2. Αποτελεσματική Εποπτεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

105. Συνιστάται Ειδική Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας των Ο.Τ.Α. με αρμοδιότητα τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αποκεντρωμένη συγκρότηση στην έδρα κάθε Γενικής Διοίκησης. Σε κάθε Γενική Διοίκηση επικεφαλής ορίζεται Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εποπτείας, ο οποίος είναι νομικός με αυξημένα προσόντα που προβλέπονται στο νόμο, επιλέγεται μετά από προκήρυξη των εν λόγω θέσεων και διαδικασία που διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. και υπηρετεί ως επί θητεία υπάλληλος για πέντε έτη, καλυπτόμενος από τις εγγυήσεις μονιμότητας. Η Ειδική Υπηρεσία στελεχώνεται με ειδικό επιστημονικό προσωπικό αυξημένων προσόντων, το οποίο επιλέγεται μέσω Α.Σ.Ε.Π., καθώς επίσης και από μετατάξεις προσωπικού κατηγορίας ΠΕ το οποίο υπηρετεί σήμερα σε οργανικές μονάδες των Περιφερειών που ασχολούνται με την εποπτεία επί των ΟΤΑ. Για τις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού είναι αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αποτελείται κατά πλειοψηφία από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Επί νομικών θεμάτων μείζονος σπουδαιότητας η Ειδική Υπηρεσία μπορεί να απευθύνει ερωτήματα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Επιπλέον, η Ειδική Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας συνεργάζεται στενά με το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να διαμορφώνεται και να εφαρμόζεται μια κοινή ερμηνευτική αντίληψη ως προς την σχετική νομοθεσία.

106. Στην Ειδική Υπηρεσία Εποπτείας των Ο.Τ.Α εντάσσεται και το Συμβούλιο του άρθρου 102 παρ. 4 Συντάγματος, το οποίο είναι αρμόδιο για την επιβολή πειθαρχικών ποινών στα αιρετά μέλη των ΟΤΑ και αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη επιβολής πειθαρχικής ποινής στα αιρετά μέλη των ΟΤΑ, επί τη βάσει της σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου, και τις πράξεις περί αυτοδίκαιης θέσεως σε αργία καθώς επίσης και τις πράξεις έκπτωσής τους.

107. Ως προς τις πράξεις που ελέγχονται από την εν λόγω Ειδική Υπηρεσία και τις σχετικές διαδικασίες, σημειώνεται ότι οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν σε αυτήν ορισμένες κατηγορίες πράξεων των οργάνων τους (κανονιστικές, διαχειριστικές κ.ά., κατ’ αντιστοιχία προς τα σήμερα προβλεπόμενα στον ΚΔΚ για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ), ενώ και οι υπόλοιπες πράξεις τους μπορούν να ελεγχθούν αυτεπαγγέλτως από την Ειδική Υπηρεσία ή κατόπιν προσφυγής δημότη ή κατοίκου με έννομο συμφέρον. Όταν η εν λόγω υπηρεσία κρίνει ότι η πράξη είναι παράνομη, αποστέλλει σχετικό φύλλο παρατηρήσεων στον ΟΤΑ, ο οποίος μπορεί να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει σχετικά την εν λόγω πράξη του, σύμφωνα με τις εν λόγω παρατηρήσεις. Αν ο ΟΤΑ δεν προβεί σε αυτές τις ενέργειες, εντός καθορισμένης προθεσμίας, τότε ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας προχωρεί σε ακύρωση της πράξης που θεωρείται παράνομη από την Υπηρεσία του. Κατά της πράξεώς του αυτής (ή κατά πράξεώς του που απορρίπτει προσφυγή ιδιώτη) χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον της διοικητικής δικαιοσύνης. Όλες οι παραπάνω πράξεις και τα φύλλα παρατηρήσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Εποπτείας δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, στην ειδική ιστοσελίδα που διαθέτει η Υπηρεσία και οι αποκεντρωμένες μονάδες της. Επιπλέον, η εν λόγω Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να τηρεί και να δημοσιεύει στο διαδίκτυο συγκεντρωτικά στοιχεία ως προς τις πράξεις των ΟΤΑ, τους λόγους ακυρώσεώς τους, τις προσφυγές, τις τυχόν ποινές που επιβλήθηκαν σε αιρετούς και γενικά όλες τις πράξεις της.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 20:41 | ΛΠ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1.Όλες οι πράξεις και αποφάσεις των οργάνων του Δήμου να έχουν ισχύ από την δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

  2.Η ανάρτηση των παραπάνω να γίνεται μέσα σε (10) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης – απόφασης μετά την παρέλευση του 10ημέρου να υπαρχει ακυρότητα της πράξης.

  3. Η προθεσμία προσφυγής του δημότη για ακύρωση πράξης οργάνων του Δήμου (το 10ήμερο) να ξεκινάει από την ημερομηνία αμνάρτησης στο διαδίκτυο.

  4.Αν περάσει οένας μήνας χωρίς η Περιφέρια να βγάλει απόφαση επί της προσβαλλόμενης πράξης οργάνων του Δήμου τότε η προσφυγή να γίνεται δεκτή και να ακυρώνεται η σχετική πράξη.

  5. Αν Ο Δήμος δεν στέλνει τα ζητούμενα στοιχεία της προσβαλόμενης πράξης τότε να υπάρχει πειθαρχική δίωξη των αρμοδίων του Δήμου και η προσφυγή να γίνεται δεκτή.

  6. Το ίδιο να ισχύει και στην επιτροπή του άρθρου 152 Δ.Κ.Κ.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 19:49 | bios
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ο.Τ.Α

  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣΗ Εποπτεί πρέπει να εδράζεται αρχικά στη υποχρεωτική δημοσίευση του ισολογισμού. Χωρίς αυτ΄ν να σταματά η χρηματοδότηση , όπως γίνεται με τον προυπολογισμό.

  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Η εποπτεία δεν πρέπει να αγγίζει την σκοπιμότητα των δαπανών , γιατί αποτελεί εμπόδιο στον κοινωνικό χαρακτήρα των ΟΤΑ.
  ΠΛΗΝ ελαχίστων ρητών εξαιρέσεων όπως. π.χ.

