθήματα στο πρόγραμμα των ΑΤΕΙ, σε όλα τα τμήματα ΣΤΕΓ.
  Σοφός Ιωάννης
  Γεωπόνος Τ.Ε. Φυτικής Παραγωγής

 • 5 Σεπτεμβρίου 2018, 11:03 | Γαλάνης Αθανάσιος

  Θα πρέπει να προστεθούν στο 4 (8.β)και οι Τ.Ε Γεωπόνοι ζωικής παραγωγής,καθώς υπάρχει η γνώση τοπικά και γενικά του προβλήματος της χορήγησης αδειών λειτουργείας των εγκαταστάσεων.
  Παρακαλώ να προστεθεί και αυτή η ειδικότητα.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2018, 08:17 | Κώστας Αντωνιαδης

  Αρκετές ασάφειες που θα δημιουργήσουν ζητήματα εφαρμογής. Γίνεται προσπάθεια μαζικής «τακτοποίησης» όλων των κτηνοτροφικών μονάδων που στερούνται αδειοδότησης. Η άδεια δεν είναι τυπικό θέμα αλλά διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Οριζόντια μέτρα και νομοθεσίες δεν διασφαλίζουν τα παραπάνω. Ούτε η προσέγγιση μαζικής αδειοδότησης θα τελεσφορήσει [πχ τακτοποίηση αυθαίρετων οικοδομών, παλαιότερη προσπάθεια για έκδοση αδειών κτηνοτροφικών μονάδων με συνεχείς παρατάσεις προθεσμιών κλπ]. Η μείωση, η κατάργηση των προβλεπόμενων αποστάσεων καταστρατηγεί κάθε μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος η ακόμα και προστατευόμενων περιοχών. Το ΥΠΕΝ έχει εγκρίνει αυτές τις ρυθμίσεις. Τι έχει γίνει για παράδειγμα με τις προηγούμενες προβλέψεις για κτηνοτροφικά πάρκα;
  Θα πρέπει μετά τη διαβούλευση να γίνει εκ νέου επεξεργασία του ΝΣ σε άλλη προφανώς κατεύθυνση.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2018, 20:59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 4 (8.β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

  ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

  8. Για την έκδοση της άδειας διατήρησης, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί ο κωδικός εκμετάλλευσης από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, υποβάλλει στην ΑΑ αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά :
  α) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία ή τις νόμιμες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
  β) Γεωτεχνική μελέτη υπογεγραμμένη από γεωτεχνικό μελετητή εγκεκριμένο από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. η οποία περιλαμβάνει :…

  Για ποιο λόγο εξαιρούνται οι Πτυχιούχοι Γεωπόνοι ΤΕ Ζωικής Παραγωγής(ΑΤΕΙ) από την Σύνταξη Γεωτεχνικής Μελέτης ;

  Παρακαλώ , άμεσα να γίνει τροποποίηση του Άρθρου 4 και στο 8. β) να προστεθεί:
  »Γεωτεχνική μελέτη υπογεγραμμένη από γεωτεχνικό μελετητή εγκεκριμένο από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή Πτυχιούχο Γεωπόνο ΤΕ (ΑΤΕΙ) Ζωικής Παραγωγής» …

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
  M.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΠΤΕΓ

 • 3 Σεπτεμβρίου 2018, 17:43 | Αγροτικός Σύλλογος Ζωϊκής Παραγωγής Αλεξανδρούπολης

  7.β) Πρέπει και εδώ να ισχύει η εξαίρεση του αρθ 5. 4β, δδ όσον αφορά τα όρια των οικισμών.

 • 30 Αυγούστου 2018, 14:31 | ΛΙΑ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΑ

  Εκδίδεται άδεια διατήρησης χωρίς να τηρούνται οι αποστάσεις από χώρους που χρήζουν προστασίας; Δηλ. ένα χοιροστάσιο με 24 χοίρους πάχυνσης ή 14 χοιρομητέρες μπορεί να λειτουργεί δίπλα σε ποτάμι συνεχούς ροής και μια εκμετάλλευση με 500 αιγοπρόβατα να βρίσκεται εντός υδροβιότοπου ή εντός αρχαιολογικού χώρου!!!!!

 • 30 Αυγούστου 2018, 13:29 | ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Στις εγκαταστάσεις που βρίσκονυαι σε δασικές περιοχές (είτε είναι ιδιόκτητες , είτε είναι δασικές), πως θα προκύπτει η ιδιοκτησία ή η νομιμόητα ;
  Θα ζητείται παραχωρητήριο από το δασαρχείο; Θεωρώ ότι προκειμένου να αποφύγουμε τις αγκυλώσεις των δασικών κολυμάτων, θα πρέπει να υπάρξει μία δέσμευση από μέρους του παραγωγού για την διάρκεια της δέσμευσης.

 • 23 Αυγούστου 2018, 13:31 | Μάριος

  Α. Για την έκδοση άδειας διατήρησης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις τι ισχύει σχετικά με την τήρηση της δασικής νομοθεσίας; Ισχύουν τα ίδια κατ΄αναλογία που ισχύουν για τους πολεοδομικούς όρους , τις αποστάσεις και τους περιορισμούς της αρχαιολογίας; Δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό στο άρθρο 4
  Β. Η διάρκεια της άδειας διατήρησής κτηνοτροφικής εγκατάστασης για ποιο χρονικό διάστημα θα ισχύει; Για ένα έτος αφού το τέλος διατήρησης καθορίζεται ετήσιο;

 • 22 Αυγούστου 2018, 19:59 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Α. ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ:
  1 ) Εκτροφές με όνους για παραγωγή γάλακτος ,
  2 ) Εκτροφές ιπποειδών που χρησιμοποιούνται ως ζώα εργασίας (δασική υλοτομία ) ή αναψυχής ( π.χ. βόλτα σε περιοχές Νatura ή Ramsar ) ή για ιατρικούς λόγους (π.χ. θεραπευτική ιππασία – για χρήση από συλλόγους ΑΜΕΑ ) .
  3 ) Εκτροφές στρουθοκαμήλων .

  Β. ΠΩΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ στις παραπάνω εκτροφές ?

  Γ . ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ σε δασικές εκτάσεις ή σε προστατευμένες περιοχές ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ?
  ΑΝ ΝΑΙ , σε πόση έκταση και πόσα τ.μ. κτισμάτων έστω και πρόχειρων ?