3. Δομική Αλλαγή στον Έλεγχο της Διαχείρισης των Οικονομικών των ΟΤΑ: Διαφάνεια

108. Σημαντικός παράγοντας για τη χρηστή διοίκηση και την ουσιαστική τήρηση της νομιμότητας, είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και του ελέγχου ως προς την οικονομική διοίκηση και τη δημοσιονομική διαχείριση. Στόχος είναι, σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ, να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο οικονομικής λειτουργίας το οποίο να διασφαλίζει την οικονομική εξυγίανση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων τους αλλά και την οικονομική τους βιωσιμότητα, με έλεγχο των δανειακών τους επιβαρύνσεων.

109. Γι’ αυτούς τους λόγους υπάγονται όλοι οι δήμοι και περιφέρειες στον προληπτικό έλεγχο δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ εφαρμόζεται σταδιακά και το διπλογραφικό σύστημα σε συνδυασμό με αναλυτική λογιστική. Τα τελευταία εφαρμόζονται και σε όλους τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ (σήμερα, μόνο οι μισοί δήμοι και κοινότητες εφαρμόζουν το διπλογραφικό και μόλις 64 ακολουθούν αναλυτική λογιστική).

Κανόνες και Έλεγχος στο Δανεισμό των ΟΤΑ

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 20:43 | ΛΠ

  1.Να γίνεται συστηματικός έλεγχος όλων των οικονομικών στοιχείων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αρμόδιες Οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομικούς Επιθεωρητές.

  2. Τα παραπάνω στοιχεία να έιναι στην διάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου των Δημ.Παρατάξεων καινα αναρτώνατι στο διαδίκτυο.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 17:13 | Παναγιώτης Βαρλάγκας

  Η Επαρχία του Οντάριο του Καναδά εφαρμόζει το σύστημα δημοσίευσης καταλόγων όλων των υπαλλήλων της Επαρχίας ή ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ή Α.Ε. που χρηματοδοτούνται απ΄ αυτήν, εφόσον οι μικτές αποδοχές τους υπερβαίνουν τα $100,000 ετησίως.

  http://www.fin.gov.on.ca/en/publications/salarydisclosure/2009/

  Προτείνω την εφαρμογή αυτού του συστήματος για όλους τους ΟΤΑ, και όλες τις επιχειρήσεις που μετοχικά ελέγχονται απ΄ αυτούς. Και συγκεκριμένα, να δημοσιεύονται τα ονόματα, θέσεις και μισθοί όλων των εργαζομένων των ΟΤΑ και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αυτών, που οι μικτές συνολικές αποδοχές τους υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των €60,000.

  Έτσι θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια!

  Επίσης σε Ομοσπονδιακό Καναδικό επίπεδο, ισχύει το σύστημα της υποχρεωτικής δημοσίευσης στις ιστοσελίδες των διαφόρων διευθύνσεων, υπουργείων κ.λπ. των δαπανών για ταξίδια και φιλοξενία για επιλεγμένους κρατικούς αξιωματούχους. Επίσης για συμβάσεις τις οποίες συνάπτει η Κυβέρνηση του Καναδά για ποσά άνω των (με μόνο περιορισμένες εξαιρέσεις, όπως περιπτώσεις εθνικές ασφάλειας. Ακόμη, οι προαγωγές, και αναδιοργανώσεις θέσεων, καθώς και οι δωρεές και εισφορές άνω των $25,000.

  (αντί πολλών: http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1180373969750&lang=eng )

  Προτείνω mutatis mutandis να εφαρμοστεί αυτή και στην τοπική μας αυτοδιοίκηση, για να σπάσουν οποιαδήποτε αποστήματα διαφθοράς και ευνοιοκρατίας τυχόν υπάρχουν.

