1. Αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης

48. Η τολμηρή μεταρρύθμιση του «Ι. Καποδίστρια», που βελτίωσε αισθητά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δε δημιούργησε παρόλαυτα αποτελεσματικούς Δήμους με οικονομική αυτάρκεια και δυνατότητα άντλησης ιδίων πόρων, ούτε διοικητική ικανότητα με καλά οργανωμένες υπηρεσίες και ανθρώπινο δυναμικό, που να αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες και νέες τεχνολογίες για την παροχή ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών. Για αυτό άλλωστε μόνο σε 212 από τους 1034 πρωτοβάθμιους ΟΤΑ πιστοποιήθηκε η διαχειριστική επάρκεια, αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής στο ΕΣΠΑ. Αυτοί είναι οι λόγοι που πλήττουν την εύρυθμη λειτουργία αλλά και την εικόνα της Αυτοδιοίκησης και των αιρετών της στη συνείδηση των πολιτών, όπως καταγράφεται και στις ετήσιες Εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

49. Επιπλέον η Πολιτεία δεν στήριξε ουσιαστικά τους νέους ΟΤΑ με πολιτικές προγραμματικής, οργανωτικής και λειτουργικής αναβάθμισης καθώς και με επαρκή χρηματοδότηση, ούτε προχώρησε σε μια σχεδιασμένη, με ενιαίο τρόπο, και ολοκληρωμένη αλλαγή του διοικητικού συστήματος της χώρας, με αποτέλεσμα το κάθε βήμα να μένει μετέωρο. Επιπλέον, το δημοτικό σύστημα διακυβέρνησης παρέμεινε χωρίς ουσιαστικές αλλαγές.

50. Γίνεται σαφές ότι η Νέα Αρχιτεκτονική πρέπει να στοχεύει σε ένα Δήμο με αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, που παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες, αποτελώντας βασικό πυλώνα της τοπικής ανάπτυξης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου αποτελεί η γενναία αναδιανομή αρμοδιοτήτων και πόρων ανάμεσα στο κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 22:02 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η αξιολόγηση του κειμένου διαβούλευσης για την υπάρχουσα κατάσταση στους Δήμους αποτυπώνει εν μέρει πραγματικές καταστάσεις και αδυναμίες. Αντιμετωπίζει όμως τους Δήμους ως τοπικούς διοικητικούς μηχανισμούς και όχι ως φορείς αυτοδιοίκησης που οφείλουν να χαράζουν βιώσιμες αυτοτελείς πολιτικές για το περιβάλλον και τα κοινωνικά ζητήματα και να λειτουργούν με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών.
  Θέση μας είναι λοιπόν ότι ο δρόμος για δήμους ισχυρούς και λειτουργικούς δεν περνάει από εκτεταμένες αναγκαστικές συγχωνεύσεις. Αυτό που χρειάζεται για τους δήμους, είναι να τεθούν συγκεκριμένοι δεσμευτικοί στόχοι ποιοτικού χαρακτήρα, μαζί με ένα ευρύ φάσμα κατάλληλων θεσμικών εργαλείων και εναλλακτικών λύσεων για να τους πετύχουν. Στους ίδιους τους δήμους θα ανήκει η τελική επιλογή για τον τρόπο που θα ανταποκριθούν.

  Η σύνδεση λοιπόν της διαπίστωσης των αδυναμιών με το συμπέρασμα ότι οι υπάρχοντες δήμοι οφείλουν να δώσουν τη θέση τους σε άλλους, πολύ μεγαλύτερους, είναι τουλάχιστον προβληματική. Συγκεκριμένα παραβλέπονται:

  • Οι εναλλακτικές λύσεις με εθελούσιες συνενώσεις, με υποστήριξη από την περιφέρεια ή με συνεργασίες γειτονικών μικρών δήμων, ώστε να καλύψουν από κοινού τις δυνατότητες στελέχωσης και πιστοποίησης που σήμερα τους λείπουν.
  • Η απουσία ολοκληρωμένης αποτίμησης των προηγούμενων συγχωνεύσεων, με το πρόγραμμα «Καποδίστριας».
  • Η εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως οι Συνομοσπονδίες Δήμων στη Γαλλία, αλλά και ελληνικοί θεσμοί όπως οι Συμπολιτείες ή, παλιότερα, τα Συμβούλια Περιοχής.
  • Η σύγκριση με τον πληθυσμιακό μέσο όρο των δήμων της Ε.Ε. (5.100 κάτοικοι ανά δήμο, έναντι 10.200 των ελληνικών δήμων σήμερα). Με τις προτεινόμενες συνενώσεις ο μέσος όρος κατοίκων θα πλησιάσει τις 30.000, όταν στη Γαλλία ο μέσος όρος είναι 1.600 κάτοικοι, στην Αυστρία 3.400, στην Ισπανία 4.900, στη Γερμανία και την Ιταλία 7.100.
  Στις περισσότερες περιπτώσεις το κόστος της περαιτέρω απομάκρυνσης της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης από τον πολίτη είναι πολύ υψηλότερο από το πραγματικό καθαρό όφελος των αναγκαστικών συνενώσεων. Για το λόγο αυτό είμαστε κατ’ αρχή αντίθετοι στο σχεδιασμό συνενώσεων με καθαρά πληθυσμιακά κριτήρια. Ιδιαίτερα αντίθετους μας βρίσκουν:
  • Η απορρόφηση αγροτικών δήμων από τις γειτονικές πόλεις, καθώς κάτι τέτοιο θα ενίσχυε τις οικιστικές πιέσεις στην ύπαιθρο.
  • Η συνένωση δήμων βάσει σχεδιασμών για τις υπό διαμόρφωση (μονοεδρικές) εκλογικές περιφέρειες των εθνικών εκλογών.
  • Η συγχώνευση μεσαίων και μεγάλων αστικών δήμων με πληθυσμό δεκάδων χιλιάδων κατοίκων, χωρίς τη συναίνεση των δημοτών τους.
  • Η απουσία των επιλογών της τοπικής κοινωνίας από τις παραμέτρους που απαριθμούνται ως κριτήρια σχεδιασμού των συνενώσεων.
  Θεωρούμε ότι το μικρό μέγεθος μόνο σε ειδικές περιπτώσεις αποτελεί πρόβλημα των ελληνικών δήμων. Για τις περιπτώσεις αυτές αντιπροτείνουμε κίνητρα για εθελούσιες συγχωνεύσεις ή θεσμούς συνεργασίας γειτονικών δήμων για την από κοινού κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.
  . Για την οικολογική οπτική το άριστο μέγεθος ορίζεται με κριτήριο τη δυνατότητα συγκροτημένης διαβούλευσης για τις τοπικές προοπτικές, στα πρότυπα των τοπικών Συμφώνων Βιωσιμότητας (Agenda 21) που εφαρμόστηκαν με επιτυχία σε πλήθος ευρωπαϊκών δήμων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι όντως θετικές προτάσεις για μέτρα βελτίωσης της τοπικής διοικητικής εξυπηρέτησης, δεν προϋποθέτουν τις αναγκαστικές συνενώσεις τις οποίες επιχειρούν να δικαιώσουν. Η αυτοδιοίκηση οφείλει πρώτα από όλα να αποτελεί πραγματική «κοινότητα» πολιτών, με το διοικητικό μηχανισμό να έχει ρόλο κυρίως υποστηρικτικό και εγγυητή της αποτελεσματικότητας.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 21:39 | Π.Ν.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι τοπική υπόθεση μακριά από χρώματα και μικροπολιτική , αγγίζει σε καθημερινή βάση το Δημότη.
  Με τον Καποδίστρια έγινε κάτι πολύ σημαντικό και κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι το έργο των 11 χρόνων έχει πολλά θετικά και σημαντικά σημεία.
  Με το σχέδιο Καλλικράτης αυτό που διαφαίνεται για τους μικρούς Δήμους είναι ότι χάνεται η αμεσότητα με τον Δημότη και την καθημερινότητά του.
  Το σχέδιο Καλλικράτης είναι πραγματικά πολύ καλό αλλά για εφαρμογή σε μεγάλους Δήμους και πόλεις, όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση στην επαρχία νομίζω ότι είναι ανώριμη να δεχτεί ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα.
  Είναι επιτακτική ανάγκη να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Περιφέρειας , να αλλάξει πρόσωπο ριζικά η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση γιατί μέχρι σήμερα έχει προσφέρει ελάχιστα και οι Δήμοι να παραμείνουν για μια τετραετία ακόμη στην υπάρχουσα μορφή τους ( μέσα στην τετραετία να δημιουργηθούν όλες οι υποδομές που χρειάζονται για την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτη ).
  Θα πρέπει επίσης να αλλάξει ριζικά η συμπεριφορά των υπαλλήλων που στηρίζουν τις Γενικές Διευθύνσεις των Περιφερειών σε επίπεδο Νομού που από αυτούς απουσιάζει παντελώς το όραμα και η δημιουργία για την ανάπτυξη των Δήμων , συναντήσαμε και συναντάμε υπαλλήλους Εισαγγελείς που « βυθίζουν» την ανάπτυξη των Δήμων , δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε με αυτό το υλικό που απουσιάζει από μέσα τους η αγάπη και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  Επίσης ένα κομμάτι στο παζλ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι και οι υπάλληλοι των Δήμων που προέρχονται από τις πρώην Κοινότητες , 11χρόνια μετά και ακόμη δεν έχουν καταλάβει που βρίσκονται , ακόμη δεν έχουν ξεχάσει τον « ηγετικό ρόλο » που είχαν στις Κοινότητες , που δεν προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα και στις μέχρι τώρα εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση , που αρνούνται να καταλάβουν τη σημαίνει Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση , που όμως πρωτοστατούν στο να λαμβάνουν επιδόματα , υπερωρίες κτλ και διεκδικούν χωρίς να σκέφτονται ότι πολλές φορές με τον τρόπο που εργάζονται καταρρακώνουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πιστεύω στο σχέδιο Καλλικράτη δεν θα μπορούν να προσαρμοστούν και επίσης από ανθρώπους που απουσιάζει η ΑΓΑΠΗ και το ΟΡΑΜΑ δεν νομίζω να νοιώθουν το ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ.
  Σε ένα σχέδιο που ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι το συστατικό του στοιχείο δεν μπορούν δυστυχώς να ανταποκριθούν οι περισσότεροι Δήμοι της Επαρχίας με το υπάρχον υπαλληλικό προσωπικό δυστυχώς και με τους αιρετούς θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα η έλλειψη εκπαίδευσης και άλλα πολλά σημεία θα αποτελέσουν μεγάλο πρόβλημα στην όλη προσπάθεια.
  Δώστε μια ευκαιρία στους Δήμους για μια τετραετία ακόμη, μέσα από επιμορφώσεις υπάλληλων , αξιολογήσεις συμπεριφορών , δημιουργία υποδομών , αξίζει να γίνει κάτι καλύτερο όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες όταν όμως απουσιάζουν αυτές γεννιέται ο φόβος που μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα.
  Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι κάτι τέτοιο θα είναι καταστροφικό για τους Πολίτες και επίσης δυστυχώς δεν υπάρχουν υπάλληλοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα τους αποκαλούσες ΣΤΕΛΕΧΗ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με έτοιμες προτάσεις για την ανάπτυξη του Δήμου τους , είναι πολύ πικρό μα είναι η αλήθεια.
  Αξίζει για ευκαιρία για το καλό των Δημοτών μας.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 17:09 | Σύμβουλοι δήμου Καλλιθέας Ρόδου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ο Καλλικράτης αν δεν αφουγκραστεί τους ανατρεπτικούς Δικαιοπολη και Διογένη θα αποτύχει

  ο Δικαιόπολης, ο ήρωας του Αριστοφάνη , όπως δηλώνει και το όνομά του (‹δίκαιο+πόλις), είναι ένας απλός Έλληνας πολίτης που στη σημερινή εποχή αντιπροσωπεύει το τύπο του φιλήσυχου, έντιμου πολίτη που επιθυμεί την ισότητα και αγανακτεί με τις πολιτικές ραδιουργίες και τους πολιτικούς που θεωρεί υπεύθυνους για την αδικία στη χώρα .Γιατί με τις ενέργειες τους έχουν οδηγήσει κάθε Έλληνα πολίτη στη μικροπαρανομία ,παρέχοντας του με τις δικές τους συμπεριφορές το κατάλληλο άλλοθι , αποσκοπώντας ( οι πολιτικοί) στο να συμψηφίζουν τα πταίσματα των πολλών με τα κακουργήματα τα δικά τους και των λίγων εκλεκτών τους.
  Ο Διογένης είναι ο γνωστός κυνικός φιλόσοφος που κυκλοφορούσε την ημέρα με το φανάρι και στην ερώτηση τι το χρειάζεται απαντούσε «ψάχνω να βρω τίμιους ανθρώπους»

  Τα μεγάλα έργα και οράματα δεν αρκούν αν δεν μηδενιστούν οι παραβατικές συμπεριφορές και εσκεμμένες αβλεψίες των δημοτικών αρχόντων , αλλά και των μηχανισμών που τους έχουν παραχωρήσει άσυλο (παραγραφές με νόμο, υπηρεσίες περιφέρειας , δικαστική εξουσία)

  Η λαϊκή εντολή που εδόθει στη κυβέρνηση είναι κάθαρση παντού και στη τοπική αυτοδιοίκηση . Ο ΚΔΚ προβλέπει διαδικασίες περιορισμού και αποβολής των σάπιων τμημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εφαρμόστε τα, μην περιμένετε το ξεκαθάρισμα να γίνει στις επερχόμενες εκλογές. Χρειάζεται θάρρος να χτυπηθεί η ρίζα του κακού και όχι σαν νέοι πόντιοι Πιλάτοι από τη μια να προσπαθείτε να εκτονώσετε την αγανάκτηση των πολιτών με τις δημόσιες διαβουλεύσεις και από την άλλη αναθέτετε δήθεν στους πολίτες, και το συνήγορο του, την «εκκαθάριση».

  Για εμάς εκφραστής των Δικαιόπολη και Διογένη πρέπει να είναι ο διορισμένος περιφερειάρχης που πρέπει τώρα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να καθαρίσει τον κόπρο της τοπικής αυτοδιοίκησης
  Θεωρούμε ότι είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος και η επιβολή ποινών στους παρανομούντες αιρετούς, με βάση τον ισχύοντα ΚΔΚ από τον περιφερειάρχη και τα στελέχη της περιφέρειας, που πρέπει αμέσως να μετατραπούν σε συνήγορο του δημότη. Παράλληλα να διευρυνθούν οι απαγορεύσεις για τη δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας από παρανομούντες Δημάρχους και μέλη δημοτικών συμβουλίων . Δεν μπορεί αιρετοί να εκδίδουν
  παράνομες βεβαιώσεις για αυθαίρετα κτίρια στον αιγιαλό,
  να είναι οι ίδιοι καταληψίες με πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων ,
  να πλειστηριάζουν δήθεν για ενοικίαση δημοτικά ακίνητα που έχουν ,με τις ευλογίες τους ,καταλειφθεί πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού ,
  να προεγκρίνουν άδειες λειτουργίας ,μέσω δημαρχιακής , σε κατεδαφιστέα αυθαίρετα στον αιγιαλό
  ν’αρνούνται να εισπράξουν θεσμοθετημένους πόρους όπως αυτοί των λατομείων,των δημοτικών τελών ,του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κ.α.
  και να μένουν στο απυρόβλητο. Είναι επιβεβλημένο βέβαια η παραβατικότητα των αιρετών, να μην ακολουθεί τη μακρόχρονη πορεία εκδίκασης που ακολουθείται στα δικαστήρια αλλά να διερευνώνται από ειδικό σώμα με ταχύτερους ρυθμούς.

