Άρθρο 01 – Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. Κτηνοτροφική εγκατάσταση είναι το σύνολο των οριοθετημένων και περιφραγμένων εγκαταστάσεων, κτηρίων, γηπέδων και αποθηκών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα συστήματα αποχέτευσης, επεξεργασίας αποβλήτων και βιολογικού καθαρισμού, εγκαταστάσεων μεταφοράς και παροχής ύδατος, που εξυπηρετούν το σκοπό και τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης συγκεκριμένου είδους ζώου και συγκεκριμένης δυναμικότητας.
2. Άδεια ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι η άδεια που αφορά στις υποδομές κάθε κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, με την οποία επιτρέπεται η λειτουργία τους. Η εν λόγω άδεια χορηγείται αποκλειστικά σε όλες τις εγκαταστάσεις όπου εκτρέφονται βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοιροειδή, ιπποειδή, πτηνά (όρνιθες, ινδόρνιθες, νήσσες, χήνες, ορτύκια, πέρδικες, μελεαγρίδες, στρουθοκάμηλοι, φασιανοί), κόνικλοι, σαλιγκάρια, αγριόχοιροι και γουνοφόρα ζώα.
3. Άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι η άδεια που χορηγείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την εκτροφή των ζώων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες συνθήκες ευζωίας, υγιεινής και ασφάλειας του ζωικού κεφαλαίου
4. Πρόχειρα καταλύματα ζώων είναι οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα. Είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως πέτρες ή τσιμεντόλιθους ή ξυλεία ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών που μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Μεμονωμένα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες αυτών των κατασκευών, δεν συνιστούν φέροντα δομικό σκελετό και είναι αποδεκτά. Η χρήση συνδετικών υλικών (π.χ. λάσπη) ή επιχρισμάτων (π.χ. ασβέστωμα) είναι αποδεκτή.
5. Παραδοσιακού τύπου κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: είναι τα τεχνητά ή φυσικά διαμορφωμένα καταλύματα που είναι εναρμονισμένα στο τοπίο και στην παραδοσιακή χωρική οργάνωση των αγροκτηνοτροφικών κοινοτήτων και αφορούν δυναμικότητα μικρότερη των ορίων της κατηγορίας Β του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 όπως ισχύει.
6. Προεγκεκριμένου τύπου σταβλικές εγκαταστάσεις είναι
α) Οι Ελαφρού τύπου και αποσυναρμολογούμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μοναδιαίας ή πολλαπλής εφαρμογής της ίδιας βασικής κατασκευαστικής μονάδας.
β) Οι Θερμοκηπιακού τύπου κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στέγαστρα με σκελετό θερμοκηπίου και τα κινητά στέγαστρα
γ) Οι Πρότυπες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με δομικές εργασίες μικρής κλίμακας και σύμφωνα με προεγκεκριμένες μελέτες του ΥΠΑΑΤ
7. Αδειοδοτούσα Αρχή (AA) είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας βρίσκεται εγκαταστημένη ή πρόκειται να εγκατασταθεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση. Αν η κτηνοτροφική εγκατάσταση εκτείνεται εντός των ορίων αρμοδιότητας δύο ή περισσοτέρων Περιφερειακών Ενοτήτων, αρμόδια είναι η υπηρεσία, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
8. Ισοδύναμη ζωική μονάδα είναι η μονάδα με βάση την οποία υπολογίζεται η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σε ζωικό κεφάλαιο, που επιτυγχάνει τους ίδιους στόχους για διαφορετική κατηγορία ζώων και χρησιμοποιείται για την κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες, με βάση την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α`209), καθώς και για τον καθορισμό των αποστάσεων, με βάση το Παράρτημα 1 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου
9. Φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης , σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, και το οποίο είναι υπόχρεο και υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη νόμιμη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
10. Επέκταση και εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης και λειτουργίας της κτηνοτροφικής εκμετάλευσης είναι κάθε επαύξηση, αλλαγή ή συμπλήρωση του αριθμού των ισοδυνάμων ζώων, μετά την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας, ή η προσθήκη κτηριακών ή λοιπών εγκαταστάσεων, ή η μεταβολή του μηχανολογικού εξοπλισμού, ή η αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας, περιλαμβανομένης και της προσθήκης νέων ειδών εκτρεφόμενων ζώων , που πραγματοποιείται είτε μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση είτε σε όμορό του.
11. Λειτουργικός χώρος της κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι το τμήμα του οικοπέδου που ορίζεται από το περίγραμμα που περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις αυτής, όπως χώροι στέγασης ζώων, αποθήκες, εγκαταστάσεις χειρισμού αποβλήτων.

 • Να δοθεί ορισμός της συστεγαζόμενης κτηνοτροφικής εγκατάστασης

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 14:01 | Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

  Στους ορισμούς καλό είναι να προστεθούν οι:

  12. Μοναδες διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων είναι όσες έχουν αδειοδοτηθεί από τις οικείες υπηρεσίες του Υ.Α.Α. βάσει του κανονισμού ΕΚ 1069/2009, ήτοι:
  ΤΟΜΕΑΣ I – ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
  ΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟÏΟΝΤΩΝ
  ΤΟΜΕΑΣ II-ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
  ΤΟΜΕΑΣ IV – ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
  ΤΟΜΕΑΣ VI – ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ


  ΤΟΜΕΑΣ XIII – ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 14:34 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Στην παρ. 2 του άρθρου 1 δεν υπάρχει πρόβλεψη για εκτροφή ωδικών πτηνών, παραδείσιων πτηνών, περιστεριών και ελαφιών.

  Στην παρ. 4 του άρθρου 1, τα μεμονωμένα δομικά υλικά που αναφέρονται στον ορισμό των πρόχειρων καταλυμάτων θα πρέπει να αποτυπώνονται συγκεκριμένα.
  Όσο περισσότερο ασαφείς είναι οι ορισμοί που σχετίζονται με νομοθεσίες άλλων υπηρεσιών (π.χ. πολεοδομικών, περιβαλλοντικών,δασικών), η εμπειρία των Επιτροπών Σταυλισμού δείχνει ότι θα συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα κατηγοριοποίησης των καταλυμάτων.

  Στην παρ. 9 του άρθρου 1 ως φορέας είναι το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί μόνο η άδεια ίδρυσης. Θα πρέπει να αντικατασταθεί και να γραφτεί ῾»…έχει εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας»

