Διαφάνεια: Υποχρεωτική Ανάρτηση στο Διαδίκτυο όλων των Πράξεων και Αποφάσεων των Οργάνων των ΟΤΑ

69. Η άμεση και υποχρεωτική δημοσίευση όλων των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων καθώς και των προκηρύξεων, διαγωνισμών, προμηθειών, προσλήψεων, συμβάσεων και αναθέσεων, στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον διαφάνειας στο οποίο θεμελιώνεται εξυπαρχής η λειτουργία των νέων Δήμων. Η διαφάνεια αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση της αρχής της πολιτικής λογοδοσίας, που διευκολύνει τον πολιτικό έλεγχο συγκεκριμένων οργάνων και αποφάσεων και την απόδοση πολιτικών ευθυνών.

70. Η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, επιπλέον, δια της απλοποίησης και συνέργειας των διαδικασιών, εξασφαλίζει τις διαδικασίες εσωτερικής αποκέντρωσης στους νέους, μεγαλύτερους και ισχυρότερους Δήμους, αυξάνοντας τον οριζόντιο συντονισμό των δράσεων και των υπηρεσιών και την αμεσότερη διασύνδεση των Ο.Τ.Α. με την κοινωνία των πολιτών, τις επιχειρήσεις και τις εθελοντικές οργανώσεις. Και, βέβαια, εγγυάται «τεχνικά» τη δυνατότητα να λαμβάνονται αποφάσεις και να υλοποιούνται δράσεις όσο το δυνατόν εγγύτερα στον πολίτη και το πρόβλημα που κάθε φορά ανακύπτει.

71. Οι Δήμοι, συστηματοποιώντας τη χρήση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πρέπει να ομαδοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν σε τρεις κατηγορίες:

• Υπηρεσίες σε συνεργασία με άλλους Φορείς του Δημοσίου: Οι Δήμοι συνεργάζονται με τους τελικούς αποδέκτες των πιστοποιητικών που παρέχουν (π.χ. Πιστοποιητικά Γεννήσεως & Οικογενειακής Καταστάσεως που προορίζονται για το ΑΣΕΠ, το Υπουργείο Παιδείας – Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κλπ.) ώστε να δημιουργηθεί μια αυτόματη αλυσίδα διακίνησης εγγράφων και να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση του πολίτη. Ο Δήμος οφείλει να παρέχει τα δεδομένα των μητρώων του (π.χ Δημοτολόγιο κλπ.), τα έγγραφα που εκδίδει, που καθιστούν πληροφορία και έγγραφα, καθώς και το σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών ενός Δήμου, «επαναχρησιμοποιήσιμη πληροφορία» από κάθε «τρίτο» εξουσιοδοτημένο Φορέα (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΠ).

• Υπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγών: Αντίστοιχα, οι Δήμοι συνεργάζονται με τις Τράπεζες και τις άλλες κρατικές υπηρεσίες (π.χ. Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομικών, Πολεοδομίες, Υπουργείο Υγείας) για να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες μέσω των οποίων εκτελούν οικονομικές συναλλαγές με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρέχουν άδειες κλπ. Μέσω αυτής της αυτοματοποίησης των διαδικασιών, ο Δήμος εγκαθιστά επίσης την ηλεκτρονική επικοινωνία ανάμεσα στις υπηρεσίες του, ώστε να μην χρειάζεται, όπως γίνεται τώρα, να αναλαμβάνει πολλές φορές ο πολίτης, ή ο εκπρόσωπος της επιχείρησης, το ρόλο της «διεπαφής» ανάμεσα στις υπηρεσίες (μεταφέροντας έγγραφα προς υπογραφή από μια υπηρεσία προς την άλλη).

• Κοινωνικές Υπηρεσίες: Οι Δήμοι βελτιώνουν την πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχουν (Παιδεία, Υγεία, Πολιτισμό, Αθλητισμό) και εγκαθιστούν διαδικασίες ηλεκτρονικής εγγραφής, προσδιορισμού ραντεβού μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου κλπ.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 20:35 | ΛΠ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1.Δημιουργία ιστοσελίδας κάθε νέου Δήμου.

  2.Όλες οι αποφάσεις των αιρετών οργάνων (Δημάρχου, Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχιακής Επιτροπής )να αναρτώνται στην ιστοσελίδα .

  3.Προκυρήξεις ,διαγωνισμοί έργων προμηθειών υπηρεσιών.