  Η πλατιά δημοσιότητα που παρέχει το Internet, θα φωτίσει σκοτεινά σημεία που τυχόν υπάρχουν.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 11:37 | Ιωάννης Σπανουδάκης

  Ο ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ έλεγχος που αναφέρεστε είναι προβληματικός για τους κάτωθι λόγους:
  1. Δεν πραγματοποιείται σε στάδιο πριν (σαν προληπτικός) από την ΑΠΟΦΑΣΗ του Δήμου να προβεί σε μία δαπάνη και ΟΧΙ από την υποβολή του ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ μιάς Δαπάνης.
  2. Ο Ελεγχος από τους επιτρόπους γίνετε μόνο για τη ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ. Δεν υπάρχει ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ γνωμοδότηση/εμπειρογνωμοσύνη στον Επίτροπο. Συνεπώς βλέπουμε ο εκάστοτε Επίτροπος σε «Πράξεις» που συντάσσει να αναφέρεται σε Τεχνικά θέματα που δεν άπτονται αρμοδιότητας του.
  3. Δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς τους Επιτρόπους για την αντιμετώπιση με ενιαία στάση έναντι των Δήμων. Ετσι π.χ. βλέπουμε το φαινόμενο κάποιες Δαπάνες Ορκωτού Λογιστή ή η ανάθεση Πολεοδομικού σχεδιασμού για κάποιους να είναι «Νομιμες» και για κάποιους «Μή νόμιμες». @ μέτρα και 2 σταθμά για Δήμους με τον ίδιο πλυθησμό και την ΙΔΙΑΤεχνική και Οικονομική Επάρκεια (Προσωπικό)

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΙΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ,ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 16:04 | Δήμος Σ.

  Πρέπει να υπάρξει κάποια μελέτη για την συνένωση των Δήμων όσον αφορά στο κτιριακό και στην απαιτούμενη ανακατανομή του προσωπικού. Οι μεγαλύτεροι Δήμοι που θα ενσωματώσουν τους μικρότερους πρέπει να ενισχυθούν στις λογιστικές και στις τεχνικές τους υπηρεσίες(μεταφορά υπαλλήλων των μικρότερων Δήμων στους μεγαλύτερους)και ως εκ τούτου να τροποποιηθούν οι Ο.Ε.Υ. τους.
  Η ταμειακή παράδοση -παραλαβή πρέπει να γίνει σταδιακά(κάποιο ικανό διάστημα μετά τις συνενώσεις) και μόνο μέσω ορκωτών λογιστών. Ειδική ρύθμιση και πρόβλεψη να υπάρξει για συγχώνευση Δήμων που δεν τηρούν το διπλογραφικό σύστημα, είναι υπερχρεωμένοι ή τελούν υπό διαχειριστικό έλεγχο για τυχόν ατασθαλίες.
  Όλοι οι νέοι Δήμοι θα πρέπει να δημιουργήσουν ταμειακές υπηρεσίες , έτσι ώστε ο Υπόλογος διαχείρισης-Ταμίας να είναι και Προϊστάμενος Οικονομικών και να ορίζεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.(Ο νόμος ορίζει ότι σε μικρούς Δήμους μπορεί να μην υπάρχει ταμειακή υπηρεσία που προϋποθέτει τα παραπάνω, αλλά να δημιουργείται μη αυτοτελές γραφείου ταμείου, και εν προκειμένω ο Ταμίας ορίζεται από το Δήμαρχο χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου).
  Οι Δήμαρχοι σιγά σιγά πρέπει να απομακρύνονται από τις εξουσίες της οικονομικής διαχείρισης ή αν τις διατηρήσουν να έχουν άμεσα ποινικές ευθύνες, και οι υπάλληλοι να ελέγχονται όπως ισχύει από τους επιτρόπους, αλλά αφού οι τελευταίοι ενισχυθούν με προσωπικό. Ο σημερινός έλεγχος γίνεται εν τάχει , μια και ένας επίτροπος μπορεί να μοιράζεται μεταξύ δύο και τριών Νομών.
  Η οικονομική Διαχείριση των νέων Δήμων δεν πρέπει για τον καθένα τους να συγκεντρώνεται στο πρόσωπο ενός υπαλλήλου-Υπολόγου Διαχείρισης, αλλά να υπάρχει μοιρασιά ευθυνών , υποχρεώσεων και επίβλεψης, σε δύο ή και παραπάνω(Διαχειριστής Εξόδων, Διαχειριστής Εσόδων, διαχειριστής Ν.Π.Δ.Δ. κλπ), έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης , αλληλοέλεγχος και επίβλεψη. Οι υπερεξουσίες σε όλους τους τομείς μάλλον βλάπτουν.
  Για ενίσχυση της οικονομικής θέσης των νέων Δήμων, να υποχρεωθεί βάση νόμου ο κάθε Δήμαρχος και σε τακτά και ορισμένα διαστήματα να στέλνει όλα τα οφειλόμενα των Δημοτών άνω του ποσού των € 300,00 στις κατά τόπους ΔΟΥ, ή να τα ενσωματώνει στους λογαριασμούς της ύδρευσης.
  Γενικά η ιδέα της συνένωσης είναι απαραίτητη, αλλά μάλλον θα χρειαστεί πολύ προεργασία και μελέτη. Αν γίνει μόνο με μια γενική κατάθεση νομοσχεδίου, αφήνοντας το υπάρχον καθεστώς να διαχειριστεί τις αλλαγές χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο και οδηγίες , θα μοιάζει με χάρτινο καραβάκι που αφέθηκε πάνω στα νερά χειμάρρου. Θα δούμε όλοι μια συμπαθητική προσπάθεια που θα εξαφανιστεί σε θολά νερά.