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 13:33 | Γεώργιος Σκόκας

  Στην παράγραφο 3 εκτός από τις συνθήκες ευζωίας, υγιεινής και ασφάλειας του ζωικού κεφαλαίου θα πρέπει να προστεθεί και η ασφάλεια και υγεία του προσωπικού που εργάζεται στον χώρο.
  Η πρόβλεψη για αδειοδότηση πρόχειρων καταλυμάτων μόνο σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση εάν θέλουμε κάποια στιγμή να εκσυχρονιστεί η ζωική παραγωγή και ίσως θα πρέπει να μπει και χρονικό όριο στην διάρκεια ισχύος των αδειών των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Ωστόσο αυτό θα πρέπει να ισχύει μόνο για τις κύριες εγκαταστάσεις και για δευτερεύουσες (θερινής διαβίωσης) να διατηρηθεί και να μπορούν να εκδίδονται και νέες άδειες αφού σε πολλές περιπτώσεις μετακινούμενων εκμεταλλεύσεων χρησιμοποιούνται τέτοια που πολλές φορές δεν είναι τίποτα περισσότερο από απλά υπόστεγα και περίφραξη. Όσον αφορά την πολεοδομική αδειοδότησή τους αυτό το έχει λύσει η πολεοδομική νομοθεσία που απαιτεί άδεια για οποιαδήποτε κατασκευή περικλείει όγκο και προφανώς αφορά το σύνολο των κατασκευών (πρόχειρων και μη) ανεξάρτητα των υλικών κατασκευής, και για αυτό θα πρέπει να είναι απαίτηση η ύπαρξη οικοδομικής άδειας ή ένταξης στους νόμους 4178/13 ή 4495/17 και για αυτές τις κατασκευές.
  Η ελαφρού τύπου κατασκευές και η υποκατηγορία των παραδοσιακών που είναι φυσικά διαμορφωμένα (προφανώς εννοείται σε φυσικούς γεωλογικούς σχηματισμούς) είναι πλεονασμός αφού αφορούν επίσης πρόχειρα καταλύματα και δεν υπάρχει λόγος διαχωρισμού τους.
  Επιπλέον και οι τεχνητού τύπου παραδοσιακές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δεν υπάρχει λόγος να διαχωρίζονται αφού μπορούν να κατατάσσονται σε κάποιες από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες (πρόχειρα καταλύματα ή εγκαταστάσεις που απαιτούν οικοδομική άδεια) ανάλογα τον τρόπο κατασκευής τους και η δυναμικότητά τους μπορεί να προκύπτει με βάση το μέγεθός τους και να μην περιορίζονται σε μικρότερη της κατηγορίας Β. Η μόνη διαφορά σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αφορά σε κατασκευές που προϋπήρχαν του 1950 οπότε δεν απαιτούταν οικοδομική άδεια και όπως είναι φυσικό δεν έχουν, και αυτό όμως στην περίπτωση που δεν έχουν γίνει μεταγενέστερες μεταβολές και προσθήκες.
  Στην παράγραφο 8 γίνεται αναφορά στην ισοδύναμη ζωική μονάδα και τη δυναμικότητα με τη νομοθεσία να απαιτεί επίσης επικαιροποίηση αφού: α) Για τα μεν ζωικά ισοδύναμα αυτά ορίζονται με βάση το είδος των ζώων τη στιγμή που υπάρχει σημαντική παραλλακτικότητα μέσα στο κάθε είδος και ίσως θα ήταν ορθότερο να λαμβάνεται το ζων βάρος, κάτι που είναι εύκολο να βρεθεί όταν είναι γνωστή η φυλή των εκτρεφόμενων ζώων και για τη γενική περίπτωση που δεν υπάρχουν ζωοτεχνικά δεδομένα για το ζωικό κεφάλαιο να οριστεί μία τιμή στα πρότυπα των ισχύοντων με τον αριθμό των ζώων. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί επιπλεόν είτε και η μεταβολή των κατηγοριών περιβαλλοντικής αδειδότησης (που επίσης αφορά αριθμό ζώων) ή η αναγωγή των δεδομένων την κάθε εκμετάλλευσης μέσα από τη μελέτη που προβλέπεται για την αδειοδότηση. Άλλωστε, και η κατανάλωση τροφής και παραγωγή αποβλήτων είναι συνδεδεμένα με το βάρος και όχι με τον αριθμό των ζώων.
  β) Για δε τη δυναμικότητα γίνεται κατά βούληση χρήση της ΥΑ 11308/2010 (ΦΕΚ 1064 Β), αφού όταν δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις της αγνοείται ακόμη και αυτή, μία απόφαση που εκδόθηκε για τα τότε σχέδια βελτίωσης και απουσία άλλων προτύπων επικαλέιτε όταν «βολεύει». Και σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να υπάρξει νομοθεσία για ελάχιστο εμβαδό, επίσης στη βάση του ζώντος βάρους (αιτιολόγηση όπως παραπάνω), αλλά και ελαχίστου όγκου στις περιπτώσεις που το ύψος της κατασκευής είναι πολύ μικρό ώστε να επιτυγχάνονται ικανοποιητικός αερισμός και φωτισμός. Το ελάχιστο εμβαδό φυσικά θα πρέπει να είναι το ωφέλιμο, δηλαδή των εσωτερικών χώρων αφαιρώντας αυτό που καλύπτουν εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, διάδρομοι και άλλες κατασκευές εντός του στάβλου. Επιπλέον στο εμβαδό που χρειάζεται ανά ζώο θα πρέπει να προστίθεται τουλάχιστον και αυτό που καλύπτουν οι ταΐστρες. Οι απαιτήεις σε χώρους φυσικά, είναι μεγαλύτερες για εκμεταλλεύσεις εντατικής εκτροφής σε σχέση μα αντίστοιχες ημιεντατικής ή εκτατικής.
  Τέλος, στην παράγραφο 9 γίνεται αναφορά στον φορέα της εγκατάστασης χωρίς όμως να υπάρχει εξειδίκευση στο σχέδιο για περιπτώσεις συστέγασης, περίπτωση που ξεπερνιέται εύκολα με έκδοση άδειας σε περισσότερα του ενός πρόσωπα για την εγκατάσταση, αλλά και για περιπτώσεις χωριστών εκμεταλλεύσεων που στεγάζονται σε γειτονικά κτίσματα εντός του ιδίου γεωτεμαχίου και για τις οποίες συνήθης πρακτική είναι η έκδοση χωριστών αδειών ώστε να αποφεύγεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση, η και για περιπτώσεις εκμεταλλεύσεων σε γειτονικά γεωτεμάχια (που πολλές φορές ανοίκον στον ίδιο φορεά ή σε πρόσωπα της ίδιας οικογένειας και ουσιαστικά συνδιαχειρίζονται) που σαν μονάδες μπορεί να καλύπτουν τις απαιτήσεις για αποστάσεις από σημεία ενδιαφέροντος του Ν.4056 κάθε μία χωριστά, σαν σύνολο όμως όχι, ενώ και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αλλάζει η κατάταξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 13:31 | Γεώργιος Σκόκας

  Στην παράγραφο 3 εκτός από τις συνθήκες ευζωίας, υγιεινής και ασφάλειας του ζωικού κεφαλαίου θα πρέπει να προστεθεί και η ασφάλεια και υγεία του προσωπικού που εργάζεται στον χώρο.
  Η πρόβλεψη για αδειοδότηση πρόχειρων καταλυμάτων μόνο σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση εάν θέλουμε κάποια στιγμή να εκσυχρονιστεί η ζωική παραγωγή και ίσως θα πρέπει να μπει και χρονικό όριο στην διάρκεια ισχύος των αδειών των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Ωστόσο αυτό θα πρέπει να ισχύει μόνο για τις κύριες εγκαταστάσεις και για δευτερεύουσες (θερινής διαβίωσης) να διατηρηθεί και να μπορούν να εκδίδονται και νέες άδειες αφού σε πολλές περιπτώσεις μετακινούμενων εκμεταλλεύσεων χρησιμοποιούνται τέτοια που πολλές φορές δεν είναι τίποτα περισσότερο από απλά υπόστεγα και περίφραξη. Όσον αφορά την πολεοδομική αδειοδότησή τους αυτό το έχει λύσει η πολεοδομική νομοθεσία που απαιτεί άδεια για οποιαδήποτε κατασκευή περικλείει όγκο και προφανώς αφορά το σύνολο των κατασκευών (πρόχειρων και μη) ανεξάρτητα των υλικών κατασκευής, και για αυτό θα πρέπει να είναι απαίτηση η ύπαρξη οικοδομικής άδειας ή ένταξης στους νόμους 4178/13 ή 4495/17 και για αυτές τις κατασκευές.
  Η ελαφρού τύπου κατασκευές και η υποκατηγορία των παραδοσιακών που είναι φυσικά διαμορφωμένα (προφανώς εννοείται σε φυσικούς γεωλογικούς σχηματισμούς) είναι πλεονασμός αφού αφορούν επίσης πρόχειρα καταλύματα και δεν υπάρχει λόγος διαχωρισμού τους.
  Επιπλέον και οι τεχνητού τύπου παραδοσιακές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δεν υπάρχει λόγος να διαχωρίζονται αφού μπορούν να κατατάσσονται σε κάποιες από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες (πρόχειρα καταλύματα ή εγκαταστάσεις που απαιτούν οικοδομική άδεια) ανάλογα τον τρόπο κατασκευής τους και η δυναμικότητά τους μπορεί να προκύπτει με βάση το μέγεθός τους και να μην περιορίζονται σε μικρότερη της κατηγορίας Β. Η μόνη διαφορά σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αφορά σε κατασκευές που προϋπήρχαν του 1950 οπότε δεν απαιτούταν οικοδομική άδεια και όπως είναι φυσικό δεν έχουν, και αυτό όμως στην περίπτωση που δεν έχουν γίνει μεταγενέστερες μεταβολές και προσθήκες.
  Στην παράγραφο 8 γίνεται αναφορά στην ισοδύναμη ζωική μονάδα και τη δυναμικότητα με τη νομοθεσία να απαιτεί επίσης επικαιροποίηση αφού: α) Για τα μεν ζωικά ισοδύναμα αυτά ορίζονται με βάση το είδος των ζώων τη στιγμή που υπάρχει σημαντική παραλλακτικότητα μέσα στο κάθε είδος και ίσως θα ήταν ορθότερο να λαμβάνεται το ζων βάρος, κάτι που είναι εύκολο να βρεθεί όταν είναι γνωστή η φυλή των εκτρεφόμενων ζώων και για τη γενική περίπτωση που δεν υπάρχουν ζωοτεχνικά δεδομένα για το ζωικό κεφάλαιο να οριστεί μία τιμή στα πρότυπα των ισχύοντων με τον αριθμό των ζώων. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί επιπλεόν είτε και η μεταβολή των κατηγοριών περιβαλλοντικής αδειδότησης (που επίσης αφορά αριθμό ζώων) ή η αναγωγή των δεδομένων την κάθε εκμετάλλευσης μέσα από τη μελέτη που προβλέπεται για την αδειοδότηση. Άλλωστε, και η κατανάλωση τροφής και παραγωγή αποβλήτων είναι συνδεδεμένα με το βάρος και όχι με τον αριθμό των ζώων.
  β) Για δε τη δυναμικότητα γίνεται κατά βούληση χρήση της ΥΑ 11308/2010 (ΦΕΚ 1064 Β), αφού όταν δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις της αγνοείται ακόμη και αυτή, μία απόφαση που εκδόθηκε για τα τότε σχέδια βελτίωσης και απουσία άλλων προτύπων επικαλέιτε όταν «βολεύει». Και σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να υπάρξει νομοθεσία για ελάχιστο εμβαδό, επίσης στη βάση του ζώντος βάρους (αιτιολόγηση όπως παραπάνω), αλλά και ελαχίστου όγκου στις περιπτώσεις που το ύψος της κατασκευής είναι πολύ μικρό ώστε να επιτυγχάνονται ικανοποιητικός αερισμός και φωτισμός. Το ελάχιστο εμβαδό φυσικά θα πρέπει να είναι το ωφέλιμο, δηλαδή των εσωτερικών χώρων αφαιρώντας αυτό που καλύπτουν εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, διάδρομοι και άλλες κατασκευές εντός του στάβλου. Επιπλέον στο εμβαδό που χρειάζεται ανά ζώο θα πρέπει να προστίθεται τουλάχιστον και αυτό που καλύπτουν οι ταΐστρες. Οι απαιτήεις σε χώρους φυσικά, είναι μεγαλύτερες για εκμεταλλεύσεις εντατικής εκτροφής σε σχέση μα αντίστοιχες ημιεντατικής ή εκτατικής.
  Τέλος, στην παράγραφο 9 γίνεται αναφορά στον φορέα της εγκατάστασης χωρίς όμως να υπάρχει εξειδίκευση στο σχέδιο για περιπτώσεις συστέγασης, περίπτωση που ξεπερνιέται εύκολα με έκδοση άδειας σε περισσότερα του ενός πρόσωπα για την εγκατάσταση, αλλά και για περιπτώσεις χωριστών εκμεταλλεύσεων που στεγάζονται σε γειτονικά κτίσματα εντός του ιδίου γεωτεμαχίου και για τις οποίες συνήθης πρακτική είναι η έκδοση χωριστών αδειών ώστε να αποφεύγεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση, η και για περιπτώσεις εκμεταλλεύσεων σε γειτονικά γεωτεμάχια (που πολλές φορές ανοίκον στον ίδιο φορεά ή σε πρόσωπα της ίδιας οικογένειας και ουσιαστικά συνδιαχειρίζονται) που σαν μονάδες μπορεί να καλύπτουν τις απαιτήσεις για αποστάσεις από σημεία ενδιαφέροντος του Ν.4056 κάθε μία χωριστά, σαν σύνολο όμως όχι, ενώ και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αλλάζει η κατηγορία περιββαλοντικής αδειοδότησης.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 11:08 | ΓΚΑΡΑΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Παρ. 7
  Πρέπει να καθορίζεται πως θα συγκροτείται η ΑΑ. Όπως αναφέρεται και στην παρ. 6 του άρθρου 05 που αναφέρει » Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της AA, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΑΑ, επιτρέπεται ….. » πρέπει να καθοριστεί ποιος εισηγείται και ποιος εγκρίνει. (Θα χρειαστεί εγκύκλιος με την ψήφιση του Νόμου).
  Παρ. 8
  Δεν υπάρχουν παραρτήματα στο άρθρο 16. Υπάρχει κάποια σύγχυση με τα άρθρα. Αναφέρονται τα παραρτήματα στο άρθρο 15 και αλλού στο Άρθρο 19 που δεν υπάρχει.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 11:57 | ΕΝΩΣΗ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Στη περίπτωση 11 του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να υπάρχει ρητή εξαίρεση των χώρων γραφείων από τον λειτουργικό χώρο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 10:07 | ΕΝΩΣΗ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Στην περίπτωση 10 του παρόντος άρθρου, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει σαφής διαχωρισμός μεταξύ επέκτασης και εκσυγχρονισμού εγκατάστασης και λειτουργίας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

