Άρθρο 15 – Παραρτήματα

Στον παρόντα νόμο προσαρτώνται τα παραρτήματα 1 και 2, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Το Παράρτημα 2 δύναται να τροποποιείται και να συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 11:46 | ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ ΑΕ

  Στο παράρτημα το οποίο θα αφορά τις αποστάσεις των μονάδων από τους Εθνικούς Δρόμους ανάλογα με την δυναμικότητα της υπό ίδρυση μονάδος, να προβλεφθούν μείωση αποστάσεων όπως παρακάτω.

  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΊ ΔΡΌΜΟΙ
  • Απόσταση από πρωτεύοντα Επαρχιακό δρόμο όπως αποστάσεις πίνακα
  • Απόσταση από δευτερεύοντα Επαρχιακό δρόμο στο 75% της απόστασης του πρωτεύοντα.

  ΕΘΝΙΚΟΊ ΔΡΌΜΟΙ
  • Απόσταση από πρωτεύων Εθνικό δρόμο όπως αποστάσεις πίνακα
  • Απόσταση από Δευτερεύων Εθνικό δρόμο στο 75% της απόστασης του πρωτεύοντος.
  • Απόσταση από Τριτεύων Εθνικό δρόμο στο 50% της απόστασης του πρωτεύοντος.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 11:32 | ΕΝΩΣΗ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Η τακτοποίηση των υπαρχουσών πραγματικών καταστάσεων θα πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητατου υπό εξέταση σχεδίου νόμου. Υπάρχουν δεκάδες κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν εδώ και χρόνια σε θέσεις όπου σήμερα δεν θα είχαν την δυνατότητα να ιδρυθούν λόγω των αποστάσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες και τις προτεινόμενες σήμερα διατάξεις. Αναφερόμαστε ειδικότερα σε πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μεγάλου μεγέθους, οι οποίες λειτουργούν πολύ κοντά σε οικισμούς, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εθνικό οδικό δίκτυο, σιδηροδρομικό δίκτυο.
  Οι προηγούμενες νομοθετικές διατάξεις αλλά και το υπό εξέταση νομοσχέδιο προβλέπει ότι : «Στην περίπτωση κατά την οποία μία κτηνοτροφική εγκατάσταση οποιασδήποτε κατηγορίας λειτουργεί νόμιμα και στην περιοχή εκδοθούν οικοδομικές άδειες για κατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία, στρατόπεδα ή άλλη δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρόντος άρθρου, η κτηνοτροφική εγκατάσταση δεν επηρεάζεται από τις νεότερες δραστηριότητες».
  Η παραπάνω διάταξη θα πρέπει να περιλαμβάνει ρητά την διευκρίνιση ότι η κτηνοτροφική μονάδα συνεχίζει την υφιστάμενη λειτουργία της και διατηρεί την δυνατότητα της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού της προκειμένου α) η μονάδα να είναι ανταγωνιστική β) η μονάδα να έχει πλάνο επέκτασης που να περιλαμβάνει την αύξηση της δυναμικότητας της, την κτιριακή επέκταση με την δυνατότητα ανέγερσης νέων κτιριακών υποδομών την δυνατότητα γηπεδικής επέκτασης με προσάρτηση όμορων γηπέδων και γ) να επιτυγχάνεται ο στόχος της αύξησης του ζωικού πληθυσμού. Προκειμένου να υπάρχει όριο στην δυνατότητα της επέκτασης υφισταμένων μονάδων της παραπάνω κατηγορίας, να επιτρέπεται η επέκταση η οποία δεν μεταβάλει την κατάταξη της μονάδας σε Α1, Α2 και Β. Δηλαδή να επιτρέπεται η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός υφισταμένων μονάδων, αύξηση πληθυσμού, κτιριακή και γηπεδική επέκταση αρκεί να μην μεταβάλλεται ο βαθμός κατάταξης.
  Η παραπάνω διάταξη θα πρέπει να συμπληρωθεί για την περίπτωση που υφιστάμενες βιομηχανίες και υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δεν έχουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις απόσταση.
  Δεδομένου ότι οι παραπάνω υφιστάμενες βιομηχανίες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτήθηκαν με ευθύνη της δημόσιας διοίκησης, θα πρέπει στο προς διαβούλευση νομοσχέδιο να υπάρχει διάταξη που θα επιτρέπει την λειτουργία, την κτιριακή και γηπεδική επέκταση και των υφιστάμενων βιομηχανιών αλλά και των κτηνοτροφικών μονάδων και αποστάσεις του άρθρου 15 να λαμβάνονται υπόψη μόνο για τις νέες βιομηχανικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
  Το παράρτημα των αποστάσεων του άρθρου 15, δεν περιλαμβάνεται στα αναρτημένα στο διαδίκτυο έγγραφα προκειμένου να σας παραθέσουμε τα σχόλια μας. Με την υπόθεση ότι ο πίνακας θα έχει την μορφή του ισχύοντος νομοθετήματος για τις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, θα θέλαμε να επισημάνουμε την περίπτωση των αποστάσεων που προβλέπονται ανάμεσα σε κτηνοτροφική εγκατάσταση και μονάδα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στις προηγούμενες νομοθετικές διατάξεις υπήρχε διαφορά ανάμεσα στην απόσταση κτηνοτροφικής μονάδας από βιομηχανία μη υγειονομικού ενδιαφέροντος και στην απόσταση κτηνοτροφικής μονάδας από βιομηχανία υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η άποψη μας είναι ότι οι μονάδες υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του προϊόντος τους προκειμένου να πληρούν τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Βιομηχανίες υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν επηρεάζονται ούτε από το εξωτερικό τους περιβάλλον ούτε από τους εργαζόμενους στο χώρο εργασίας, ούτε από το περιβάλλον στο εσωτερικό των κτιρίων τους. Συνεπώς πιστεύουμε ότι δεν θα έπρεπε να υφίσταται απόσταση και μάλιστα αμφίδρομη ανάμεσα σε βιομηχανία υγειονομικού ενδιαφέροντος και κτηνοτροφική εγκατάσταση.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 15:27 | Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών

  Όπως προαναφέρθηκε, οι πίνακες του παραρτήματος δεν δίνονται στο σχέδιο νόμου με αποτέλεσμα να προκαλείται κενό στην κατανόηση πολλών σημείων του συνολικού κειμένου.

 • 23 Αυγούστου 2018, 14:59 | Μάριος

  Σε αρκετά σημεία του σχεδίου γίνεται αναφορά σε άρθρα που δεν υπάρχει. αντιστοιχία. Π.χ. στο άρθρο 4 παρ.5 αναφέρεται στο Παράρτημα 1 του άρθρου 19 (άρθρο 19 δεν υπάρχει) Όμοια στο άρθρο 10 γίνεται αναφορά στην παρ. 2 στις αρχές ελέγχου του άρθρου 10 (αυτές καθορίζονται στο άρθρο 8)