Άρθρο 12 – Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

1. Ανεπιτήρητο αγροτικό ζώο είναι το βοοειδές ή προβατοειδές ή αιγοειδές ή Ιπποειδές ή χοίρος , που εντοπίζεται εκτός της οριοθετημένης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του κατόχου του, συμπεριλαμβανομένου του βοσκότοπου αυτής, άνευ επιτήρησης και είτε φέρει είτε δεν φέρει σήμανση.
2. Οι Περιφέρειες της χώρας, με τη συνδρομή των οικείων Δήμων, υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων αγροτικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ’ οιοδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή στον ιδιοκτήτη τους. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, ύστερα από διαβούλευση με τους οικείους Δήμους, καθορίζεται το πλαίσιο συνδρομής των Δήμων (προσωπικό, χώροι φύλαξης, διαχείριση, συλλογή, μεταφορά κλπ).
3. Για τον παραπάνω σκοπό, οι Περιφέρειες ιδρύουν και λειτουργούν, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, μία η περισσότερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, επιτρεπομένης της συνεργασίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο ή από ιδιώτες χώρους.
Για τις ανωτέρω κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν απαιτείται έκδοση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας.
4. Με απόφαση του Περιφερειάρχη συγκροτούνται συνεργεία ή ανατίθεται σε συνεργεία η περισυλλογή των ανεπιτήρητων αγροτικών ζώων. Τα εν λόγω συνεργεία αποτελούνται από άτομα έμπειρα στο χειρισμό των αγροτικών ζώων και κατά τη διάρκεια της περισυλλογής επιβλέπονται από τις οικείες περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές σε ότι αφορά τον έλεγχο τήρησης των κανόνων προστασίας των ζώων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο υπεύθυνος του κάθε συνεργείου και δύναται να καθορίζονται, κατόπιν διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς, και λοιποί όροι της περισυλλογής (π.χ. συνδρομή του Σώματος της αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της οικείας Δασικής Υπηρεσίας κλπ).
5. Όλα τα ανεπιτήρητα αγροτικά ζώα περισυλλέγονται, οδηγούνται στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της παραγράφου 3 και βρίσκονται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση κατά την παραμονή τους εκεί. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας συντάσσεται «πρακτικό περισυλλογής ανεπιτήρητων αγροτικών ζώων» που υπογράφεται από τον υπεύθυνο του συνεργείου και στο οποίο καταγράφονται κατ’ ελάχιστον η ημερομηνία περισυλλογής, το είδος των ζώων που περισυλλέγονται, ο αριθμός και ο ατομικός κωδικός αριθμός αναγνώρισης των ζώων που φέρουν σήμανση, ο αριθμός των ζώων που δεν φέρουν σήμανση, η περιοχή απ’ όπου τα ζώα περισυλλέχθηκαν, ο τρόπος περισυλλογής και μεταφοράς των ζώων και η εκμετάλλευση προορισμού των περισυλλεχθέντων ζώων. Όσα από αυτά δεν φέρουν σήμανση αναγνωρίζονται κατάλληλα, μετά την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 6. Επιπλέον, τα περισυλλεχθέντα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα καταχωρούνται στο μητρώο της εκμετάλλευσης και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Κτηνιατρικής.
6. Τα ανεπιτήρητα αγροτικά ζώα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Περιφέρειας, εφόσον, μετά την παρέλευση 10 (δέκα) ημερολογιακών ημερών από την περισυλλογή τους, ο κάτοχός τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους. Δεν επιτρέπεται η επιστροφή ανεπιτήρητων αγροτικών ζώων που κατά την περισυλλογή τους δεν φέρουν σήμανσή τους, εφόσον ο ισχυριζόμενος την κατοχή των εν λόγω ζώων δεν μεριμνήσει, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, για την κατάλληλη σήμανσή τους, παρέχοντας στην επιβλέπουσα οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή την απαραίτητη τεκμηρίωση σχετικά με την ιχνηλασιμότητά τους. Κατά την επιστροφή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων από τις εκμεταλλεύσεις της παραγράφου 3 στις εκμεταλλεύσεις των κατόχων τους, η μεταφορά των ζώων αποτελεί ευθύνη τους και βαρύνει αποκλειστικά αυτούς.
7. Η εκποίηση των προϊόντων που προέρχονται από τα περισυλλεχθέντα ζώα πραγματοποιείται από τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη. Με όμοια απόφαση γίνεται και η εκποίηση των ζώων, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 6 και εφόσον ο κάτοχός τους δεν αιτηθεί την επιστροφή. Στην περίπτωση των περισυλλεχθέντων Ιπποειδών δύναται η απόφαση αυτή να αναθέτει την φροντίδα τους σε συνεργαζόμενους ιππικούς ομίλους ή φορείς που διαθέτουν εγκαταστάσεις ιπποειδών. Τα έξοδα φροντίδας βαρύνουν την Περιφέρεια και καθορίζονται από την ανωτέρω απόφαση
Ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη δύναται να διαθέτει δωρεάν άνευ δημοπρασίας τα ζώα ή και τα προϊόντα που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης της παραγράφου 3 σε αγαθοεργά ή άλλα κοινωφελή ιδρύματα ή στον οικείο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών ατόμων που αποδεδειγμένα υπάγονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
8. Σε κάθε Περιφέρεια συγκροτείται και ορίζεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, τριμελής επιτροπή παρακολούθησης της διαχείρισης ανεπιτήρητων αγροτικών ζώων, με υποχρεωτική συμμετοχή ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου.
9. Σε κάθε περίπτωση, στον κάτοχο του ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου, ο οποίος ταυτοποιείται από το σύστημα σήμανσης και καταγραφής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, ύψους εξήντα (60) ευρώ ανά ζώο για τα αιγοπρόβατα , τριακόσια εξήντα (360) ευρώ ανά ζώο για τα βοοειδή, εκατόν ογδόντα (180) ευρώ ανά ζώο για τους χοίρους και οκτακόσια (800) ευρώ ανά ζώο για τα Ιπποειδή. Αντίστοιχα, στον κάτοχο μη σημασμένου ανεπιτήρητου αγροτικού ζώου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, ύψους εκατό (100) ευρώ ανά ζώο για τα αιγοπρόβατα και πεντακόσια (500) ευρώ ανά ζώο για τα βοοειδή, τρακόσια (300) ευρώ ανά ζώο για τους χοίρους και χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ ανά ζώο για τα Ιπποειδή. Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση Περιφερειάρχη, κατόπιν σχετικής εισήγησης της οικείας τριμελούς επιτροπής της παραγράφου 8, η οποία ενεργεί λαμβάνοντας υπόψη το «πρακτικό περισυλλογής ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων» της παραγράφου 5, το τυχόν αίτημα επιστροφής περισυλλεχθέντων ζώων από τον κάτοχό τους και την εισήγηση της επιβλέπουσας οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής, με την οποία βεβαιώνεται η ταυτοποίηση του κατόχου.
10. Στην περίπτωση που ο κάτοχος ανεπιτήρητου αγροτικού ζώου αιτηθεί την επιστροφή του, εντός των πρώτων πέντε ημερών της προθεσμίας της παραγράφου 6, τότε το πρόστιμο της παραγράφου 9 μειώνεται στο ήμισυ. Διαφορετικά το πρόστιμο επιβάλλεται εξολοκλήρου για την επιστροφή του ζώου στον ιδιοκτήτη του. Τα διοικητικά πρόστιμα αποπληρώνονται και βεβαιώνονται ως έσοδα της οικείας Περιφέρειας, εισπράττονται σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ με τη σύνταξη χρηματικού καταλόγου από τη βεβαιούσα αρχή και με αναφορά της αρχής υπέρ της οποίας κατατίθενται και αποδίδονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ανταποδοτικά για τους σκοπούς του προγράμματος διαχείρισης των ανεπιτήρητων αγροτικών ζώων. Με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τυχόν συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται περαιτέρω κυρώσεις στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβάσεων.
11. Ο όρος «εγκεκριμένος κτηνίατρος» που απαντάται στο Παράρτημα 2 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15) αντικαθίσταται από τον όρο «κτηνίατρος».