  Ειδικά σε ό,τι αφορά την επέκταση, αυτή θα πρέπει να αφορά κάθε επαύξηση, αλλαγή ή συμπλήρωση του αριθμού των ισοδυνάμων ζώων, μετά την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας, ή η προσθήκη κτηριακών ή λοιπών εγκαταστάσεων εκτός λειτουργικού χώρου, ή η μεταβολή του μηχανολογικού εξοπλισμού, ή η αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας, περιλαμβανομένης και της προσθήκης νέων ειδών εκτρεφόμενων ζώων , που πραγματοποιείται είτε μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση είτε σε όμορό του, από τον ίδιο φορέα.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 10:11 | ΕΝΩΣΗ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Στην περίπτωση 1 του παρόντος άρθρου, προτείνουμε την παρακάτω, νέα διατύπωση:

  1. Κτηνοτροφική εγκατάσταση είναι το σύνολο των οριοθετημένων και περιφραγμένων εγκαταστάσεων, κτηρίων, γηπέδων και αποθηκών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα συστήματα αποχέτευσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης κτηνοτροφικών αποβλήτων και βιολογικού καθαρισμού, εγκαταστάσεων μεταφοράς, αποθήκευσης και παροχής ύδατος, καθώς και αποτεφρωτήρων νεκρών ζώων, που εξυπηρετούν το σκοπό και τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης συγκεκριμένου είδους ζώου και συγκεκριμένης δυναμικότητας.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 10:35 | ΕΝΩΣΗ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου διαπιστώνεται ότι ο κλάδος της κτηνοτροφίας αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς ανασυγκρότησης της αγροτικής οικονομίας καθώς παράγει ποιοτικά προϊόντα, υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. φέτα, γιαούρτι κλπ).
  Το έλλειμμα του εμπορικού γεωργικού ισοζυγίου κάθε χρόνο προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ με το μεγαλύτερο ποσοστό (80%) να προέρχεται από το ισοζύγιο των κτηνοτροφικών προϊόντων.
  Η χαμηλή συμμετοχή της κτηνοτροφίας στους οικονομικούς δείκτες της χώρας επιβάλει τη στήριξη και προώθηση της ως μια από τις βασικές στρατηγικές επιλογές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έτσι ώστε ο κλάδος να ξεπεράσει τις δομικές του αδυναμίες και να συμβάλει ουσιαστικά στη μεγέθυνση του αγροτικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ).
  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το Σχέδιο νόμου αντιμετωπίζεται σειρά προβλημάτων που πηγάζουν από τις διοικητικές αδυναμίες εφαρμογής του ν. 4056/2012 και δημιουργούν ασφυκτικές καταστάσεις και κοινωνικά προβλήματα στους κτηνοτρόφους και τις τοπικές κοινωνίες.
  Συγκεκριμένα, ρυθμίζονται θέματα αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κυρίως από το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την εγκατάσταση τους εντός δασών, δασικών και δημοσίων εκτάσεων, περιοχές με αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
  Επισημαίνεται ότι το 80% περίπου των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς τη σχετική άδεια εγκατάστασης.
  Το ισχύον γραφειοκρατικό σύστημα στην αδειοδότηση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης εμπλέκει πολλές συναρμόδιες υπηρεσίες και μια δυσκίνητη επιτροπή σταβλισμού, έχει ως αποτέλεσμα χρονοβόρες διαδικασίες, μεγάλο κόστος και αβέβαιο αποτέλεσμα , γιαόποιον θέλει να επενδύσει στην κτηνοτροφία.
  Το προτεινόμενο νομοσχέδιο σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση προβλέπει την απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης των νέων αδειοδοτήσεων, με όλες τις διαδικασίες να ολοκληρώνονται σε μία στάση, τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση του νομικού πλαισίου λειτουργίας των σταβλικών εγκαταστάσεων ώστε να πληρούν τους προβλεπόμενους υγειονομικούς όρους και τις συνθήκες υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.
  Η άποψη μας είναι ότι το νομοσχέδιο αποτελεί μια σοβαρή και μελετημένη πρόταση προς την σωστή κατεύθυνση της επίλυσης χρόνιων προβλημάτων του κλάδου μας. Οι στόχοι του νομοσχεδίου που περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση αποτελούν και δικούς μας στόχους εδώ και δεκαετίες. Προκειμένου να συμβάλλουμε με τις παρατηρήσεις μας στην διαβούλευση σχετικά με το υπό εξέταση νομοσχέδιο, παραθέτουμε στα αντίστοιχα άρθρα τα σχόλια μας για την υλοποίηση των στόχων που θέτει το ΥΑΑΤ.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 09:36 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Προτείνουμε εντός των περιοχών που έχουν εγκριθεί είτε ΣΧΟΑΑΠ είτε ΓΠΣ και σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί υψηλής παραγωγικότητας να συμπεριληφθούν στους όρους και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης κατασκευή κτηνοτροφικών μονάδων δυναμικότητας κάτω της κατ. Β που θα στεγάζονται σε κατασκευές ελαφρού τύπου οι οποίες εύκολα αποσυναρμολογούνται και μεταφέρονται.
  Επιπλέον, προτείνουμε μετά το 2020 οι τακτικοί ετήσιοι έλεγχοι των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και οι έκτακτοι έλεγχοι κατόπιν καταγγελιών να πραγματοποιούνται από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ βάσει δείγματος ελέγχου που θα εξάγεται από το ΥΠΑΑΤ .

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 07:55 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Εφόσον τα πρόχειρα καταλύματα αναγνωρίζονται ως κατηγορία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, δεν θα ήταν σωστό να προβλέπεται η αδειοδότηση μόνο των «υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου» κατασκευών, αλλά να αφορά και μελλοντικές κατασκευές με τον όρο ότι έχουν λάβει σχετική έγκριση για την κατασκευή τους από τις Υπηρεσίες Δόμησης (έχει γίνει μια προσπάθεια μέσω διευκρινήσεων του Οικοδομικού Κανονισμού να δοθεί κάποια λύση στην κατασκευή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων).
  Άλλωστε και με τον ν.4056/2012 τα πρόχειρα καταλύματα θα έπρεπε να είναι «υφιστάμενα», όμως ελλείψει εργαλείων για τον προσδιορισμό του χρόνου κατασκευής τους, τελικά εξετάζονταν μόνο ο τρόπος κατασκευής.
  Επίσης, έχουν καταγραφεί μαρτυρίες συμβούλων αλλά και κτηνοτρόφων, σύμφωνα με τις οποίες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτήθηκαν ως «πρόχειρο κατάλυμα», και στη συνέχεια για τις ίδιες εγκαταστάσεις υποβλήθηκε δήλωση υπαγωγής στο ν. 4178/2013 επειδή ο φορέας επιθυμούσε να ηλεκτροδοτήσει την εγκατάστασή του και από τη ΔΕΗ απαιτούνταν άδεια δόμησης ή «δήλωση αυθαίρετου». Μια πιθανή λύση θα ήταν τα αιτήματα για «πρόχειρα καταλύματα» να συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση του τεχνικού συμβούλου θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομία, ότι πρόκειται για κατασκευές για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης κατά τις διατάξεις του Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012).
  Επομένως είναι σημαντικό ο ορισμός που δίνεται για τα πρόχειρα καταλύματα και η μη απαίτηση για άδεια δόμησης να είναι σε συμφωνία με τον Οικοδομικό Κανονισμό. Άλλωστε τα θέματα δόμησης ρυθμίζονται από τον Οικοδομικό Κανονισμό και οι προσπάθειες του ΥΠΑΑΤ (είτε με νόμο είτε με εγκυκλίους ή άλλα έγγραφα) δεν είναι σε θέση να δώσουν πραγματική λύση στο θέμα (είναι πολύ πιθανό αργά ή γρήγορα τέτοιες κατασκευές να χαρακτηριστούν ως αυθαίρετες).