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 11:34 | Ιωάννης Μεντάκος

  Ο οικονομικός έλεγχος των ΟΤΑ θα πρέπει να είναι ουσιαστικός
  και όχι απλά τυπικός, όπως γίνεται σήμερα, μόνο με λογιστικούς ελέγχους.
  Και όχι από υπηρεσίες με τεράστιο φόρτο εργασίας όπως το ελεγχτικό συνέδριο και ορκωτούς λογιστές που πρακτικά ελέγχουν μόνο αριθμούς και δεν κοιτάνε το παραπέρα (όπως λένε συνήθως …).
  Ο έλεγχος θα έπρεπε πρώτα πόλλα να είναι σκοπιμότητας (για παράδειγμα γιατί να αλλάζουν συνεχώς πλάκες ή να γίνεται πανάκριβος στολισμός πόλης κ.α.), ύστερα έλεγχος τιμών υλικών και υπηρεσιών με τις πραγματικές τιμές αγοράς και τέλος έλεγχος υλοποίησης όλων αυτών.

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 20:25 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ ΣΑΜΟΣ ΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ9

  Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΥΣΤΗΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΝ ΜΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π Μ Γ

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 20:50 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ ΣΑΜΟΣ ΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ9

  Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΥΣΤΗΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΝ ΜΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 18:22 | Δημήτρης Παπαγεωργίου

  Πως θα εξασφαλιστεί ότι οι Δήμοι θα τηρούν τις υποχρεώσεις οικονομικής διαχείρισης και διαφάνειας;

  Αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη πρόβλεψη για έλεγχο και τιμωρία (σε σύντομο χρονικό διάστημα και επίπτωση τέτοια, ώστε να δρα ως κίνητρο για άμεση εφαρμογή των απαιτήσεων από όλους τους δήμους)τότε θα έχουμε ακόμα μία λογική νομοθετική απαίτηση που δεν τίθεται πρακτικά σε εφαρμογή …