  Δεν μπορεί οι υπηρεσίες της περιφέρειας να εξακολουθούν να είναι το άλλοθι κάθε παράτυπης ενέργειας δημάρχων που εκφράζεται επίσημα με φθηνές αποφάσεις περί μη έννομου συμφέροντος ακόμα και προς μέλη αντιπολιτεύσεων που επισημαίνουν όλες αυτές τις ενέργειες που σας οδήγησαν στην απόφαση να θέλετε να εφαρμόσετε την διοικητική μεταρρύθμιση.
  Αν δεν λάβετε τα κατάλληλα μετρα την αυξανόμενη αλαζονεία των δημάρχων θα την εισπράξετε το τελευταίο δεκάμηνο της θητείας τους.

  Εμείς στο δημο Καλλιθεας Ρόδου μέχρι σήμερα εχουμε γνωστοποιήσει παράνομες αποφάσεις και ενέργειες για τις οποίες εκτιμούμε ότι μπορεί να επιβληθεί μέχρι και η ποινή της αργίας από τον περιφερειάρχη. Μέχρι σήμερα εισπράξαμε όχι μόνο την αδιαφορία των αρμοδίων, επιβεβαιώνοντας το ότι « το όλα στο φως» δεν αρκεί ,αν κάποιοι εκλέγονται ή διορίζονται για να μην καταλαβαίνουν, αλλά και μια κλήση για απολογία από τον προηγούμενο περιφερειάρχη για ανάρμοστη συμπεριφορά που επιβεβαιώνει ότι « η αλήθεια στα αυτιά των παρανομούντων ακούγεται ως βρισιά»

  Εμείς δεν συμφωνούμε με τον σχεδιασμό του υπουργείου που θα οδηγήσει σε ένα νέο σχήμα που επί 5 χρόνια θα προσπαθεί να βρει το βηματισμό με επικεφαλείς ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν, τα προηγούμενα χρόνια, στο πρόβλημα που πάτε να λύσετε . Ένα σχήμα το οποίο θα αποτρέπει υγιή στοιχεία της κοινωνίας να εκτεθούν στη διαδικασία των εκλογών όχι από αδυναμία αλλά από αποστροφή στο τρόπο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα αποτρέπει του νέους και μη έχοντες ‘αβάντες’ από κομματικούς μηχανισμούς να εκτεθούν στις εκλογές.
  Γι αυτό προτείνουμε τη διατήρηση της σημερινής δομής , ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού μηχανισμού της περιφέρειας με ενσωμάτωση του συνηγόρου του δημότη και όχι θόλωμα των νερών για να επικρατήσουν πάλι οι άνθρωποι που δημιούργησαν και διατηρούν τα αδιέξοδα και τα στεγανά.Επι πλέον επειδή ο δημόσιος βιός, με τα σημερινά δεδομένα, προκάλεσε και θα προκαλεί φθορά στα αιρετά στελέχη είναι αναγκαία η καθιέρωση μέγιστου αριθμού θητειών. Όταν η τοπική αυτοδιοίκηση καταφέρει να εισπράξει δίκαια τα τέλη καθαριότητας, με επανυπολογισμό όλων των εμβαδών των κτισμάτων, τότε θα δικαιούται να της ανατεθεί και η είσπραξη άλλων πόρων.

  Χωροταξικό των δήμων – εκπροσώπηση
  Το αξίωμα μεγάλος δήμος περισσότερο αποτελεσματικός δεν ισχύει ,αποδεικνύεται καθημερινά βλέποντας όχι μόνο τους υφιστάμενους δήμους στο νησί της Ρόδου , αλλά και τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα όπου πολλές φορές τα μεγάλα σχήματα αποδεικνύονται τελικά δυσκίνητα και αναποτελεσματικά

  Αντίφαση δε στη προσπάθεια δημιουργίας μεγάλων δήμων με ταυτόχρονη αύξηση του μεγέθους της εκλογικής περιφέρειας αποτελεί ο στόχος που έχετε για περιορισμό του μαύρου χρήματος και της συναλλαγής αιρετών με ισχυρά οικονομικά και συντεχνιακά συμφέροντα ( μείωση μεγέθους εκλογικών περιφερειών στις βουλευτικές).
  Με την σχεδιαζόμενη αλλαγή που προβλέπει μεγάλους δήμους και αιρετές περιφέρειες μήπως τελικά το μαύρο χρήμα θα μετακομίσει στη τοπική αυτοδιοίκηση; Το έτερο δε επιχείρημα περί μεγάλου και οικονομικά ισχυρού δήμου καταρρίπτεται από την υπάρχουσα πραγματικότητα. Στο νησί της Ρόδου ο περισσότερο χρεωμένος δήμος είναι και ο μεγαλύτερος δηλ ο δήμος Ροδίων.
  Για όλα αυτά προτείνουμε τη διατήρηση της σημερινής χωροταξικής κατανομής στο νησί της Ρόδου και ιδιαίτερα του δικού μας δήμου, γιατί εμείς επιλέξαμε να ζήσουμε στα χωριά μας συνειδητά δεν μπορουμε να αφήσουμε τη περιοχή να καταντήσει πλατεία Αμερικής που περίμενε 15 χρόνια για να αποκτήσει ζωή ξανά από τους μετανάστες. Και σίγουρα θεωρούμε ότι οι μικρές εκλογικές περιφέρειες ,παρά τα αρνητικά τους , βοηθούν στην ανανέωση του σώματος των αιρετών και εδραιώνουν τη δημοκρατία στο δήμο.

  Αιρετός περιφερειάρχης
  Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να μπει σε «επιτήρηση» και στο φορτίο αυτό δεν μπορεί να ανταποκριθεί αιρετός . Η εμπειρία σε επίπεδο νομαρχίας μεταξύ διορισμένου και αιρετού νομάρχη που κατά τη γνώμη μας δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα πρέπει να εκτιμηθεί από εσάς ανάλογα.

  Οι δημοτικοί σύμβουλοι δήμου Καλλιθέας Ρόδου
  Κώστας Γεώργιος
  Αναστασάς Αναστάσιος
  Ψυλλάκης Βασίλης

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 08:09 | Sokratis Kefalogiannis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Έχει δοθεί Λίγος ο χρόνος για να γίνει σωστή δουλειά

  Όπως και οι μελέτες του ΙΤΑ αναφέρουν δεν έχει γίνει ποτέ σωστή αξιολόγηση του Καποδίστρια. Εξάλλου τα 12 χρόνια δεν είναι αρκετά για να δέσει μια τόσο σημαντική μεταρρύθμιση εκτός και αν για οποιοδήποτε λόγο έχει αποτύχει. Όμως μέχρι σήμερα όλοι επαινούν τον Καποδίστρια.

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 23:50 | Παύλος Παπαδογιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Δυστυχώς για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται περίτρανα ότι στην Ελλάδα σε θέματα διοίκησης δεν σχεδιάζομε μακροπρόθεσμα, με ορίζοντα τριάντα, σαράντα πενήντα χρόνια, αλλά βραχυπρόθεσμα. Δηλαδή με άλλα λόγια ράβε ξύλωνε δουλειά να μην σου λείπει που λέει και το τραγούδι.
  Έγινε ο νόμος 2539/97 ο περίφημος Καποδίστριας και ο νόμος αυτός είτε απέτυχε στην πράξη του είτε δεν πέτυχε τον σκοπό του.
  Για μένα οι βασικοί λόγοι μη επιτευξης των στόχων ήταν:
  1.Δεν έγινε από την αρχή ορθολογικός σχεδιασμός ώστε οι νέοι Δήμοι να είναι βιώσιμοι και διοικητικά ισχυροί.
  2.Δεν ακολούθησε μια συνολική μεταρρύθμιση του όλου διοικητικού συστήματος της χώρας, με αποκέντρωση εξουσιών και αρμοδιοτήτων.
  3.Δεν στηρίχθηκε οικονομικά από την πολιτεία.Όχι μόνο δεν του δόθηκαν νέοι πόροι αλλά αντιθέτως του αφαιρέθηκαν.
  Με την νέα διοικητική μεταρρύθμιση, το νομοσχέδιο Καλλικράτης, μήπως αντι να θεραπεύσομε το κακό δημιουργούμε ένα μεγαλύτερο κακό;
  Όχι ότι είμαι εναντίον αλλά αντιθέτως είμαι υπέρ. Πρέπει όμως αυτή την φορά να ακουστούν όλες οι απόψεις και να γίνουν σίγουρα βήματα.
  Κατά την γνώμη μου οι νέοι ΟΤΑ πρέπει να βασίζονται στις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας. Πρέπει να συνθέτουν δύο βασικά στοιχεία: α)την έκταση που πρέπει να είναι επαρκής αλλά όχι υπέρμετρα διευρημένη β)τον πληθυσμό που πρέπει να είναι αρκετά ικανός ώστε να συμβάλει στην οικονομική και λειτουργική αυτοδυναμία.
  Πρέπει να στηρίζεται στους άξονες α)εξοικονόμιση πόρων β)ανάπτυξη γ)ανθρώπινο δυναμικό.
  Για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει πρώτα και πάνω απ’όλα να γίνει μια συνολική αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης. Υπάρχουν σήμερα Δήμοι υπερχεωμένοι(οι περισότεροι) και Δήμοι εύρρωστοι. Πως θα γίνει το πάντρεμα των Δήμων αυτών; Δεν ξεκινάνε όλοι από την ίδια αφετηρία.
  Έπειτα πρέπει ν’αποφασίσομε τι θέλομε. Θέλομε ένα σύστημα Δημαρχοκεντρικό ή ένα σύστημα με διάχυτες εξουσίες. Θέλομε δημοτικούς άρχοντες ν’ασκουν μικροκομματική πολιτική, να ενδιαφέρονται κυρίως για το οικομικό; Να κρατούν ισορροπίες για να έχουν την καρέκλα;
  Μήπως σε μια περίοδο κρίσης, όπως η σημερινή, ο εθελοντισμός πρέπει να μας απασχολήσει; Μήπως πρέπει να μπούν και κανόνες όσον αφορά το επίπεδο των ατόμων που ασχολούνται με τα κοινά; Η ενασχόληση με τα κοινά τελικά είναι λειτούργημα ή επαγγελμα και αυτοσκοπός;
  Ο έλεγχος πρέπει να είναι συχνός, αυστηρός και αποδοτικός.
  Αυτές είναι κάποιες από τις σκέψεις μου και πιστεύω να σας είναι χρήσιμες.
  Ευχαριστώ για την φιλοξενία.

  Παύλος Παπαδογιάννης

  Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Γεωργιουπόλεως

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 17:57 | Π.Ι.Γ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  «Η τολμηρή μεταρρύθμιση του «Ι. Καποδίστρια», που βελτίωσε αισθητά την Τοπική Αυτοδιοίκηση»
  από που ακριβώς προκύπτει αυτή η βελτίωση;
  κανείς πάντως στην επαρχία που ζω και σε αυτήν που εργάζομαι (κεντρικός- βόρειος Έβρος) δεν τη βίωσε
  Η αλήθεια είναι πως απ’ ό,τι φαίνεται η νέα μεταρρύθμιση έπρεπε να γίνει τώρα, όχι λόγω δήθεν επιταγών της ΕΕ, αλλά λόγω της γενικής απογραφής του 2011, όπου και θα γίνουν ορατά τα πραγματικά αποτελέσματα του «καποδίστρια» στα χωριά μας, και θα μπορούν να γίνουν συγκρίσεις με τις λίγες εναπομείνασες κοινότητες. Διαφορετικά δεν εξηγείται η προσπάθεια σχεδιασμού του χωροταξικού και διοικητικού χάρτη της χώρας μας χωρίς πραγματικά στατιστικά στοιχεία
  Και μη βιαστείτε να απαντήσετε για έργα εκατομμυρίων ευρώ που εκτέλεσαν οι υπάρχοντες δήμοι, γιατί αυτά είναι στην συντριπτική τους πλειονότητα έργα του ΕΠΤΑ και του ΘΗΣΕΑΣ, δηλαδή με ελάχιστες απαιτήσεις ωριμότητας και σκοπιμότητας (ή τουλάχιστον ας μας πείτε ποιο ήταν το αντίστοιχο πρόγραμμα για τα ΣΥΠΕ και τι έργα έκαναν αυτά σε σχέση με τους Δήμους)
  θα ήθελα να δω και μια μελέτη των αποτελεσμάτων που είχε το κάθε ευρώ που απλόχερα δόθηκε στους Δήμους σε σχέση με τα ψίχουλα που δινόταν στις Κοινότητες
  Όπως επίσης θα ήθελα να δω έναν πίνακα ή διάγραμμα, από όπου να φαίνεται ότι οι μεγαλύτεροι δήμοι είχαν μεγαλύτερη απορροφητικότητα ευρωπαϊκών κονδυλίων- ιδιαίτερα αυτών που δεν περνούσαν από το χέρι του κάθε περιφερειάρχη (π.χ. διασυνοριακά)
  Φυσικά τέτοια στοιχεία δεν πρόκειται ποτέ να δοθούν στη δημοσιότητα, για τον πολύ απλό λόγο ότι αυτά που υπάρχουν αποδεικνύουν ότι το μέγεθος του Δήμου παίζει πολύ μικρό ρόλο στην οργάνωσή του (αν δεν είναι αρνητικός παράγοντας)
  ……….»Επιπλέον η Πολιτεία δεν στήριξε ουσιαστικά τους νέους ΟΤΑ με πολιτικές προγραμματικής, οργανωτικής και λειτουργικής αναβάθμιση»: πως;!;! μα δεν προσλήφθηκαν περίπου 3.500 «επιστήμονες» για τη στήριξη των νέων Δήμων; δεν υπήρξε πρόγραμμα προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού (grader, 4×4, φορτηγά..), μηχανογράφησης, διπλογαφικού συστήματος….. έλεος τι άλλο έπρεπε να γίνει (εκτός από υποχρεωτική φοίτηση των υποψήφιων αιρετών σε τουλάχιστον εξαμηνιαία σχολή τοπ. αυτοδιοίκησης)
  Επειδή η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει πριν απ’ όλα να είναι τοπική (ώστε ο «άρχοντας» να μην τολμάει να βγει από το σπίτι του όταν δεν παρέχει κάποιες βασικές υπηρεσίες στους πολίτες), προτείνω να ξεχάσουμε τον «καλλικράτη», να οργανώσουμε άμεσα μια ενδεικτική απογραφή στατιστικά ορθή και να οδηγηθούμε (κατά πάσα πιθανότητα) σε ένα νέο πρόγραμμα «βενιζέλος» (κατάργηση δηλ. των δημάρχων-μουχτάρηδων και επανίδρυση των κοινοτήτων, με συνένωση μόνο των υπηρεσιών που χρειάζεται: τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, οι οποίες βέβαια δεν θα είναι υποχείρια των αιρετών – αυτό είναι όμως που ακριβώς δεν θέλουν οι αιρετοί)

 • 23 Ιανουαρίου 2010, 17:38 | Ν.Μ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Επιτέλους να αλλάξει αυτή η κατάσταση, αλλά να αλλάξει ουσιαστικά και όχι απλά να μετονομαστούν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σε Περιφερειακές Αυτοδιοκήσεις.
  Σημαντικό είναι να υπάρξει αποτελεσματικός έλεγχος στις δαπάνες των Ο.Τ.Α., γίνεται απίστευτη σπατάλη με όλους αυτούς τους δήθεν πρόχειρους διαγωνισμούς που στήνουν συνέχεια.Δεν μπορεί επιτέλους κάποιος να τους ελέγξει?Είναι δυνατόν καθημερινά να ακούμε για μειώσεις των μισθών μας(μισθών πείνας) και απ’ την άλλη να βλέπουμε να μοιράζουν χιλιάδες ευρώ με την τακτική αυτή?
  Επιπλέον είναι δυνατόν να πληρώνουν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ενοίκιο για τη στέγασή τους από τη στιγμή που υπάρχουν τόσα δημόσια κτίρια και εκτάσεις ανεκμετάλλευτες?
  Συγκεκριμένα στη Νομαρχία που εργάζομαι πληρώνουν αρκετές χιλιάδες ευρώ το μήνα για ένα κτίριο άθλιο που σε καμία περίπτωση δεν πληρεί τις προϋποθέσεις των κατάλληλων συνθηκών εργασίας αλλά ούτε και διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών.