  ΔΑΝΕΙΑ Κανένα δάνειο δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν οι ΟΤΑ Για ΜΗ παραγωγικές δαπάνες. Η Λήψη δανείου κατά την γνώμη μου πρέπει να εγκρίνεται Μόνο γιά.
  α . Παραγωγικές δαπάνες ( έργα υποδομών )
  β. Δαπάνες ανταποδοτικού χαρακτήρα ( ύδρευση -αποχέτευση )
  γ. Δαπάνες αναπτυξιακού χαρακτήρα ( Σχέδιο πόλης κλπ )
  δ. ΟΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ . Πρέπει να τεθεί γιά κάθε δήμο χωριστά ένα όριο δανεισμού – οροφή συνολικού δανεισμού ,ανάλογα με το ίδια έσοδα του δήμου , ώστε να αποφέυγεται ο υπερβολικός δανεισμός που οδηγεί στην οικονομική ασφυξία και σταδιακά στην χρεωκοπία.

  Ο ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 08:59 | Ελένη Τ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στην ειδική αυτή υπηρεσία θα πρέπει να υπάρχουν και υπάλληλοι των ΤΥΔΚ (μηχανικοί) διότι αυτοί γνωρίζουν τη σχετική με τα δημόσια έργα και τις μελέτες νομοθεσία και μέχρι σήμερα παρατηρούνται πλήθως παρανομίες κυρίως στις συμβάσεις εκπόνησης μελετών και ιδιαίτερα σε αυτές με το σύστημα της απευθείας ανάθεσης.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 00:50 | Π.Ι.Γ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πολύ σωστή η σκέψη της δημιουργίας ειδικού σώματος ελέγχου της νομιμότητας (και προς Θεού όχι της σκοπιμότητας όπως διάβασα σε κάποιο σχόλιο σε άλλο άρθρο – μην ξανακυλίσουμε σε εποχές της Χούντας όπου ακόμη και αποφάσεις δημοτολογίων περνούσαν από έλεγχο σκοπιμότητας από τον «κ. Νομάρχη»)
  Ακόμη πιο σωστή και η συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο για να μην παρατηρούνται φαινόμενα όπου αποφάσεις που κρίθηκαν νόμιμες από τη Δ/νση Τοπ. Αυτοδιοίκησης να κρίνονται παράνομες από τον Επίτροπο

  -Θα πρέπει όμως ΑΜΕΣΑ να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (χαρακτηριστικά αναφέρω ότι οι υπηρεσίες εκτελούνται με το καταργημένο κατά τα άλλα Π.Δ. 28/80, συν αυτά που ορθώς αναφέρει η κα Μιχαλοπούλου)

  -Θα πρέπει επίσης να προστεθούν κάποια πράγματα στην υπάρχουσα νομοθεσία όπως:
  1. Σαφής ορισμός της διάκρισης έργου με υπηρεσία.
  2. Δυνατότητα κατάτμησης υπηρεσιών κατά τα ισχύοντα στα έργα – επαναφορά της φράσης «οικισμό» στη δυνατότητα κατάτμησης. φυσικά αναφέρομαι σε διακριτά έργα και υπηρεσίες που λόγω ονομασίας θεωρούνται ένα
  3. Σαφής ορισμός κωδικών ειδών προμηθειών που θεωρούνται ίδιοι για να καθοριστούν τα όρια της απ’ ευθείας ανάθεσης – το ΕΠΠ είναι πολύ αναλυτικό θα μπορούσε ίσως με βάση κάποια ομαδοποίηση του να λυθεί το πρόβλημα αυτό
  4. Αντικατάσταση του Π.Δ. 171/87, ώστε να προκύπτει σαφώς σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται «προϊσταμένη αρχή» η Δημαρχιακή Επιτροπή και σε ποιες το Δημοτικό Συμβούλιο. Κατάργηση της δυνατότητας ανάθεσης έργου χωρίς μελέτη και επίβλεψη (με «τεχνική περιγραφή»), με ταυτόχρονη προστασία των υπαλλήλων των τεχνικών υπηρεσιών απέναντι στις πιέσεις για παραλαβή «έργων»
  5. Κατάργηση των πρόχειρων διαγωνισμών (για έργα, προμήθειες και υπηρεσίες) και αντικατάστασή τους με ανοιχτούς διαγωνισμούς με μικρότερες απαιτήσεις σε δημοσιεύσεις και δικαιολογητικά, ή εναλλακτικά υποχρέωση δημοσίευσης όλων των πρόχειρων διαγωνισμών σε τουλάχιστον δύο τοπικές εφημερίδες
  6. Μείωση των δικαιολογητικών που καταθέτουν οι διαγωνιζόμενοι σε κάθε είδους διαγωνισμό, ώστε ο διαγωνισμός να αφορά πραγματικά το έργο και να μην μπορεί κανείς να κηρύσσει για γραφειοκρατικούς λόγους άγονους τους διαγωνισμούς

  – Θα διαφωνήσω με την απαίτηση η υπηρεσία να στελεχώνεται αποκλειστικά από υπαλλήλους ΠΕ. Η ακαδημαϊκή ενασχόληση με τη νομοθεσία δεν εγγυάται ότι μπορεί κάποιος να ελέγξει τις πράξεις των αιρετών, ειδικά αυτών που είναι χρόνια στο «κουρμπέτι». Στις Δ/νσεις Τοπ. Αυτοδιοίκησης υπάρχουν ικανότατα στελέχη και ΠΕ και ΔΕ, που ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, ειδικά όταν δεν δέχονται πολιτικές πιέσεις (υπάρχουν φυσικά και οι μη ικανοί – πως διαχωρίζονται άραγε;)
  Από την άλλη, θα συμφωνήσω με την κα Μιχαλοπούλου και τον κ.Αλευρά ότι θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα μετάταξης και στελεχών από Δήμους και Νομαρχίες, εφόσον το επιθυμούν και εφόσον οι Δήμαρχοι και οι Νομάρχες (ή Περιφερειάρχες πια) το επιτρέπουν (φυσικά σε διαφορετικές περιοχές από αυτές που ήδη υπηρετούν). Συμφωνώ επίσης με την άποψη ότι θα πρέπει η υπηρεσία αυτή να στελεχώνεται και με μηχανικούς (αν και θα προτιμούσα έμπειρους στο χώρο μηχανικούς, κατά προτίμηση από τις ΤΥΔΚ διαφορετικών περιοχών, διότι υπάρχουν σχέσεις συνεργασίας -όχι αναγκαστικά κατακριτέες- μεταξύ Δημάρχων και ΤΥΔΚ. πάντως κάτι πρέπει να γίνει με τους υπαλλήλους των ΤΥΔΚ, αφού όλοι οι Δήμοι πια θα αποκτήσουν τεχνική υπηρεσία)

