Άρθρο 09 – Κυρώσεις και επιβολή προστίμων.

1. Σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων, μετά από έλεγχο των αρμόδιων αρχών του ΥΠΑΑΤ, του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης οι παρακάτω κυρώσεις:
α) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας ή διατήρησης. Στην περίπτωση οριστικής ανάκλησης παρέχεται η αναγκαία κατά περίπτωση χρονική προθεσμία για την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου,
β) διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου κυμαίνεται από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
2. Με απόφαση των αρμόδιων αρχών του ΥΠΑΑΤ, στους υπεύθυνους μηχανικούς ή γεωτεχνικούς που υπογράφουν υπεύθυνες δηλώσεις ή σχετικές βεβαιώσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην ΑΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο που κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, εφόσον ύστερα από έλεγχο των αρμόδιων οργάνων, διαπιστώνεται ότι το περιεχόμενο των εγγράφων που υποβλήθηκαν είναι ψευδείς.
3. Πριν από την επιβολή οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης ή διοικητικού προστίμου που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, οι αρμόδιες αρχές του ΥΠΑΑΤ, καλούν εγγράφως, με αποδεικτικό επίδοσης, σε ακρόαση, τον κάτοχο της άδειας ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, καθώς και τον μηχανικό ή γεωτεχνικό που υπέγραψε τη ψευδή υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση, οι οποίοι μπορούν να αναπτύξουν εγγράφως τις απόψεις τους εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την ημέρα της επίδοσης. Μετά την ανάπτυξη των απόψεων των ενδιαφερομένων, οι αρμόδιες αρχές του ΥΠΑΑΤ αποφαίνονται εντός μέσα σε ένα μήνα για την επιβολή του προστίμου.
4. Η οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας πραγματοποιείται, μετά την παρέλευση της προθεσμίας απομάκρυνσης του ζωικού κεφαλαίου, από όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, με τη σφράγιση του παραγωγικού εξοπλισμού της εγκατάστασης. Μπορεί επιπρόσθετα να ζητηθεί η διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη συγκεκριμένη εγκατάσταση από τον διαχειριστή του δικτύου ή του συστήματος ηλεκτροδότησης.
5. Οι πιο πάνω διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών, αστικών ή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις. Τα πρόστιμα αποτελούν πόρο της οικείας Περιφέρειας υπέρ των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) .
6. Κατά των αποφάσεων της ΑΑ με τις οποίες χορηγούνται άδειες ίδρυσης εγκατάστασης, λειτουργίας ή διατήρησης, καθώς και κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χωρεί ειδική διοικητική ένσταση του ενδιαφερομένου στη Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία και αποφασίζει αμετακλήτως εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξειδικεύονται ή συμπληρώνονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των πιο πάνω κυρώσεων, ο τρόπος κλιμάκωσης των κυρώσεων και προστίμων των παραγράφων 1 και 2.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 14:22 | ΤΑΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Η διοικητική κύρωση διακοπής λειτουργίας- κήρυξη ανεπιτήρητων δεν μπορεί να εφαρμοστεί, δοκιμάστηκε και απέτυχε, διότι δεν υπήρχαν τα μέσα οικονομικά και υλικοτεχνικά και το ανθρώπινο δυναμικό για να εφαρμοστεί από τους Δήμους και δεν υπάρχουν ούτε στις Περιφέρειες..

  Προτείνουμε μια απλοποιημένη διαδικασία επιβολής κυρώσεων η οποία θα περιγράφεται με διαγράμμα ροής ενεργειών ώστε να είναι πλήρως κατανοητή και να μην υπάρχουν παρερμηνείες.

  Να περιλαμβάνει τις εξής διοικητικές κυρώσεις:

  α) Όταν είναι εφικτές βελτιωτικές εργασίες ώστε να λειτουργεί νόμιμα η κτηνοτροφική μονάδα:

  Διοικητική κύρωση επιβολής προστίμου που θα επιβάλλεται ανά τρεις μήνες και μέχρι οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν στις προτεινόμενες βελτιωτικές εργασίες.