  Ένα ακόμα κρίσιμο ζήτημα είναι το θέμα της στελέχωσης των νέων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων με το κατάλληλο προσωπικό, γιατί δίχως επαρκή και ικανό προσώπικό δεν πρόκειται να προχωρήσει η διοικητική μεταρρύθμιση, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σήμερα υπολειτουργούν λόγω έλλειψης κατάλληλου προσωπικού.

  Επίσης ως εργαζόμενη σε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχω να σας θέσω το εξής ερώτημα:
  Τι θα γίνει με το μισθολόγιο των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοκήσεων, θα εξομοιωθούμε με τους υπαλλήλους των Περιφερειών ή θα παραμείνουμε στην ίδια άθλια κατάσταση?

  Ας ελπίσουμε ότι με το πρόγραμμα ¨Καλλικράτης» θα γίνουν ουσιαστικές αλλαγές για μια καλύτερη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 23:12 | ΠΟΛΙΤΙΖΩ Κίνηση Πολιτών
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  48 Αναρωτήθηκε κάποιος απο τούς συντάκτες , εάν πέραν τού μεγέθους, υπάρχουν και άλλες αιτίες ,έξ αιτίας τών οποίων ο πολυδιαφημισμένος, και με τόση σιγουριά ψηφισμένος, Καποδίστριας, απέτυχε να δημιουργήσει αποτελεσματικούς Δήμους, όπως παραδέχονται στο κείμενο αυτό ; Τότε, οι 5.500 ΟΤΑ συμπτύχθηκαν, χωρίς καμμιά συναίνεση τών κατοίκων τους, σε 1034, απο πού προκύπτει, λοιπόν, οτι τώρα που θα γίνουν 370, πάλι χωρίς να ερωτηθούν οι κάτοικοί τους, θα λειτουργήσουν καλύτερα ; Θεωρούν οτι όσο μεγαλώνει ο Δήμος και πληθαίνει το προσωπικό του, τόσο βελτιώνονται οι υπηρεσίες του ; Τότε ας γίνει ένας Δήμος κάθε Νομός, ή και ανα δύο Νομοί εαν είναι μικροί…. Μόνο που τότε δεν θα είναι Δήμοι…. Δεν φαίνεται, όμως, να απασχολεί κανέναν αυτό…. Αρκεί να υπάρξουν πολλές προσφορές, πολλές υπηρεσίες …. αδιάφορα το ποιός και γιατί, τις αποφασίζει…. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όμως, δεν είναι ο Μεγάλος Αδελφός που αποφασίζει για το πολίτη, πριν τον πολίτη, αλλά ο χώρος που ο δημότης αποφασίζει τα τού οίκου του. Και «οίκος» δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα μεγάλο άθροισμα τυπικά ενωμένων κοινωνιών διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων. Οσο για την εικόνα τής Αυτοδιοίκησης και τών αιρετών της στη συνείδηση των πολιτών, όπως καταγράφεται στις ετήσιες Εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, έχουν φροντίσει σχετικά οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Εχουν αλυσοδέσει με απαράδεκτες χρονοβόρες αναγκαστικές εγκρίσεις, απο την κεντρική διοίκηση, κάθε απόφασή τους, έτσι ώστε να υποχρεώνονται κάποιοι τολμηροί να καταφεύγουν στην παράβλεψή τους, προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιήσουν ένα έργο. Ετσι βρίσκονται κατηγορούμενοι, οχι διότι κατεχράσθησαν χρήματα, αλλά διότι δεν ακολούθησαν τις τυπικές διαδικασίες, οι οποίες ακυρώνουν κάθε θετική προσπάθειά τους Δεν είναι, λοιπόν, κακή η εικόνα τών αιρετών στα μάτια τών δημοτών τους, διότι δεν είναι διεφθαρμένοι όλοι οι Ελληνες ώστε να ψηφίζουν αχρείους. Την κακή εικόνα την βλέπει το κομματικό σύστημα, που τούς θέλει δέσμιους στο θέλημά του, διότι απαιτεί όλη την διαχείριση τής εξουσίας για λογαριασμό του. Αυτή η διαχείριση είναι που παράγει την μεγάλη διαφθορά. Ας αναρωτηθούν, λοιπόν, οι συντάκτες ποια είναι η εικόνα τών πολιτών για τον σημερινό πολιτικό μας κόσμο και μετά ας την συγκρίνουν με τον σεβασμό τών δημοτών προς τούς μέχρι πριν τον Καποδίστρια τοπικούς άρχοντες… Θα επιβεβαιώσουν, για μια φορά ακόμη,όσο κι αν θέλουν να το ξεχνούν οτι το μέγεθος τής εξουσίας εκμαυλίζει, δεν παράγει πιο εναρέτους.
  49.. Δεν προκύπτουν, πάντως, αλλαγές, προς την κατεύθυνση τής καλύτερης «δημοτικής διακυβέρνησης» , και με το νέο πρόγραμμα, πλην τής αναλυτικότερης δεοντολογίας και τής νέας ωραιολογίας….
  50. «Νέα Αρχιτεκτονική», πιασάρικος όρος, αλλά με επικίνδυνο περιεχόμενο. Αντί να χτίζει, κατεδαφίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για να γίνει η Τ. Α. πυλώνας τής τοπικής ανάπτυξης, δεν φτάνει η γενναία αναδιανομή αρμοδιοτήτων και πόρων ανάμεσα στο Κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση., που επαγγέλεται το Πρόγραμμα. Απαιτείται «ξεκαπέλωμα» τών αρμοδιοτήτων τής Τ.Α.απο την Πολιτεία, και εξασφάλιση τής προσωπικής συμμετοχής τού δημότη στις αποφάσεις. Ούτε το ένα , ούτε το άλλο, όμως, διανοούνται , όπως φαίνεται απο το όλο περιεχόμενο, οι συντάκτες τού προγράμματος.

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 15:57 | ΜΜ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί σωστά όλη η προσπάθεια
  μέχρι το Νοέμβριο του 2010.
  Είναι καλό να δοθεί μια τρίμηνη ή εξάμηνη παράταση
  και να γίνουν οι εκλογές το 2011, ώστε να υπάρξει
  σωστή προετοιμασία και από την πλευρά του Υπουργείου
  και από την πλευρά των υποψηφίων στις εκλογές
  (στελέχωση του ψηφοδελτίου, πρόγραμμα κλπ.)

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 13:47 | IA
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η ανάγκη αναδιάρθρωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημιουργίας ενός πολυεπίπεδου συστήματος διακυβέρνησης είναι πράγματι επιτακτική, όχι μόνο για την εξυγίανση και τον εξορθολογισμό του κράτους, αλλά και για την αποκόμιση κερδών από τη συμμετοχή της χώρας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απορρόφηση και αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων, κτλ). Επίσης, το κράτος έρχεται εγγύτερα στον πολίτη, μέσα από τη δημιουργία ισχυρών τοπικών αρχών και τη λήψη αποφάσεων στο επίπεδο με βάση την αρχή της επικουρικότητας. Μένει να δούμε αν όντως (και πώς) θα πραγματοποιηθεί.

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 08:37 | Στελιος Μποζικης Δήμαρχος Αρκ. Ζακύνθου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Παρακολούθησα με ιδιαίτερη προσοχή το Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ και κατέληξα στα ακόλουθα συμπεράσματα :
  Α. Οι αιρετοί όλων των κομματικών αποχρώσεων (πλην Κ.Κ.Ε) χαιρετίζουν τη νέα Αρχιτεκτονική της Τ.Α. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αιρετοί που πρόσκεινται στη Ν.Δ, οι οποίοι αν και επίσημα το κόμμα τους αντιτίθεται στο πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, εν τούτοις ομόφωνα (με ελάχιστες θλιβερές εξαιρέσεις π.χ. Παπαγεωργόπουλος), όχι θα συμμετέχουν στον διάλογο αλλά έχουν την βούληση να εγγυηθούν την χωρίς κομματικές υστεροβουλίες σύνταξη του σχετικού νομοσχεδίου.
  Β. Υπήρξαν αιρετοί (απ’ όλα τα κόμματα) οι οποίοι διατύπωσαν αντιρρήσεις για την συνένωση των Δήμων τους με άλλους Δήμους, προβάλλοντας ψευδεπίγραφους, προσχηματικούς και αστήρικτους ισχυρισμούς. Πρέπει να γνωρίζετε όμως οτι ( όπως αποδεικνύεται περίτρανα και απο την διαβούλευση) οτι η κοινωνία επιθυμεί νέους ισχυρούς και βιώσιμους Δήμους, οι οποίοι θα είναι σε θέση να λύσουν τα μικρά και μεγάλα προβλήματα του κάθε τόπου.
  κ. Υπουργέ μη διαστάσετε να εφαρμόσετε το πρόγραμμά σας, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα απο τον Ελληνικό Λαό. Προχωρήστε με οδηγό την μελέτη του ΙΤΑ και σε σχέση με το χωροταξικό, μην δημιουργήσετε μικρούς Δήμους , όπως π.χ. στα μικρά νησιά. Η αρχή κάθε νησί και Δήμος είναι εκ των ων ουκ άνευ για την ανάπτυξη των νησιών, αλλά και για την ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους κατοίκους στις υπηρεσίες που θα μπορεί να προσφέρει ένας ισχυρός Δήμος. π.χ. Ο Δήμος Αργοστολίου θα έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει παιδικό σταθμό (αν δεν έχει ήδη). Ο Δήμος Παλλικής προφανώς λόγω μεγέθους δεν θα έχει αυτήν την δυνατότητα. Οι γονείς του Δήμου Παλλικής δεν θα μπορούν να πάνε τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό του Αργοστολίου. Εαν όμως γίνει ένας Δήμος στην Κεφαλλονιά, θα υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί παιδικός σταθμός και στο Ληξούρι και στη Σάμη.

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 12:37 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΒΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η σημερινή κατάσταση είναι τραγική. Λυπάμαι που το λέω, αλλά στους περισσότερους δήμους συμβαίνουν τα παρακάτω:

  1. Ο βασικός λόγος ανάδειξης δημάρχων είναι το προσωπικό παράνομο οικονομικό όφελος.
  2. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι δημότες είναι απαξιωτικός.
  3. Τα σχολεία βρίσκονται σε τραγική κατάσταση από πλευράς εμφάνισης και υλικοτεχνικής υποδομής.
  4. Οι αναθέσεις έργων είναι σκανδαλώδεις.
  5. Τα δημοτικά τέλη αυξάνονται αυθαίρετα.
  6. Οι υπάλληλοι δουλεύουν ελάχιστα.
  7. Ό,τι έργο γίνεται είναι έργο βιτρίνας.
  8. Δεν υπάρχει η παραμικρή λογοδοσία και έλεγχος.

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 12:14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οι λόγοι που υποστηρίζω το νομοσχέδιο Καλλικράτη, όπως παλαιότερα υποστήριζα τον νόμο Καποδίστρια, είναι δύο. Πρώτα είναι η οικονομία που θα γίνει σε βάθος χρόνου (μήπως γλιτώσουμε την πτώχευση) και έπειτα είναι η δυνατότητα που θα δοθεί για καλύτερη οργάνωση σε διοικητικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
  Όλοι γνωρίζουμε τους πειναλέους υποψήφιους τοπικούς «αρχοντίσκους» που προσπαθούν εκλεγόμενοι να καταληστέψουν τους Δήμους και τις Νομαρχίες. Αν το Βατοπαίδι, οι Κουμπάροι και λοιποί παλαιότεροι μεγαλοκαρχαρίες, άρπαγες του δημόσιου χρήματος είναι μετρημένοι στα δάκτυλα, αυτοί είναι αμέτρητοι. Χίλιοι Δήμαρχοι, μερικές χιλιάδες αντιδήμαρχοι και μερικές δεκάδες χιλιάδες πρόεδροι έμμισθων θέσεων, δημοτικών επιχειρήσεων, επιτροπών, παιδικών σταθμών κλπ. συνθέτουν ένα παζλ αρπακτικών του δημόσιου χρήματος που δεν συγκρίνεται με του μεγάλους και επώνυμους. Κλέβουν ποσά που δεν γίνονται πρωτοσέλιδα αλλά είναι αμέτρητα, οπότε το συνολικό κόστος είναι μεγαλύτερο. Και στο τέλος με νόμους τύπου Παυλόπουλου (ΦΕΚ 163/Α/04-09-2009) να δίνεται γενική αμνηστία σε όλες τις παράνομες πράξεις για να μη μπουν φυλακή.
  Επειδή όμως πρέπει να υπάρχει διοίκηση και σε τοπικό επίπεδο, η μόνη λύση είναι να λιγοστέψουν οι Δήμοι, ώστε να είναι λιγότερες οι πιθανές εστίες διαφθοράς, σπατάλης και αρπαγής δημοσίου χρήματος. Σε λιγότερους Δήμους και καλύτερος έλεγχος γίνεται αλλά και καλύτερη οργάνωση. Δεν ντρέπονται να μην έχουν ολοκληρώσει το εθνικό δημοτολόγιο ακόμη και να πρέπει να καταφεύγουμε σε μεθόδους απογραφής του πληθυσμού εποχής Ηρώδη. Δεν ντρέπονται να εμμένουν στον κατακερματισμό της διοίκησης του κράτους μόνο και μόνο για να διατηρούν πολλαπλάσιες από όσες χρειάζονται έμμισθες θέσεις.
  Οι αντιδράσεις πολλές και μάλιστα από κομματικούς «παραγοντίσκους» όλων των κομμάτων, που τρέφονται από αυτή την ρεμούλα και βλέπουν να μειώνονται οι θέσεις που χαρίζουν πρόσβαση στο δημόσιο πλούτο. Αυτός ήταν ο λόγος που η απαθής προηγούμενη κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα, ενώ προσπάθησε, αλλά δείλιασε με τις πρώτες αντιδράσεις . Αυτός είναι ο λόγος που τα μικρά κόμματα και ειδικά τα αριστερά, κόπτονται να πληρώνουν πάντα μόνο οι λίγοι κατέχοντες επιχειρηματίες και δεν τα βάζουν με όλα αυτά τα αρπακτικά, γιατί είναι και δικοί τους. Τελικά η καταστροφή αυτού του τόπου θα προέλθει από την ιδιοτέλεια των κομμάτων .
  Το ΠΑΣΟΚ επί εποχής Σημίτη, στην χρυσή πρώτη τετραετία, έδειξε ότι είχε θέληση και αποφασιστικότητα, για το καλό της Ελλάδας να εναντιωθεί στους λίγους, δηλαδή στους κομματάρχες, κάνοντας μεταξύ άλλων τον Καποδίστρια και να επιβραβευθεί από τους πολλούς δηλαδή τον λαό στις εκλογές του 2000. Η σημερινή ελπίζω να κάνει το ίδιο με γνώμονα ότι ο λαός ωριμάζει γρηγορότερα λόγω της κατάστασης που επικρατεί. Εύχομαι να γίνει πραγματικότητα ο Καλλικράτης με όσους περισσότερους ελέγχους γίνεται στην διαχείριση του δημοσίου πλούτου.