  Ευχαριστώ

  ΔΠ

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 14:10 | Αγάθος Σπυρίδων

  Πολύ σωστά εισάγετε τον προληπτικό έλεγχο. Όμως καταρχήν πρέπει να γίνεται από Κλιμάκιο του Ε.Σ. Δεύτερον πρέπει να ορισθούν αποκλειστικές ημερομηνίες επιστροφής για τον προληπτικό έλεγχο π.χ.:
  1) Για απευθείας αναθέσεις λόγω ποσού : πέντε (5) ημέρες
  2) Για πρόχειρους διαγωνισμούς : δέκα (10) ημέρες
  3) Για απευθείας αναθέσεις χωρίς δημοσίευση
  Διαγωνισμού ανεξαρτήτως ποσού : 20 ημέρες
  4) Για διαγωνισμούς εκτός ΠΔ60/07 : 15 ημέρες
  5) Για διαγωνισμούς με το ΠΔ60/07 : 20 ημέρες
  6) Για διαγωνισμούς πάνω από 1.000.000 (ΠΔ60/07) : 30 ημέρες
  Η εξίσωση που ισχύει είναι η ακόλουθη : Όσο μεγαλώνει ο χρόνος προληπτικού ελέγχου, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος διαπλοκής.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 18:25 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΛΑΣΗΣ

  ο δημος εχει ενα ταμειο το οποιο εισπρατει και πληρωνει το διπλογραφικο συστημα ειναι μια λυση θα μπορουσε επισης να ενισχυθει με την οn line διασυνδεση του με τους κρατικους ελεγκτικους μηχανισμους ετσι ωστε
  α) Να γνωριζουν οι κρατικες οικονομικες υπηρεσιες τις συναλλαγες που πραγματοποιουνται (ποιος πληρωνει ΑΦΜ, τι πληρωνει , γιατι πληρωνει , ποσα πληρωνει)σε πραγματικο χρονο!
  β) Να γνωριζουν οι κρατικες οικονομικες υπηρεσιες ποιος πληρωνεται γιατι πληρωνεται εαν πρεπει να πληρωνεται.
  Οι προληπτικοι ελεγχοι ειναι καλυτεροι οταν εχουν ολα τα δεδομενα στα χερια τους οι ελεγκτες.
  Στο κατω κατω της γραφης και ο δημαρχος θα ξερει ανα πασα στιγμη τι εχει το ταμειο του ανα πασα στιγμη της ωρας!
  δημιουργηστε ενα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ οικονομικο «C4I».Αλλωστε εαν πετυχει το λογισμικο μπορει και να το πουλησουμε σε αλλες χωρες.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 23:49 | Γιάννης Παππάς

  Η έλλειψη διοικητικών και οικονομικών γνώσεων και μηχανογραφημένων υπηρεσιών στοιχίζει ακριβά σε ότι αφορά την ανάπτυξη των δήμων, καθώς χάνονται κονδύλια από κακοσχεδιασμό ή παντελή έλλειψη σχεδιασμού σε ότι αφορά κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα και στο κομμάτι διαφάνεια.
  Διοίκηση λοιπόν των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης και εφαρμογή συστημάτων πλήρους οικονομικού και διαχειριστικού έλεγχου με δημοσιευμένους ισολογισμούς καιεκθέσεις ελεγκτών σε ετήσια βάση.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 18:46 | Μαρία

  Πρέπει να προβλεφθεί ειδική διάταξη για Δήμους που υλοποιούν ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά είναι συνήθως πιλοτικά και συχνα περιλαμβάνουν αναγκαίες μελέτες για τους Δήμους. Υλοποιούνται σε σύντομο χρονικό διαστημά, και συνήθως οι Ελληνικοί Δήμοι «τρέχουν» να προλάβουν στο τέλος της περιόδου υλοποίησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να βρεθεί μια ειδική φόρμουλα γιατί οι Δήμοι αυτοί με δυσκολία φέρνουν χρηματοδοτήσεις απ’ευθείας από την Ε.Ε. και στο τέλος είτε δεν υλοποιούνται τα προγράμματα, είτε γίνονται καθυστερημένα οι πληρωμές με αποτέλεσμα να χάνονται οι επιδοτήσεις.

  Ο έλεγχος θα πρεπει να γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, οπως π.χ. από την Αρχή Πληρωμής ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις σε τοπικό επίπεδο.

  Επίσης καλό θα ήταν να ενημερωθούν οι Επίτροποι (ή όποιοι Ελεγτικοί μηχανισμοί προκύψουν από το νομοσχέδιο αυτό) για τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά προγράμματα και να μην τα αντιμετωπίζουν με δυσπιστία.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 18:48 | ΗΛΙΑΣ T.