  4. Προκυρήξεις – αποτελέσματα προσλήψεις προσωπικού.

  5.Αιτήσεις- αποφάσεις Δημάρχου για μεταδημοτεύσεις.

  6. Προύπολογισμοί-Απολογισμοί-Ισολογισμοί.

  7.Τεχνικό πρόγραμμα Δήμων .

  8.Κάθε τρίμηνο τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου (έσοδα-έξοδα κ.λ.π.).

  9.Πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα του Δήμου (εαν αρνείται ο υπάλληλος η ο Δήμαρχος τότε πειθαρχική δίωξη και απόλυση).

  10.Πλήρη ενημέρωση των Δημ.Παρατάξεων(χορήγηση εισηγήσεων θεμάτων Δ.Σ.και Δ.Ε., εισερχόμενη – εξερχόμενη αλληλογραφία πρακτικά Δ.Σ. και Δ.Σ. οικονομικά στοιχεία.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 12:21 | Αντιγόνη Μεζάρη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Τα θέματα των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, της δημαρχιακής επιτροπής και των επιτροπών του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να δημοσιεύονται έγκαιρα στο διαδίκτυο και η δημοσίευση να αποτελεί προϋπόθεση για τη νομιμότητα των αποφάσεων. Η λειτουργία των επιτροπών θα οδηγήσει σε αδιαφάνεια εάν δεν είναι σαφές ότι οι συνεδριάσεις τους θα είναι δημόσιες και σε αυτές πρέπει να καλούνται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δημότες, κάτοικοι και φορείς. Οι αποφάσεις των επιτροπών πρέπει να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και να προβλέπονται διαδικασίες και προθεσμίες ενστάσεων. Γενικά εάν στις επιτροπές θα μεταφερθούν εργασίες του δημοτικού συμβουλίου πρέπει και οι επιτροπές να λειτουργούν με τους ίδιους όρους δημοσιότητας και διαφάνειας που πρέπει να λειτουργεί το δημοτικό συμβούλιο.
  Η διαφάνεια και η υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο αναφέρεται στο Β΄ μέρος. Πρέπει να είναι σαφές ότι δεν αφορά μόνο τους δήμους αλλά θα έχει εφαρμογή και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

 • 23 Ιανουαρίου 2010, 23:22 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΕΚΚΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  69. ΝΑΙ στην άμεση και υποχρεωτική δημοσίευση όλων των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ.

  Προτείνω τη δημιουργία ενός κοινού, οργανωμένου και τυποποιημένου δικτυακού τόπου όπου θα υπάγονται όλοι οι νέοι δήμοι. Κάθε δήμος, χρησιμοποιώντας το δικό του username και password θα δημοσιεύει τις αποφάσεις των οργάνων του, στις αντίστοιχες κατηγορίες. Κατά την υποβολή κάθε απόφασης, να μπαίνει αυτόματα η ημερομηνία και η ώρα δημοσίευσης, καθώς και ο κωδικός του υπεύθυνου που ανάρτησε την απόφαση.
  Με τον τρόπο αυτό, αφενός απλοποιείται η διαδικασία δημοσίευσης για τους δήμους και αφετέρου θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια της δημοσίευσης εντός των καθορισμένων χρονικών δεσμεύσεων.
  Σε ότι αφορά την εύκολη πρόσβαση του δημότη στον δικτυακό αυτό τόπο, πρέπει να υπάρχει υποστήριξη με μηχανή αναζήτησης.

  Δήμητρα Ρέκκα
  Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 19:02 | sotos K
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η ανάρτηση όλων των αποφάσεων και πράξεων στο διαδίκτυο σε όσους ασχολούνται με τα κοινά δεν είναι αρεστή γιατί έχουν μάθει να μην ενημερώνουν κανένα ούτε Δημοτικούς Συμβούλους για δε τα Τοπικά Συμβούλια δε γίνεται λόγος της παράταξης τους ενεργούν για ίδιο όφελος και γράφουν όλους τους πολίτες στα παλιά τους παπούτσια, θέλουν τα είναι όλα στη αφάνεια. Όλοι περιτριγυρισμένη από μια μικρή ομάδα λαμογιών προσπαθούν να διοικήσουν ένα δήμο με ψέματα, εάν δε ενδιαφέρονταν πραγματικά θα υπήρχε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα στο συγκεκριμένο άρθρο. Αν δεν υπάρχουν κυρώσεις ή πραγματικός έλεγχος ο Καλλικράτης θα αποτύχει πριν ακόμα εφαρμοστή, πραγματικά νομίζω ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για διαφάνεια και έλεγχο στη δημόσια ζωή είναι πάρα πολύ σωστές αρκεί οι συντάκτες του Καλλικράτη να το επιθυμούν και να βρουν τις σωστές δικλείδες εφαρμογής του.