  – Θα πρέπει ρητά να προβλέπεται η ύπαρξη γραφείων της νέας αυτής υπηρεσίας όπου υπήρχε Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ούτε καν στην έδρα των πρώην Περιφερειών, στην έδρα του κάθε πρώην Νομού). Εκτός από τα προβλήματα των υπηρετούντων υπαλλήλων, υπάρχει και το πρόβλημα της απόστασης μεταξύ Δήμων και υπηρεσίας. Συχνά οι αποφάσεις μεταφέρονται χέρι-χέρι ώστε να συντμηθούν οι διαδικασίες οπότε φαντάζεστε να χρειαστεί να γίνει αυτό από την Ορεστιάδα στη Θεσ/νίκη; μπορεί η Εγνατία να μείωσε τις αποστάσεις, αλλά μιλάμε για 450 χλμ.

  – Θα πρέπει να οριστεί ότι απαιτούμενο για την υπογραφή της σύμβασης είναι η έγκριση νομιμότητας από την υπηρεσία αυτή, διαφορετικά θα υπάρχουν πιέσεις για έγκριση απόφασης που έχει ήδη συμβασιοποιηθεί (έτσι καταργείται κατά πολύ το τεκμήριο της εκτελεστότητας των αποφάσεων, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, οι Δήμαρχοι θεωρούν ότι έχουν το αλάθητο, ή τη δύναμη να υπερκεράσουν το νόμο αφού ψηφίστηκαν από τους δημότες τους)

  – Θα πρέπει ο Δήμαρχος να μην είναι προϊστάμενος των υπαλλήλων του. Θα πρέπει να υπάρχει τμήμα της νέας υπηρεσίας που θα ελέγχει τις προαγωγές των υπαλλήλων και πόσο συχνά περικόπτονται οι άδειές τους. Με τον τρόπο αυτό δεν θα μπορεί να πιέζει τους υπαλλήλους να παρανομήσουν (ας σταματήσει πια η «καραμέλα» των επίορκων υπαλλήλων και των Δημάρχων που αθωώνονται επειδή «αμάρτησαν για τον Δήμο τους» – όχι ότι δεν υπάρχουν επίορκοι υπάλληλοι, αλλά κατά 90% είναι οι αιρετοί που τους πιέζουν και το ζήτημα είναι να μη γίνει η αρχή)

  – Να επανέλθει η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών στον Οκτώβριο (εν μέρει λόγω πιθανότητας δυσμενών καιρικών συνθηκών, στα ορεινά τουλάχιστον), ώστε να υπάρχει χρόνος για ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ επιμόρφωση των Δημάρχων πάνω στην ισχύουσα νομοθεσία, με εξετάσεις και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων (εντάξει δεν μπορούμε να πούμε ότι όποιος «κόβεται» δεν θα γίνεται Δήμαρχος)

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 08:57 | Γεώργιος Αγγέλου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ότι το σχέδιο είναι, κατά γενική ομολογία, προς τη σωστή κατευθυνση πρέπει να σας δώσει τη δύναμη να χτίσετε κάτι που θα κοιτάει στο μέλλον και όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα. Και για να γίνω πιο σαφής θα ήθελα να πάτε ένα βήμα πιο πέρα, στο σύνολο των δομών οργάνωσης και ελέγχου της τοπικής αυτοδοιήκησης, και προς τούτο θα ήθελα να προτείνω τα ακόλουθα:
  -προγραμματισμένο οικονομικό έλεγχο από το Υπούργείο Οικονομικών ανά εξάμηνο, καθώς και εκτάκτως από ΥΠΕΕ (και όχι άλλες… επιτροπές ελέγχου). Ο ανωτέρω έλεγχος θα δύναται να οδηγεί, σε σοβαρές περιπτώσεις και με απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, σε αποπομπή του Δημάρχου
  -καθορισμό εντός εξαμήνου από την έναρξη λειτουργίας των νέων οργανισμών ΣΑΦΕΣΤΑΤΟΥ οργανογράμματος καθώς και προβλεπόμενης στελέχωσης αυτού το οποίο θα εγκριθεί από το ΥΠΕΣ και θα λειτουργεί με συγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας.
  -προσλήψεις προσωπικού, προβλεπόμενες από σχετικό οργανόγραμμα, μόνο από Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο με πολυετής συμβάσεις (αρχικά 2ετής και αργότερα 5ετής)
  -καθιέρωση δύο και ΜΟΝΟ δύο Αντιδημάρχων με σαφής αρμοδιότητες που θα καθορίζονται από το σχετικό οργανόγραμμα.

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 11:31 | Στέφανος Πασχαλίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η άποψη της κας Μιχαλοπούλου για την στελέχωση της ειδικής υπηρεσίας ελέγχου των Ο.Τ.Α είναι απολύτως σωστή…

  Το ζήτημα της στελέχωσης των υπηρεσιών είναι ένα από τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής ενόψη των αλλαγών που θα επιφέρει ο «Καλλικράτης» οριζόντια και κάθετα.