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 15:06 | Αναστάσης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θα επικεντρωθώ στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Επειδή ο ρόλος τους είναι η επίλυση θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, η διοικητική μεταρρύθμιση θα είναι αποδοτική μόνο εάν παράλληλα με τις γενικές αρχές της, ρυθμιστούν και τα πρακτικά – λειτουργικά ζητήματα, που θα ανακύψουν. Ως μηχανικός επικεντρώνομαι στα εξής θέματα:
  1. Έργα και Π.Δ.171/87
  2. Προμήθειες και Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ)
  3. Εργασίες και Π.Δ.28/80.
  4. Προσαρμογή του Ν. 3463/06 και ιδιαιτέρως των άρθρων 209 και 273 (που αφορούν τα ως άνω θέματα) στα νέα δεδομένα.
  5. Συντήρηση οδών, άδειες τομής.
  6. Κατάτμηση έργων εργασιών και προμηθειών.
  7. Αναπροσαρμογή των ορίων απευθείας ανάθεσης στα νέα δεδομένα των μεγαλύτερων Δήμων.
  Η διοικητική μεταρρύθμιση οφείλει να είναι πλήρης, για να αποφευχθεί η σύγχυση και να είναι εφαρμόσιμη και αποτελεσματική.

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 12:15 | Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΔΗΜΟΣ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μουρνιές 15-1-2010
  ΓΡΑΦΕΙΟ κ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ αριθμ. πρωτ. 342
  Ταχ. Δ\νση : οδός Ελ. Βενιζέλου , Μουρνιές Τ.Κ.73300
  Τηλ. 2821091416 , 2821343806 , FAX 2821343807

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Πιστεύουμε ότι η νέα διοικητική μεταρρύθμιση πρέπει να εγγυάται την αξιοπιστία του σχήματος και την βιωσιμότητα των νέων δήμων.

  Δεχόμαστε ότι η ανάπτυξη είναι στόχος ευημερίας , αν δεν υπάρχει ανάπτυξη δεν υπάρχουν έσοδα.

  Με δεδομένο το γεγονός ότι οι δήμοι δεν είναι «φέουδα » κανενός και οι δήμαρχοι ακολουθούμε τις λαϊκές εντολές, καταθέτουμε την αγωνία μας για το αν το σχέδιο «Καλλικράτης» θα λάβει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες που έχουν ορισμένοι δήμοι.

  Το όχημα που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να προχωρήσει μπροστά , αλλά με συντονισμένες κινήσεις. Προτείνουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί προκειμένου να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή συνισταμένη για να καταλήξουμε στον τελικό αριθμό των νέων δήμων που θα δημιουργεί ένα σχήμα ικανό να εδραιώσει το αίσθημα εμπιστοσύνης και της σιγουριάς στους πολίτες αυτού του τόπου.

  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  Εμμανουήλ Κεμεσίδης

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 00:07 | Γιάννης Παππάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η λέξη ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ είναι σύνθετη και αποτελείται από δύο στοιχεία.
  Το ένα είναι η διοίκηση. Δηλαδή το πως ένας φορέας -στην περίπτωση μας ο ΟΤΑ- μπορεί να είναι αποτελεσματικός, λειτουργικός, αποδοτικός και σύγχρονος (νέες τεχνολογίες) κ.λ.π.. Η Διοίκηση είναι επιστήμη, διδάσκετε και ασκείται. Έχουμε την εντύπωση ότι η πλειοψηφία των Δημάρχων σήμερα μπορεί να ασκήσει σωστή και αμερόληπτη Διοίκηση; Απλά έτσι νομίζουν. Ειδικά στους μικρούς ΟΤΑ όπου γίνονται όργια αυθαιρεσίας λόγω έλλειψης προϊσταμένων ή και ακόμα όταν υπάρχουν αυτοί δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος μιας τέτοιας θέσης με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να είναι έκθετοι και απροστάτευτοι. Αυτά είναι γνωστά και κανένας δεν μιλάει, παρά μόνο για τα έργα που κάνουν οι Δήμαρχοι, αλλά δεν μας λένε με τι τρόπους τα κάνουν, τι διαδικασίες ακολουθούν και το σημαντικότερο, ποιος τους ελέγχει. Επομένως όταν μιλάμε για Διοικητική μεταρρύθμιση πρέπει να σταθούμε σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι η Διοίκηση (σαν έννοια και όρος) και το άλλο σημείο ο πολίτης και πως θα νιώσει ότι ζει σε μια τοπική κοινωνία που αναπτύσσεται- εξελίσσεται και ότι η φωνή του θα ακούγεται στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και το πως θα εκπροσωπείται σωστά σε αυτά (Δημοτικό Συμβούλιο, Τοπικό Συμβούλιο).

  Τέλος δεν γίνετε να επικαλούμαστε ιστορικά γεγονότα και να λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει η διοικητική μεταρρύθμιση επειδή σε μια περιοχή υπάρχει ένας αρχαίος ναός ή έζησε ένας αρχαίος φιλόσοφος ή είναι η γενέτειρα του Χ πρωθυπουργού της Ελλάδος. Πρέπει να θυμόμαστε και να τιμούμε την ιστορία μας αλλά εδώ δεν κάνουμε μάθημα ιστορίας αλλά αποφασίζουμε για το πως ένας θεσμός θα κάνει βήματα προς τα εμπρός ή θα μείνει στάσιμος και μίζερος…

  Κύριε υπουργέ πολλά συμφέροντα θα θιγούν. Πολλές καρέκλες, αξιώματα και προσωπικές φιλοδοξίες θα χαθούν και το γνωρίζετε αυτό, αλλά είναι η ώρα να γίνει η το βήμα για να μπορέσει η Αβάθμια Αυτοδιοίκηση να διαδραματίσει τον σύγχρονο ρόλο που της αρμόζει. Ο Έλληνας πολίτης θέλει τομές και ριζικές αλλαγές και όχι μερεμέτια όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Ας ξεφύγουμε πια από την λογική του κολλητού και του γνωστού…Η ιστορία θα σας καταγράψει ως τον υπουργό που έδωσε ώθηση και όραμα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 00:37 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Δύο σημεία μου προκαλούν αρνητικά συναισθήματα.
  Η αναφορά στις Ετήσιες Εκθέσεις του Συνήγορου του Πολίτη κ.λ.π. Είναι εμφανής η προσπάθεια σπίλωσης της Αυτοδιοίκησης, για να υπάρχει νομιμοποιητική βάση της αναγκαστικής συνένωσης. Αλήθεια ποιός εγγυάται ότι το «λαμόγιο» Δήμαρχος του μικρού Δήμου, δεν θα παραμείνει «λαμόγιο» στον μεγάλο Δήμο;
  Ο όρος «αρχιτεκτονική» που κατά κόρον χρησιμοποιείται, λες και το εγχείρημα της αναγκαστικής συνένωσης είναι οικοδομικό έργο κι όχι πολιτική πράξη.
  Είναι θετική η αναφορά στις ευθύνες διαχρονικά των Κυβερνήσεων για την κατάντια της Αυτοδιοίκησης. Αλλά, δυστυχώς, δεν φαίνεται να αλλάζει η βασική θεώρηση.

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 00:08 | GEORGIOS TZORTZINHS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ TO ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ, ως ενεργοί πολίτες της Αργυρούπολης, προερχόμενοι από όλες σχεδόν τις πολιτικές παρατάξεις, ως εκπρόσωποι μαζικών φορέων της Αργυρούπολης , ως επαγγελματίες της περιοχής, ως επιστήμονες, αλλά και ως δημότες με αγωνία για το αύριο της πόλης που ζούμε και αγαπάμε:

  ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

  • Την εξαγγελία και βούληση του Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου και της Κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και ειδικότερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Τη δημοσίευση για διαβούλευση του Προγράμματος «Καλλικράτης» για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  • Ότι το Πρόγραμμα αυτό στοχεύει να θεμελιώσει μια νέα, εξορθολογισμένη δομή του κράτους, να εξοικονομήσει πόρους και να γίνει το θεσμικό όχημα για την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, προσανατολίζοντας τις κρατικές δομές και λειτουργίες στις ανάγκες της πράσινης ανάπτυξης.
  • Την από 15-11-09 ομιλία του δημοτικού συμβούλου κ. Γιάν Κωνσταντάτου ενώπιον 1000 και πλέον συμπολιτών μας και όλων σχεδόν των εκπροσώπων των μαζικών φορέων της πόλης με τις πολιτικές προτάσεις και θέσεις του για την Αργυρούπολη του Σήμερα και του Αύριο και τον εκσυγχρονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης .
  • Οτι αυτές οι θέσεις και προτάσεις έτυχαν της πλήρους επιδοκιμασίας μας, αλλά και της ευρύτατης αποδοχής από τους πολίτες της Αργυρούπολης και το σύνολο του τοπικού τύπου και μέσων ενημέρωσης.

  ΕΠΕΙΔΗ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ:

  • Η εποχή μας απαιτεί νέες αντιλήψεις πολιτικής, καθώς και σύγχρονες δράσεις και μεθόδους διοίκησης και οργάνωσης, που θα εξασφαλίζουν – στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό – την ικανοποίηση των συμπολιτών μας.
  • Η Αυτοδιοίκηση με την σημερινή της μορφή έχει κλείσει πλέον τον ιστορικό κύκλο της, ενώ δεν είναι λίγα τα στοιχεία διαφθοράς και κακοδιοίκησης που χαρακτηρίζουν ορισμένους δήμους. Το σχέδιο «Καλλικράτης» μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το όχημα για το χτίσιμο ενός σύγχρονου, αποκεντρωμένου, διαφανούς και αποτελεσματικού κράτους που σέβεται τον πολίτη και τίθεται στην υπηρεσία του.
  • Ενα σύγχρονο κράτος πρέπει να έχει επιτελικό ρόλο και να διαθέτει αποκεντρωμένα όργανα εξοπλισμένα με αποφασιστικές αρμοδιότητες, πόρους και δύο λειτουργικούς βαθμούς αυτοδιοίκησης, ικανούς να ανταποκριθούν στις ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δημοκρατική συμμετοχή και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη
  • Η Αργυρούπολη, που αποτελεί το κέντρο του ενδιαφέροντός μας, μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει, όπως και στο παρελθόν, πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο αυτοδιοικητικό γίγνεσθαι αναδεικνύνοτας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της.
  • Η ταχύτητα ανάπτυξης της πόλης και των υποδομών της (πολλά αθλητικά, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά κέντρα, ασυρματικά ευρυζωνικά δίκτυα κ.α.) καθώς και η κομβική γεωγραφικά θέση της την έχουν πλέον αναδείξει σε κέντρο βάρους πολλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και έδρα πολλών δημόσιων υπηρεσιών της νότιας περιοχής Αττικής (Πολεοδομία, Εφορία κ.α)

  ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

  1 Συμφωνούμε με τις γενικές αρχές, κατευθύνσεις και στόχους του σχεδίου του Προγράμματος «Καλλικράτης», όπως διατυπώθηκαν στο κείμενο της διαβούλευσης. Η Αυτοδιοίκηση χρειάζεται σχέδιο ανάλογο με αυτό του «Καλλικράτη» για να είναι πλέον βιώσιμη στο μέλλον

  Επιπρόσθετα όμως θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  2 Να καταγραφεί ξεκάθαρα το σύνολο των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων στους δήμους του Προγράμματος και να αποφευχθούν τυχόν επικαλύψεις τους από άλλους φορείς.
  3 Να προϋπολογισθεί το κόστος άσκησης αυτών των αρμοδιοτήτων και να ληφθεί μέριμνα για την εξεύρεση και εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων οι οποίοι πρέπει να αποδίδονται έγκαιρα στους Δήμους με κριτήρια διαφανή, αντικειμενικά και αδιάβλητα.
  4 Να προηγηθεί η αναγκαία συνένωση των υπηρεσιών των δήμων που τυχόν θα ενωθούν και να υπάρχει ο ικανός χρόνος προετοιμασίας των υφιστάμενων δημοτικών υπηρεσιών για την άμεση αποτελεσματική λειτουργία της νέας διοικητικής δομής. Από την πρώτη στιγμή θα πρέπει να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας των τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών, ώστε το ενιαίο τεχνικό πρόγραμμα και ο ενιαίος προϋπολογισμός να είναι τα θεμέλια που θα έχει βάλει ο «Καλλικράτης».
  5 Να θεσμοθετηθεί και να υποστηριχθεί ένα σύγχρονο μηχανογραφικό λογιστικό σύστημα καθώς και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών των δήμων, ώστε να διευκολυνθεί η παροχή τους στους δημότες μέσω του διαδικτύου, ή και τηλεφωνικά.

  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ :

  Διεκδικούμε τη δημιουργία ενός ισχυρού δήμου, γιατί θεωρούμε πως αυτό θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για το μέλλον όχι μόνο της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής με την οποία μας συνδέουν κοινά γεωγραφικά, πληθυσμιακά , αλλά και ιστορικά και περιβαλλοντολογικά στοιχεία.

  Ένας ισχυρός δήμος, υπό τις προϋποθέσεις που θέσαμε παραπάνω, θα είναι πιο αποτελεσματικός για τον πολίτη και επιπλέον θα διαθέτει τη δυναμική μιας μεγαλύτερης ανάπτυξης σε όλους τους τομείς.

  Το μέλλον τούτης της περιοχής, αλλά και εκείνο των παιδιών μας, επιβάλλει να προσπαθήσουμε αυτό να γίνει πραγματικότητα , διεκδικώντας επιπλέον και από κοινού:

  1) Τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας με ισχυρότερες και αποτελεσματικότερες σύγχρονες διοικητικές υπηρεσίες.
  2) Τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο χώρο του π. αεροδρομίου του Ελληνικού, ως ανάσα ζωής για την περιοχή και όλη την Αθήνα.
  3) Τη διατήρηση ανέπαφου του βουνού της Αργυρούπολης από κάθε είδους τσιμεντοποίηση και δόμηση, όπως έχει επιτευχθεί με τους αγώνες του λαού της πόλης όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και με την επιθυμία όλων των κατοίκων να αναπτύξουμε σε αυτό πράσινες δράσεις που θα μας φέρουν πιο κοντά με τη φύση.
  4) Περισσότερα έσοδα και πόρους από ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα, που θα συνεισφέρουν θετικά στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης.
  5) Να διασφαλισθεί η ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία της περιοχής μας με κατάλληλες υποδομές για την εξυπηρέτηση των δημοτών.

  Στα πλαίσια της σε εξέλιξη δημόσιας διαβούλευσης

  Κ α λ ο ύ μ ε

  Ολους τους φορείς και τους κατοίκους της Αργυρούπολης να συμμετάσχουν σε μια Ανοικτή Συζήτηση για το Μέλλον της πόλης σε σχέση με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» και να διεκδικήσουμε από κοινού τα μέγιστα δυνατά οφέλη σε μια μεταρρύθμιση αναγκαία παρά ποτέ για το κράτος και την Αυτοδιοίκηση .