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 19:47 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ ΣΑΜΟΣ ΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ9
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΔΚ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ – ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ- , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΊ ΣΧΕΤΙΚΉ ΔΙΑΤΑΞΗ . ΒΕΒΑΙΑ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΜΓ

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 16:31 | ΔΗΜ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  σωστη αποφαση η δημοσιευση στο διαδικτιο αρκει να υπαρχει και η υπηρεσια ιντερνετ σε ολη την επαρχεια ωστε να μπορουν ολοι να ενημερωνονται σωστα.το ιντερνετ μπορει να συμβαλει στην διαφανεια και στην γραφειοκρατεια . σε θεματα αιτησεων πχ νεων αδειων καταστηματων πληρωμων δημοτικων τελων κ.α

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 20:48 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΕΝΑ. ΟΠΟΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΡΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΥΤΣΤΗΡΗ ΠΟΙΝΗ. ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΤΕΙ ΑΔΙΚΗΜΑ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΜΑΙΝΟΥΝ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΞΑΝΑΓΡΑΨΕΙ ΤΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΑΓΑΖΙΑ.
  ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ; ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ. ΕΣΤΩ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΟΛΙΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΙΣΩΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΒΑΛΛΟΥΝ ΝΕΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΟΜΑΘΕΙ. ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΜΩΣ.
  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 09:22 | Λεωνίδας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Όταν στον νόμο δεν προβλέπεται κατώτερη ποινή για την μη δημοσίευση των πρακτικών και αποφάσεων στο διαδίκτυο για όποιον έχει την ευθύνη της υπογραφής και του ίδιου του δημάρχου είναι δώρο άδωρο. Ακόμα πόσες ημέρες για ενστάσεις από την ημέρα ανάρτησης στο διαδίκτυο (τυχόν παρατάσεις για όσες ημέρες δεν λειτουργεί το δίκτυο του δήμου κ.λ.π.); Προτείνω για την ορθή λειτουργία του μέτρου, μείωση μισθού 50 τα εκατό για κάθε μη ανάρτηση απόφασης για αυτόν που την υπέγραψε και για τον υπεύθυνο να επιβλέπει τις αναρτήσεις καθώς και οριστική έκπτωση από το αξίωμα αν είναι αιρετός ή οριστική παύση αν είναι υπάλληλος μετά από τρείς παραλήψεις αναρτήσεων.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 14:27 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Το «υποχρεωτικό» πως διασφαλίζεται? Τι ποινή (αστική, διοικητική, ποινική) εχει ο δήμαρχος κλπ που δεν τα δημοσιεύει?

  Κατα τα άλλα βεβαίως να αναρτωνατι όλα και αναδρομικά ! για τα τελευταία 5 ετη απο σήμερα!!

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 09:50 | Βασίλης Μανιάτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η Μεγάλη γάγγραινα των δήμων είναι το παραθυράκι που λέγεται …..απ΄ευθείας ανάθεση έργων δεν νοείται το 95% των έργων ενός Καποδιστριακού δήμου να γίνεται με την προσφιλή μέθοδο στις δημοτικές αρχές των απ΄ευθείας αναθέσεων . Τελικά οι δήμοι έγιναν δήμοι για ορισμένους εργολάβους όλα τα έργα …βαπτίζονται επείγοντα και ανατίθενται στους υμετέρους εργολάβους της δημοτικής αρχής τις περισσότερες φορές με το …αζημίωτο φυσικά.
  Σπάστε το απόστημα της διαπλοκής καταργείστε τις απ΄ευθείας αναθέσεις με τα …μαιμού έργα και τα μαιμού τιμολόγια .Δεν νοείται καποδιστριακοί δήμοι μετά από 11 χρόνια λειτουργίας να μην έχουν δεχθεί ποτέ οικονομικό έλεγχο και ειδικά οι δήμοι με πληθυσμό κάτω των 5000 να μην έχουν κυβερνητικό επίτροπο δεν νοείται …ελεγκτής του δήμου να είναι ταυτόχρονα και ….ταμίας του με το ένα χέρι υπογράφει και με το άλλο εισπράττει .Αυτά είναι λίγα από τα πολλά παραδείγματα των έργων και των ημερών του Καποδίστρια 1 φροντίστε λοιπόν ο Καλλικράτης να μην ξεπεράσει σε σπατάλη και ρεμούλα του δημοσίου χρήματος τον Καποδίστρια 1