  Ενα από τα θέματα που σπάνια θίγονται στην Αυτοδιοίκηση α’ βαθμού αλλα και στους λοιπούς φορείς είναι το ζήτημα της κινητικότητας των στελεχών.
  Ενώ δεν λοίπουν νόμοι, διατάγματα, εγκύκλιοι κλπ για την πρόσληψη εποχικού ή αορίστου χρόνου προσωπικού με ότι αυτό συνεπάγεται , υπάρχουν σαφείς περιορισμοί , εμπόδια και στρεβλώσεις στα θέματα μετατάξεων , αποσπάσεων , κλπ.

  Ενα παράδειγμα αφορά το καθεστώς απασχόλησης των στελεχών στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις. Ενω προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ δεν μπορούν να μεταταχθούν σε άλλο φορέα ούτε καν στον οικείο Δήμο , την ίδια στιγμή που οποιοσδήποτε εργαζόμενος που προσλαμβάνεται με τις ίδιες διαδικασίες ΑΣΕΠ σε ΝΠΔΔ μπορεί.
  Εργαζόμενος σε ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ μπορεί να μεταταχθεί σε Κοινωφελή Επιχείρηση αλλά το αντίθετο δεν προβλέπεται στον πρόσφατο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και ας μεταφέρθηκε πλεονάζον προσωπικό σε ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ στις πρόσφατες μετατροπές (σε όποιους ΟΤΑ έγιναν).
  Ακόμη και σε τυχόν λύση μιας Κοινωφελούς δεν προβλέπεται η δυνατότητα απορρόφησης του προσωπικού της από τον οικείο ΟΤΑ.
  Αναρωτιέμαι ποιος εργαζόμενος ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ θα επιθυμούσε να μεταταχθεί σε μιά Κοινωφελή Επιχείρηση αφού δεν θα υπήρχε ..οδός επιστροφής του οπουδήποτε.
  Αρα πρακτικά η εν λόγω ρύθμιση είναι …κενό γράμμα.

  Αν η παραπάνω στρέβλωση (γιατί περί στρέβλωσης και διακριτικής μεταχείρησης εργαζομένων πρόκειται, την στιγμή που το καθεστώς προσλήψεων είναι το ίδιο αλλα το εργασιακό καθεστώς διαφορετικο) παραμείνει, θα δημιουργηθούν προβλήματα στην προσπάθεια των νέων ΟΤΑ που θα προκύψουν από το σχέδιο «Καλλικράτης» στο να εφαρμόσουν την αρχή «ένα Νομικό Πρόσωπο ανα Κατηγορία Δραστηριότητας – παρ. 57 του σχεδίου Καλλικράτης). Σκεφθείτε την περίπτωση να θέλει να μεταφέρει ο νέος ΟΤΑ όλες τις Πολιτιστικές του Δραστηριότητες στην μια Κοινωφελή Επιχείρηση που θα διαθέτει και οι εργαζόμενοι ενός εκ των ΟΤΑ που συγχωνεύθηκαν να μην θέλουν να μεταταχθούν από το παλαιο ΝΠΔΔ που υπηρετούσαν (πχ Πνευματικό Κέντρο ή Πολιτιστικό Οργανισμό) καθώς θα δεσμεύονται για πάντα στην νέα Κοινωφελή Επιχείρηση εργασιακά.

  Αφήστε το ζήτημα της απόλυσης προσωπικού από Δημοτικές Επιχειρήσεις..
  Αναζητήστε μια απάντηση συνοδευόμενη από τον σχετικό νόμο ή διάταγμα από την νομική υπηρεσία του ΥΠΕΣ στο ερώτημα «Ποιος έχει την δυνατότητα – αρμοδιότητα να απολύσει προσωπικό από Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και κάτω από ποιές προυποθέσεις σύμφωνα με το υπάρχον καθεστώς» ;
  Για τους ΟΤΑ το ερώτημα είναι …αναπάντητο.
  Προφανώς το ΔΣ μιας Δημοτικής Επιχείρησης έχει την δυνατότητα αυτή.
  Μπορεί όμως να την εφαρμόσει σε προσωπικό που έχει προσληφθεί πχ με διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ ; Και αν ναι γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο στα ΝΠΔΔ που προσλαμβάνει με το ίδιο ακριβώς τρόπο ;
  Φαντάζομαι ότι αν δεν υπήρχε τόσο μεγάλη ανεργία στην χώρα μας ουδείς θα ενδιαφερόταν να προσληφθεί σε Δημοτικές Επιχειρήσεις υπο αυτές τις συνθήκες αβεβαιότητας ή δέσμευσης.

  Επανέρχομαι στο θέμα της κινητικότητας των στελεχών της αυτοδιοίκησης α’ βαθμού.
  Είναι γνωστό από την Διοικητική Επιστήμη το πως επηρεάζει η κινητικότητα την παραγωγικότητα αλλά και την ύπαρξη πλαισίου κινήτρων για τους εργαζόμενους τα οποία είναι αναγκαίο εργαλείο στα χέρια της Ηγεσίας.

  Και βέβαια τόσο για τα κριτήρια μετατάξεων όσο και για την στελέχωση των θέσεων ευθύνης (Δ/ντων, Τμηματαρχών κλπ) στην Τοπ. Αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού είναι ευκαιρία να δοθεί η διενέργεια και η διαδικασία επιλογής στο ΑΣΕΠ για να μην δούμε τα ευτράπελα του παρελθόντος….

  Άλλωστε ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει δημόσιος υπάλληλος που να μη θέλει να μεταταχθεί στο Υπ. Οικονομικών αφού εκεί όλοι αμοίβονται καλύτερα και ας μην είναι οι συνθήκες , το περιβάλλον εργασίας ή το αντικείμενο κατ’ ανάγκη καλύτερο….

  σας ευχαριστω

  ΥΓ
  α. Παρακαλώ διρθώστε στον σύνδεσμο Σχετικα Αρχεία στο .pdf «Ποιος είναι ο Καλλικράτης» στην πέμπτη γραμμή της πρώτης παραγράφου το όνομα «Καλλικράτης». Αναγράφεται ως «Κλλικράτης»
  β. στην ετυμολογία του δεύτερου συνθετικού στην πρώτη γραμμη ότι «-κράτης (προέρχεται από το κράτος)» κάντε μια αναφορά στην έννοια της λέξης «κράτος = δύναμη» γιατί προφανώς δεν είναι ή σύγχρονη έννοια της λέξης «Κράτος». Καλώς ή κακώς δεν υπήρχαν στην εποχή του Καλλικράτη τα ..κράτη.