  Το παραπάνω κείμενο συντάχθηκε, συζητήθηκε, έγινε πλήρως αποδεκτό και συνυπογράφηκε ως έπεται με πρωτοβουλία πενήντα τριών (53) δημοτών της Αργυρούπολης, ενώ ακολουθούν ακόμα άλλες 450 υπογραφές συνδημοτών μας:

  1
  Κωνσταντάτος
  Γιάννης
  δημοτικός σύμβουλος, π. Αντιδήμαρχος Αργυρούπολης

  2
  Χαραλαμπόπουλος
  Σωτήρης
  δημοτικός σύμβουλος, π. Αντιδήμαρχος Αργυρούπολης
  3
  Φουσκίδου
  Βασιλεία (Βίκυ) δημοτική σύμβουλος, π. Πρόεδρος Δημ. Βιβλιοθήκης

  4
  Τζωρτζίνης
  Γεώργιος
  Φυσικός, Τηλεπ/κός Μηχανικός, π. εκπρόσωπος Τύπου της Δ.Π.Σ.Α. και Δημάρχου Αργυρούπολης
  5

  Καρδούλας

  Γιώργος

  π. δημοτικός σύμβουλος, π. Αντιδήμαρχος Αργυρούπ.

  6.
  Μπουλούκος
  Ευάγγελος
  Επιχειρηματίας, π Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αργυρούπολης
  7 Λαμπρινούδης Αντώνης Επιχειρηματίας, μέλος Δ.Σ. Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
  8
  Ανδριανόπουλος
  Νίκος
  Ιατρός, π. πρόεδρος ΚΑΠΗ, π. δημοτικός Σύμβουλος 2006 με «Αναγέννηση» Αργυρούπολης
  9
  Αργυρίου
  Μαρία
  Μηχανολόγος Μηχανικός, υποψήφια δημοτική σύμβουλος 2006 με τη Δ.Π.Σ.Α.
  10
  . Νικοθόδης
  Βαγγέλης
  Ιατρός, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 2006 με την «Αναγέννηση» Αργυρούπολης
  11
  Στελλάκη
  Ειρήνη
  Ιατρός, υποψήφια δημοτική σύμβουλος 2006 με «Αναγέννηση» Αργυρούπολης
  12. Μπάλιας Ηλίας Ιατρός, υποψ. δημοτικός σύμβουλος 2006 με ΔΠΣΑ
  13
  Κραουνάκη
  Καλλιόπη
  Δ/ντρια υποκ/τος ΟΤΕ, υποψήφια δημοτική σύμβουλος 2006 με ΔΠΣΑ
  14
  Καλιντέρης
  Γιώργος
  Λογιστής, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 2006 με ΔΠΣΑ
  15 Κεσεδοπούλου Αργυρώ υποψήφια δημοτική σύμβουλος 2006 με ΔΠΣΑ
  16
  Τζιγκουνάκης
  Νικόλαος
  Εκδότης τοπ. εφημερίδας «Επικοινωνία», υποψήφιος δημοτικός Σύμβουλος 2006 με ΔΠΣΑ
  17
  Κυριακίδης
  Γιώργος
  Συνδικαλιστής, π. Αναπληρωτής Γραμματέας Τ.Ο ΠΑΣΟΚ Αργυρούπολης, π. δημοτικός σύμβουλος
  18
  Ροδιτάκης
  Άρης
  Επιχειρηματίας, Αντιπρόεδρος Καταστηματασταρχών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  19
  Αράπογλου
  Γιώργος
  π Πρόεδρος Κεφαλλονιτών Αργ/λης, εκδότης τοπ. εφημερίδας «Παράθυρο στο Μέλλον»
  20
  Ζώης
  Στέφανος
  Τραπεζικός Υπάλληλος, υποψ.Γραμματέας ΤΟ ΠΑΣΟΚ Αργυρούπολης, γραμματέας Ηπειρωτών Αργυρ/λης
  21
  Τούμπουρου
  Μαριάνα
  Εκπαιδευτικός, π Γραμματέας Τ.Ο ΠΑΣΟΚ Αργυρούπολης
  22
  Βαμβακά
  Σταυρούλα
  Νοσηλεύτρια, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων 1ου Δημοτικού Αργυρούπολης
  23
  Λιάτσος
  Γιώργος
  Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων 3ου Γυμνασίου Αργυρούπολης
  24
  Κανέλλη
  Γιώτα
  Ιδ. Υπάλληλος, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων 11ου Δημοτικού Αργυρούπολης
  25
  Παγούδης
  Γιάννης
  Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Αθλητικού Σωματείου «Λαύρα» Αργυρούπολης
  26 Καρανικόλας Νίκος Γραφίστας
  27 Παπαθεοδώρου Σπύρος Kυβερνήτης Ολυμπιακής Αεροπορίας,Συνδικαλιστής
  28 Παντελόπουλος Στάθης Οικονομολόγος, ανώτατο στέλεχος ΕΛΤΑ
  29 Κοκκίνης Γιώργος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
  30 Ξυδιά Ελένη Δημοσιογράφος
  31 Τρανούδης Γιάννης Τοπογράφος Μηχανικός
  32 Ραματζάς Δημήτρης Επιχειρηματίας
  33 Τσουκανέρης Δημήτρης Ιδιωτικός υπάλληλος, υπεύθυνος Εργων
  34 Παπακυριάκης Αντώνης Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιχειρηματίας
  35 Καρδαράς Γιώργος Επιχειρηματίας
  36 Εκμετζόγλου Κώστας Συνταξιούχος Επόπτης Διυλιστηρίου
  37 Δασκαλάς Αργύρης Επιχειρηματίας,Εκπαιδευτικός
  38 Ασκητής Βαγγέλης Μουσικός, π αντιπρ. Συλλόγου Κεφαλλονιτών
  39 Καλδής Άκης Επιχειρηματίας
  40 Σπυράκη Βιβή Εκπαιδευτικός
  41 Καρίνου Μαρία Εκπαιδευτικός
  42 Κατσαγώνης Θωμάς Δημ. Υπάλληλος
  43 Μάνταλος Φώτης Επιχειρηματίας
  44 Μήτσιος Βάιος Μηχανολόγος- Μηχανικός
  45 Γεωργάτου Γεωργία Δικηγόρος
  46 Πούλος Σωτήρης Δικηγόρος
  47 Μαργαρίτης Μπάμπης Επιχειρηματίας
  48 Βλάχος Γιώργος Υπάλληλος Υ.Π.Α.
  49 Γαλέος Μηνάς Επιχειρηματίας
  50 Μπουλούκος Αντώνης Επιχειρηματίας
  51 Πετρόχειλος Βασίλης Καθηγητής μουσικής
  52 Ψωμάς Δημήτρης
  Ιατρός
  53 Μυκονιάτη Ανδριάνα Στέλεχος Εταιρείας Συμβούλων ΜΟΔΑΕ
  Ι

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 15:25 | ΘΑΝΑΣΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  στα μεσαια νησια καθε νησι και ενας δημος π.χ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 15:27 | Γ.Φ.Γ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» αποτελεί αναμφίβολα μια μεγάλη αλλαγή στο διοικητικό χάρτη της χώρας. Μια αλλάγή όμως, της οποίας τα αναμενόμενα οφέλη σε περίπτωση αμφίβολης επιτυχίας θα είναι ασήμαντα, ενώ οι αρνητικές συνέπειες μιας πιθανότατης αποτυχίας, εφιαλτικές.

  Και το λέω αυτό διότι, τόσο στη μελέτη του ΙΤΑ ( Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης) του 2008, όσο και στο κείμενο του παρόντος προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών, πουθενά δεν αναφέρονται οι στόχοι και ο τρόπος υλοποίησής τους, καθώς και τα οφέλη που καλείται να εξυπηρετήσει το νέο εγχείρημα με την δημιουργία μεγάλων δήμων.

  Πέραν από τα τετριμένα γενικόλογα περί οικονομίας κλίμακος, εξοικονόμησης πόρων, διαφάνειας, καταπολέμισης της διαφθοράς, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών κλπ που θα προκύψουν από τη δημιουργία μεγάλων δήμων, καμιά τεκμηρίωση δεν παρουσιάζεται για επιβεβαίωση.

  Αντίθετα μάλιστα. Η αναφορά στα αποτελέσματα του 1ου Καποδίστρια στη μελέτη του ΙΤΑ κάθε άλλο παρά θετική είνα, αφού στη σελίδα 44 μεταξύ άλλων αναφέρει:
  » Έτσι, το εγχείρημα των Καποδιστριακών Δήμων, χωρίς να επιτύχει πράγματι ως προς τους στόχους που έβαζε, οδήγησε σε αντίδραση των πολιτών των παλαιών δήμων και Κοινοτήτων, που ένιωσαν ξαφνικά ότι αποκόπηκε ο ομφάλιος λώρος που τους ένωνε, έστω στοιχειωδώς με την Πολιτεία, ότι παρέμειναν χωρίς δυνατότητα συλλογικής έκφρασης και συμμετοχής,χωρίς εκπροσώπιση του χωριού η της πόλης τους.»

  Επί πλέον η προσπάθεια δημιουργίας μεγάλων δήμων, παραβλέπει την υπάρχουσα κατάσταση. Οι παράμετροι που πρέναι να λαμβάνονται υπόψη σε ένα τόσο σοβαρό εγχείρημα, δεν πρέπει να είναι μόνο θεωρητικοί. Πρέπει να βασίζονται στην υπάρχουσα πραγματικότητα και εμπειρία.
  Και αυτή είναι ότι υπάρχουν σήμερα στη χώρα μεγάλοι δήμοι. Υπάρχει σήμερα στη χώρα εδώ και 10 χρόνια ο 1ος Καποδίστριας και τα αποτελεσματά της εφαρμογής του. Αυτά πρέπει να μελετηθούν και αξιολογηθούν. Δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι, η σπατάλη πόρων, η διαφθορά, η αδιαφάνεια, η γραφειοκρατία, είναι χαρακτηριστικά των μεγάλων κυρίως δήμων.

  Η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών οφείλει να συγκρίνει επί συγκεκριμένων σήμερα δήμων, μικρών και μεγάλων, τόσο τους οικονομικούς δείκτες σε σχέση με τον πληθυσμό, όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με τη διαφάνεια, τη διαφθορά, τη γραφειοκρατία,την αξιοπόιηση κοινοτικών πόρων, την εξυπηρέτηση των πολιτών και το κόστος ανά κάτοικο. Όφείλει επίσης να μελετήσει την υπάρχουσα σήμερα κατάσταση, οικονομική και ποιοτική, συγκεκριμένων υπό ενοποίηση δήμων, καθώς και του νέου μεγάλου δήμου, με την επάνδρωσή του, το κόστος και την λειτουργία του από 1/1/2011. Είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν συμπεράσματα απολύτως αντίθετα από τα αναμενόμενα.

  Ασφαλώς το μέγεθος των δήμων έχει την αξίας του. Ενα ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος στα πλαίσια ενός συνεχούς οικιστικού χώρου, είναι σίγουρα αναγκαίο, για να παρέχει την οικονομική δυνατότητα στο δήμο να διαθέτει μια αξιοπρεπή διοικητική οργάνωση και λειτουργία, ίκανη να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να επανέθουμε στο καθεστώς που δημιουργήθηκε το 1840 επί Όθωνος με την δημιουργία μεγάλων σε γεωγραφική έκταση δήμων. Έξ άλλου το καθεστώς αυτό καταργήθηκε από τον Βενιζέλο το 1912 και αυτό που δημιουργήθηκε λειτούργησε επί 100 χρόνια με όλες τις αδυναμίες του.

  Η πρόσφατη προσπάθεια διοικητικής μεταρρύθμισης στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είχε σαν αφετηρία το «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του κ. Σουφλιά, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 6876/4871 του βουλής. Ξεκίνησε τότε μια σειρά συζητήσεων εντός κυρίως των αυτοδιοικητικών φορέων, με προεξέχοντες υποστηρικτές κομματικούς δημάρχους ΝΔ και αντίθετους τους αντίστοιχους κομματικούς δημάρχους του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Αυτό αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι τα κριτήρια δυστυχώς είναι μόνο κομματικά. Εξ άλλου η επισήμανση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης σχετικά με την δύναμη που θα έχει ο αιρετός περιφερειάρχης Αττικής που θε εκλέγεται με 4 εκατομμύρια ψήφους, ενισχύει την παραπάνω άποψη.

  Λαμβάνοντας ακόμη υπόψη, τις τεράστιες αλλαγές που απαιτούνται για το στήσιμο του νέου συστήματος, την αποδεδειγμένη αδυναμία του κεντρικού κράτους να σχεδιάζει και να υλοποιεί τέτοιου μεγέθους αλλαγές, σε συνδιασμό με τις αδιευκρίνιστες αρμοδιότητες και τη χρηματοδότηση του συστήματος, θεωρώ ότι η επιχειρούμενη μεταρρύθμιση αν υλοποιηθεί θα εξελιχθεί σε μια τραγική απορρύθμιση. Πιστεύω πάντως ότι η αποκέντρωση, με μεταφορά στην αυτοδιοίκηση αρμοδιοτήτων, πόρων και προσωπικού με μετατάξεις από το κεντρικό κράτος, θα μπορούσε να γίνει σταδιακά στα πλαίσια του υφισταμένου συστήματος, με αλλαγές που θα έχουν συνέχεια και δεν θα δημιουργήσουν κραδασμούς και προβλήματα στην κοινωνία.

  Σήμερα που η χώρα αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα, που λοιδορείται καθημερινά, που κονδυνεύει να πτωχεύσει ή να βρεθεί ταπεινωτικά εκτός της ζώνης του ευρώ, είναι όχι μόνο άκαιρο, αλλά άκρως επικίνδυνο να επιχειρείται μια τέτοια αλλαγή που τα οφέλη της επιτυχίας θα είναι τίποτα μπροστά τις αρνητικές συνέπειες της αποτυχίας.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 18:23 | ΓΙΑΝΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ! ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ Η ΚΕΔΚΕ ΕΙΝΑΙ (ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ) ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΜΩΣ ΟΛΟ ΚΑΙ ΨΑΧΝΟΥΝ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΕΤΟΙΑ ΩΡΑΙΑ.ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΝΕΙ ΓΝΩΣΤΟ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΓΙΓΑΝΤΩΘΟΥΝ. ΕΥΧΟΜΑΙ Ο κ.ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ, ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΠΡΩΤΟΝ ΓΙΑΤΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΛΥΣΣΑΛΕΑ ΜΕΧΡΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΒΓΕΙ ΤΟ ΦΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.. ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΑΝΟΥΝ ΟΛΑ,ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΔΥΝΑΜΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΝΙΑΞΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΛΑΣΑΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ. ΜΗΝ ΦΟΒΗΘΗΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΝΔΩΣΕΤΕ ΣΕ ΠΙΕΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥ ΒΡΗΚΕ ΑΛΛΟΘΙ ΣΤΗΝ.. LΕEHMAN BROTHERS ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ. ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΟΜΩΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΡΧΕΤΟΙ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΝΑ ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΕ ΤΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΧΟΥΝ ΦΤΑΣΕΙ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΗΣ Τ.Α. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 16:12 | ΑΓΓΕΛΟΣ Θ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Συγχαρητήρια. Μην φοβάστε να προχωρήσετε. Η κοινωνία διψάει για αλλαγές που θα έρχονται σε ρίξη με τις καθιερομένες αντιλήψεις και απόψεις. Άλλωστε, αν δεν χάσουν κάποιοι τις θέσεις τους δεν αλλάζει τίποτα. Οι νέοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση κυρίως γιατί δεν βλεπουν να υπάρχει προοπτική. Αυτή θα δημιουργηθεί μόνο με πόλεμο της διαφθοράς και ανάπτυξη μέσα από καθαρές λύσεις.
  Θέλω απλά να προτείνω ένα μέτρο που σχετίζεται με τη λειτουργία των δήμων αλλά και το κράτος.
  Την αναγκαστική πολιτογράφηση όλων των κατοίκων στο δήμο που κατοικούν χωρίς καμία εξαίρεση. Έτσι, ο κάθε κάτοικος όταν νοικιάσει ένα σπίτι ή το αγοράσει και το δηλώσει ως κατοικία θα πρέπει να εγγραφεί στον δήμο έστω και αν κατοικήσει για λίγο καιρό (π.χ. ένα χρόνο). Μπορεί να φαντάζει λεπτομέρεια αλλά πιστεύω πως δεν μπορούμε να μιλάμε για αναδιάρθωση των δήμων όταν δεν γνωρίζουμε τι πληθυσμό διαθέτουν. Όταν για παράδειγμα ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει 800.000 κατοίκους και φαίνεται από τα χαρτιά ότι έχει τους μισούς. Τι σχεδιασμός μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο; Επιπλέον, αλλάζει και ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο δήμος τους πολίτες αλλά και οι πολίτες τους δήμους. Άλλωστε και οι περιφέρεια θα αναδείξει την ένδεια περιοχών όταν καταγραφεί ότι κατοικούνται από πολύ λιγότερους κατοίκους από την πραγματικότητα. Αρκεί να υπάρχει εύκολος τρόπος αλλαγής δήμου στις περιπτώσεις μετακόμισης. Με τον τρόπο αυτόν θα υπάρχει και μία ουσιαστική καταγραφή των αναγκών αλλά και της δυναμικής του πλυθησμού κάθε περιοχής αντί να περιμένουμε την δεκαετή απογραφή που μόνο πραγματική δυναμική δεν καταγράφει. Για παράδειγμα δεν μπορεί μία πόλη να έχει 50.000 φοιτητές και αυτό να μην καταγράφεται επίσημα πουθενά.
  Μπορεί να φαντάζει δύσκολο πρακτικά αλλά μέσα από μία τέτοια μεταρρύθμιση πρέπει να μπει μία τάξη και σε αυτον τον τομέα για να γίνει σωστός σχεδιασμός και καταμερισμός των πόρων από των αρχή και θα ανατραπεί πιστεύω και το εκλογικό τοπίο αφού τους δημάρχους θα τους ψηφίζουν οι κάτοικοι και όχι οι τουριστες κάθε περιοχής. Τέλος θα μειωθεί και το κόστος λειτουργίας του κράτους αφού οι υπηρεσίες θα μπορούν να επενασχεδιαστούν με βάση τις πραγματικές ανάγκες.