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 17:47 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΕΤΣΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΑΓΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΑΓΑΖΙΑ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΒΡΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΜΟΛΙΣ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΙ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΠΑΛΑΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΝΕΟΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΣ ΑΥΤΗ

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:01 | Κανάκης Νικόλαος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Χρήσιμο θα ήταν να καθορισθεί ενιαία μορφή των δικτυακών τόπων των ΟΤΑ και να κατηγοριοποιηθούν οι δημοσιεύσεις ώστε να είναι ευκολότερη η ενημέρωση των ενδιαφερομένων και των δημοτών. Ενδεικτικά:
  1. Θέματα συνεδριάσεων Δ.Σ και σχετικές εισηγήσεις.
  2. Αποφάσεις Δ.Σ.
  3. Προκηρύξεις έργων και προμηθειών.
  4. Αναθέσεις έργων και προμηθειών
  5. Πληρωμές εργων και προμηθειών (όλα τα εκδιδόμενα εντάλματα).
  6. Προσλήψεις προσωπικού με οποιαδήποτε σχεση.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 17:22 | nikos Aggelakopoulos
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙ ΨΗΦΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ . ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 12:40 | Θεολόγος Τσιγάρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Συμφωνώ με την προηγούμενη πρόταση για την άμεση εμφάνιση στο διαδίκτυο των καταχωρήσεων του πρωτοκόλλου.

  Προτείνω επίσης:
  1.Τη δικτυακή ανάρτηση των προυπολογισμών και απολογισμών των δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων στην μεγιστη δυνατή ανάλυση.

  2.Τη δικτυακή ανάρτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων (φυσικά εγκαίρως πριν την συνεδρίαση). Επίσης τη δυνατότητα δημόσιας διαφούλευσης για τα υπο συζήτηση θέματα.

  3.Τη δικτυακή ανάρτηση του τρόπου με τον οποίο ψήφισε ο κάθε δημοτικός σύμβουλος στα θέματα της ημερήσίας διάταξης. Ποιος ψήφισε τί.

  Τέλος προτείνω την δικτυακή ανάρτηση του οργανογράμματος καθε δήμου. Ποιος υπάλληλος υπηρετεί σε ποια υπηρεσία.

  Διαφάνεια παντού.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 13:47 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  εκτος απο την υποχρεωτικη ηλεκτρονικη αναρτηση ολων των πεπραγμενων στα κοινα , να υπαρχει λογικος χρονος για τηχον ενστασεις οι οποιες
  θα πρεπει να απαντωνται μεσα απο μια συνγκεκριμενη τηποπιοιμενη διαδηκασια με τα αναλογα μετρα ασφαλειας.
  υπαρχουν πολλα που μπορουν να γινουν πορχορωντας εμπρος θα δοθει η δινατοτητα για διορθωσεις.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 11:44 | πεγκυ καλλιανιώτη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ναι πρέπει να δημοσιεύονται όλα στο διαδίκτυο για να πάψουν επιτέλους οι κομπιναδόροι να κάνουν κομπίνες. Θα έλεγα βέβαια να δημοσιεύονται με ημερομηνία.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 11:47 | Ελίνα Συριτζίδου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θετική αυτή η πρωτοβουλία τόσο ως προς τη δημοσίευση αποφάσεων (αν δοθεί σημασία στους τρόπους αναζήτησης) όσο και ως προς τις οικονομικές συναλλαγές.

  Σημαντικό είναι να μπορεί ο πολίτης να πληρώνει και με πιστωτική κάρτα και επιτόπου στα δημοτικά καταστήματα αλλά και από τους δικτυακούς τόπους των δήμων (άρα και από το σπίτι του) για όσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχονται.