 • 16 Σεπτεμβρίου 2018, 21:04 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Παρ 2 Η άδεια ίδρυσης αφορά στις υποδομές και επιτρέπει την κατασκευή τους.
  Στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μπορεί να εκτρέφονται, εκτός από τα είδη που αναφέρονται στο προσχέδιο του νόμου, ελαφοειδή και άλλα θηράματα, σαλιγκάρια, νεοσσοί χωρικής εκτροφής, αμνοερίφια για μικρό χρονικό διάστημα (έμποροι αγοράζουν και εκτρέφουν ζώα για σύντομο χρονικό διάστημα 1 έως 2 μηνών) ή μπορεί να αναφέρονται σε εκκολαπτήρια.
  Θηράματα: χρειάζεται να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες των ΔΑΟΚ και των Δασαρχείων και να θεσπιστούν κανόνες ευζωίας
  Νεοσσοί χωρικής εκτροφής και πάχυνση για μικρό χρονικό διάστημα: ο τρόπος προσδιορισμού των Ισοδύναμων Ζώων δεν καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης, πως αξιολογείται η ισχύς της άδειας λειτουργίας όταν λόγω της παραγωγικής διαδικασίας ο αριθμός των ζώων μεταβάλλεται συνεχώς; (πιθανόν κατάλληλο «στήσιμο» της κτηνιατρικής βάσης δεδομένων να παρέχει σχετική πληροφορία).
  Εκκολαπτήρια: με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία υπάρχει έλλειψη συντονισμού ως προς τα δικαιολογητικά που αφορούν την χορήγηση κωδικού (για το εκκολαπτήριο και τα πατρογονικά πτηνά) και την έκδοση της άδειας λειτουργίας (προκειμένου να χορηγηθεί κωδικός απαιτείται άδεια λειτουργίας ενώ για να εκδοθεί άδεια λειτουργίας θα πρέπει να έχει ήδη χορηγηθεί κωδικός)

 • 16 Σεπτεμβρίου 2018, 20:55 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Παρ 10: Επέκταση και συγχρονισμός
  Προφανώς σε αυτές τις περιπτώσεις (όπως επίσης και σε περιπτώσεις με αλλαγές στο είδος των αποβλήτων π.χ. εγκατάσταση αρμεκτηρίου σε ποιμνιοστάσιο) συνεπάγεται παύση της ισχύος της άδειας και απαίτηση για έκδοση νέας άδειας.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2018, 20:43 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Παρ. 6α ενδιαφέρουσα πρόταση με προοπτικές να υπηρετήσει το συμφέρον του κτηνοτρόφου. Προτείνεται να θεσπιστούν προδιαγραφές κατασκευής, οι οποίες θα είναι σε συμφωνία με τον Οικοδομικό Κανονισμό. Θα μπορούσε ακόμη να παρέχονται οικονομικά κίνητρα μείωσης του κόστους, όπως επιστροφή μέρους της αμοιβής του μηχανικού ή να μην «απαιτούνται» ένσημα του ΙΚΑ εφόσον η κατασκευή γίνει από τον κτηνοτρόφο και την οικογένειά του.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2018, 20:42 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Τα πρόχειρα καταλύματα μπορούν πράγματι να υποστηρίξουν τις συνθήκες παραγωγής όπως στη Βιολογική Κτηνοτροφία (οπού στόχος είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων) ή στην περίπτωση των Νέων Γεωργών (όταν επιδιώκεται αύξηση της ανταγωνιστικότητας);
  Σε έγγραφο του ΥΠΑΑΤ (τμήμα Αξιοποίησης εγγειοβελτιωτικών έργων και μηχανολογικού εξοπλισμού) αναφέρεται ότι στα «πρόχειρα καταλύματα» μπορούν να λειτουργούν αρμεκτήρια, σφυρόμυλοι κ.α. Όσον αφορά τα αρμεκτήρια, πως θα μπορούσαν να υλοποιηθούν οι απαιτήσεις του ΚΑΝ 853/2004 για την υγιεινή του γάλακτος και η νομοθεσία για την διαχείριση και διάθεση των υγρών αποβλήτων; Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω ότι σε Επιχειρηματικά Σχέδια υποψήφιων «Νέων Γεωργών» προβλέπεται η αξιοποίηση σταυλικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας «πρόχειρο κατάλυμα», τα οποία θα εκσυγχρονιστούν με την εγκατάσταση αρμεκτικών συγκροτημάτων.
  Επίσης, είναι έντονη η τάση πολλών κτηνοτρόφων (κυρίως νεοεισερχόμενων στο κλάδο της κτηνοτροφίας) να θεωρούν ότι μπορούν να εκτρέψουν πτηνά (όρνιθες αυγοπαραγωγής, κοτόπουλα πάχυνσης), μοσχάρια πάχυνσης ή χοίρους σε «πρόχειρα καταλύματα» υπό καθεστώς ημιεντατικής ή ακόμη και εντατικής υπαίθριας εκτροφής. Τα «πρόχειρα καταλύματα» είναι δύσκολο να καλύψουν τις ανάγκες υγιεινής και καλής διαβίωσης (σε σχέση και με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και με τα ζωοτεχνικά δεδομένα) όλων των ειδών των εκτρεφόμενων ζώων. Προτείνεται να προσδιοριστούν τα είδη που μπορούν να εκτραφούν σε «πρόχειρα καταλύματα».

 • 16 Σεπτεμβρίου 2018, 20:30 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Εφόσον τα πρόχειρα καταλύματα αναγνωρίζονται ως κατηγορία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, δεν θα ήταν σωστό να προβλέπεται η αδειοδότηση μόνο των «υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου» κατασκευών, αλλά να αφορά και μελλοντικές κατασκευές εφόσον έχουν λάβει σχετική έγκριση για την κατασκευή τους από τις Υπηρεσίες Δόμησης.
  Άλλωστε και με τον ν.4056/2012 τα πρόχειρα καταλύματα θα έπρεπε να είναι «υφιστάμενα», όμως ελλείψει εργαλείων για τον προσδιορισμό του χρόνου κατασκευής τους, τελικά εξετάζονταν μόνο ο τρόπος κατασκευής.
  Επίσης, έχουν καταγραφεί μαρτυρίες συμβούλων αλλά και κτηνοτρόφων, σύμφωνα με τις οποίες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτήθηκαν ως «πρόχειρο κατάλυμα», και στη συνέχεια για τις ίδιες εγκαταστάσεις υποβλήθηκε δήλωση υπαγωγής στο ν. 4178/2013 επειδή ο φορέας επιθυμούσε να ηλεκτροδοτήσει την εγκατάστασή του και από τη ΔΕΗ απαιτούνταν άδεια δόμησης ή «δήλωση αυθαίρετου». Μια πιθανή λύση θα ήταν τα αιτήματα για «πρόχειρα καταλύματα» να συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση του τεχνικού συμβούλου θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομία, ότι πρόκειται για κατασκευές για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης κατά τις διατάξεις του Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012).
  Επομένως είναι σημαντικό ο ορισμός που δίνεται για τα πρόχειρα καταλύματα και η μη απαίτηση για άδεια δόμησης να είναι σε συμφωνία με τον Οικοδομικό Κανονισμό. Άλλωστε τα θέματα δόμησης ρυθμίζονται από τον Οικοδομικό Κανονισμό και οι προσπάθειες του ΥΠΑΑΤ (είτε με νόμο είτε με εγκυκλίους ή άλλα έγγραφα) δεν είναι σε θέση να δώσουν πραγματική λύση στο θέμα (είναι πολύ πιθανό αργά ή γρήγορα τέτοιες κατασκευές να χαρακτηριστούν ως αυθαίρετες).

 • 16 Σεπτεμβρίου 2018, 16:33 | Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις: ΑΝΙΜΑ, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Greenpeace, MEDASSET, MOm

  Το παρόν αποτελεί το κείμενο παρατηρήσεων των περιβαλλοντικών οργανώσεων ΑΝΙΜΑ, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Greenpeace, MEDASSET, MOm στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».

  Γενικές παρατηρήσεις – Αιτιολόγηση ενδιαφέροντος:
  Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, στα πλαίσια υλοποίησης του εκ των καταστατικών τους απορρέοντος σκοπού τους, περί προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρα μας, αναπόσπαστο κομμάτι του οποίου αποτελεί η άγρια χλωρίδα και πανίδα, λειτουργούν Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.), με στόχο την περίθαλψη τραυματισμένων ή άρρωστων άγριων ζώων (στην πλειοψηφία τους απειλούμενα με εξαφάνιση και προστατευόμενα σύμφωνα με την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία), την αποθεραπεία τους και την επανένταξη στο φυσικό τους περιβάλλον. Ενδεικτικώς αναφέρονται τα κάτωθι Κέντρα Περίθαλψης: Κέντρο Περίθαλψης Θαλασσίων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα Αττικής (έτος ίδρυσης 1994), Σταθμός Πρώτων Βοηθειών της ΑΝΙΜΑ στην Καλλιθέα Αττικής (έτος ίδρυσης 2005) και Σταθμός Επανένταξης της ΑΝΙΜΑ στον Δήμο Σαρωνικού (έτος ίδρυσης 2007).

  Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τα Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας είναι η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) 336//2000 (ΥΑ 336107, ΦΕΚ Β 223/2000), η οποία στο άρθρο 8 παρ. 2, ως προς τις θέσεις ίδρυσης και λειτουργίας αξίωνε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) Y1β/2000/29.3.1995 «Υγειονομική διάταξη περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ Β 343/1995), δηλ. η τήρηση ελάχιστων αποστάσεων από κατοικημένες περιοχές. Στη συνέχεια, με το άρθρο 19 παρ. 1, περίπτωση δ του Νόμου 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β 52/2012), καταργήθηκε το άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. Y1β/2000/29.3.1995. Ωστόσο ο Ν. 4056/2012, μέσω των άρθρων 5 και 20 εισήγαγε νέους περιορισμούς για τις θέσεις και τις ελάχιστες αποστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από κατοικημένες περιοχές. Ο Ν. 4056/2012 αναμένεται να αντικατασταθεί από το υπό διαβούλευση παρόν σχέδιο Νόμου.

  Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της Υ.Α. 336//2000, τα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. συμβάλλουν στην επίτευξη της περίθαλψης και επανένταξης άγριων ζώων. Ως περίθαλψη και επανένταξη αγρίων ζώων ορίζονται οι πρώτες βοήθειες, η κτηνιατρική περίθαλψη και η προσωρινή φροντίδα σε συνθήκες αιχμαλωσίας με επιστημονικές μεθόδους ειδών της άγριας πανίδας, μη ικανών να επιβιώσουν μόνα τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ήτοι τραυματισμένων, ορφανών (ενώ ακόμα εξαρτώνται από τους γονείς τους), άρρωστων, εξαντλημένων, χαμένων και ευρισκόμενων εκτός βιοτόπου, παράνομα αιχμαλωτισμένων άγριων ζώων με πρώτιστο στόχο την επιτυχή επανένταξή τους στον κατάλληλο για αυτά βιότοπο όταν είναι υγιή ικανά να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν και δεν αποτελούν κίνδυνο για τον άγριο ιθαγενή πληθυσμό. Αποκλειστικοί δε σκοποί των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. είναι: (α) Η αύξηση της βιωσιμότητας των άγριων ζώων , που δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνα τους, η αποκατάσταση της υγείας τους και η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον, εφόσον αυτό είναι δυνατό, ενώ για τα μη απελευθερώσιμα ζώα η μέριμνα για την ευζωία τους. (β) Η υπεύθυνη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα προβλήματα και απειλές που αντιμετωπίζουν τα είδη της άγριας πανίδας με σκοπό την πρόληψη ανθρωπογενών πιέσεων και την προστασία των ειδών και των βιοτόπων. (γ) Η συλλογή στοιχείων σχετικών με την περίθαλψη, τη βιολογία και τη συμπεριφορά των ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και την επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον, με στόχο την περαιτέρω μελέτη και διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη περίθαλψη και προστασία.

  Από τους παραπάνω ορισμούς των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και των σκοπών που αυτά επιτελούν, προκύπτει χωρίς αμφιβολία ότι είναι σαφώς διακριτά από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε τις κάτωθι αλλαγές στο υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου:

  Άρθρο 1 – Ορισμοί:
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 αναφέρεται ότι η άδεια ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης χορηγείται αποκλειστικά σε περιπτώσεις εκτροφής βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιροειδών, ιπποειδών, πτηνών (όρνιθες, ινδόρνιθες, νήσσες, χήνες, ορτύκια, πέρδικες, μελεαγρίδες, στρουθοκάμηλοι, φασιανοί), κόνικλων, σαλιγκαριών, αγριόχοιρων και γουνοφόρων ζώων. Σε απόλυτη εναρμόνιση με τον ανωτέρω περιοριστικό κατάλογο ειδών ζώων, για τα οποία χορηγείται άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης, αιτούμεθα να προστεθεί ρητή εξαίρεση, όπου θα προβλέπεται ότι: «Τα Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.) της Υ.Α. 336//2000 (ΥΑ 336107, ΦΕΚ Β 223/2000) δεν αποτελούν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του παρόντος νόμου.»

  Η προτεινόμενη εξαίρεση συνάδει απόλυτα με τη διαφορά μεταξύ ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, καθόσον, όπως αναλυτικώς περιγράφεται στις εισαγωγικές παρατηρήσεις, στα Κέντρα Περίθαλψης δεν εκτρέφονται ζώα, αλλά περιθάλπονται ζώα της άγριας πανίδας, τα οποία δεν είναι ικανά να επιβιώσουν μόνα τους (λόγω τραυματισμού ή αρρώστιας), με μοναδικό στόχο την επανένταξή τους στο φυσικό τους περιβάλλον αμέσως μετά την αποθεραπεία τους. Πρόκειται επομένως για δύο εντελώς διαφορετικές κατηγορίες εγκαταστάσεων, οι οποίες επιτελούν διαφορετικό έργο και σκοπό.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2018, 00:11 | Γιώργος

  Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του νομοσχεδίου; Να αποκτήσει κάθε κτηνοτρόφος μία άδεια για να μην του κοπούν κάποια ημέρα οι επιδοτήσεις και να μην μπορεί ο γείτονάς του να τον καταγγείλει που έχει από τον καιρό του παππού του, ακόμα τα ζώα μέσα στο χωριό;
  Η μήπως να δώσουμε δουλειά στους Μηχανικούς και τους Γεωτεχνικούς με τις μελέτες αφού δεν μπορούν να ασχοληθούν με τίποτα άλλο πέρα από νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων;
  Η κτηνοτροφία κοντεύει να πεθάνει στην Ελλάδα και το μόνο που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να δώσουμε άδειες όπως-όπως, για να συνεχίζει ο κτηνοτρόφος να βασανίζεται για ένα μεροκάματο, τραβώντας σκυμμένος επί ώρες τα μαστάρια των ζώων του. Αντί να δώσουμε κίνητρα – ευκαιρίες για να αναπτυχθούν, να γίνουν ποιο ανταγωνιστικοί, να εκσυγχρονιστούν, να βγουν έξω από τα χωριά και να φτιάξουν στάβλους της προκοπής, τους αφήνουμε να παραμένουν στα ερημωμένα χωριά τους που έχουν μετατραπεί σε κτηνοτροφικά πάρκα του περασμένου αιώνα. Ο επαναπατριζόμενος ηλικιωμένος ομογενής που είχε αποφασίσει να ξανάρθει στο χωριό του για να φτιάξει το πατρικό του σπίτι και να μείνει σε αυτό, ξαναφεύγει στο εξωτερικό όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει ακόμα η γνώριμη μυρωδιά της κοπριάς στο χωριό του που υπήρχε από τότε που ήταν ακόμα παιδί.
  Τα σχέδια βελτίωσης προκηρύχθηκαν φέτος έπειτα από 5 χρόνια αδράνειας.
  Πώς περιμένουμε έτσι να έρθει η ανάπτυξη και να βγούμε από την κρίση;
  Καληνύχτα !

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 22:07 | ΔΑΟΚ Φλώρινας – Γεώργιος Βοσκόπουλος

  Το νομοσχέδιο είναι στο σύνολό του προχειρογραμμένο. Είναι μια κακή επανάληψη του ν. 4056/2012 με κάποιες καταργήσεις σε αυτά που απλά «ενοχλούσαν» τους κτηνοτρόφους, όπως η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Σταβλισμού, ο υποχρεωτικός επιτόπιος έλεγχος κ.α. Αντί να βελτιωθούν κάποιες διατάξεις στη βάση τους γίνεται προσπάθεια να παρακαμφθούν ή να γίνουν υποτίθεται ποιο εύκολες μέσα από την Υπηρεσία μίας στάσης. Πόσο ποιο εύκολη θα γίνει η διαδικασία για την έγκριση επέμβασης σε δασικές περιοχές όταν η δασική νομοθεσία απαιτεί ένα σωρό δικαιολογητικά για να δοθεί αυτή η έγκριση; Το πρόβλημα ήταν ποιος θα μεταφέρει το φάκελο; Περισσότερες καθυστερήσεις θα υπάρχουν έτσι γιατί θα μεσολαβεί στη διεκπεραίωση των δικαιολογητικών η ΔΑΟΚ όταν θα έχει παράλληλα τον φόρτο να ελέγξει τα δικαιολογητικά του δικού της φακέλου για την κάθε αδειοδότηση.
  Είναι τόσο προχειρογραμμένο που ούτε οι πίνακες με τις αποστάσεις ασφαλείας δεν υπάρχουν πουθενά και οι παραπομπές που αναφέρονται σε αυτές βρίσκονται σε ανύπαρκτα άρθρα (άρθρο 19). Πρέπει να αποσυρθεί στο σύνολό του και να μην κατατεθεί καν στη Βουλή για ψήφιση.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 12:59 | Μιχαήλ Κοτσαρίνης

  Έχουν ήδη επισημανθεί σε προηγούμενα σχόλια διάφορες αβλεψίες. Επιπλέον θα ήθελα να τονίσω πως τα πρόχειρα καταλύματα αποτέλεσαν μεγάλο πρόβλημα όπως ήδη έχει αναφερθεί. Το ίδιο πρόβλημα θα δημιουργηθεί με τη νέα κατηγορία των «παραδοσιακών» που κανείς δεν γνωρίζει τι σημαίνει και τι αφορά. Το πραγματικό θέμα το οποίο κρύβεται πίσω από όλα αυτά είναι το υψηλό κόστος της πολεοδομικής αδειοδότησης. Είναι ανώφελο να προσπαθούμε να το παρακάμψουμε μέσω του ΥπΑΑΤ. Το σωστό είναι να αντιμετωπισθεί το ουσιαστικό πρόβλημα και το οποίο μπορεί να γίνει μόνο σε συνεργασία με τους άλλους φορείς.