  Επιπλέον θα ήθελα ο δήμος να είναι η μοναδική
  υπηρεσία με την οποία να έρχεται σε επαφή ο πολίτης για τα θέματα καθημερινότητας (διοίκηση- φορολογία- ασφάλεια κλπ).

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 22:37 | ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 57 – Τ.Κ 481 00 – ΤΗΛ.26820-22363 – FAX 26820- 26802
  e-mail:tedkprev@otenet.gr

  Πρέβεζα, 14 Ιανουαρίου 2010
  ΠΡΟΣ:ΚΕΔΚΕ,ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  ΨΗΦΙΣΜΑ:

  To Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ Ν. Πρέβεζας συνεδρίασε με τη συμμετοχή και όλων των δημάρχων του Νομού σχετικά με το σχέδιο διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας -πρόγραμμα Καλλικράτης, μετά την δημοσίευση του κειμένου διαβούλευσης και εν όψη του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ (18-20/1/2010).
  Μετά από συζήτηση όλων των παρισταμένων η συνεδρίαση κατέληξε ομόφωνα στα παρακάτω:
  ● H συζήτηση για το πρόγραμμα Καλλικράτης τώρα αρχίζει και θα διαρκέσει όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί (έως ότου κατατεθεί το πρόγραμμα με νομοσχέδιο στη Βουλή).
  ● Η βασική αρχή και μέριμνα πρέπει να είναι η εξασφάλιση της εγγύτητας των οργάνων και των βασικών αρμοδιοτήτων κοντά στον δημότη, η αποκέντρωση δηλαδή να συνεχιστεί από τους νέους δήμους στις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα της υπαίθρου, πιστή στα όσα ομόφωνα αποφασίστηκαν στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στην Κυλλήνη το 2007.
  ● Υπάρχει ανάγκη άμεσης διευκρίνησης του θεσμικού πλαισίου και πιο ειδικά των αρμοδιοτήτων τις οποίες κάθε επίπεδο της μεταρρύθμισης θα αναλάβει.
  ● Εξειδίκευση ακόμα απαιτείται και στους οικονομικούς πόρους καθώς και στον τρόπο που θα διατεθούν, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις που μεταφέρονται εκ νέου αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση.
  ● Προϋπόθεση για όλα τα προηγούμενα είναι η άμεση ανταπόκριση της πολιτείας στις σημερινές οικονομικές της υποχρεώσεις (απόδοση θεσμοθετημένων πόρων 2009) προς τους ΟΤΑ και μέχρι την λήξη της θητείας τους.
  ● Μετά τη διεξαγωγή του συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ να συνεδριάσουν σχετικά τα Δημοτικά συμβούλια και με την πρόοδο της διαβούλευσης καθώς και την κατάθεση του χωροταξικού σχεδιασμού των νέων ΟΤΑ να προχωρήσουμε στη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης της ΤΕΔΚ Ν. Πρέβεζας.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 18:58 | ΄Αντα Σαρτζή
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΄Ισως δε θα μπορούσα να συνεισφέρω πολλά στην αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου.Μου δίνεται όμως η δυνατότητα να εκφράσω την παρακάτω άποψη.
  Από τη στιγμή που η εκλογή των δημάρχων είναι αποτέλεσμα πελατειακών σχέσεων, λυπηρό αλλά διαπιστωμένο, από τη στιγμή που πολλοί δήμαρχοι υστερούν όχι μόνο σε Γυμνασιακές γνώσεις – αυτό θα μπορούσε και να μην είναι κατ΄ανάγκη μειονέκτημα- αλλά και σε υπόβαθρο παιδείας και καλλιέργειας, φοβάμαι πως δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς την ανεπάρκειά τους, στον τρόπο που διαχειρίζονται τους πόρους για τον πολιτισμό, στην υποκουλτούρα πολιτιστικών εκδηλώσεων που παρουσιάζουν κάθε καλοκαίρι, στην απουσία στοιχειωδών τρόπων συμπεριφοράς, στο χαμηλό, χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο που διαπιστώνεις με την πρώτη επαφή μαζί τους και φυσικά στις αποφάσεις τους, οι οποίες διέπονται πάντα από την αρχή του πολιτικά ωφέλιμου και όχι του πολιτικά σωστού.
  Ακόμα και το γεγονός ότι ενώ υπάρχουν πάνω από χίλιοι Δήμαρχοι στην Ελλάδα , οι συμμετοχές στην Διαβούλευση είναι τόσο λίγες , σε οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι δεν έχουν δει στη ζωή τους υπολογιστή. Σιγά μη και μπορούν να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά.
  Φυσικά οι ίδιοι δεν ευθύνονται. Απλά ευθύνονται οι μηχανισμοί επιλογής των υποψηφίων δημάρχων, οι άνθρωποι του πνεύματος που αποφεύγουν να ασχοληθούν με τα κοινά – ίσως όχι άδικα- αλλά και το εκλογικό σώμα που τελικά δέχεται να εκπροσωπείται από τέτοιους δημάρχους.( Ο κάθε αποτυχημένος πολιτικάντης πάει για Δήμαρχος).
  ΄Αρα: Μην κάνετε πίσω σε όσες πιέσεις σας ασκηθούν – και θα ασκηθούν πολλές μάλλον- από όσους βλέπουν ότι κινδυνεύουν να χάσουν το χρήμα και τη δόξα.
  Λιγότεροι Δήμοι, σημαίνει λιγότεροι Δήμαρχοι, σημαίνει λιγότερη διασπάθιση του δημοσίου Χρήματος,σημαίνει λιγότερο κακό για τον τόπο.
  Κίνητρα,για άξιους υποψήφιους.
  Παιδεία στον κόσμο – χρονοβόρος διαδικασία – για ωριμότερη επιλογή.

  Σε κάθε περίπτωση, η εντύπωση που δίνεται είναι ότι υπάρχει βούληση για τομές που ίσως βελτιώσουν την πολύπαθη Τοπική αυτοδιοίκηση.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 11:28 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ .Κ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΑΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΚΡΑΙΟ ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΤΕ ΑΣ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ . ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Η ΟΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ..

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 11:55 | Κανάκης Νικόλαος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Εχοντας εμπειρία στο Δημόσιο και σε ΟΤΑ θεωρώ πως ο βασικός στόχος
  της μείωσης των ΟΤΑ Α και Β βαθμού είναι σωστός αρκεί βέβαια η οργάνωση και η αρμοδιότητες που θα δοθούν να οδηγούν στην καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους, αρκεί να τεθούν δικλέιδες ασφαλέιας ώστε να μη ξεχαστούν οι κάτοικοι και οι ανάγκες των σημερινών μικρών ΟΤΑ .
  Για να γίνει αυτό θα πρέπει:
  α. Οι ΟΤΑ να έχουν αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του χειρισμού των θεμάτων που βρίσκονται μέσα στην χωρική αρμοδιότητά τους και να μη χρειάζονται εγκρίσεις από άλλες υπηρεσίες, γιατί τότε χάνεται η έννοια της αυτοδιοίκησης και οι ΟΤΑ είναι «υποτελείς» και ερμαιοι των διαθέσεων των Υπαλλήλων και των Προϊσταμένων άλλων υπηρεσιών.
  β. Να προβλεφθεί ότι πιστώσεις ισόποσες τουλάχιστο της ΣΑΤΑ που δίνεται σήμερα στούς ΟΤΑ που θα συνενωθούν, θα διατίθεται για έργα στο αντίστοιχο δημοτικό διαμέρισμα ο προγραμματισμός των οποίων θα γίνεται από το τοπικό συμβούλιο.
  γ. Να προβλεφθεί ρητά στον νομο ότι ο συνολικός αριθμός των θέσεων των υπαλλήλων των ΟΤΑ Α και Β βαθμού του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», δεν θα μπορεί να υπερβαίνει σε καμμιά περίπτωση, τον αριθμό των ήδη υπηρετούντων στους ΟΤΑ που συνενώνονται.
  δ.Εφόσον θα έχουμε ισχυρούς πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, με πλήρης και αποφασιστικές τοπικές αρμοδιότητες, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης των Επαρχείων, που θα πρέπει να καταργηθούν.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 23:50 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στο ψήφισμα του συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 20-24 Οκτωβρίου 1999, καταγράφεται ότι :
  « Η Κυβέρνηση, τα συλλογικά όργανα και οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί της T.A. πρέπει να αναπτύξουν όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε οι Ο.Τ.Α. στο συντομότερο δυνατό χρόνο να μεταβληθούν σε ισχυρούς και σύγχρονους Δήμους…».
  Το επιχείρημα είναι να έχουμε και στην Ελλάδα «ισχυρούς και σύγχρονους Δήμους…» Τι σημαίνει όμως για την Ελλάδα να αποκτήσει «ισχυρούς και σύγχρονους δήμους» και τι πρέπει να αλλάξει σε σχέση με την σημερινή ελληνική πραγματικότητα ;
  Μία από τις χώρες όπου η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει μακρά παράδοση πετυχημένης λειτουργίας και λειτουργεί ως πρότυπο είναι η Σουηδία αφού οι βάσεις της Τ/Α στη Σουηδία τέθηκαν το 1634. Αν και σε έκταση είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα, η Σουηδία έχει 290 Δήμους. Σε αναλογία δηλαδή η Ελλάδα θα είχε περίπου 100 Δήμους. Ας δούμε όμως τι χαρακτηρίζει την Σουηδική Τοπική Αυτοδιοίκηση και ποιοι είναι οι τομείς ευθύνης των Δήμων στη Σουηδία σε σχέση με την Ελλάδα :
  Οι Δήμοι έχοντας οικονομική αυτοδυναμία αφού περίπου το 30% των φόρων εισπράττονται κατ ευθεία από τους Δήμους, που έχουν την ευθύνη μεταξύ άλλων για τους εξής τομείς :
  – Σχολική Εκπαίδευση. Νηπιαγωγεία, Παιδικοί σταθμοί, Γυμνάσιο, Λύκειο, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, όλα ανήκουν στην δικαιοδοσία των Δήμων, εκτός από την Ανώτατη Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια).
  – Κοινωνική Πολιτική, Προστασία της Υγείας, Α.Μ.Ε.Α., Γηροκομεία, υποδοχή μεταναστών και προσφύγων
  – Προγραμματισμό και υλοποίηση πολεοδομικού σχεδιασμού.
  – Προστασία του Περιβάλλοντος.
  – Πολιτική Προστασία, και ασφάλεια των πολιτών όπως σε θέματα Οδικής Κυκλοφορίας και Πυροπροστασίας.
  – Οικιστική Πολιτική. Πολλοί Δήμοι λειτουργούν οικοδομικές εταιρίες που κατασκευάζουν και οικιστικά συγκροτήματα.
  – Πολιτισμός.
  – Ενέργεια. Π.χ. παραγωγή ενέργειας από την διαχείριση απορριμμάτων και τις Α.Π.Ε.
  – Επιχειρηματική δραστηριότητα όπως Διαχείριση Δημοτικής Περιουσίας, Διαχείριση Απορριμμάτων και Υδάτινων πόρων, Συμμετοχή σε Ασφαλιστικές εταιρίες, επενδύσεις σε χρήσεις γης κ.α. Όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
  Για τις ανάγκες μεγαλύτερων γεωγραφικών περιοχών λειτουργούν ως υπέρ-Δήμοι 20 εκλεγμένα Περιφερειακά Συμβούλια (lansting) που έχουν την ευθύνη για την λειτουργία των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, για τις τοπικές συγκοινωνίες, και γενικότερα για τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό, και την έρευνα.
  Παράλληλα με τους Δήμους λειτουργεί ο θεσμός των 21 Περιφερειακών Συμβουλίων (lenstyrelse) με επί κεφαλής τον περιφερειάρχη (Landshevding) που ορίζεται με συναίνεση από όλα τα κόμματα και ανάλογα με την εκπροσώπησή των κομμάτων στη Βουλή. Τα διορισμένα με πολιτική συναίνεση Συμβούλια έχουν την ευθύνη για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, χωροταξίας, για τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, τον έλεγχο τροφίμων, την έκδοση διαβατηρίων και αδειών κυκλοφορίας, και πιο γενικότερα την εφαρμογή των νόμων του κράτους. Έχει επίσης την ευθύνη για την λειτουργία ειδικού δικαστηρίου που εκδικάζει φορολογικές υποθέσεις.
  Η χρηματοδότηση γίνεται με φόρους που αποδίδονται κατ ευθείαν στους Δήμους χωρίς την κρατική παρέμβαση. Για κάθε 100 ευρώ από το φορολογήσιμο εισόδημα των πολιτών, το 30% προορίζεται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. (Περίπου 18% ευρώ για τους «βασικούς» Δήμους και περίπου 12% για τους « περιφερειακούς Δήμους» (Lansting). Ένα επί πλέον μικρότερο ποσό περίπου 0,90% εισπράττεται για τα νεκροταφεία και την εκκλησία.
  Το αντίστοιχο ποσό των φόρων για τις ανάγκες του Κράτους είναι περίπου 20%, δηλαδή το Κράτος εισπράττει λιγότερα έσοδα από την Τ/Α.
  Είναι ευνόητο ότι με τέτοια οικονομική αυτοδυναμία, οι Δήμοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος που αφορά την λειτουργία του κράτους. Στην ουσία η διοίκηση και η λειτουργία του Κράτους είναι ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η κεντρική εξουσία, δηλαδή η Κυβέρνηση και τα υπουργεία, έχουν την ευθύνη για την άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την εθνική οικονομία και την ψήφιση νομοσχεδίων.
  Σήμερα η συντριπτική πλειονότητα των ΟΤΑ στην Ελλάδα δεν έχει οικονομική αυτονομία, και οι ΟΤΑ εξαρτώνται από την χρηματοδότηση της κεντρικής κυβέρνησης. Έτσι οι δήμαρχοι συχνά αναγκάζονται να γίνονται επαίτες και να χρησιμοποιούν πολύτιμο χρόνο για να πιέζουν την κεντρική εξουσία για τα αυτονόητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι βουλευτές, οι οποίοι τρέχουν στα εκάστοτε υπουργεία για να αποσπάσουν χρηματοδοτήσεις όπως για Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους, για παιδικές χαρές, και μικρές παρεμβάσεις για να εξασφαλίζουν κομματική πελατεία.
  Αντί να προγραμματίζουν το μέλλον του τόπου, αντί να σχεδιάζουν μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές παρεμβάσεις, αντί να στοχεύουν στην υλοποίηση οραμάτων, ασχολούνται με διορισμούς ψηφοφόρων και άλλα αιτήματα, που αμφιβάλλω αν έχουν πάντα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα στις εκλογές. Διότι ουδείς μπορεί με σιγουριά να εκβιάσει την ψήφο των πολιτών.
  Σήμερα όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν συνειδητοποιήσει ότι ήρθε η ώρα για τις μεγάλες αλλαγές και στην Ελλάδα. Ότι η Αποκέντρωση πρέπει να γίνει πράξη. Ότι η Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση πρέπει να αποκτήσει οικονομική αυτοδυναμία για να λειτουργήσει όπως στις άλλες χώρες της Ε.Ε. Αναμφίβολα θα υπάρξουν πολλά προβλήματα και πολλές δυσκολίες, όμως η πορεία αυτή είναι μονόδρομος αν πραγματικά θέλουμε να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο και να παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες.
  Με βάση τα παραπάνω, η Διοικητική Μεταρρύθμιση είναι μονόδρομος. Το επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον και οι ανάγκες της χώρας. Υπάρχουν βέβαια και αντίθετες απόψεις που τονίζουν τον κίνδυνο απομόνωσης των μικρών χωριών προς όφελος των πόλεων και των οικονομικά εύρωστων περιοχών. Οι αντιρρήσεις είναι κατανοητές και οι απόψεις πρέπει να παρθούν σοβαρά υπ όψιν ώστε οι κίνδυνοι που επισημαίνονται μην επαληθευτούν.
  Όμως με σωστές αποφάσεις τα πλεονεκτήματα για την Τ/Α θα είναι πολλά όπως η οικονομική αυτοδυναμία και ο προγραμματισμός για την οικονομική ανάπτυξη περιοχών που έχουν κοινά συμφέροντα.(διαχείριση απορριμμάτων, ύδρευση, αποχέτευση κ.α.)
  Ήρθε η ώρα για τις μεγάλες αποφάσεις που στόχο θα έχουν να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος δεκαετιών. Τα προβλήματα με το χρόνο έχουν γιγαντωθεί και απειλούν το ίδιο το μέλλον όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα έχει μείνει πολύ πίσω και δεν υπάρχει χρόνος για νέο γύρο «εθελοντικών συνενώσεων». Άλλωστε η σημερινή πολιτική ηγεσία έχει εκλεγεί για να εφαρμόσει συγκεκριμένο πρόγραμμα και όχι για να αρχίσει τις παλινωδίες όπως έπραξε η Ν.Δ. με τα γνωστά αποτελέσματα.
  Για τα οικονομικά των Δήμων σημειώνω την ακατανόητη και αχαρακτήριστη απόφαση της Ν.Δ. να μειώσει το 2% από τα τέλη παρεπιδημούντων σε 0,5%. Μια απόφαση που έπληξε τα οικονομικά των Δήμων, χωρίς η προηγούμενη Κυβέρνηση να αναπληρώσει το κενό όπως είχε υποσχεθεί στον Δήμαρχο Αθηναίων και πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ κ. Κακλαμάνη !
  Με το νέο νομοσχέδιο πρέπει να μπει τέλος στην στο «δικαίωμα» της Κτηματικής Υπηρεσίας και των Λιμενικών Ταμείων να εκμεταλλεύονται τη χρήση γης που φυσικά και δεοντολογικά ανήκει στους Δήμους. Η ανάληψη της ευθύνης από τους Δήμους θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για την οικονομική αυτοτέλεια, και η ανάληψη της χρήσης γης από τους φυσικούς ιδιοκτήτες όπως είναι οι Δήμοι θα βάλει τέλος στην σημερινή πολυαρχία, την σύγχυση και την αναποτελεσματικότητα της διαχείρισης και εκμετάλλευσης.