  Κοινό μυστικό είναι η ανεξέλεκτη διαφθορά που υπάρχει στα οικονομικά των δήμων.Κανένα σχέδιο δεν θα επιτύχει αν δεν αντιμετοπιστεί αυτό.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 15:58 | Κώστας Αλεξανδρής

  Όλα ωραία ακούγονται, κανένας δεν μας είπε, τα χρέη των δήμων, τα υπάρχων χρέη ποιος θα τα ρυθμίσει??? Όλα ειναι μια ομορφη απατη..σας ευχαριστουμε

 • Και στο θέμα της οικονομικής διαχείρισης η αναβάθμιση του ρόλου των στελεχών των δήμων θα μπορούσε να λειτουργήσει ευεργετικά. Θα πρέπει να απαιτείται η ενυπόγραφη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, για κάθε οικονομική συναλλαγή. Ο ίδιος θα πρέπει να εξαιρείται από τη διαδικασία του «εντέλλεσθαι».
  Προσθέτω και τη δική μου σύμφωνο γνώμη με το να υπάρχει on line έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των δήμων από το ΥΠ.ΕΣ. Η τεχνολογία υπάρχει ήδη και με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπηρετηθεί και η αρχή της διαφάνειας. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης διεκπεραίωσης μίας υπόθεσης, οπότε δεν υπάρχει λόγος να διατηρούνται κάποια διχειριστικά προνόμια του δημάρχου ή της δημαρχιακής επιτροπής.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 18:42 | ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

  Σχεδόν ποτέ δεν τιμωρούνται αιρετοί.
  Ο έλεγχος πρέπει να είναι ουσιαστικός.
  Δυστυχώς μόνο ο φόβος φυλάει τα έρημα και οι αιρετοί δεν είναι ατρόμητοι