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 15:00 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  Σύμφωνα με το άρθρο 12 η διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων οι Περιφέρειες της χώρας, με τη συνδρομή των οικείων Δήμων, υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων αγροτικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ’ οιοδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή στον ιδιοκτήτη τους. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν υπάρχουν ούτε υποδομές, ούτε προσωπικό για την περισυλλογή και την φύλαξη των ζώων. Έτσι θεωρούμε ότι η διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων είναι μια αρμοδιότητα που πρέπει να παραμείνει στους Δήμους

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 14:01 | Ζωή Μπομπότη

  Έχει αποδειχθεί ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, όπως μέχρι στιγμής ίσχυε. Τι νομίζουμε ότι θα αλλάξει στο μέλλον; Οι Δήμοι δεν το υλοποίησαν, γιατί δεν είναι καθόλου ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα τα όσα προβλέπονται. Δεν υπάρχει το προσωπικό (η πλειονότητα των Δήμων δεν έχει καν κτηνίατρο), ούτε τα μέσα, οι πόροι, οι υποδομές.
  Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν προβλήματα και στις ΔΑΟΚ, όσον αφορά στα ίδια ζητήματα. Όμως, μια οργάνωση από πλευράς Περιφέρειας, όσο δύσκολο και αν είναι, και πάντα με τη συνδρομή του εμπλεκομένου κάθε φορά Δήμου, μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερους από έναν Δήμους και αυτό ουσιαστικά φέρνει πιο κοντά στην υλοποίηση το όλο εγχείρημα, και συμφέρει περισσότερο, οικονομικά και πρακτικά. Πρέπει όμως να προβλεφθούν κάποια θέματα που έχουν σχέση με το προσωπικό, που δεν υπάρχει πουθενά επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και με τη μεταφορά των ζώων.
  Πάντως αν ετίθετο το θέμα εξ΄ αρχής, πιστεύουμε πως θα έπρεπε να είναι η όλη διαδικασία πιο άμεση, απλή και αποτελεσματική. Ίσως για παράδειγμα, ζώα που βρίσκονται σε ξένη ιδιοκτησία, επανειλημμένως, να κατάσχονται, άμεσα, να σφάζονται και το κρέας να διατίθεται σε κοινωνικά αδύναμους πολίτες.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 13:16 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Ένα δύσκολο πρόβλημα με ακόμη πιο δύσκολη λύση. Παρόλα αυτά ας προσπαθήσουμε.
  Στις περιπτώσεις, λοιπόν, που η τακτική «ανοίγω την πόρτα του μαντριού και τα αφήνω ελεύθερα να πάνε όπου θέλουν» είναι το εφαρμοζόμενο σύστημα εκτροφής, τότε οι προσπάθειες της πολιτείας πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούν στην «άσκηση οικονομικής πίεσης»:
  • Εντοπισμός και ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων του ιδιοκτήτη (πιθανόν από τη σήμανση των ζώων, με την συνδρομή των αγροφυλάκων ή της αστυνομίας, των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων ή ακόμη των κατοίκων της περιοχής).
  • Άμεση επιβολή οικονομικών κυρώσεων (πάγωμα επιδοτήσεων ή τυχόν άλλων ωφελημάτων (π.χ. επιστροφή φόρου, επιδόματα, κ.α.) μέχρι την εκποίηση των ζώων από τον ιδιοκτήτη.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 12:22 | Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου

  Άρθρο 12 – Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
  Το άρθρο 101 του Συντάγματος των Ελλήνων παράγραφος 4 ορίζει πως “ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους”. Είναι υποχρέωση λοιπόν της Πολιτείας να λαμβάνει υπόψη σε κάθε ενέργειά της (δηλαδή όταν νομοθετεί η Βουλή και όταν δρα κανονιστικά η διοίκηση) τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών .
  Οι νησιωτικές Περιφέρειες και ιδιαίτερα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου , λόγω του έντονου νησιωτικού χαρακτήρα της ( 58 κατοικημένα νησιά σε 34 Δήμους) παρουσιάζουν εγγενή προβλήματα ( κατακερματισμός του χώρου ,απομόνωση μειωμένοι, φυσικοί πόροι, απόσταση από εξωτερικές αγορές κλπ) που δεν μπορούν να εξαλειφθούν αλλά μόνο να αμβλυνθούν όταν οι πολιτεία μεριμνά να τα λαμβάνει υπόψη όταν νομοθετεί.
  Ανατίθεται η αρμοδιότητα της διαχείρισης των ανεπιτήρητων στις Περιφέρειες με την συνδρομή των Δήμων. Πως μπορεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να εφαρμόσει την αρμοδιότητα σε 58 κατοικημένα νησιά όταν οι 34 δήμοι δεν μπόρεσαν τόσα χρόνια να την εφαρμόσουν στα στενότερα διοικητικά τους όρια επικαλούμενοι έλλειψη προσωπικού , όταν επίσης και η ίδια αντιμετωπίζει εντονότατο πρόβλημα υποστελέχωσης.
  Πως θα «υποχρεωθούν» από την Περιφέρεια να συνδράμουν οι Δήμοι , όταν μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της δικής τους αρμοδιότητας δεν εφάρμοσαν τα προβλεπόμενα και επίσης σε περιπτώσεις που με υπουργικές αποφάσεις κλήθηκαν να συνδράμουν στην Περιφέρεια ( Είσπραξη μισθωμάτων βοσκοτόπων ) δεν συνεργάστηκαν.
  Πως θα συγκροτηθούν συνεργεία περισυλλογής με άτομα από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας όταν δεν υπάρχουν τέτοια με σχετική εμπειρία , ικανότητές και δεξιότητες που απαιτεί η διαδικασία της περισυλλογής των ανεπιτήρητων ζώων.
  Πρόταση :Να δίνεται σαφέστατα , στις Νησιωτικές Περιφέρειες ,η δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες/αναδόχους κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, της εργασίας της περισυλλογής των ανεπιτήρητων ζώων . Οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών να είναι εποπτικές ( Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας με συμμετοχή των υπηρεσιών του οικείου Δήμου ) και να δίδεται η δυνατότητα όπως αναφέρεται άλλωστε της συνδρομής και άλλων Φορέων (Σώμα Αστυνομίας , Πυροσβεστικό Σώμα , Οικεία Δασική Υπηρεσία , κλπ.)
  Διαφωνούμε με τη δυνατότητα που δίδεται της επιστροφής ανεπιτήρητων ζώων που δεν φέρουν σήμανση για τους παρακάτω λόγους. Αφενός δεν υφίσταται εφικτός τρόπος απόδειξης κατοχής των εν λόγω ζώων από τον φερόμενο ως ιδιοκτήτη και αφετέρου η ανωτέρω ρύθμιση προάγει ένα ιδιότυπο αν όχι παράτυπο είδος οικειοποίησης και νομιμοποίησης ζωικού κεφαλαίου( με την έννοια ότι ο καθένας θα μπορεί να τα οικειοποιηθεί νομίμως προσκομίζοντας μέσα σήμανσης και ισχυριζόμενος ότι είναι κάτοχός των ζώων, με την καταβολή του προβλεπόμενου προστίμου , που είναι μικρότερο από την αγοραία τιμή του εν ζωή ζώου ,ειδικά αν καταβληθεί εντός 5 ημερών )
  Πρόταση: Τα ανεπιτήρητα ζώα χωρίς σήμανση , να περιέχονται αμέσως στην ιδιοκτησία της Περιφέρειας και να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 (εκποίηση ή δωρεά άνευ δημοπρασίας)

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 10:14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΛΑΣ

  Η διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων είναι μια αρμοδιότητα που πρέπει να παραμείνει στους Δήμους.

  Η ίδρυση κτηνοτροφικών μονάδων από τις Περιφέρειες ή τους Δήμους φυσικά είναι κάτι ανεφάρμοστο. Δεν υπάρχει ούτε υποδομή, ούτε προσωπικό. Ποίος και πώς θα περισυλλέγει τα ζώα, πώς θα μεταφέρονται, πώς θα ταΐζονται και πώς θα φυλάγονται; Δεν είναι εφαρμόσιμο. Επίσης δεν γίνεται να συλλέγονται ζώα από έναν Δήμο και να οδηγούνται για φύλαξη σε άλλο Δήμο της Περιφέρειας.

  Ο κάθε Δήμος μπορεί να συνάψει σύμβαση με ιδιώτη κτηνοτρόφο της περιοχής ευθύνης του ώστε με μέριμνα του ιδίου ιδιώτη κτηνοτρόφου να συλλέγονται τα ανεπιτήρητα ζώα και να οδηγούνται στην μονάδα του, μια μονάδα έτοιμη και λειτουργική που θα μπορεί να φιλοξενήσει μικρό αριθμό επιπλέον ζώων. Τα ανεπιτήρητα ζώα θα υποδεικνύονται από τους κατά τόπους αγροφύλακες (δασοφύλακες) και η περισυλλογή τους θα γίνεται παρουσία τους με πρακτικό. Η Συνδρομή της Περιφέρειας σε θέματα κτηνιατρικού ελέγχου και εξακρίβωση στοιχείων ιδιοκτήτη (αν υπάρχουν κωδικοί) δεκτή.

 • ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΑ ΙΠΠΟΕΙΔΗ
  Άρθρο 12
  Σύμφωνα με την Κοινοτική οδηγία 90/427 που έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία με το ΦΕΚ.672/7.8.1991 αριθμός ΥΑ 327239 , την εκτίμηση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έκδοση της Κοινοτικής Οδηγίας 90/428 της 26.6.1990, την Κοινοτική Οδηγία 2009/156 που έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 44/19.4.2012, ΦΕΚ 93, η εκτροφή αλόγων κυρίως ιπποδρομιών, εντάσσεται γενικά στο πλαίσιο των γεωργικών δραστηριοτήτων, ότι αποτελεί πηγή εσόδων για ένα μέρος του γεωργικού πληθυσμού.
  Στον Ν. 4056/2012, Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις, στο άρθρο 17 στα ανεπιτήρητα ζώα περιλαμβάνονται μόνο τα αιγοπρόβατα και τα βοειδή.
  Και αυτό γιατί τα ιπποειδή ανήκουν στην γεωργική δραστηριότητα και όχι στην κτηνοτροφική. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες των ιπποειδών όπως: καταγεγραμμένα, απόδοσης, κατοικίδια, δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς (Κανονισμός ΕΕ, 2016/429), αθλητικά, καθαρόαιμα, αναπαραγωγής.
  Η μόνιμη ένταξη τους στα παραγωγικά ζώα προφανώς εξυπηρετεί την ομαδοποίηση τους με τα υπόλοιπα παραγωγικά ζώα. Με τον τρόπο αυτό η χώρα μας αποφεύγει με μεγάλη επιτυχία έως σήμερα να αναγκάσει όσους εκμεταλλεύονται τα ιπποειδή με ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή να είναι υποχρεωμένοι να έχουν άδεια εκτροφής, να διατηρούν τις κατάλληλες για την ευζωία τους σταυλικές εγκαταστάσεις, να τηρούν γενεαλογικά βιβλία και να συνοδεύονται τα ιπποειδή από έγγραφο αναγνώρισης και όχι έγγραφο υγειονομικού ελέγχου.
  Δεν αναφέρεται πουθενά η στελέχωση από εξειδικευμένους κτηνίατρους για τα ιπποειδή, ιππίατρους, ενώ για ακόμα μια φορά ζώα με διαφορετικές ανάγκες στοιβάζονται στην ίδια Νομοθεσία για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων. Οι Δήμοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν την δυνατότητα χειρισμού των ιπποειδών.
  Στον Εκτελεστικό Κανονισμό 2017/716 10 Απριλίου 2017 που είναι και αυτός άμεσα εφαρμόσιμος από 1.11.2018, ορίζεται πως ήδη με τον κανονισμό 2016/1012 προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο κοινωνικών εκτροφής και αναγνωρισμένων επιχειρήσεων αναπαραγωγής που έχουν αναγνωρίσει οι αρμόδιες κρατικές αρχές. Απομακρύνεται πλέον ο όρος εκμετάλλευση και στοχεύει σε κοινωνία εκτροφής.
  Όσες ενώσεις, οργανώσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις εκτροφής ιπποειδών έχουν ήδη λάβει σχετική άδεια θα πρέπει να είναι ορατές σε δημόσιους καταλόγους από τις αρμόδιες αρχές.
  Ανεπιτήρητα ιπποειδή χωρίς σήμανση, εκτός αν μιλάμε για συγκεκριμένη ηλικία πουλαριών, κατά την έναρξη ισχύος της Νομοθεσίας μετά την 31.12.2020 απαγορεύεται να υπάρχουν εφόσον θα ισχύει ο Κανονισμός 2015/262, τα συμπληρωματικά μέτρα του οποίου τέθηκαν σε διαβούλευση έως 10.9.2018. «Ιπποειδή δεν διατηρούνται αν δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ενωσιακό σύστημα αναγνώρισης». Η απλή καταγραφή του αριθμού ιπποειδών που βρίσκονται ανεπιτήρητα (παράγραφος 5) σε τίποτα δεν θα βοηθήσει την επιστροφή τους σε όποιον επικαλεστεί μετά το 2020 ιδιοκτησιακό καθεστώς.
  Σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί η σήμανση και δεν λειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής η χώρα μας θα αντιμετωπίσει κυρώσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σίγουρα τα μέτρα αυτά δεν εξυπηρετούν μεταφορείς που τα οδηγούν σε χώρες του εξωτερικού για δικούς τους λόγους και ζωέμπορους που κερδίζουν χιλιάδες ευρώ χωρίς καμία μέριμνα για την ευζωία τους.
  Η ενσωμάτωση της κατηγορίας των ιπποειδών στην διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων αφορά την καταστροφή αγροτικών καλλιεργειών από αγέλες για τις οποίες δίνεται επιδότηση σε κτηνοτρόφους. Όταν η επιδότηση καθυστερήσει ή δεν δοθεί τα ζώα αφήνονται στην τύχη τους ψάχνοντας τροφή.
  Θα θέλαμε να είναι δημόσιες οι λίστες όσων επιδοτούνται με επεξήγηση των μέτρων που λαμβάνουν και των υποχρεώσεων που έχουν για τον έλεγχο της αναπαραγωγής και της ευζωίας των ιπποειδών για τα οποία επιδοτούνται. Με αυτό τον τρόπο θα είναι δύσκολη πλέον η χρήση των ζώων αυτών σε εργασίες ακόμα και η πώληση τους. Για τα ιπποειδή που ζουν σε άγριες ή ημιάγριες συνθήκες δεν ισχύει η σήμανση σύμφωνα με τον 2015/262 και το κράτος οφείλει να διασφαλίσει το ειδικό καθεστώς για την ευζωία τους.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2018, 17:42 | χρηστος

  αν θελετε πραγματικα να λυσετε αυτο το θεμα που απασχολει παρα πολυ κοσμο δωστε δικαιοδοσια στην αγροφυλακη και την αστυνομια να επιβαλουν αυστηρα πεπιτοπου προστιμα και με μια δυο παραβασεις στον οπεκεπε και περικοπη των επιδοτησεων εξαλου μονο γι αυτο το σκοπο ταχουν οι περισοτεροι να παιρνουν τις επιδοτησεις εις βαρος των υπολοιπων αφου υπαρχει κενο νομου και ατιμωρησια

 • 15 Σεπτεμβρίου 2018, 12:49 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΝΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

  Με την ευκαιρία που μας δίνεται στα πλαίσια της διαβούλευσης του παρόντος νομοσχεδίου, διαμαρτυρόμαστε έντονα για τη συνεχόμενη, παράνομη και ανεξέλεγκτη βόσκηση των αιγοπροβάτων σε καλλιεργούμενες εκτάσεις (αμπελώνες και ελαιώνες στα Μεσόγεια Αττικής).
  Δεδομένου ότι στην περιοχή μας δεν υπάρχουν βοσκότοποι, οι καλλιέργειές μας υφίστανται μεγάλες ζημιές από τη διαρκή βόσκηση με συνέπεια τη μείωση παραγωγής και την υποβάθμιση του φυτικού μας κεφαλαίου.
  Για τους παραπάνω λόγους και για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την προστασία των καλλιεργούμενων ιδιοκτησιών, προτείνουμε στο παρών άρθρο του νομοσχεδίου να συμπεριληφθεί και η απαγόρευση της βόσκησης των αιγοπροβάτων , επιτηρούμενων ή μη, στις ιδιόκτητες καλλιεργούμενες εκτάσεις καθώς και η επιβολή των διοικητικών προστίμων που προβλέπονται από το παρόν άρθρο.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2018, 12:59 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΝΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