  Επίσης, θα πρέπει κάποια στιγμή να προβλεφθεί ρητά για τις κατασκευές που θα γίνουν από τώρα και στο εξής η τήρηση των κοινοτικών και εθνικών προτύπων και μια σειράς προδιαγραφών που πρέπει να υπάρχουν στις σύγχρονες εκμεταλλεύσεις. Οι ήδη υπάρχουσες ας συνεχίσουν ως έχουν αλλά θεωρώ απαραίτητο πλέον αυτά να είναι υποχρεωτικά για τις νέες εγκαταστάσεις. Δεν είναι δυνατόν ΔΑΟΚ, ΤΑΑ και ΥΠΑΑΤ να ασχολούνται με την τήρηση πολεοδομικών, χωροταξικών, περιβαλλοντικών κλπ διατάξεων για τις άδειες και όχι με τις ζωοτεχνικές και κτηνιατρικές προδιαγραφές.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 10:00 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Για τα πρόχειρα καταλύματα να απαιτείται βεβαίωση στατικής επάρκειας έτσι ώστε να παρέχεται ασφάλεια στους εργαζομένους και στα ζώα.
  Έχει διερευνηθεί σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ αν στις περιπτώσεις πρόχειρων καταλυμάτων που είναι κατασκευασμένα με υλικά (τσιμεντόλιθους- πέτρες) με συνδετική ύλη λάσπη και θεμελίωση- σενάζι με μη οπλισμένο σκυρόδεμα, αν εμπίπτουν στην πολεοδομική νομοθεσία και απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 10:09 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΔΑΟΚ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Προτείνουμε στα πρόχειρα καταλύματα να ζητείται βεβαίωση στατικής επάρκειας , έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των ζώων και των εργαζομένων.
  Να ερευνηθεί σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΕΚΑ) αν τα πρόχειρα καταλύματα με υλικά τσιμεντόλιθους και πέτρες και συνδετική ύλη λάσπη με σενάζι-θεμελίωση με μή οπλισμένο σκυρόδεμα υπόκεινται στην πολεοδομική νομοθεσία και υποχρεούνται στην έκδοση οικοδομικής άδειας

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 07:28 | ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΗΣ-ΤΑΣΙΝΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

  Να αποσυρθεί στο σύνολό του. Η διαδικασία που περιγράφεται υφίσταται με αρμοδιότητα όμως του Δήμου, αλλά δεν εφαρμόζεται (υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες έχουν αποσταλεί, αλλά οι δήμοι αδυνατούν να εφαρμόσουν).
  Οι λόγοι για τους οποίους η διαδικασία κρίνεται ανέφικτη :
  1. Έλλειψη κατάλληλου προσωπικού (πχ σταβλίτες – μεταφορείς).
  2. Έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών (πχ φορτηγά).
  3. Η δημιουργία μιας μεικτής πτηνοκτηνοτροφικής εγκατάστασης (στην οποία πιθανώς θα διατηρούνται πολλά είδη κατά περιόδους), απαιτεί πλήρη οικονομοτεχνική διαχείριση (ζωοτροφές, γέννες, εμβόλια, διαχείριση του γάλακτος, των λυμάτων, των πτωμάτων κτλ) καθ΄όλο το έτος. Επομένως μεγάλη επιβάρυνση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας.
  Αποτελεί δε ερωτηματικό πως η υπόσταση και λειτουργία μίας τέτοιας εγκατάστασης θα είναι μη νόμιμη αφού για τη δημιουργία της δεν θα απαιτείται διαδικασία αδειοδότησης (αμφισβήτηση νομιμότητας).

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 21:43 | ΔΑΟΚ Φλώρινας – Γεώργιος Βοσκόπουλος

  Αναμένεται να υπάρξει μεγάλο πρόβλημα κατά την εξακρίβωση των υφιστάμενων πρόχειρων καταλυμάτων. Εκτός και αν υπάρξει αεροφωτογράφιση όλης της Ελλάδας κατά τις ημέρες δημοσίευσης του νόμου και διατεθούν με κάποιον τρόπο στις ΑΑ και στις αρχές ελέγχου. Είναι προτιμότερο να διαγραφεί τελείως αυτή η κατηγορία αφού θα υπάρχουν δύο νέες κατηγορίες οι ΄΄ελαφρού τύπου΄΄ και ΄΄παραδοσιακού τύπου΄΄ κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και στις οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν τα πρόχειρα καταλύματα, υφιστάμενα και μη.
  Επίσης μέχρι να εκδοθούν οι ΚΥΑ και οι απαραίτητες διευκρινιστικές εγκύκλιοι για αυτές τις νέες κατηγορίες θα περάσουν κάμποσοι μήνες μη δυνατότητας εφαρμογής του νέου νόμου.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 14:11 | Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών

  Το παρόν άρθρο ή κάποιο άλλο εισαγωγικό θα έπρεπε να αναφέρει και τον σκοπό και τους στόχους του νόμου με έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση. Το μεγάλο πρόβλημα σχετικά με τις αδειοδοτήσεις κτην/κών εγκ/σεων παραμένει στις εκμεταλλεύσεις που εξυπηρετούν μονάδες εκτατικών εκτροφών (η πλειονότητα των μη αδειοδοτημένων), και που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει να αδειοδοτηθούν γιατί οι προϋποθέσεις που έθετε ο προηγούμενος σχετικός νόμος (4056/2012) ήταν αυστηρές, ειδικά όσον αφορούσε τις απαραίτητες αποστάσεις από προστατευτέα αντικείμενα (ρέματα, οικισμοί, λίμνες κ.ά.) και τις διατάξεις για αδειοδότηση εντός δασών και δασικών εκτάσεων.

  Παρ. 5: Οι παραδοσιακού τύπου εγκαταστάσεις συνδέονται μόνο με δυναμικότητες μικρότερες της κατηγορίας Β του άρθρου 1 του ν.4014/2011. Η πρόβλεψη αυτή δεν εξυπηρετεί βασικούς στόχους του νόμου (βλ. αιτιολογική έκθεση) καθώς υπάρχουν περιοχές της χώρας (κυρίως στη Νότια Ελλάδα) όπου μικρού μεγέθους παραδοσιακές εγκαταστάσεις εξυπηρετούν δυναμικότητες μεγαλύτερες της κατηγορίας Β του άρθρου 1 του ν.4014/2011. Συνεπώς η διάταξη αυτή περιορίζει τη δυνατότητα αδειοδότησής τους ως έχουν και υποχρεώνει τους κατόχους τους να προβούν σε επιπλέον (περιττές) κατασκευές.

  Παρ. 8: Γίνεται αναφορά στο «Παράρτημα 1 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου», όμως το άρθρο 16 έχει τίτλο «Έναρξη ισχύος» (του παρόντος νόμου), ενώ στο προηγούμενο σχετικό άρθρο (15) ή σε παράρτημα δεν δίνεται πίνακας αποστάσεων.

  Θα ήταν σκόπιμο το άρθρο αυτό να περιλαμβάνει και ορισμό – πρόβλεψη για τη συστέγαση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εφόσον η συνολική αδειοδοτημένη δυναμικότητα το επιτρέπει (θέμα που πραγματεύεται το άρθρο 6).
  Δεν υπάρχει ορισμός για νέα – μη υφιστάμενα – πρόχειρα καταλύματα (βλ. σχετικό σχόλιο και στο άρθρο 2), κάτι που θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 12:21 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΣΕΚ)

  Από τη μελέτη του νομοσχεδίου διαπιστώνεται ότι υπάρχει προχειρότητα στη συγγραφή του και πολλές ασάφειες που θα δημιουργήσουν ενδεχόμενα περισσότερα ζητήματα εφαρμογής από αυτά που υπάρχουν σήμερα. Παράλληλα από κανένα σημείο του νομοσχεδίου δεν προκύπτει, η ζητούμενη επί πολλά έτη από τους φορείς των κτηνοτρόφων απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης και άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων.

  Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε ορισμένα τέτοια παραδείγματα όπως:

  Σε αρκετά σημεία του νομοσχεδίου γίνεται αναφορά σε άρθρο και παραρτήματα που δεν υπάρχουν. Για παράδειγμα στο άρθρο 4 παρ.5 που αναφέρεται στο Παράρτημα 1 του άρθρου 19, στο άρθρο 10 παρ. 2 γίνεται αναφορά στις αρχές ελέγχου του άρθρου 10 ενώ αυτές καθορίζονται στο άρθρο 8 κ.α.

  Εισάγονται δύο επιπλέον νέοι τύποι εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα οι παραδοσιακού και ελαφρού τύπου εγκαταστάσεις, οι προδιαγραφές των οποίων ωστόσο δεν περιγράφονται στο παρόν νομοσχέδιο αλλά παραπέμπονται σε έκδοση ΚΥΑ.

  Τα πρόχειρα καταλύματα ζώων χαρακτηρίζονται ως υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και βάσει της παρ. 4 του άρθρου 1 δεν προκύπτει η έκδοση άδειας λειτουργίας νέας κτηνοτροφικής εγκατάστασης της κατηγορίας αυτής. Επιπρόσθετα κανένα στοιχείο δεν παρουσιάζεται για τον υφιστάμενο αριθμό των εγκαταστάσεων αυτών για τις οποίες στόχος του νόμου 4056/2012 ήταν η εξυπηρέτηση της εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας ή τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους.