  Πρέπει επίσης να βρεθεί τρόπος ώστε να φορολογούνται οι χιλιάδες αλλοδαποί ιδιοκτήτες πολυτελών καταλυμάτων που υπενοικιάζονται σε τουρίστες από γραφεία του εξωτερικού.
  Γιώργος Λογοθέτης
  Δήμαρχος Απολλωνίων
  Λευκάδα

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 22:13 | Γιάννης Παππάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η τωρινή κατάσταση στους Δήμους δεν τιμάει καθόλου τον θεσμό της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ιδίως στους μικρούς Δήμους οποιος έχει την δυνατότητα να ζει την καθημερινότητα μπορει να συμπεράνει τα εξής.
  1. Αδικαιολόγητες και παράνομες δαπάνες 2. Μηδενικός έλεγχος 3. Διαφθορά και αδιαφάνεια 4. Δήμαρχοι τσιφλιλάδες που νομίζουν ότι ο Δήμος είναι ιδιοκτησία τους και παράλληλα κατώτεροι των περιστάσεων και απαιτήσεων 5. Μη καταρτισμένοι και εκπαιδευμένοι υπάλληλοι, που απασχόλουμενοι σε πολλά αντικείμενα δεν έχουν την δυνατότητα να εξειδικευθούν. 6. Έλλειψη προισταμένων (στους μικρούς Δήμους) με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν οι υπηρεσίες όπως πρέπει 7. Έλλειψη μηχανογραφημένων υπηρεσιών με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα (π.χ. είσπραξη εσόδων. Ποιος έχει κάνει έλεγχο στα έσοδα ενός Δήμου και εάν αυτός τα εισπράτει όπως πρέπει;) 8. Μη πιστοποιημένοι Δήμοι με αποτέλεσμα να μην μπορούν να απορροφήσουν κονδύλια απο το ΕΣΠΑ.
  Θα μπορούσα να παραθέσω πολλά ακόμα προβλήματα και παθογένειες του τωρινού συστήματος. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να δημιουργηθούν Δήμοι τις τάξεως των 15.000 με 20.000 κατοίκων και πάνω, ισχυροί, οικονομικά ανεξάρτητοι και με αιρετούς και Συμβούλους που θα σέβονται το αξίωμα για το οποίο τους ψηφίζει ο κόσμος και θα απουσιάζουν οι πελατειακές σχέσεις. Βαρέθηκα να βλέπω στον Δήμο μου να εκλέγονται οι ίδιοι και ίδιοι σύμβουλοι, λόγω του ότι σε ένα Δήμο των 5.000 κατοίκων πόσοι αξιόλογοι άνθρωποι θα βρεθούν νε θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά;
  Πολλά συμφέροντα θα θιγούν. Πολλές καρέκλες και αξιώματα θα χαθούν, αλλά είναι η ώρα να γίνει η το βήμα για να μπορέσει η Αβάθμια Αυτοδιοίκηση να διαδραματίσει τον σύγχρονο ρόλο που της αρμόζει.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η διαχειριστική επάρκεια ήταν δυστυχώς μια ευφέυρεση της προηγούμενης κυβέρνησης με απώτερο στόχο να αποκλειστεί τύποις και ουσία η ελληνική περιφέρεια από τη συμμετοχή στις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ. Αυτό είναι γνωστό τοις πάσι, ότι δηλαδή με τις προϋποθέσεις που έμπαιναν Τελικοί δικαιούχοι θα καθίσταντο μόνο δημόσιοι φορείς του Κέντρου.
  Για παράδειγμα μέχρι το τέλος του 2009 ελάχιστοι ήταν οι φορείς, πιθανόν πέντε (5), που έχουν πάρει τη διαχειριστική επάρκεια για την εκτέλεση έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, όπως η Ν.Α. Κοζάνης, οί Δήμοι Κοζάνης και Πτολεμαϊδας, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και η ΑΝΚΟ.
  Στις αρχές του 2009 ο τ. Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ. Τζήμας μας διαβεβαίωνε ότι το τότε ΥΜΑΘ, δεν είχε εξασφαλίσει διαχειριστική επάρκεια ακόμη και τότε.
  Τίθενται συνεπώς τα εξής ερωτήματα-θέματα:
  1. Προς τι το ελληνικό εφεύρημα της διαχειριστικής επάρκειας, της οποίας η έλλειψη αποκλείει Δήμους οι οποίοι εκτέλεσαν με περισσή επιμέλεια και ακρίβεια αρκετά έργα του Γ’ Κ.Π.Σ.; (Όπως για παράδειγμα ο Δήμος Βελβεντού).
  2. Στις επικείμενες συνενώσεις δεν μπορεί να θεωρείται η έλλειψη διαχειριστικής επάρκειας λόγος να καταργηθεί ο Δήμος, αφού και ο νέος προτεινόμενος (έστω και κατά την πρόταση του ΙΤΑ) διευρυμένος Δήμος, ο οποίος δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια.
  3. Το γεγονός ότι ως Δήμος δεν διαθέτουμε ακόμα διαχειριστική επάρκεια, παρ’ ότι ήμασταν διατεθειμένοι ως Δήμος να το κάνουμε από το 2007 και είχαμε ήδη προχωρήσει σε ανάθεση σχετικής μελέτης, οφείλεται στο ότι η ΤΕΔΚ του Νομού ανέλαβε το 2007 εξ ονόματος όλων των Δήμων του Νομού Κοζάνης να προχωρήσει τη σχετική πρόταση. Πράγμα που δεν έγινε ποτέ.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 19:54 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Υποβάλλω τις προτασεις μου για την νεα αρχιτεκτονική των Δήμων.
  Αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης.
  Το σχέδιο είναι καλό,σωστο,λειτουργικό και πράγματι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχει μια τετοια ολοκληρωμένη άποψη για την τοπική αυτοδιοίκηση.
  Ομως για να πετύχουν ολα τέλεια. θα πρότεινα:
  1.-Σωστή αξιολογηση των προβλημάτων που δημιουργησε ή γιατί θεωρείται τελειωμένο μοντελο ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.
  2.-Δηλαδή και τότε υπήρχαν σωστοί σχεδιασμοί,προβληματισμοί που λόγω της πτώσης μας στις δημοτικές εκλογές/εμεινε μισός το τόσο καλο σχέδιο για την ΤΑ.
  3.-Υπηρχαν δικλείδες,ελέγχοι που δεν ολοκληρώθηκαν.
  4.-Για την επιτυχία του κάθε σχεδίου,δεν πρέπει να κολλάμε σε πρόσωπα.
  Πολλές φορές λαοπρόβλητοι Δημαρχοι,παρατυπούν για ατέλειες σχεδίων και ενώ γνωρίζουν ότι ο ΔΚΚ προβλέπει τα πάντα,πολλές φορές καταπατάται σε γνώση Δημάρχου και Περιφέρειας.Αυτο δεν σημαίνει οτι οι Δημάρχοι και οι επόπτες τους θα πρέπει να κάνουν δημοσιες σχέσεις υπερ τους και πολύ άσχημα αποτελέσματα για ταμεία και πολιτικές ΟΤΑ.
  5.-Υπάρχουν δημάρχοι φαινόμαινα που έχουν φέρει απίστευτα αποτελέσματα υπερ των πολιτών τους,με παρατυπίες ΔΚΚ.Αυτούς πολλές φορές το ΚΡΑΤΟΣ δεν τους βραβεύει αλλά συχνά τους ελέγχει (τρικλοποδιές εμπόδια).
  6.-Δεν μπορεί το Κράτος να γνωρίζει (πχ τις ανάγκες του κάθε Δημου σε Δημοτική Αστυνομία-είναι νεο μέτρο?? θα πρέπει να υπάρχει εχτρα χρηματοδότηση???? Ο αριθμός πρέπει να τον αποφασίσει ο Δημαρχος,ο Βουλευτής,Ο Περιφερειάρχης,Ο Υπουργός το Δημοτικό Συμβούλιο???
  Τα γράφω αυτά κ Υπουργε,γιατί ήσασθαν πρωην Δημαρχος και γνωρίζεται για την οικονομική αυτοδυναμία ΟΤΑ ή παρακαλετό κράτους ή αιμοραγία.
  7.-Και το υπάρχον πλαίσιο λειτουργεί,αν αφεθει όπως προγραμματικά εχουν ενισχυθεί οι ΟΤΑ σε αρμοδιότητες,πλην όμως αυτοδύναμα.
  Δηλαδή από το πολύ χρήμα του κράτους,δεν παίρνουν αποφάσεις αυξήσεων τελών ή ισοφαρισης εσόδων-εξοδων ανταποδοτικών υπηρεσιών.
  Ποιος τους ήλεγχε,ποιος τους ελέγχει και ποιος θα του πει του κάθε δημοσιεσχετίστα Δημάρχου ότι πρέπει να γίνεις και λίγο ξυνός κάποτε…
  8.-Συστηματικά ο ελεγχος είναι η υποτυπώδης ή πλήρης αν πεσεις σε δυσμένεια.
  9.Να γνωρίζεται ότι ολοι μας αμφισβητούμασθε μέχρι να αποδειχθεί σε πράξεις οι καλές/αγαθές προθέσεις μας.και πολλές φορές το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μούγκα σε δικούς του Δημάρχους.
  10.-Επειδή πιστεύω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για την αντιμετωπιση των καθημερινών προβλημάτων των συμπολιτών μας,ουσιαστικά ,το 80/90% του κόσμου αποδέχεται το σχέδιο Καλλικράτης όμως τα προβληματα του χωροταξικού είναι πολλά.Ας πουμε ότι εμείς σαν Κοινότητα Πέρδικας,πως να πάμε στην Ηγουμενίτσα.(το ΙΤΑ προβλέπει 3 δήμους για την Θεσπρωτία)και εμεις,Δήμος Συβότων,Δημος Μαργαριτίου ζητούμε 4ο δήμο στην Θεσπρωτία (και αν είναι δυνατόν την είσοδο του Δήμου Πάργας στην Θεσπρωτία,ας είναι και η έδρα του-πάνω από 80% των δημοτών Πάργας διάκεινται θετικά για την Θεσπρωτία-γιατί δεν γίνεται αυτό το αυτονόητο για μια μεγάλη παραλιακή περιοχή ενας Δημος -μεγαλος λειτουργικός και κοινά τουριστικά χαρακτηριστικά???γιατί δεν γίνονται τα αυτονόητα στην πατρίδα μας.
  11.-Προταση-Στον ΔΚΚ προβλέπονται τοπικά δημοψιφισματα (υπάρχουν προβλήματα εφαρμογής του-ας ελπίσουμε ότι δεν θα μείνουν και στον επόμενο ΔΚΚ-αυτά ειχε η διακυβέρνηση του καθηγητή Παυλοπουλου)να τοποθετηθούν όλοι οι δημότες για το επερχόμενο σχεδιο-η Πολιτεία απαιτεί συνέννωση-αυτό θα υπάρχει σίγουρα,γιατί να μην έχουμε και εμείς το δικαιώμα του τοπικού δημοψιφίσματος για το μέλλον μας….