  Με την ευκαιρία που μας δίνεται στα πλαίσια της διαβούλευσης του παρόντος νομοσχεδίου, διαμαρτυρόμαστε έντονα για τη συνεχόμενη, παράνομη και ανεξέλεγκτη βόσκηση των αιγοπροβάτων σε καλλιεργούμενες εκτάσεις (αμπελώνες και ελαιώνες στα Μεσόγεια Αττικής).
  Δεδομένου ότι στην περιοχή μας δεν υπάρχουν βοσκότοποι, οι καλλιέργειές μας υφίστανται μεγάλες ζημιές από τη διαρκή βόσκηση με συνέπεια τη μείωση παραγωγής και την υποβάθμιση του φυτικού μας κεφαλαίου.
  Για τους παραπάνω λόγους και για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την προστασία των καλλιεργούμενων ιδιοκτησιών, προτείνουμε στο παρών άρθρο του νομοσχεδίου να συμπεριληφθεί και η απαγόρευση της βόσκησης των αιγοπροβάτων, επιτηρούμενων ή μη, στις ιδιόκτητες καλλιεργούμενες εκτάσεις καθώς και η επιβολή των διοικητικών προστίμων που προβλέπονται από το παρόν άρθρο.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 21:37 | ΔΑΟΚ Φλώρινας – Γεώργιος Βοσκόπουλος

  Ανεπιτήρητα πτηνά δεν υπάρχουν;

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 13:03 | Μιχαήλ Κοτσαρίνης

  Αφού οι Δήμοι επί έξι χρόνια απέτυχαν να εφαρμόσουν το Νόμο καλούνται τώρα οι Περιφέρειες να αποτύχουν και αυτές.

  Η περισυλλογή των ζώων απαιτεί μέσα και προσωπικό τα οποία κανείς δεν λέει από που θα προέλθουν.

  Η μόνη λύση είναι να ανατεθεί σε όποιον ιδιώτη ενδιαφέρεται το δικαίωμα συλλογής των ανεπιτήρητων ζώων κατόπιν σχετικής εντολής και με την επίβλεψη των υπηρεσιών.

  Αν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι ιδιώτες και τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των πολιτών τα ζώα να θανατώνονται εξ αποστάσεως (από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, πχ αστυνομικούς) με την επίβλεψη των υπηρεσιών.

  Ίσως θα πρέπει να προβλεφθεί ότι ζώα που εισέρχονται ξανά σε ξένη ιδιοκτησία αφού έχει προηγηθεί σύσταση στον ιδιοκτήτη τους, να περιέρχονται αυτομάτως στην ιδιοκτησία του παθόντα.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 15:52 | Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών

  Η παρ. 1 αποτελεί ορισμό, που ίσως πρέπει να δοθεί στο άρθρο 1

 • Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) είναι αναγκαίο να στελεχωθούν και να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων διότι αφενός διαθέτουν τη γνωστική επάρκεια και εμπειρία (εξειδικευμένο προσωπικό και δη κτηνίατρους, ειδικότητες που εκλείπουν από τους δήμους) και αφετέρου την οργανωτική δυνατότητα στελέχωσης και παρακολούθησης των διαδικασιών.
  Αξιολογούμε θετικά ότι στο σχετικό νομοσχέδιο προβλέπεται ότι οι Περιφέρειες της χώρας υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ’ οιοδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή στον ιδιοκτήτη τους. Με Απόφαση του Περιφερειάρχη, ύστερα από διαβούλευση με τους οικείους Δήμους, καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας με τους Δήμους (προσωπικό, χώροι φύλαξης, διαχείριση, συλλογή, μεταφορά κλπ).
  Εμείς ως Δημοτική Αρχή διαπιστώσαμε την αδυναμία ανάληψης της ως άνω υποχρέωσή μας γι’ αυτό και λάβαμε την υπ’ αριθ. 93/2018 Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου ΑΔΑ: Ω026ΩΕ1-139, περί μη αποδοχής αρμοδιότητας διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, μέρος της οποίας επισυνάπτουμε:

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου δεν έχει τη δυνατότητα να ιδρύσει Κτηνοτροφική Εκμετάλλευση προκειμένου να λάβει Κωδικό Εκμετάλλευσης, ελλείψει αφενός των απαιτούμενων οικονομικών πόρων (για τη μεταφορά, φύλαξη και διατροφή των ανεπιτήρητων ζώων του Δήμου μας) και αφετέρου κατάλληλα εκπαιδευμένου και έμπειρου για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων προσωπικού (κτηνίατρο, γεωπόνο, φύλακες).
  Επίσης, η συγκρότηση συνεργείων προϋποθέτει εξειδικευμένα και έμπειρα άτομα για να χειριστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα.
  Ως εκ τούτου δεν αποδέχεται την άσκηση της παραπάνω αρμοδιότητας από το Δήμο, λόγω έλλειψης υλικοτεχνικών μέσων και υποδομών καθώς και εξειδικευμένου προσωπικού και αιτείται την τροποποίηση του άρθρου 17 του Ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52/12.03.2012 τεύχος Α΄) ώστε να εξαιρεθούν οι Δήμοι από την αρμοδιότητα περισυλλογής, μεταφοράς, φύλαξης και διατροφής των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
  Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, στην Δ/νση Δασών Χανίων καθώς και στη Αστυνομική Δ/νση Χανίων.
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 93/2018

 • 12 Σεπτεμβρίου 2018, 12:44 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ

  ΠΑΡ. 3
  Η λειτουργία τέτοιων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι εφικτή μόνο με σύμβαση της Περιφέρειας με ιδιώτες ιδιοκτήτες αδειοδοτημένων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ανάλογα με είδος ζώου που εκτρέφουν και αν είναι εφικτό στην χωρική αρμοδιότητα κάθε Δήμου.
  ΠΑΡ. 4
  Τα συνεργεία περισυλλογής από ποιους αποτελούνται; ιδιώτες ή υπάλληλους Περιφέρειας;Αν είναι υπάλληλοι ποια η εμπειρία για αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων;
  ΠΑΡ. 5
  Η καταχώρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων στο μητρώο της εκμετάλλευσης που οδηγούνται, καλό είναι να γίνεται αφού παρέλθει η προθεσμία των δέκα ημερών και δεν έχουν αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη.
  ΠΑΡ. 8
  Από ποιά άτομα συγκροτείται η τριμελής επιτροπή παρακολούθησης της διαχείρισης ανεπιτήρητων ζώων(ιδιώτες ή υπάλληλους της Περιφέρειας);