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 09:48 | ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Μεταξύ των αλλων για να χτυπηθεί η διαφθορά και ο επαγγελματισμός της πολιτικής,θα πρέπει:
  -Να υπάρξει ασυμβίβαστο εργαζομένου σε Περιφερειακή Αυτ/ση και εκλογής του ως μέλος του Περιφ.Συμβουλίου,όπως συνέβαινε στις Ν.Α.

  -Ανώτατο οριο για περιφερειάρχες ή Δημάρχους,2 πλήρεις θητείες και μετά εφόσον το επιθυμούν,να εκλέγονται σύμβουλοι χωρίς σταυρό,τιμής ενεκεν,όπως οι πρώην πρωθυπουργοί,και αμμισθες θέσεις απο κεί και πέρα.Ετσι,θα μπορούν να προσφέρουν στον τόπο τους,εφ’όσον το επιθυμούν,παράλληλα δε να ασχολούνται και με τα οποια επαγγελματικά τους καθήκοντα.Οι θέσεις δε αυτής της κατηγορίας στο Δ.Σ. ή Π.Σ. να είναι παραπάνω,κατα τον αριθμό αυτών που εκλέγονται χωρίς σταυρό.

  -Βαρύτατες ποινικές κυρώσεις σε αιρετούς εφ’οσον αποδειχθεί οτι εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς.

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 14:18 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Το σχόλιο αφορά στο τρόπο στελέχωσης της ειδικής υπηρεσίας ελέγχου των Ο.Τ.Α
  Η προτεινόμενη ρύθμιση προβέπει τη δυνατότητα στελέχωσης της υπηρεσίας αυτής από μετατασσόμενο προσωπικό κατηγορίας ΠΕ που υπηρετεί σε μονάδες των Περιφερειών που ασχολούνται με την εποπτεία επί των ΟΤΑ .
  Γνώμη μου είναι ότι στη τελική ρύθμιση του νόμου πρέπει να περιέχεται διάταξη η οποία θα προβλέπει τη δυνατότητα στελέχωσης της νέας και τόσο σημαντικής αυτής υπηρεσίας και από υπαλλήλους που υπηρετούν σήμερα στους Ο.Τ.Α Α Βαθμού εφόσον βεβαίως πληρούν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που θα ορίσει σχετικός νόμος.
  Και τούτο διότι οι υπάλληλοι αυτοί λόγω της πολυετούς εμπειρίας και ενασχόλησης με τα αντικείμενα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης έχουν άριστη γνώση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Ο.Τ.Α , των εγγενών αδυναμιών του καθώς και των δυσκολιών που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του στη πράξη .
  Επομένως μπορούν να συμβάλλουν με αποτελεσματικό τρόπο στο τόσο σημαντικό έργο του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων μονομελών και συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α
  Μία επίσης σοβαρή επισήμανση είναι ότι στην αποτελεσματική λειτουργία της ειδικής επιτροοπής θα συμβάλλει ο εκσυχρονισμός και η κωδικοποίηση της νομοθεσίας που διέπει τους Ο.Τ.Α.
  Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο κανονισμός προμηθειών των Δήμων και όλων των νομικών τους προσώπων που διέπει την εκτέλεση των προμηθειών τους, δηλαδή ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α ,( βλέπε άρθρο 209 Ν.3463/06- Νέος Δημοτικός Κωδικας )είναι μία υπουργική απόφαση του 1993 η οποία από τότε έως σήμερα δεν έχει αντικατασταθεί με νέο κανονισμό, τη στιγμή που για το Δημόσιο τομέα στη διάρκεια αυτή των ετών έχουν θεσπιστεί 2 Κανονισμοί Προμηθειών ( ΠΔ 394/96 που αντικαταστάθηκε από το ΠΔ 118/07)πλήρως εναρμονισμένοι στο εσωτερικό και κοινοτικό δίκαιο.
  Παράλληλα και το ισχύον καθεστώς εκτέλεσης των υπηρεσιών είναι απαρχαιομένο και ελειπέστατο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συγχύσεις , αντικρούσεις και διαφορετικές πρακτικές κατα την υλοποίηση
  Θα μπορούσε κανείς να αναφερθεί σε πλήθος παραδειγμάτων που αποδεικνύουν την έλλειψη ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου στην λειτουργία της Αυτοδιοίκησης που βεβαίως αν δεν αντικατασταθεί με νέο και σύγχρονο, θα δυσχεράνει σε μεγάλο βαθμό το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών.