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 11:49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Το παρόν σύστημα λειτουργίας των ΟΤΑ, με βάση τις αρμοδιότητες των Δημοτικών Αρχοντων (Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι και Δημ. Σύμβουλοι) ουσιαστικά θέτει στο περιθώριο κάθε προσπάθεια εφαρμογής του νόμου από τους υπαλλήλους. ΠΡΕΠΕΙ κάποια στιγμή η διοικητική και υπηρεσιακή λειτουργία να ανεξαρτητοποιηθεί από την αυθαίρετη και αναιτιολόγητη ΄κατά κανονα, βούληση πολιτικών προσώπων.
  Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
  Όμως υπάρχει μία διάταξη – ντροπής, η οποία προς χάριν τήρησης της ιεραρχίας, επιβάλλει στον υπάλληλο, να εκτελλεί μία εντολή ανωτέρου (κατά κανόνα αιρετού) ακόμα και εάν αυτή είναι προδήλως παράνομη ή καταχρηστική ή ακόμα και «νομότυπη» ή ακόμα και προφορική…. Το μόνο περιθώριο που δίνει ο κώδικας στον υπάλληλο είναι να εκτελέσει μεν την εντολή αλλά να σημειώσει εγγράφως την αντίθεσή του, αιτιολογώντας όμως επαρκώς…μόνο αυτός. ΠΡΕΠΕΙ να ΠΑΨΕΙ οριστικά η αυθεντία της εξουσίας, η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ εξουσίας και στην λειτουργία της Διοίκησης να υπάρχει η κοινή λογική και η νομιμότητα.
  Σε κάθε περίπτωση, ο υπάλληλος, ακόμα και εάν θέλει να τηρήσει την νομιμότητα, υποχρεώνεται σε εκτέλεση εντολής, και μόνο αυτός μένει έκθετος.
  – Γι’ αυτό, πρέπει, ΜΑΖΙ με την αναμόρφωση του συΣτήματος λειτουργίας των ΟΤΑ να αναμορφωθεί ο νόμος για την ευθύνη των αιρετών προσώπων. Οι αιρετοί πρέπει να έχουν άμεση ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε απόφασή τους.
  – Ειδικά για αποφάσεις οικονομικής διαχείρησης πρέπει να υπάρχουν σαφείς περιορισμοί στις εκτελούμενες δαπάνες και να μην παρέχεται η δυνατότητα να δικαιολογούνται με απλές αποφάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής και Δημ. Συμβουλίου, αναθέσεις έργου, όταν υπάρχουν αντίστοιχες υπηρεσίες στον ΟΤΑ.
  – Επίσης, για κάθε αιρετό και ανάλογα με τις αρμοδιότητες που έχει αναλλάβει, πρέπει να υπάρχει χρονικός περιορισμός για την εκτέλεση ενεργειών και διαδικασιών που επιβάλλει η νομοθεσία. Οι αιρετοί δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αμφισβητούν de facto νόμους και προεδρικά διατάγματα ψηφισμένα από το νομοθετικό σώμα.
  – Παράλληλα πρέπει να ποσεχθούν ιδιαιτέρως οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για τα παρθυράκια που «κρύβει» ως προς τις δυνατότητες ανάθεσης έργων με την ένδειξη του «επείγοντως» ή των «έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών», χωρίς επαρκή υπηρεσιακή αιτιολόγηση.
  – Οι αιρετοί ΔΕΝ πρέπει να έχουν καμία αρμοδιότητα στην βαθμολόγηση και προαγωή των υπαλλήλων. Η υπηρεσιακή εξέλιξη του προσωπικού ΠΡΕΠΕΙ να απεμπλακεί από την «ιδιότυπη» κριση των αιρετών αρχόντων και να ΤΑΥΤΙΣΤΕΙ μόνο με τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ κριτήρια. ΔΗΛΑΔΉ, να λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο τα πραγματικά προσόντα των υπαλλήλων, ώστε να υπάρχει και πραγματικό κίνητρο για την αυξηση των προσόντων τους. Είναι απαράδεκτο να εκλέγονται υπηρεσιακοί προιστάμενοι με μόνο κριτήριο πρόταξης μεταξύ δύο υποψηφίων, να είναι η βαθμολογία που τους έχει βάλει ο αιρετός (φίλος ή γνωστός) προϊστάμενος και ως εκ τούτου να παρατηρείται το οξύμωρο, υπάλληλοι με διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό να υπολλείπονται από υπαλλήλους με λιγότερα προσόντα αλλά «καλύτερη βαθμολογία». Επειδή μπορείνα φαίνεται άσχετο το γεγονός της υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων με την οικονομική διαχείρηση και γενικά με την διαχείρηση των ΟΤΑ, η σωστή κρίση των υπαλλήλων έχει τεράστια σημασία για την εφαρμογή της νομοθεσίας…..Όταν τοποθετούνται σε θέσεις κλειδιά υπάλληλοι φίλα προσκείμενοι στην εκάστοτε διοίκηση με «απόφαση Δημάρχου…» τότε η ίδια η αξιοπιστία της διοίκησης αρχίζει να αμφοσβητείται εκ των έσω..
  – Σε συνέχεια του παραπάνω, πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα οι δαπάνες που δίνοναι αφειδώς ως υπερωρίες……. Η έγκριση των υπερωριών πρέπει να γίνεται από τους υπηρεσιακούς προϊσταμένους και όχι από τους πολιτικούς και να υπάρχει εσωτερικός αμφίδρομος έλεγχος (πολιτικών – υπηρεσιακών προϊσταμένων) ώστε να μην παρατηρούνται π.χ. περισσότερες υπερωρίες από τις εργάσιμες ώρες της εβδομάδας….για ορισμένους υπαλλήλους και ανάλογα με την κυβερνώσα παράταξη….
  – Τέλος, πρέπει να αποσαφινιστεί πλήρως, τι εννοείται ως «Υπηρεσία» σύμφωνα με τον κώδικα δήμων και κοινοτήτων. Δηλαδή, υπάρχει διάκριση της «υπηρεσίας» από την πολιτική διοίκηση; Αυτό θα λύσει πολλές περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας από αιρετούς.