 • 11 Σεπτεμβρίου 2018, 14:51 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), λόγω σοβαρής έλλειψης προσωπικού, απαραίτητων χώρων, μέσων και μεγάλων αποστάσεων από την έδρα των ΔΑΟΚ πολλών περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων, δεν είναι σε θέση να αναλάβουν τη διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
  Η διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων πρέπει να παραμείνει στους Δήμους.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2018, 23:05 | Νίκος

  Ωραία όλα αυτά, αλλά με τις ανεπιτήρητες κότες τι γίνεται; Δεν προβλέπεται κάτι στο άρθρο.
  Δεν θα πρέπει οι περιφέρειες να μεριμνήσουν και για δημόσια κοτέτσια;

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 11:11 | Αλέξης

  θα πρέπει επιτέλους οι Δήμοι να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους. Δεν τους άρεσε η αρμοδιότητα των ΤΟΕΒ, μεταβίβαση στη Περιφέρεια. Δεν τους άρεσε η εμπλοκή τους στα μισθώματα των βοσκήσιμων γαιών, μεταβίβαση στη Περιφέρεια. Τώρα δεν θέλουν τα ανεπιτήρητα, και αυτά στις περιφέρειες. Ποιες ΔΑΟΚ θα στηρίξουν αυτό το εγχείρημα, με ποιο προσωπικό και ποιους χώρους φύλαξης και διατήρησης; Οι κτηνίατροι πλέον σπανίζουν στις ΔΑΟΚ. Ιδιόκτητοι χώροι δεν υπάρχουν. Θα συναφθεί σύμβαση με τοπικό κτηνοτρόφο που σημαίνει άμεσα διαφοροποίηση της σχέσης πολίτη – κράτους και ανισότητα στην εφαρμογή του νόμου. Έχετε ερευνήσει ποια θα είναι η άμεση επέμβαση για τη σύλληψη των ανεπιτήρητων όταν, αφού όλα πάνε καλά και συσταθεί το συνεργείο περισυλλογής, από την έδρα της ΔΑΟΚ πρέπει να διανυθούν π.χ. 100 χιλιόμετρα για να φτάσει στον τόπο της ζημιάς; Θα περιμένουν τα ζώα το συνεργείο; Ουσιαστικά ο Δήμος είναι αυτός που έχει άμεση επαφή με τους πολίτες του και περισσότερο μέσω των τοπικών κοινοτήτων. Αυτός έχει τη στενή εποπτεία του χώρου του. Κατανοητό βέβαια ότι η εφαρμογή των νόμων από τον Δήμο προκαλεί άμεσες προστριβές με πολιτικό κόστος.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 11:24 | Μαρία

  Την μέριμνα για το πρόγραμμα διαχείρισης των ανεπιτηρητων ζώων οφείλει και πρέπει να παραμείνει στους Δήμους . Το πρόβλημα ανεπιτηρητων ζώων αφορά συγκεκριμένους Δήμους της χώρας και από αυτούς ορισμένες κοινότητες.Ο κάθε Δήμος γνωρίζοντας την ιδιομορφία της περιοχής του και τους δημότες του- κτηνοτρόφους , αγρότες έχει την αμεσότητα του χειρισμού του προβλήματος αυτού.
  -Η δημιουργία κτηνοτροφικής εγκατάστασης για περισυλλογή και άμεση εκποίηση των ζώων απαιτείται να είναι στην συγκεκριμένη περιοχή που υφίσταται το πρόβλημα γιατί τα ζώα αυτά σε καμμία περιπτωση δεν μπορούν να οδηγηθούν και να μεταφερθούν σε άλλο σημείο άλλων Δήμων ή σε σημείο της Π.Ενότητας. Βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων κατά την μεταφορά χρειάζεται αδειοδοτημένο όχημα μεταφοράς ώστε να εξασφαλίζεται η καλή μεταχείριση των ζώων.
  – Οι κτηνιατρικές αρχές δύναται να απαγορέψουν την μετακίνηση των ζώων προς άλλες περιοχές προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των ζώων από μεταδοτικά νοσήματα και
  την προστασία της δημόσιας υγείας και -Οι Κτηνιατρικες υπηρεσίες των ΔΑΟΚ υποστελεχωμένες και χωρίς υλικοτεχνικές υποδομές , συνδράμουν στο έργο των Δήμων διασφαλίζοντας, βάσει νομοθετημάτων την υγεία του καταναλωτή και μεριμνούν για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου με την επίβλεψη και εκτέλεση προγραμμάτων στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις .
  -Επιπλέον θα πρέπει να διερευνηθεί αν από τις υπηρεσίες του Δήμου μπορεί να γίνει άμεσα επιβολή προστίμου στους παραβάτες.
  -Η αναπτυξη της κτηνοτροφίας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την παραγωγικότητα της κάθε εγκατάστασης και με αυτήν να συνδέονται οι οικονομικές ενισχύσεις.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 10:04 | ΜΑΡΙΑ

  Την μέριμνα για το πρόγραμμα διαχείρισης των ανεπιτηρητων ζώων οφείλει και πρέπει να παραμείνει στους Δήμους . Το πρόβλημα ανεπιτηρητων ζώων αφορά συγκεκριμένους Δήμους της χώρας και από αυτούς ορισμένες κοινότητες.Ο κάθε Δήμος γνωρίζοντας την ιδιομορφία της περιοχής του και τους δημότες του- κτηνοτρόφους , αγρότες έχει την αμεσότητα του χειρισμού του προβλήματος αυτού.Η δημιουργία κτηνοτροφικής εγκατάστασης για περισυλλογή και άμεση εκποιηση των ζώων απαιτείται να είναι στην συγκεκριμένη περιοχή που υφίσταται το πρόβλημα γιατί τα ζώα αυτά σε καμμία περιπτωση δεν μπορούν να οδηγηθούν και να μεταφερθούν σε άλλο σημείο άλλων Δήμων ή σε σημείο της Π.Ενότητας.
  Οι Κτηνιατρικες υπηρεσίες των ΔΑΟΚ υποστελεχωμένες και χωρίς υλικοτεχνικές υποδομές , συνδράμουν στο έργο των Δήμων διασφαλίζοντας, βάσει νομοθετημάτων την υγεία του καταναλωτη.
  Επιπλέον θα πρέπει να διερευνηθεί αν από τις υπηρεσίες του Δήμου μπορεί να γίνει άμεσα επιβολή προστίμου στους παραβάτες.
  Η αναπτυξη της κτηνοτροφίας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την παραγωγικότητα της κάθε εγκατάστασης και με αυτήν να συνδέονται οι οικονομικές ενισχύσεις.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2018, 12:58 | κοστας