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 14:16 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  • Υπάρχει μια διαχρονική αντίληψη από προτείνοντες και σχεδιάζοντες κατά καιρούς πολιτικές και παρεμβάσεις στον δημόσιο βίο, ότι όλη η χώρα αποτελείται από στεριά, χωρίς να λαμβάνεται υπ όψιν, η χερσαία ασυνέχεια με την ύπαρξη νησιών στις Ελληνικές θάλασσες και χωρίς να εφαρμόζονται οι νησιωτικές πολιτικές παρόλο που αυτές προβλέπονται από το Σύνταγμά μας.
  • Οι νησιωτικές και ορεινές περιοχές της χώρας πρέπει κι αυτές να διοικούνται σε επίπεδο Β΄ Βαθμού της αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης, εξαιτίας του απομακρυσμένου από το νέο κέντρο της περιφέρειας και λόγω του ρόλου της εγγύτητας που έπαιξαν με επιτυχία, τα επαρχεία στα πλαίσια της Ν.Α. εξυπηρετώντας τους πολίτες επί τόπου με πληθώρα Υπηρεσιών.
  • Κυβερνητικοί παράγοντες αναφέρουν σε κάθε περίπτωση, ότι η κυβέρνηση έχει και αυτιά και μάτια για να αντιλαμβάνεται τις όποιες σωστές και τεκμηριωμένες – δικαιολογημένες παρεμβάσεις και προτάσεις, θα γίνουν ενόψει της νέας αρχιτεκτονικής δομής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας. Αυτό επιθυμούμε κι εμείς. Να θεωρηθούν τα νησιώτικα και ορεινά Επαρχεία ως περιφερειακά διαμερίσματα τα οποία θα διοικούνται από εκλεγμένο Περιφερειακό Σύμβουλο, στον πλαίσιο της νέας Π.Α. Είναι αδιανόητο να διοικούνται π.χ. η Νάξος, η Μήλος, η Σαντορίνη η Ανάφη, απευθείας από τη Σύρο και η Κάρπαθος, η Κάσος, η Αστυπάλαια κλπ από τη Ρόδο, με την εφαρμογή του νέου νόμου.
  • Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε οι τέως Επαρχίες να εκπροσωπούνται από αιρετούς Περιφερειακούς Συμβούλους, στο ενιαίο Περιφερειακό Συμβούλιο όπως συνέβη και παλαιότερα με την εφαρμογή του Π.Δ. 30/1996 (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Σαλαμίνα, Ύδρα , Αίγινα, κ.α.).
  • Ο Έπαρχος και το Επαρχείο είναι θεσμοί καταξιωμένοι στους ντόπιους πολίτες. Είναι θεσμοί που η αφετηρία τους χάνεται σε βάθος χρόνου εκατοντάδων ετών.
  • Τέλος όπως γνωρίζετε το Άρθρο 101 του Συντάγματος που αφορά στην οργάνωση διοίκησης στο νησιωτικό χώρο, αναφέρει στην παράγραφο 2 επί λέξει: «Η διοικητική διαίρεση της χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες». Στην ερμηνευτική δήλωση αναφέρει επίσης ότι «ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση όταν δρα κανονιστικά, έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών» Είναι άριστη περίπτωση να εφαρμοστεί αυτό στην πράξη.
  Κάρπαθος 21 01 2010
  Μιχάλης Ερωτόκριτος
  Έπαρχος Καρπάθου –Κάσου
  Πρόεδρος του Συνδέσμου
  Αιρετών Επάρχων Ελλάδος

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 14:06 | ΓΙΑΝΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΧΑΛΙΝΩΤΗ ΕΠΑΡΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ!!!ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ!!!!
  ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ, ΜΕ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΘΟΛΑ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ) ΟΠΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!!!
  ΠΟΛΛΟΙ ΔΕ, ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΑ ΝΑ ΑΝΑΤΕΘΟΥΝ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΘΕΛΟΥΝ (ΓΙΑ ΨΗΦΟΘΗΡΙΚΟΥΣ ΠΑΝΤΑ ΛΟΓΟΥΣ).
  ΑΚΡΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Η ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΦΕΛΗ, ΕΝΩ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.
  ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟ, ΑΦΟΥ ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΝ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΕΣ Η ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΙΜΕΣ.
  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΩΝ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ.
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ!!!!