  Για παράδειγμα, η αίτηση για πολιτικό γάμο απαιτεί παράβολο το οποίο αντί να αγοράζεται από την ΔΟΥ θα μπορούσε να καταβάλλεται μέσω πιστωτικής και ο πολίτης να γλιτώνει ένα δρομολόγιο. Ιδανικά βέβαια θα ήταν καλό να υποβάλει και την ίδια την αίτηση ηλεκτρονικά, προσκομίζοντας τα υπόλοιπα δικαιολογητικά την ημέρα του γάμου ή αποστέλλοντάς τα με e-mail (υπογεγραμμένα με την ψηφιακή του υπογραφή).

  Ευχαριστώ

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 00:16 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΡΜΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΣΗΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
  Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΟΚΩΛΛΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΝΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ
  ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ.

  ΙΣΩΣ Η ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΑΔΕΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 00:12 | Χρήστος Μ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Να δημοσιεύονται όλα στο Διαδίκτυο αλλά σε έναν οργανωμένο τόπο (ιστοσελίδα του Δημοσίου ή της ΚΕΔΚΕ) με αναλυτική κατηγοριοποίηση, ενιαία φιλοσοφία καταχώρησης που θα διευκολύνει και τον αναγνώστη στο γρήγορο εντοπισμό της πράξης που τον αφορά και με υποχρεωτική έκδοση αποδεικτικού δημοσίευσης που θα πρέπει να συνοδεύει την κάθε πράξη. Εάν αυτό εφαρμοστεί, να καταργηθεί η υποχρέωση του υπερβολικού αριθμού των δημοσιεύσεων στις εφημερίδες και στο ΦΕΚ. Γνωρίζετε βέβαια ότι εκτός από τις προβλεπόμενες δημοσιεύσεις σε κάθε επιμέρους Νόμο για τα έργα, τις μελέτες, τις προμήθειες κλπ, έχουν επιβληθεί με τον Ν.3548/2007 και πρόσθετες δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο με σκοπό την οικονομική του στήριξη (;). Οι πολλές αυτές δημοσιεύσεις (πάνω από επτά) έχουν ως αποτέλεσμα αφενός να καταβάλλονται από τους αναδόχους των διαγωνισμών σημαντικά ποσά για την εξόφληση των εφημερίδων (τα οποία ειδικά για μικρούς προϋπολογισμούς είναι δυσανάλογα με το οικονομικό αντικείμενο του διαγωνισμού) ενώ από την άλλη για κάθε διαγωνισμό ένας υπάλληλος καταναλώνει σημαντικό χρόνο για τα αναγκαία fax και email και για την συγκέντρωση των αποδεικτικών τους αλλά και των εφημερίδων μετά τη δημοσίευση των διακηρύξεων.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 00:55 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ. Η ΜΗ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΤΟ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ,

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 23:36 | Αναστάσιος Φέγγος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ναι αλλά από ποιο ποσο και πάνω, μήπως θα γεμίσει το δικτυο με διακυρίξεις και δεν θα βγάζει κανείς ακρη, αλλα θα λέμε ότι έχουμε διαφάνεια?

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 16:16 | ανώνυμο
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ’69. Η άμεση και υποχρεωτική δημοσίευση όλων των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ’: Πότε; πριν ισχύσουν; μετά; πόσο καιρό μετά; έτσι νομοθετημένο (χωρίς χρονικές δεσμεύσεις) είναι ανεδαφικό.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 14:56 | lady girl
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αν όλες οι αποφάσεις δημοσιεύονται ατάκτως ή με ημερομηνία θα υπάρχει χάος αντί χρήσιμης αρχειοθέτησης. Υπάρχει και το παράδειγμα της Βουλής όπου όλα αναρτώνται αλλά είναι αδύνατον να βρει κάποιος μια απόφαση.
  Πρέπει να υπάρχουν tags και δυνατότητα προσέγγισης με πολλούς τρόπους αναζήτησης.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 13:13 | Γιάννης Ν.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΝΑΙ σε όλα αρκεί να γίνουν ΤΩΡΑ (δηλ. με την εφαρμογή του νόμου, άμεσα) και όχι μετά από 3-4 χρόνια.

  Αλλιώς θα υπάρξει μια ταλαιπωρία/γραφειοκρατία ανευ προηγουμένου.

  Να υπάρξουν σοβαρές κυρώσεις (π.χ αυτόματη έκπτωση από το αξίωμά τους) για δημάρχους που δεν θα τα υλοποιήσουν (ανεξαρτήτως λόγου) σε ορισμένο/συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.