  απαραδεκτος νομος χωρις ουσια που περιπλεκει τα πραγματα αντι να λυσει το ζητημα μπλεκονται ενα σωρο υπηρεσιες και στο τελος δεν εφαρμοζετε τιποτα ο ενας θα πεταει το μπαλακι στον αλλον

 • 5 Σεπτεμβρίου 2018, 12:19 | κοστας

  απαραδεκτος νομος χωρις ουσια που περιπλεκει τα πραγματα αντι να λυσει το ζητημα

 • 2 Σεπτεμβρίου 2018, 16:14 | Ολγα Σταυρακα

  Προτάσεις.
  1. Τα ζώα χωρίς σήμανση να περισυλλέγονται και να κατάσχονται.
  2. Πάγωμα των επιδοτήσεων στους κατ’εξακολούθηση παραβάτες κτηνοτρόφους.
  3Αναισθητοποίηση των ανεπιτήρητων που θα περισυλλεγούν με επίβλεψη κτηνιάτρου.
  4. Ο έλεγχος της ανεπιτήρητης βόσκησης να ανατεθεί στην αγροφυλακή.
  5.Βασικη προϋπόθεση για την λύση του προβλήματος η ΑΜΕΣΗ δημιουργία και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας για την φιλοξενία των περισυλλεγόμενων ζώων.

 • 30 Αυγούστου 2018, 14:40 | ΛΙΑ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΑ

  Όλο το άρθρο είναι ανεφάρμοστο και εκτός πραγματικότητας. Από το 2012 έως σήμερα δεν πραγματοποιήθηκε τίποτα από τα οριζόμενα στο ν. 4056/12 για το ίδιο θέμα και πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ τους διευθυντές των ΔΑΟΚ να εκποιούν τα προϊόντα και το ζωικό κεφάλαιο!!!!

 • 30 Αυγούστου 2018, 09:57 | Σοφία

  Στο άρθρο 12 η διαχείριση των ανεπιτήρητων ζώων από αρμοδιότητα των Δήμων γίνεται αρμοδιότητα των Περιφερειών και συγκεκριμένα των ΔΑΟΚ των ΠΕ, με τη συνδρομή των Δήμων μετά από διαβούλευση.
  Αυτό θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα καθώς οι ΔΑΟΚ δεν διαθέτουν ούτε το προσωπικό ούτε τους πόρους για να ανταποκριθούν, ενώ η συνεργασία με τους Δήμους δεν είναι δεδομένη και εξαρτάται από τον ανθρώπινο παράγοντα.
  Προτείνω να παραμείνει στους Δήμους η διαχείριση των ανεπιτήρητων οι οποίοι έχουν τις κατάλληλες υποδομές και τους πόρους.

 • 27 Αυγούστου 2018, 08:48 | Μαρία

  Να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν αστικοί δήμοι με «ξεχασμένα» μαντριά μέσα (που σαφώς δεν διαθέτουν γραφεία αγροτικής ανάπτυξης και το αντίστοιχο προσωπικό ή μέσα για να συνδράμουν στη διαχείριση των ανεπιτήρητων ζώων)σε οικοπεδικές ζώνες ή αναδασωτέες περιαστικές εκτάσεις που δεν επιτρέπεται η ύπαρξη τέτοιων εγκαταστάσεων. Συνεπώς η συνδρομή των δήμων πρέπει να περιοριστεί στους αγροτικούς δήμους και όχι στους αστικούς.

 • 23 Αυγούστου 2018, 12:59 | Yannis

  ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΙΑΝ ΕΠΙΕΙΚΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΠΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΟΡΟΕΠΙΔΡΟΜΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΠΙΛΥΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ. ΟΤΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝΑΛΛΑΞΕΙ ΑΡΔΗΝ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΘΕΩΡΩ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΟ ΘΕΩΡΩ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

 • 23 Αυγούστου 2018, 08:26 | Kallvetfl

  Μια ακόμα τρύπα στο νερό
  Η εμπειρία δείχνει ότι όπου υπάρχει η έννοια της συνδρομής μιας υπηρεσίας και ειδικά των Δήμων σε τέτοια θέματα που αφορούν διαχείριση ζώων, είναι ‘που σε είδα πού σε ξέρω’. Παντελής αδιαφορία , μεταβίβαση ευθυνών (κοινώς πετάω το μπαλάκι) , ελάχιστη εως μηδενική συνδρομή.
  Οι ΔΑΟΚ δεν διαθέτουν ούτε τους χώρους , ούτε τα μέσα , ούτε φυσικά το προσωπικό που απαιτείται για την διαχείριση τέτοιων καταστάσεων.
  Προβλέπω ένα μπάχαλο
  Αλλος ένας νόμος γραμμένος στο πόδι από άσχετους με την πραγματικότητα

 • 22 Αυγούστου 2018, 11:11 | Μάρκος Νικητάκης

  1. Δραστικός περιορισμός εκτροφής μεγάλου αριθμού παραγωγικών ζώων (ιδίως βοοειδών) σε τουριστικές περιοχές
  2. Σύνδεση των επιδοτήσεων με την παραβατικότητα των κτηνοτρόφων Είναι αδιανόητο κτηνοτρόφος με δεκάδες παραβάσεις, μηνύσεις και καταδίκες από τα δικαστήρια να επιδοτείται.
  3. Επαναφορά του μέτρου της εκτόπισης του κατά συρροή παραβάτη κτηνοτρόφου
  4. Δυνατότητα αναισθητοποίησης των ζώων Τα βοοειδή είναι αδύνατον να περισυλλεγούν σε ανοιχτό χώρο εκτός αν παγιδευτούν σε μικρό χώρο με ισχυρή περίφραξη. Πόσο εφικτό (και πόσο νόμιμο) είναι αυτό; Ζώα πολλές φορές εμφανίζονται μέσα σε οικισμούς. Μια απόπειρα περισυλλογής ενέχει μεγάλους κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων.
  5. Τα ζώα χωρίς ενώτια (ιδιαιτέρως τα μεγαλύτερα σε ηλικία) να θεωρούνται αγνώστου ιδιοκτήτη και να περισυλλέγονται.
  6. Να αλλάξει ο ορισμός του ανεπιτήρητου είτε σε συσχετισμό με το αν φέρει ή όχι ενώτια είτε σε σχέση με το αν βρίσκεται αποδεδειγμένα σε ξένη περιουσία.