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 14:14 | Αγάθος Σπυρίδων
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Μπορεί μεν ο προϊστάμενος για τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α και των Περιφερειών Αυτοδιοικήσεων να ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών, όμως δεν παύει να επηρεάζεται από τον Υπουργό και κατά συνέπεια και από τους Περιφερειάρχες , αφού τα πρόσωπα στηρίζονται από τα κόμματα για να θέσουν υποψηφιότητα ,όπως άλλωστε και ο εκάστοτε Πρωθυπουργός ορίζει τον Υπουργό προφανώς κομματικό μέλος του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος. Συνεπώς με πρώτη ματιά το σύστημα ελέγχου των πράξεων στηρίζεται στην υποκειμενική αντικειμενικότητα του εκάστοτε Υπουργού και στον διορισμένο από τον ΑΣΕΠ προϊστάμενο της υπηρεσίας Εποπτείας (το ΑΣΕΠ δεν αποτελεί πανάκεια αντικειμενικών προσλήψεων. Πόσες αποφάσεις έχουν ακυρωθεί στο ΣτΕ?). Συνεπώς δεν αποτελεί αντικειμενικό κριτή , ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας Εποπτείας των πράξεων των Δήμων και των Περιφερειών Διοικήσεων που ελέγχεται απευθείας απο τον υπουργό, πολύ δε περισσότερο που και οι υπάλληλοι της υπηρεσίας Εποπτείας , που θα αποτελούν τους εισηγητές των πράξεων, μπορεί να μετατάσσονται από τις υπηρεσίες των Δήμων και των ήδη υπαρχόντων Περιφερειών Αυτοδιοικήσεων που ήδη ασχολούνται με την εποπτεία των πράξεων των Ο.Τ.Α και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με όχι καλά αποτελέσματα. Επομένως πρέπει να αναζητηθεί το μεγαλύτερο δυνατό αντικειμενικά σύστημα. Ειδικά στους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων που αποτελεί δέσμευση της παρούσης κυβέρνησης. Ένα τέτοιο όργανο δεν μπορεί παρά να είναι το Συμβούλιο Επικρατείας και ειδικά η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ υπό την προϋπόθεση ότι ο εκάστοτε πρόεδρος του ΣτΕ δεν ορίζεται απευθείας ή με εμπλεκόμενη την εκάστοτε κυβέρνηση και δεύτερη προϋπόθεση ότι θα μπορεί ο προσφεύγων να μη χρησιμοποιήσει δικηγόρο αν το επιθυμεί. Ο διάδικος δε που θα χάσει θα πληρώνει τα έξοδα του δικαστηρίου τα οποία πρέπει να ορισθούν αντικειμενικά και δεν θα είναι τέτοια που να οδηγούν σε αποφυγή προσφυγής, όπως είναι οι αμοιβές των δικηγόρων για παράσταση στο ΣτΕ που θεσπίστηκαν μεν, με αιτιολόγηση για αποσυμφόρηση των προσφυγών, αλλά στην ουσία οδήγησαν, λόγω ακριβώς αυτών των εξόδων, στο να παραμένουν παράνομοι όροι στις διακηρύξεις και στις μη νόμιμες πράξεις στην κατακύρωση των διαγωνισμών και να υπάρχει έτσι διαπλοκή.
  Άρθρο 107: Επειδή η πρόταση θεωρεί τον υπάρχοντα Δ.Κ.Κ ως σωστό αφού δεν προτείνει αντικατάσταση ή τροποποίηση του, προτείνουμε το άρθρο 150 του Ν 3463/06 ( Δ.Κ.Κ), συνεπώς να τροποποιηθεί ως εξής :
  1) Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει στη υπηρεσία εποπτείας της Ειδικής Αυτοτελούς Υπηρεσίας της Γενικής Διοίκησης ( περιφέρειας ) και να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων , των Δήμων και των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων , των τοπικών συμβουλίων, των νομικών προσώπων των ΟΤΑ και των Περιφερειακών Διοικήσεων καθώς και των Συνδέσμων για λόγους νομιμότητας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής . Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εποπτείας εκδίδει και κοινοποιεί απόφαση εντός είκοσι ημερών από την υποβολή των πράξεων νομιμοποιώντας ή απορρίπτοντας την πράξη. (Σ.Σ Δεν χρειάζεται διαβούλευση μεταξύ Δήμων και Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων). Αν η ενδιαφερόμενη αυτοδιοίκηση διαφωνεί επί των αιτιάσεων μη νομιμότητας της πράξης του Προϊσταμένου Εποπτείας προσφεύγει στην Ε.Α του ΣτΕ σύμφωνα με το Ν 2522/97 κατά της απόφασης του. Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται οι διακηρύξεις δημοσίων συμβάσεων και οι πράξεις κατακύρωσης των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων.
  2) α) Ειδικά για τις διακηρύξεις δημοσίων συμβάσεων (που εκεί αρχίζει η διαπλοκή) ανεξαρτήτως ποσού οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον ειδοποιεί την αναθέτουσα αρχή με ένσταση (διοικητική προσφυγή) όπως καθορίζεται στο άρθρο 15 παρ 1 (α) του ΕΚΠΟΤΑ για την παράβαση που διέπραξε η αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να εκδόσει εντός δέκα (10) ημερών εξετάζοντας την ένσταση και να την κοινοποιήσει εντός της παραπάνω αποκλειστικής προθεσμίας. (ΣΣ αφού ο ενδιαφερόμενος πολίτης έχει αποκλειστική προθεσμία υποβολής ένστασης πρέπει για λόγους ισονομίας να έχει και η αναθέτουσα αρχή αποκλειστική προθεσμία). Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή δεν εκδόσει ή κοινοποιήσει απόφαση επί της ένστασης ο διαγωνισμός ακυρώνεται. (ΣΣ Η πρόταση αυτή έχει βάση , αφενός στην πιο γρήγορη διαδικασία των διαγωνισμών και αφετέρου στη λογική ότι η αναθέτουσα αρχή πρέπει να ενδιαφέρεται για το διαγωνισμό και συνεπώς οφείλει και να αιτιολογήσει την προηγούμενη απόφαση της. Με τη διαδικασία αποφυγής ,της δίδεται αδικαιολόγητο πλεονέκτημα μη εξέτασης, εις βάρος του ενδιαφερομένου). Επί απορριπτικής απόφασης των αναθετουσών αρχών, ο έχων έννομο συμφέρον, προσφεύγει εντός δέκα (10) ημερών στην Ε.Α του ΣτΕ σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ 2 του Ν 2522/97. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ν 2522/97 (ΣΣ πρέπει να τροποποιηθεί ο Ν 2522/97 σύμφωνα με την οδηγία 2007/66/ΕΚ που ισχύει από 20/12/09 και έπρεπε ήδη να έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία).
  β) Επί των πράξεων που εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ 1 ( β) του ΕΚΠΟΤΑ ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία , με την επιφύλαξη του άρθρου 21 του ΕΚΠΟΤΑ. Η διαδικασία προσφυγής στην περίπτωση αυτή ακολουθεί την ίδια διαδικασία, μετά την υποχρεωτική κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης των δημοσίων συμβάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας όση η ισχύς της προσφοράς των διαγωνιζομένων. (ΣΗΜ: Αντίστοιχες διατάξεις όπως του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ πρέπει να θεσπιστούν και στο Νόμο περί έργων ,υπηρεσιών και μελετών. Προφανώς απαιτείται συνεργασία Υπουργείου Εσωτερικών Υποδομών και Δικαιοσύνης.) Με βάση τα παραπάνω πρέπει σαφώς να τροποποιηθεί και το άρθρο 15 και ολόκληρος ο ΕΚΠΟΤΑ, αφού από την έκδοση του, έχουν εκδοθεί δύο νέες οδηγίες και αρκετή νομολογία του ΔΕΚ που καθιστούν αναγκαία την έκδοση νέου η τροποποίηση του. Επίσης πρέπει να τροποποιηθούν και τα άρθρα 45,46 του ΠΔ 18/89 περί ΣτΕ καθώς και κάθε σχετική διάταξη που είναι αντίθετη με την παρούσα πρόταση που θεσπίστηκαν προφανώς για να μπερδεύουν τους ενδιαφερόμενους και να καθιστούν νόμιμες παράνομες διατάξεις στις διακηρύξεις δημοσίων συμβάσεων.
  Συνεπώς η εκάστοτε κυβέρνηση με την νομοθεσία εισάγει διόδους διαφυγής στις διακηρύξεις και στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων υπέρ των αναθετουσών αρχών και η παρούσα πρόταση αυτόν το στόχο έχει κλείσει τις διόδους ή τουλάχιστον μια δίοδο διαφυγής αφού υπάρχουν και άλλες αλλά δεν είναι της παρούσης.
  ΣΗΜ: Η οδηγία 89/665/ΕΟΚ επιτρέπει η επιτροπή εξέταση διοικητικών προσφυγών, είτε είναι ειδικές διοικητικές προσφυγές είτε είναι ενδικοφανείς προσφυγές (άρθρο 25 Ν 2690/99 και άρθρο 150 ΔΚΚ) να είναι δικαστική. Η προσφυγή του άρθρου 3 παρ 2 του Ν 2522/97 και τα ασφαλιστικά μέτρα είναι ενδικοφανής προσφυγή. Συνεπώς δεν υπάρχει, καμία παραβίαση του Συντάγματος ( ΣτΕ 3503/09), για μη δυνατότητα εξέτασης διοικητικών προσφυγών από δικαστές αφού άλλωστε και το υπουργείο προτείνει οι αποφάσεις του Προϊσταμένου Εποπτείας να εξετάζονται από την διοικητική δικαιοσύνη (άρα από δικαστές).