  β)Όταν δεν είναι εφικτές βελτιωτικές εργασίες ώστε να λειτουργεί νόμιμα η κτηνοτροφική μονάδα:

  Διοικητική κύρωση ανάκλησης άδειας και επιβολή προστίμου με ταυτόχρονη διαβίβαση των ανακλήσεων σε κτηνιατρεία προκειμένου να μην επιτρέπουν την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στις μονάδες αυτές και τη ΔΕΗ προκειμένου να διακόπτει την χορήγηση του μειωμένου αγροτικού τιμολογίου στην ηλεκτροδότηση τους .Το πρόστιμο θα επιβάλλεται ανά τρεις μήνες μέχρι οι κτηνοτρόφοι να αποσύρουν μόνοι τους το ζωικό κεφάλαιο από το χώρο του οποίου η άδεια έχει ανακληθεί.

  Τέλος θα πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους να συνδεθεί η πώληση γάλακτος και ζωικών προϊόντων καθώς και η επιδοτήσεις, με την κατοχή άδειας λειτουργίας.

  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
  ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Α.Α.) > ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΔΕΙΓΜΑ ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ) ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Α. > ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ > ΠΡΑΚΤΙΚΟ > ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ > ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ > ΕΝΣΤΑΣΗ > ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ >ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ > ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή > ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ > ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 12:21 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Συμφωνώ με την υποχρέωση καταβολής τέλους κατά την υποβολή καταγγελίας, το οποίο θα διατεθεί για τους σκοπούς διαχείρισης ανεπιτήρητων ζώων.
  Ακόμη προτείνω την θέσπιση τέλους μέχρι 20 € για τις περιπτώσεις που κατατίθεται αιτήματα για αδειοδότηση με ελλιπή ή χωρίς δικαιολογητικά. Ίσως έτσι περιοριστεί το φαινόμενο να κατατίθενται αιτήματα στις ΔΑΟΚ (συχνά στην εκπνοή κάποιας προθεσμίας) και κατόπιν οι ενδιαφερόμενοι να μην φροντίζουν για τη συμπλήρωση του φακέλου τους. Η εν λόγω τακτική έχει ως αποτέλεσμα να συσσωρεύονται αιτήματα στις ΔΑΟΚ που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν και συχνά να δημιουργείται η εντύπωση πως οι ΔΑΟΚ καθυστερούν την εξυπηρέτηση των πολιτών.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 10:01 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Προτείνουμε εντός των περιοχών που έχουν εγκριθεί είτε ΣΧΟΑΑΠ είτε ΓΠΣ και σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί υψηλής παραγωγικότητας να συμπεριληφθούν στους όρους και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης κατασκευή κτηνοτροφικών μονάδων δυναμικότητας κάτω της κατ. Β που θα στεγάζονται σε κατασκευές ελαφρού τύπου οι οποίες εύκολα αποσυναρμολογούνται και μεταφέρονται.
  Επιπλέον, προτείνουμε μετά το 2020 οι τακτικοί ετήσιοι έλεγχοι των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και οι έκτακτοι έλεγχοι κατόπιν καταγγελιών να πραγματοποιούνται από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ βάσει δείγματος ελέγχου που θα εξάγεται από το ΥΠΑΑΤ .

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 09:10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΛΑΣ

  Συμφωνώ με τον συνάδελφο. Οι ΔΑΟΚ γίνονται αποδέκτες πλήθους καταγγελιών για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες τις περισσότερες φορές είτε δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων τους είτε είναι αβάσιμες και προέρχονται από προσωπικές ή άλλες διαφορές ιδιωτών.
  Θα πρέπει να οριστεί κάποιο τέλος μέσω πληρωμής παραβόλου για υποβολή καταγγελίας. Μόνο έτσι θα εκλείψει αυτό το φαινόμενο και οι υπηρεσίες θα μπορέσουν να κάνουν τη δουλεία τους.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 10:05 | ΔΑΟΚ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  •Σε ποια υπηρεσία θα υποβάλλονται και από ποια υπηρεσία θα εξετάζονται οι καταγγελίες πολιτών για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς τη νόμιμη Άδεια, ή που παραβιάζουν τα επιτρεπόμενα που ορίζονται στην Άδεια Λειτουργίας ή Εγκατάστασής τους;
  •Κατά την υποβολή τέτοιων καταγγελιών προτείνουμε παράλληλα την καταβολή σχετικού τέλους ή παράβολου από τον καταγγέλλοντα, που θα κατατίθεται για τους σκοπούς του προγράμματος διαχείρισης των ανεπιτήρητων αγροτικών ζώων.