  Κανένας ΟΤΑ δεν θα μπορούσε να «χάσει» τον έλεγχο των δαπανών, εάν :
  1) Οι αιρετοί είχαν ποινική ευθύνη για κάθε έργο και πληρωμή που εγκρίνουν.
  2)Οι υπάλληλοι είχαν ουσιαστική ανεξάρτητη αρμοδιότητα εφαρμογής του νόμου και ελέγχου.
  3) Οι υπάλληλοι εξελίσσονταν υπηρεσιακά μόνο με βάση τα πραγματικά τους προσόντα. Κάποτε πρέπει να λειτουργήσουν και τα κίνητρα για την εξειδίκευση των υπαλλήλων πάνω στο αντικείμενο της εργασίας τους και αυτό να έχει πραγματικό αντίκτυπο στην λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και όχι να μιλάμε ακόμα για αξιοκρατεία 180 χρόνια μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 11:50 | Θανάσης Σ

  Σύμφωνα με τα πορίσματα της Ανεξάρτητης Αρχής, οι Δήμοι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα διαφανούς λειτουργίας….Δεν αρκεί η δημοσίευση των πράξεων στο διαδίκτυο…
  Ορισμένες απλές προτάσεις:
  1.Καθιέρωση από το Υπουργείο ενός απλού και κατανοητό για τον πολίτη που δεν έχει γνώσεις λογιστικής, ΄Προτύπου’ που με σύντομο αλλά ουσιαστικό τρόπο να απεικονίζει σε κάθε χρονική φάση την οικονομική κατάσταση του Δήμου/Περιφέρειας. Το ‘Πρότυπο’ αυτό να είναι διαθέσιμο ανλά πάσα στιγμή και να δημοσιεύεται κάθε χρόνο και ιδιαίτερα στην αρχή και στο τέλος κάθε θητείας, αρχής γενομένης από την ανάληψη των καθηκόντων των νέων αρχών…Ετσι, ο απλός πολίτης θα μπορεί να είναι ενήμερος…
  2.Εφαρμογή σύγχρονων Λογιστικών Προτύπων λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης για όλους τους Δήνμους/Περιφέρειες ΑΜΕΣΑ (και όχι με την άρνηση ή την καθυστέρηση των προηγούμενων χρόνων). Δεν νοείται σήμερα, το καφενείο ενός μικρού χωριού να τηρεί λογιστικά βιβλία και ο Δήμος της περιχοχής με τζίρο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, να συντάσσει προϋπολογισμό και απολογισμό σε ένα «μπακαλόχαρτο» άνευ αξίας.
  3. Όπως η χώρα μας έχει αναλάβει έναντι της Ε.Ε. υποχρέωση ως προς το ύψος του ετήσιου ελλείμματος και του συνολικού χρέους, έτσι και οι ΟΤΑ (Δήμοι/Περιφέρειες)θα πρέπει εκ του νόμου να έχουν σαφείς, αντίστοιχες υποχρεώσεις, με αυστηρές επιπτώσεις σε περίπτωση ασυνέπειας. Και επειδή, ειδικά οι νέοι Δήμοι θα ξεκινήσουν με τεράστια ελλείμματα, θα πρέπει να καταρτίσουν πλάνα εξυγίανσης τα οποία θα πρέπει να αποτυπώνονται στους ετήσιους προϋπολογισμούς. Ότι δηλαδή υποχρεώνεται να κάνει και η χώρα μας…
  4. Πρόβλεψη ασφαλιστικών δικλείδων όσον αφορά την είσπραξη ήδη θεσμοθετημένων (ή και νέων) τελών, για να μη συνεχίζεται η κατάσταση π.χ. με τα τέλη παρεπιδημούντων τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής συναλλαγής, με τη μη είσπραξή τους.