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 19:57 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ .Κ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΛΛΑ ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ . ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΛΙΓΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ………………ΤΩΡΑ ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ………. ΘΕΛΕΙ ΠΟΛΥ ΚΟΥΒΕΝΤΑ

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 12:29 | Πιστικίδης Βασίλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης επιχειρεί να απαντήσει και να προλάβει τις ανάγκες των καιρών, χωρίς όμως να έχει την υπομονή να περιμένει την απογραφή του 2011, ώστε με επικαιροποιημένα στοιχεία να δώσει νόημα στα κριτήρια των συνενώσεων που θέτει.
  Κλασσικό παράδειγμα η Ανατολική Αττική.
  Μια περιοχή που άλλαξε εντελώς με την κατασκευή και λειτουργία του Αεροδρομίου αλλά και άλλων έργων, που μετατόπισαν το κέντρο βάρους της Αθηνοβαρούς Αττικής. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στις μελέτες του ΙΤΑ έχουν ξεπερασθεί, επομένως κάποιοι επιχειρούν να «σχεδιάσουν» χωρίς να έχουν εικόνα της σημερινής πραγματικότητας.
  Το συμπέρασμα τέτοιων σχεδιασμών άγνωστο όταν ξεκινάς από λανθασμένη υπόθεση.
  Γιατί ο αριθμός των Δήμων να είναι 370 και όχι 270 ή 470, αλήθεια η οι συνενώσεις είναι ένα κουστούμι που το φορά ο καθένας; Είτε πρόκειται για την Αττική είτε την Ηπειρο για πχ, πρέπει οι 3 ή 4 υπάρχοντες Δήμοι να αντικατασταθούν από ένα; Δεν υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία ώστε Δήμοι που πληρούν πολλά από τα ζητούμενα για διαφανή και σύγχρονη αυτοδιοίκηση να παραμείνουν στη πετυχημένη τους τροχιά και να μην αλυσσοδεθούν με όσους βρίσκονται δέσμιοι της ανοργανωσιάς τους ή των τοπικών-προσωπικών αντιδικιών τους;
  Μήπως θα έπρεπε πέρα από το αν είναι ορεινός ή νησιωτικός ένας Δήμος, να εξετάσουμε και την παράμετρο της εποχικότητας, γεγονός που το συναντάμε στους παραθεριστικούς Δήμους της Αττικής και σ αυτούς να δωθούν κίνητρα ώστε με συνέργειες να ξεπερνούν τα προβλήματα της καλοκαιρινής περιόδου; Προβλήματα που κανένας «Καλλικράτης» δεν θα λύσει αφού σήμερα Δήμοι των 20 με 25 χιλ μονίμων κατοίκων, το καλοκαίρι καλούνται να εξυπηρετούν ανάγκες 80 χιλ κατοίκων και αν υπάρξουν συνενώσεις ο νέος Καλλικρατικός Δήμος των 60 με 70 χιλ κατοίκων θα κληθεί να εξυπηρετήσει ανάγκες 250 χιλ κατοίκων.
  Τέλος, αν δεχθούμε οτι ο Καλλικράτης θα λύσει τα αυτοδιοικητικά να ελπίζουμε ότι θάρθει και … ο Ικτίνος ώστε να ξαναχτίσει όλα αυτά που αφορούν την υπόλοιπη Δημόσια Διοίκηση που είναι ικανή να τον ακυρώσει;

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 11:44 | amourat
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ(ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ)ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΟΥΝ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΠΟΙΩΝ
  ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΙ
  ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 01:25 | S.D.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ.
  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ.
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΣΑΝ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΝΤΩΣ ΣΑΝ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΤΑ. (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ)
  ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΝΩΡΙΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΤΑ. Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΘΕ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.
  ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΥΤΟ?
  ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΙ ΥΠΕΡΧΡΕΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.
  Ο ΚΑΘΕ ΑΙΡΕΤΟΣ ΘΑ ΑΔΕΙΑΣΕΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΠΙΔΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΕΚΛΕΓΟΥΝ. (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΨΑΞΕ ΒΡΕΣ ΤΟΥΣ…..)
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΚΕΙ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΧΑΟΣ.
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2011 ΟΛΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΘΑ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ.
  ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΕΚΛΕΓΟΥΝ ΘΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ 70% ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΘΑ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ.
  ΥΠΟΧΡΕΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ.
  ΠΛΑΚΩΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΚΑΝΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ. ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
  ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΑ ΞΕΣΚΟΝΙΖΟΥΝ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ. (ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝΕ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΟΥΝ……..)
  ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ…
  ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ…

  9

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 19:56 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Πα.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Καταρχήν δεν θα μπορούσα ως άνθρωπος της αυτοδιοίκησης να μην υποστηρίξω το τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, ασχέτως πολιτικών πεποιθήσεων.
  Οι όποιες δυσλειτουργίες του σχεδίου Καποδίστρια καλό θα είναι να αναλυθούν από την σημερινή Κυβέρνηση (άλλωστε αυτή εισάγει το υπο διαβούλευση νομοσχέδιο)και να αξιοποιηθούν καταλλήλως. Οι όποιες δυσλειτουργίες που αφορούσανε την έλλειψη πόρων, την έλλειψη ικανού και καταρτισμένου προσωπικού έχουνε αποδοθεί από όλους του εμπλεκόμενους φορείς. Κανείς μα κανείς δεν αναφέρθηκε στην ανικανότητα και «επικινδυνότητα» των αιρετών αρχόντων οι οποίοι είτε γιατί έχουνε την οικονομική επιφάνεια για να πληρώσουν τα παράβολα στα πρωτοδικεία και να καταθέσουν συνδυασμό είτε γιατί έχουνε μεγάλο σόϊ εκλέγονται Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Κοινοτάρχες κλπ και συν τοις άλλοις καταλαμβάνουνε θέσεις Προέδρων Επιχειρήσεων και άλλων. Το μυστικό λοιπόν αυτών των 370 Δήμων (προσωπικά θεωρώ ότι θα μπορούσανε να ήτανε και 300)είναι να εκλεγούν καταρτισμένοι αιρετοί άρχοντες που θα ξέρουνε τί ζητάνε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και πάνω από όλα έχουνε ΟΡΑΜΑ για τον τόπο τους. Στα πρότυπα της Εθνικής Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, της Δημοτικής Αστυνομίας κλπ να γίνει η Εθνική Σχολή Δημάρχων. Στην Σχολή αυτή στελέχη του ΕΚΔΔ θα καταρτίζουν υποψήφιους Δημάρχους σε θέματα Τ.Α. από το τί είναι προϋπολογισμός μέχρι τις τελευταίες διατάξεις των νόμων. Για να θέτει λοιπόν κάποιος Δήμαρχος υποψηφιότητα θα πρέπει να έχει την βεβαίωση από την Σχολή αυτή ότι πέρασε με επιτυχία. Η πρόταση αυτή είναι ίσως ουτοπική ή και ανέφικτη, αλλά σίγουρα μπορεί να δώσει κάποια ψήγματα για αιρετούς άρχοντες που δεν θα παρανομούν, δεν θα τους καταλογίζονται ποσά και τέλος θα είναι άξιοι για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 16:15 | ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κύριε Υπουργέ,
  Θεωρώ σωστή την αλαγή που προωθήται στην αυτοδιοίκηση και θα πρέπει να το τρέξετε με ταχύτερους ρυθμούς και να μην εμπλακείτε πάλι στις ορέξεις των τοπικών παραγώντων που δεν θέλουν την μια ή την άλλη λύση.
  Εδώ στο Δήμο που ζώ επικρατεί χάος.Δεν λειτουργεί τίποτα και η κατάσταση στα άλλα δημοτικά διαμερίσματα είναι περισσότερο χαοτική.Συνεπώς εγώ θα πρότεινα το καινούργιο μοντέλο να περιλαμβάνει τους δήμους ΜΑΛΙΩΝ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ-ΓΟΥΒΩΝ με όνομα ΔΗΜΟΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ή ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ με έδρα το ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ αφού εκεί βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες και ο ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ είναι αρκετά οργανωμένος για να υποστηρίξει ενα ενιαίο δήμο.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 10:33 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ο Κ1 δεν εκανε απολυτως τιποτε.[διαφθορα-διαφθορα-διαφθορα]
  η πολιτεια δεν εχει κανενα λογο να στηρηξει ΠΡΑΠΑΝΩ τους ΟΤΑ.
  Αυτο που θα επρεπε να γινει ειναι να τους δοθει ενας κορμος ενα πλαισιο δομων υποδομων κ λειτουργειων των εκαστοτε ΟΤΑ αναλογα με τις αναγκες κ ιδιετεροτητες.
  κ.λ.π.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 00:37 | GERMANOS THANASIS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κ.Υπουργέ

  Πράγματι σήμερα αναδεικνύονται προβληματισμοί για την ισχυροποίηση και την αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης και αυτό μετά απο 12 χρόνια εφαρμογής του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ι που οδήγησε σε αδιέξοδα τους περισσότερους δήμους ειδικά της υπαίθρου παρουσιαζοντας μια τραγική εικόνα ερήμωσης και εγκατάλειψης ενισχύοντας το δημαροχοκεντρικό μοντέλο που βρίσκεται μακριά απο τους πολίτες και μίας έμμεσσης διοίκησης χωρίς όμως την κατοχύρωση οικονμικών πόρων.
  Ενω σήμερα το ζητούμενο θα πρέπει να είναι η αποδυνάμωση αυτού του μοντέλου με την ενίσχυση θεσμών που θα ενθαρύνουν την σημμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που τους αφορούν στο τοπικό επίπεδο (αναπτυξης,κοινωνικής πολιτικής, οικολογικής πολιτικής κλπ) αλλά και την ενδυνάμωση της δοικητικής ικανότητας με τις νέες τεχνολογίες των δήμων που θα αποτρέπει φαινόμενα αδιαφάνειας και διαφθοράς.
  Η συνενώσεις δήμων που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω συγκέντρωσης της εξουσίας σε κέντρα που θα είναι μακρυά απο τους πολίτες μοιραία θα οδηγήσει σε νέα αποτυχία.
  Οι οποίοι σχεδιασμοί χωροθέτησης των νέων δήμων (μεγάλων δήμων)δέν πρέπει να γίνουν με βάση την βίαια αστικοποίηση της υπαίθρου χωρις να λάβουν υπόψη ότι μικροί δήμοι αποτελούν μια ανθρωπογεωγραφική ενότητα με κατοίκους που συγγενεύουν μεταξύ τους με ίδιες επαγγελματικές ασχολίες με ίδια οικιστική ιστορία, διαθέτουν φυσικούς πόρους κλπ.,δημιουργήθηκαν πριν 12 χρόνια με στόχο την ανασυγκρότηση και τον εκσυχρονισμό της υπαίθρου αλλά τελικά οδήγησαν στην ερήμωση και την αποψίλωση της υπαίθρου με ευθύνη της κεντρικής διοίκησης.
  Προβάλλεται ως λύση η δημιουργία μεγάλων δήμων με στόχο την δήθεν ανάπτυξη μέσα απο την καθοριστική συμμετοχή στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων κλπ που θα ευνοούν τελικά το κέντρο και θα ξεχνιέται η συνοικία (δημοτικό διαμέρισμα).Ο προτεινόμενος σχεδιασμός θα ξεκινά απο τους πολίτες που θα πρέπει να έχουν ρόλο και λόγο σε ένα νέο μοντέλο τοπικής διοίκησης που δεν θα έχει τα χαρακττηριστικά καθεστώτος με την έλλειψη τοπικής δημοκρατίας και διαβούλευσης.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 23:01 | Γιώργος Κανταρέλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πέραν των διαχρονικών ευθυνών της Πολιτείας, υπάρχουν, σήμερα, σημαντικά προβλήματα που αφορούν την ανεπάρκεια των αιρετών. Η ενασχόληση με τα κοινά, στην εποχή μας,καθώς και η ανάληψη οποισαδήποτε θέσης ευθύνης, προϋποθέτουν διαχειριστική επάρκεια, κατάρτιση και τεχνοκρατική γνώση.
  Εφόσον δεν μπορεί κανένας πολίτης να εξαιρεθεί της συμμετοχής του στα κοινά, λόγω έλλειψης προσόντων και εφόσον δεν μπορούν να θεσπιστούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, κάνω την εξής πρόταση:
  Οι αιρετοί, αμέσως μετά την εκλογή τους, να παρακολουθούν υποχρεωτικά, σεμινάρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και σε ειδικό τμήμα της, προορισμένο για τον σκοπό αυτό.
  Τα σεμινάρια να έχουν 3μηνη, τουλάχιστον, διάρκεια και σε αυτά να διδάσκονται στοιχεία Δημόσιας Διοίκησης και Δημοσίων Οικονομικών.
  Έχω την γνώμη ότι κάθε μεταρρύθμιση, όσο άρτια και αν έχει σχεδιαστεί, για να πετύχει χρειάζεται αυτοί που θα κληθούν να δουλέψουν στην πράξη, να ανταποκρίνονται απολύτως.
  Σε κάθε περίπτωση, τους θεσμούς τους διαχειρίζονται άνθρωποι!

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 20:33 | Δημητρόπουλος Νικόλαος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Απο την αξιολογηση της υπαρχουσας καταστασης προκυπτει οτι υπευθυνοι
  για την σημερινη κατασταση στους Δημους δεν ειναι οι Δημοτικες αρχες
  αλλα η Κεντρικη Διοικηση .Ετσι γεναται το ερωτημα γιατι πριν η Πολιτεια
  οδηγησει την χωρα σε μια νεα περιπετεια δεν φροντιζει ακομα και τωρα να
  πραξει οτι δεν ολοκληρωθηκε με τον Ι.Καποδιστρια.
  Σε μια χωρα που πληθυσμιακα αυξανει μονο με μεταναστες ,που κατ επεκταση τα προβληματα -με μονο λιγες εξαιρεσεις-παραμενουν λιγο-πολυ ιδια Τι μας εγγυαται οτι ο Καλλικρατης θα πετυχει?
  Αφου δεν δωθηκε οταν επρεπε η οικονομικη αυτοτελεια και η μεταφορα πορων
  στους Δημους πως συναγουμε το συμπερασμα οτι η αυτοδιοικηση και οι αιρετοι της ειναι οι υπευθηνοι στην συνειδηση των πολιτων?
  Σε μενα υπευθηνη ειναι η πολιτεια,και οι εκαστοτε Κυβερνωντες που δεν εννοουν ο ενας να τελειωνει οτι ξεκινησε ο αλλος.
  Θα περιμενα απο το ΠΑΣΟΚ πριν αν προχωρησει στον Καλλικρατη να προσπαθουσε να ολοκληρωνε τον Ι Καποδιστρια.
  Θελουμε τον Δημο με Αναπτυξιακο και Κοινωνικο ρολο και παροχο υψηλου
  επιπεδου υπηρεσιων .Στο χωριο μου λενε ακομα και σημερα οτι για να βαψεις αβγα χρειαζεται μπογια .Με κλ… δεν κανεις τιποτα.
  Αληθεια εχουμε μπογια τουτεστιν χρημα ? Απ οτι ακουμε και βλεπουμε
  μπογια δεν υπαρχει .Ετσι καλυτερα ασ ασχοληθουμε με αλλα μερεμετια .
  Το συστημα εχει πολλες ατελειες .Αλλωστε και τα ΕΣΠΑ τελειωνουν
  καποια στιγμη