  Πάγια θέση του ΣΕΚ είναι η οριστική επίλυση του ζητήματος της αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της χώρας, με απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης και άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων.

  Προς την κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητη η επανεξέταση του νομοσχεδίου και η εκ νέου κατάθεσή του μετά από διαβούλευση με τις Οργανώσεις των κτηνοτρόφων ΣΕΚ – ΠΕΚ με στόχο την οριστική λύση του ζητήματος που θα συμβάλλει στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στο σύνολό της.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 11:35 | ΛΙΑ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΑ

  Σχετικά με το σχόλιο του Αγροτικού Συλλόγου Ζωικής Παραγωγής Αλεξανδρούπολης:
  Αυτό ακριβώς εννοώ. Τα πρόχειρα καταλύματα είναι αντικείμενο έριδας μεταξύ ΔΑΟΚ και μελετητών ή μηχανικών από το 2012. Κι επειδή ο Υπουργός Γεωργίας είναι αναρμόδιος ν αποφασίσει κάτι αντίθετο του Πολεοδομικού Νόμου, πρέπει επιτέλους να δοθεί μία λύση στο θέμα, η οποία μπορεί να είναι η βεβαίωση που αναφέρω, μπορεί να είναι βεβαίωση απ την Πολεοδομία μπορεί να βρεθεί άλλη λύση…

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:32 | Μαρία και Λευκή

  Άρθρο 2 Παράγραφος 2 Α γγ). Πότε προβλέπεται να εκδοθεί η ΚΥΑ με την οποία θα καθορίζονται οι προδιαγραφές των παραδοσιακού τύπου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας τους;

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:11 | Μαρία και Λευκή

  Άρθρο 2 Παράγραφος 1. Σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των υποκατηγοριών Α1 και Α2 είναι αρμοδιότητα της Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η Α2 και του Υπουργείου η Α1. Με τον παρόντα νόμο, και με βάση το Άρθρο 3, αναθέτονται στις κατά τόπους ΔΑΟΚ. Με ποιο σκεπτικό γίνεται αυτό;
  Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4014/2011, για τη λήψη άδειας απαιτείται έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη διεξαγωγή Μ.Π.Ε.. Οπότε, ο κτηνοτρόφος, αναγκαστικά θα πάει και σε άλλες υπηρεσίες, άρα η έννοια της μιας στάσης καταργείται.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:44 | Μαρία και Λευκή

  Άρθρο 1 Παράγραφος 8. «Καθορισμός αποστάσεων με βάση το Παράρτημα 1 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου». Το άρθρο 16 αναφέρεται στην έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μήπως πρόκειται για λάθος;

 • 12 Σεπτεμβρίου 2018, 14:18 | Μαρία και Λευκή

  Άρθρο 1 Παράγραφος 5 και γενικότερα. Σε όλο το νομοσχέδιο αναφέρεται το άρθρο 1 του ν. 4014/2011, ενώ το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί με το ΦΕΚ 3089 Β’/04-12-2013 η κατηγορία VII που αφορά στις πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2018, 14:34 | Μαρία και Λευκή

  Άρθρο 1 Παράγραφος 4. Καταργείται η έννοια του πρόχειρου καταλύματος; Θα ισχύει μόνο για τα υφιστάμενα;

 • Παρ. 2 η λεπτομερής αναφορά στα είδη των ζώων θα προκαλέσει καθυστέρηση και αντικείμενο ερωτήσεων από την ΑΑ σε περίπτωση που προκύψει κάποια πτηνοκτηνοτροφική εκμετάλλευση που δεν προβλέπεται στο Νόμο. Καλύτερα να μην αναφέρονται τα είδη!

  παρ. 4 τα πρόχειρα καταλύματα πως θα διαπιστώνεται αν είναι υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου; Νέα πρόχειρα καταλύματα ΔΕΝ θα επιτρέπονται; επίσης τα πάνελ με τις λαμαρίνες δεν έχουν διαφορά στην αποσυναρμολόγηση και επιπλέον συμβάλουν σε συνθήκες ευαιξίας εντός του κτιρίου χειμώνα -καλοκαίρι!
  Η επίστρωση του δαπέδου με τσιμέντο επιτρέπεται εντός του κτιρίου;

  παρ 5. τα παραδοσιακού τύπου αντικαθιστούν τα πρόχειρα καταλύματα για κάτω της β κατηγορίας; Χρειάζεται άδεια δόμησης; ποιές κατασκευές είναι αποδεκτές; χρειάζονται διευκρινήσεις.

  παρ 6. τα α) και β) είναι το ίδιο σχεδόν κτίριο αν υπάρχει λόγος διαφοροποίησης θα πρέπει να δοθούν σαφείς κατασκευαστικές οδηγίες όπως επίσης και αν απαιτείται έγκριση τύπου και άδεια δόμησης

  παρ 9. σαν Φορέας θα πρέπει να διευκρινηστεί αν μπορεί να είναι περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε περίπτωση συστεγαζόμενων εκμεταλεύσεων που ζητούν την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας με όλα τα ονόματα και τον ακριβή αριθμό ζώων του καθενός.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2018, 08:03 | ΔΑΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Αφού η αρχή αδειοδότησης θα είναι διαφορετική από την αρχή ελέγχου θα πρέπει να έχουν καθοριστεί οι ελάχιστες εθνικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ώστε να ισχύουν και να εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια πανελλαδικά για την έκδοση των αδειών λειτουργίας και να υπάρχει καλύτερη συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2018, 01:38 | ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Αφού η αρχή αδειοδότησης θα είναι διαφορετική από την αρχή ελέγχου θα πρέπει να έχουν καθοριστεί οι ελάχιστες εθνικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ώστε να ισχύουν και να εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια πανελλαδικά για την έκδοση των αδειών λειτουργίας και να υπάρχει καλύτερη συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2018, 10:41 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ

  ΠΑΡ.2 ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ
  Αναφέρεται ότι με την άδεια ίδρυσης επιτρέπεται η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Για πιο λόγο; Η άδεια ίδρυσης αφορά την νομιμότητα έναρξης κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
  ΠΑΡ. 4 ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
  Αναφέρεται σε υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Απαγορεύεται η κατασκευή νέου πρόχειρου καταλύματος; Πώς διαπιστώνεται ότι ένα πρόχειρο κατάλυμα είναι υφιστάμενο;
  ΠΑΡ. 6
  Τί εννοούμε με τον όρο ελαφρού τύπου σταβλικές εγκαταστάσεις;

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 10:36 | ΔΑΟΚ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  (Παρ. 4) Με ποιον τρόπο θα πιστοποιείται ότι τα «Πρόχειρα καταλύματα» είναι υφιστάμενα – έχουν κατασκευαστεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου;
  Συνεπώς, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μετά, απαγορεύεται να κατασκευάζονται πρόχειρα καταλύματα;

 • 6 Σεπτεμβρίου 2018, 23:46 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

  Η διαδικασία είναι απαρχαιωμένη και δυσλειτουργική, για άλλη μια φορά.
  Ένα πληροφοριακό σύστημα που θα δέχεται τα στοιχεία της εκμετάλλευσης αντίστοιχα με τα ζητούμενα της γεωτεχνικής εκθεσης, φωτογραφίες , σχέδια ή σκαριφήματα της εγκατάστασης, στο οποίο θα εισάγονται με ευθύνη του μελετητή και του παραγωγού και θα εντοπίζει σε ορθοφωτοχάρτες την θέση, ώστε να γνωμοδοτούν απευθείας οι υπηρεσίες για την κατάλληλοτητα εγκαταστάσεων και θέσης θα ήταν αρκετό για να προκύψει μια προέγκριση και να καταγραφούν οι απαιτήσεις σε δικαιολογητικά.
  Αφού λοιπόν ο εμπλεκόμενος θα ξέρει τί θα αντιμετωπίσει θα φτιάχνει τον φάκελο με τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης ώστε να βγει η άδεια εγκατάστασης σε ορισμένο χρονοδιάγραμμα για υπηρεσίες και πολίτη.
  Σε επόμενο χρόνο η ΑΑ μπορεί να ελέγξει την ορθότητα όλων των παραπάνω με επιτόπια επίσκεψη και να ανακαλεί, τιμωρεί ή διορθώνει τον εμπλεκόμενο ανάλογα.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2018, 09:49 | ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΗΣ-ΤΑΣΙΝΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

  1. παρ 2 : τα περιστέρια συνεχίζουν να είναι πτηνά (Π.Δ.211 –
  ΦΕΚ100/Α/16-06/1992).
  2. παρ 3 : να προστεθεί η ασφάλεια του προσωπικού.
  3. παρ 4 : να προστεθεί δίπλα στη λέξη λάσπη άνευ τσιμέντου.
  4. παρ 5 : φωτογραφίζει εγκαταστάσεις οικόσιτων – να αποσυρθεί.
  5. παρ 6 – α : πλεονασμός – αναφέρεται σε πρόχειρα – να αποσυρθεί.
  παρ 6 – β : να αποσυρθεί και παράλληλα να προστεθούν στα
  πρόχειρα τροχήλατες – εποχούμενες κατασκευές (πχ βαγόνια –
  τροχόσπιτα κτλ)
  6. παρ 11 : να προστεθεί στο τέλος γραφεία, χώροι προσωπικού –
  αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των εκμεταλλεύσεων (για όσους δεν
  γνωρίζουν πρέπει να συνοδεύονται και από βόθρους αστικών
  λυμάτων στους οποίους πρέπει να προωθούνται κα τα υγρά πλύσης
  αμελκτηρίων κτλ, και όχι να απορρέουν ελεύθερα τριγύρω).