 • Τους κανόνες και τον τύπο άσκησης οικονομικής διοίκησης και δημοσιονομικής διαχείρισης βεβαίως μπορεί να αποτελεί ευθύνη του Κράτους και της Κυβέρνησης. Όμως ο έλεγχος της οικονομικής διοίκησης και κυρίως της δημοσιονομικής διαχείρισης, πρέπει να αποτελεί αδιαφιλονίκητο δικαιοδοτικό δικαίωμα των πολιτών, όχι της ΚΕΔΚΕ ή του Κράτους, μέσα από ένα αδιάβλητο σύστημα ελέγχου που εδράζεται σε ένα Ελεγκτικό Σώμα Πολιτών που εκλέγονται για τον σκοπό αυτό ανεξάρτητα της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Δημοτικής ή Περιφερειακής Αρχής.
  Στο επίπεδο της Περιφέρειας , μπορεί να λειτουργεί ένα Ελεγκτικό Όργανο, τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο θα ασκεί οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο των Δήμων και την Περιφέρειας, σε δεύτερο βαθμό.
  Η διαφοροποίηση δηλαδή, μεταξύ κεντρικής Κυβέρνησης και Περιφερειακής διακυβέρνησης εστιάζεται στην ανάγκη άσκησης Άμεσης Δημοκρατίας στην περιφέρεια, κάτι που δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνει στο επίπεδο της Κεντρικής Διοίκησης.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 09:26 | ανώνυμος

  Θεσπίστε αυστηρότερους κανόνες στον έλεγχο των οικονομικών των Δήμων.

  Να δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο Διαδίκτυο ισολογισμός με υποχρεωτικό έλεγχο από Ορκωτούς Λογιστές.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 00:54 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗΣ

  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ,ΟΠΩΣ ΣΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΤΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ, ΚΛΠ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ8ΥΝΟΣ Ο ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΦΟΡΤΩΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 20:16 | Δημήτρης Β.

  Ο προληπτικός έλεγχος από τους επιτρόπους πρέπει να γίνει πιο αυστηρός . ελλείψει προσωπικού των υπηρεσιών τους και φόρτου εργασίας δεν ελέγχουν σωστά τις εντελλόμενες δαπάνες των ΟΤΑ ενώ σε πολλές περιπτώσεις παρακάμπτουν τις νομολογίες του ανωτατου οργάνου τους εξυπηρετώντας και παραβένοντας το νόμο. Με το διπλογραφικό σύστημα βολεύτηκαν ορισμένες εταιρείες προγραμματων και με διάφορες αλχημίες εισέπραξαν τεράστια ποσά χωρίς να προσφέρουν δικλίδες ασφαλείας τα προγράμματα που διαθέτουν. Το επιστημονικό προσωπικό που προσλήφθηκε το 2004 οικονομολόγοι χρησιμοποιούνται από τους δημάρχους σε λάθος θέσεις (βγάζουν πιστοποιητικά σε κάποιο Δήμο)

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 18:26 | ΑΕΤΟΣ

  Πρέπει να αποτελέσει ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αλλά και πέραν των προληπτικών μέτρων, θα πρέπει να προβλεφθούν και ΣΚΛΗΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ για την περίπτωση κακοδιαχείρησης. Εννοώ «εξοντωτικές ποινές» όχι τις συνηθισμένες «πολιτικές ευθύνες», που επιτρέπουν στους δράστες να απολαμβάνουν τα κλοπιμαία ενώ επιβάλλουν στο λαό να τα ξεπληρώνει, με μοναδική δυνατότητα τιμωρίας, το να μην τους ξαναψηφίσει!!!

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 16:25 | Βασίλης Αξελής

  Εφαρμόστε on line σύνδεση των Δήμων με το ΥΠΕΣ , καθημερινό έλεγχο σε κάθε οικονομική πράξη . Το Υπουργείο για άλλες εφαρμογές όπως wi-fi ξόδεψε ένα κάρο λεφτά.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 16:44 | ανώνυμο

  Άντε με το καλό και ΔΠΧΠ.