 • 22 Αυγούστου 2018, 10:19 | Ελένη

  Στο άρθρο 12 η διαχείριση των ανεπιτήρητων ζώων περνάει στις ΔΑΟΚ των ΠΕ με τη
  συνδρομή των Δήμων μετά από διαβούλευση.
  Αυτό όμως απαιτεί την ύπαρξη υπηρεσίας επανδρώμένης με προσωπικό (συνεργεία για την μεταφορά ,συλλογή,φύλαξη ,διοκητικούς ,κτηνιάτρους,γεωπόνους, κά) καθώς και υποδομών(αυτοκίνητα για την συλλογή των ζώων και τη μεταφορά των υπαλλήλων καθώς και πόρων για την εφαρμογή του νόμου).
  Οι ΔΑΟΚ των ΠΕ σήμερα είναι υποστελεχομένες,και λειτουργούν με μεγάλη δυσκολία και χάρη στο φιλότιμο και την υπερπροσπάθεια των ήδη υπαρχόντων υπαλλήλων για να καλύψουν τα αντικείμενα που έχουν σε αντίθεση με τους Δήμους οι οποίοι αρνήθηκαν προκλητικά να εφαρμόσουν τον ήδη υπάρχοντα νόμο ενώ διαθέτουν προσωπικό,υποδομές,και άμεση σχέση με το πρόβλημα των ανεπιτήρητων.
  Η εμπειρία μας δείχνει ότι η διαχείριση των ανεπιτήρητων πρέπει να παραμείνει στους Δήμους και οι δήμοι θα πρέπει να υποχρεωθούν να εφαρμόσουν το νόμο τον οποίο εδώ και 6 χρόνια αρνήθηκαν να εφαρμόσουν.

 • 21 Αυγούστου 2018, 08:50 | Peggy

  Στο άρθρο 12, παράγραφος 3, αναφέρεται ότι «Για τον παραπάνω σκοπό, οι Περιφέρειες ιδρύουν και λειτουργούν, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, μία η περισσότερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, επιτρεπομένης της συνεργασίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο ή από ιδιώτες χώρους.Για τις ανωτέρω κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν απαιτείται έκδοση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας».
  Θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχει σημείο συλλογής και διατήρησης, άγνωστου αριθμού ζώων, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για το χώρο αυτό, που αφορούν στον αριθμό των ζώων, στις αποστάσεις από κατοικίες και άλλους χώρους κοινωνικού ή υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην συλλογή και διαχείριση των απορριμάτων αυτών. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί.

 • 20 Αυγούστου 2018, 13:31 | Κωστας

  Σχετικα με τα καρτελακια σημανσης που φεροθν τα ζωα κυριως τα βοοειδη στα αυτια τους.
  Το πανω μερος της καρτελας φερει τον αριθμο μητρωου του ζωου και ειναι με πολυ μικρα γραμματα και ειναι αδυνατο να διαβαστει εαν δεν πλησιασεις το βοοειδες στο μισο μετρο πραγμα αδυματο.
  Το κατω μερος της καρτελας φερει τον αυξοντα αριθμο του ζωου και μπορει να διαβαστει απο τα 5 μετρα αποσταση.
  Παρακαλω να το αλλαξετε αυτο και στο κατω σημειο της καρτελας να ειναι με μεγαλα γραμματα ο αριθμος μητρωου της εκμεταλλευσης.
  Ετσι θα μπορουμε να δουμε σε ποιον ανηκει το βοοειδες και να ειδοπποιουμε τον ιδιοκτητη.

 • 20 Αυγούστου 2018, 11:32 | emmanouil

  Δεν μπορεί να μπαίνει πρόστιμο 300 εύρω για την παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξόδου του σκύλου και 60 ευρώ εάν πιαστεί ανεπιτήρητο αιγοπρόβατο.
  Πρέπει επίσης να προβλεφθεί όρος στην άδεια λειτουργίας ότι δεν επιτρέπεται η βόσκηση σε γεωργικές εκτάσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη διαφορετικά να προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις.

 • 20 Αυγούστου 2018, 09:53 | emmanouil

  – Πως θα διαπιστώνεται το ανεπιτήρητο εάν είναι εκτός του βοσκότοπου του, εάν ο βοσκότοπος δεν προσδιορίζεται στην άδειας λειτουργίας;;; \
  – Πως θα επιβάλλονται οι κυρώσεις για τα ανεπιτήρητα στην περίπτωση που δεν περισυλλεγούν;;;
  – Θα πρέπει ο βοσκότοπος (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκτατικής κτηνοτροφίας) να προσδιορίζεται με συντεταγμένες (πιθανόν και μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ) και να περιλαμβάνεται στην άδεια λειτουργίας αφού είναι βασικό στοιχείο της εκμετάλλευσης.
  – Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά που κατατίθενται για την έκδοση της άδειας λειτουργίας να υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα (συμβόλαια, Ε9, δήλωση ΟΠΕΚΕΠΕ) για το βοσκότοπο που χρησιμοποιεί.
  – θα πρέπει να μπουν αυστηροί όροι στην άδεια λειτουργίας ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της ανεξέλεγτης βόσκησης (με επιτήρηση ή μη) ακόμα και εντός γεωργικών εκτάσεων.
  – θα πρέπει ο έλεγχος της ανεξέλεγκτης – ανεπιτήρητης βόσκησης να ανατεθεί στην αγροφυλακή – δασαρχείο που έχουν την απαραίτητη υποδομή και οπλοφορούν δεδομένου των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει αυτή η διαδικασία.
  – Η κατάσταση στην ύπαιθρο της Κρήτης είναι δραματική τα αιγοπρόβατα βόσκουν εντός των ελαιόνων και κανείς δεν κάνει τίποτα!!!!!!!!!

 • 19 Αυγούστου 2018, 19:36 | Νικος

  Για τους ιππους ιππασιας-αναψυχης τι προβλεπεται? Θα πρεπει να φερουν και αυτα σημανση στα αυτια τους? Ειναι πολυ αντιασθητικο και ακαλαισθητο να υπαρχουν στα αυτια των ζωων.