 • 6 Σεπτεμβρίου 2018, 09:16 | ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΗΣ-ΤΑΣΙΝΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

  1. παρ 2 : τα περιστέρια συνεχίζουν να είναι πτηνά (Π.Δ.211 –
  ΦΕΚ100/Α/16-06-1992).
  2. παρ 3 : να προστεθεί η ασφάλεια του προσωπικού.
  3. παρ 4 : να προστεθεί δίπλα στη λέξη λάσπη άνευ τσιμέντου.
  4. παρ 5 : φωτογραφίζει εγκαταστάσεις οικόσιτων – να αποσυρθεί.
  5. παρ 6 – α : πλεονασμός – αναφέρεται σε πρόχειρα – να αποσυρθεί.
  παρ 6 – β : να αποσυρθεί και παράλληλα να προστεθούν στα
  πρόχειρα τροχήλατες – εποχούμενες κατασκευές (πχ βαγόνια –
  τροχόσπιτα κτλ)
  6. παρ 11 : να προστεθεί στο τέλος γραφεία, χώροι προσωπικού –
  αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των εκμεταλλεύσεων (για όσους δεν
  γνωρίζουν πρέπει να συνοδεύονται και από βόθρους αστικών
  λυμάτων στους οποίους πρέπει να προωθούνται κα τα υγρά πλύσης
  αμελκτηρίων κτλ, και όχι να απορρέουν ελεύθερα τριγύρω).

  συνεχίζεται…..

 • 3 Σεπτεμβρίου 2018, 17:44 | Αγροτικός Σύλλογος Ζωϊκής Παραγωγής Αλεξανδρούπολης

  Θέματα αριθμου ζώων – απαιτούμενων μ2:
  Στις περισσότερες μονάδες υπάρχουν αρσενικά και ζώα που γεννιούνται στην μονάδα, μεγαλώνουν εκεί και αποτελούν 1-2 χρόνια αργότερα μέρος του αναπαραγωγικού πληθυσμού των ζώων (ζώα αντικατάστασης). Δεν υπάρχουν οδηγίες σχετικά με το αν αυτά τα ζώα πρέπει
  Α) να αναφερθούν στον τίτλο της άδειας και στα ισοδύναμα ζώα
  Β) να συνυπολογιστούν στα απαραίτητα μ2 του στάβλου (αν πρέπει, με ποιόν τρόπο δηλαδή με ποια ηλικία και απαίτηση χώρου)
  Γ) να συνυπολογιστούν στην παραγωγή κόπρου ή/και στην πυκνότητα βόσκησης (αν πρέπει, με ποιόν τρόπο δηλαδή με ποια ηλικία και ποιους συντελεστές παραγωγής κόπρου, ανάγκης σε στρωμνή)
  Δ) αν υπάρχουν κάποια ελάχιστα ποσοστά ζώων αντικατάστασης.

  Σύμφωνα με ΥΑ 11308 ΦΕΚ 1064 Β 21.12.2010 προβλέπονται κάποια ελάχιστα μ2/ανά ζώο για τις σταβλικές εγκαταστάσεις. Υπάρχουν αρκετά κενά (π.χ. μόσχοι πάχυνσης σε συμπαγές δάπεδο άνω ή κάτω των 15 μηνών, μοσχίδες, αρσενικά) και ασάφειες (όπως το βάρος των ζώων σε σχέση με τον τρόπο εκτροφής, την ηλικία και το είδος και την απαίτηση σε χώρο). Είναι ασαφές αν πρέπει να αφαιρεθούν στον υπολογισμό κάποια μ2 από τον χώρο ανάπαυσης των ζώων σε περίπτωση στάβλων με ενιαίους χώρους (χωρίς διάδρομο, ξύλινες ταϊστρες μετακινούμενες).
  Δεν προβλέπεται μείωση μ2 σε περίπτωση εκτροφών που βασίζονται στη βοσκή (ή όπου υπάρχει υπαίθριος χώρος άσκησης παρ’ολο που τα ζώα βρίσκονται μόνο για μικρό χρονικό διάστημα στον στάβλο.
  Η απαίτηση χώρου για ένα αιγοπρόβατο με το μικρό της βάσει νόμου είναι 1,2-1,5 μ2. Στην περιοχή εδώ απορρίπτονται στάβλοι που καλύπτουν μόνο 1,2 μ2/ζώο.

  Πρέπει να υπάρχουν σαφείς ορισμοί γι’αυτά τα θέματα.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2018, 16:29 | Αγροτικός Σύλλογος Ζωϊκής Παραγωγής Αλεξανδρούπολης

  1) Πρέπει να συμπεριληθεί το τούβλα στα υλικά. Εχουμε πολλές περιπτώσεις υφιστάμενων στάβλων όπου ανάμεσα σε τσιμεντόλιθους υπάρχουν και τούβλα. Σε περίπτωση καταγγελίας (που υπήρχε εδώ στην περιοχή), ο παραγωγός χάνει την άδειά του αν υπάρχουν και τουβλα. Στην συμπεριφορά του υλικού και στην αποδόμηση δεν υπάρχει διαφορά με τον τσιμεντόλιθο ή την πέτρα.
  2) Να γίνει σαφές κατά πόσο επιτρέπεται η χρήση τσιμέντου. «Η χρήση συνδετικου υλικού (π.χ. λάσπη)» συμπεριλαμβάνει το τσιμέντο ;
  3) Στον λειτουργικό χώρο συμπεριλαμβάνοντται οι υπαίθριοι χώροι άσκησης των ζώων ; Ο λειτουργικός χώρος είναι νοητός ή ορίζεται από περίφραξη ;

  Σχετικά με το σχόλιο του κυρίου Κωνσταντίνου:
  Προσοχή με την επιβολή νόμιμης περίφραξης. Με την σχετική άδεια που απαιτεί αυτό, φορτώνεται και άλλο η όλη διαδικασία (δικαιολογητικά, μηχανικοί, έξοδα).

  Σχετικά με το σχολιο της κ.ας Λϊας: δεν μπορεί να υπάρχει βεβαίωση από μηχανικό ότι δεν χρειάζεται πολεοδομική άδεια γιατί βάσει πολεοδομικής νομοθεσίας όλα χρειάζονται άδεια – και ένα λυόμενο χρειάζεται άδεια αν δεν έχει πινακίδες για κυκλοφορία στο δρόμο.

 • 30 Αυγούστου 2018, 13:31 | ΛΙΑ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΑ

  Τα πρόχειρα καταλύματα ως κατασκευές ορίζονται από τον Πολεοδομικό Νόμο και οι κατά καιρούς διευκρινίσεις που υπογράφονται από τους υπουργούς για τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής είναι αυθαίρετες και αστήρικτες. Πρέπει να ορίζεται σαφώς ο τρόπος με τον οποίο θα κρίνεται τι αποτελεί και τι όχι πρόχειρο κατάλυμα και να απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης μηχανικού ότι η συγκεκριμένη κατασκευή δε χρήζει πολεοδομικής άδειας.

 • 28 Αυγούστου 2018, 09:19 | Μανώλης Φραγκάκης

  Όπως προαναφέρθηκε, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 1 δεν προκύπτει η έκδοση άδειας λειτουργίας νέας κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρώτης κατηγορίας (πρόχειρα καταλύματα) και ως εκ τούτου προτείνεται να διορθωθεί ως εξής: «Πρόχειρα καταλύματα ζώων είναι οι υφιστάμενες ή νέες, κατά την έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις …».

 • 27 Αυγούστου 2018, 14:41 | ΝΙΑΝΙΟΣ κΩΝ/ΝΟΣ

  Άρθρο 1, παρ.11,. Επειδή έχει προκύψει άπειρες φορές , μήπως πρέπει να προβλεφθεί , η νόμιμη ( βάση πολεοδομικής νομοθεσίας ) , περίφραξη του λειτουργικού χώρου , της κτηνοτροφικής εγκατάστασης , για την αποφυγή εκ νέου τραγελαφικών καταστάσεων , κατά την εφαρμογή .

 • 27 Αυγούστου 2018, 14:14 | ΝΙΑΝΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ

  Στο άρθρο 1, παρ.6α , δεν επαναπροσδιορίζεται ουσιαστικά η έννοια του πρόχειρου καταλύματος , με έναν «εύσχημο» και σύγχρονο τρόπο.

 • 23 Αυγούστου 2018, 10:35 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Στα πρόχειρα καταλύματα ζώων άρθρο 1, παρ. 4 να προστεθεί μετά τις λαμαρίνες και το υλικό μεταλλικά πάνελ με μόνωση διότι είναι το ίδιο εύκολο και γρήγορο να συναρμολογηθεί- βιδωθεί, προσδίδει ακαμψία στην κατασκευή (μικρή) αλλά και μόνωση στην κατασκευή. Και στην πράξη είναι το υλικό που θέλουν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι κτηνοτρόφοι.

 • 22 Αυγούστου 2018, 20:45 | Γιώργος

  Στο άρθρο 1 παράγραφο 4 αναφέρεται ότι τα πρόχειρα καταλύματα είναι «υφιστάμενες» εγκαταστάσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Θα υπάρχει η δυνατότητα κάποιος παραγωγός να κατασκευάσει νέα σταυλική εγκατάσταση και να χαρακτηριστεί ως πρόχειρη μετά από την έναρξη ισχύος του νόμου ή καταργείται η δυνατότητα κατασκευής πρόχειρων καταλυμάτων?