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 12:50 | Ιωάννης Βογιατζής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Μέχρι σήμερα ο έλεγχος μόνο της νομιμότητας των δαπανών δεν έχει εμποδίσει τις σπατάλες και τη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος (π.χ. ανεξέλεγκτη κατακύρωση δημοπρασιών ή προμηθειών με χαμηλές εκπτώσεις δηλ. με πολύ ηυξημένο τίμημα κ.α.). Υπάρχει ανάγκη καθιέρωσης κάποιου ελέγχου σκοπιμότητας (π.χ. σε όχι ομόφωνες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων ή Δημαρχιακών Επιτροπών) όπου η ελεγκτική υπηρεσία θα λαμβάνει γνώση των ισχυρισμών της μειοψηφίας.

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 09:14 | Ειρήνη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πιστεύω ότι το Σχέδιο αυτό είναι πραγματικά επαναστατικό και η χώρα μας χρειαζόταν εδώ και πολλά χρόνια αναδιοργάνωση. Η μεταμόρφωση της Περιφέρειας σε αυτοδιοίκηση θα αποτελέσει μεγάλη οικονομία για τη χώρα μας αλλά και μείωση της γραφειοκρατίας για τους πολίτες.
  Όσον αφορά την Ειδική Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας των Ο.Τ.Α., η οποία θα στελεχωθεί από ό,τι κατάλαβα βασικά από υπαλλήλους της Περιφέρειας, θα ήθελα να προτείνω να ερωτηθούν πρώτα οι υπάλληλοι αυτοί που θα επιθυμούν να πάνε. Το θέμα αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια ανησυχία στους υπαλλήλους των Περιφερειών, οι οποίοι ανησυχούν για τον αντίκτυπο που θα έχει μια υποχρεωτική μετάταξη στην καριέρα τους αλλά και γενικότερα στη ζωή τους.
  Εξάλλου μια επιβολή διαδικασίας υποχρεωτικών μετατάξεων δίνει εντύπωση καταναγκασμού με έλλειψη σεβασμού στην προσωπικότητα κάθε εργαζόμενου στην Περιφέρεια στοιχείο που δεν χαρακτηρίζει την σοσιαλιστική ιδεολογία της νέας κυβέρνησης και τις εξαγγελίες της υπέρ των εργαζομένων.

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 23:31 | ΛΟΥΗΣ Χ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΞΙΩΜΑΤΑ…
  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΕΣ ΠΟΙΝΕΣ….

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 15:22 | ΙΚΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 23:25 | vasilis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Τα ατομα που θα ελεγχουν τις παρανομιες των δημαρχων δεν πρεπει να εχουν την δυνατοτητα να αναπτυξουν σχεσεις συναλλαγης γιαυτο και πρεπει να μετακινουνται σε συντομα χρονικα διαστηματα.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 21:44 | Μιχ. Λομβαρδέας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Είναι κάτι απαραίτητο που το περιμέναμε πολλά χρόνια. Επίσης πολύ ουσιαστικές και αξιόλογες είναι οι παρατηρήσεις σχεδόν όλων των πολιτών οι οποίες έχουν διατυπωθεί μέχρι τώρα.
  Έχοντας εργασθεί ως μόνιμος τεχνικός υπάλληλος (προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας) σε μεγάλο δήμο του λεκανοπεδίου επί επτά χρόνια θα ήθελα να καταθέσω την εξής πρόταση:
  Μία ή περισσότερες αρμοδιότητες από αυτές που θα δοθούν σε περιφέρειες και δήμους να είναι δυνατόν να τους αφαιρούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα εφόσον κριθεί ότι οι αιρετοί άρχοντες δεν αντεπεξέρχονται όπως πρέπει στις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από αυτές.
  Αυτό πιστεύω ότι θα συνετίσει πολλούς μια και θα έχει πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις στο πρόσωπό τους.
  Γνωρίζω βέβαια ότι το μέτρο αυτό χρειάζεται επεξεργασία γιά να μπορεί να υλοποιείται αλλά και μόνο η απειλή που θα επικρέμαται στις περισσότερες περιπτώσεις θα αρκεί.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 14:55 | Ειρήνη Καρακούλα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θεωρώ ότι το πρόγραμμα «Καλλικράτης » στο σύνολό του αποτελεί μία πολύ σημαντική τομή στη διοικητική διάρθρωση της χώρας. Είναι μια μοναδική ιστορική ευκαιρία να προωθηθεί αυτή η αλλαγή, προς όφελος όλων. Ειδικά, για τη διοικητική εποπτεία που ασκείται σήμερα επί των ΟΤΑ, έχω να παρατηρήσω τα εξής: Στις περισσότερες των περιπτώσεων, ο έλεγχος νομιμότητας είναι τυπικός και όχι ουσιαστικός. Ακόμη χειρότερα, πολλές φορές δεν μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικά λόγω » κομματικής συγγένειας » του κάθε Περιφερειάρχη με τους αιρετούς εκπροσώπους. Για το λόγο αυτό θεωρώ πολύ πολύ σημαντική την πρόβλεψη στον «Καλλικράτη» για τη δημιουργία αυτοτελούς υπηρεσίας ελέγχου των ΟΤΑ. Μιας υπηρεσίας, που θέλω να πιστεύω, ότι θα είναι απαλλαγμένη από κομματικούς χρωματισμούς, ότι θα στελεχωθεί από άξια στελέχη του δημόσιου τομέα, με εμπειρία σε θέματα άσκησης ελέγχου νομιμότητας επί των ΟΤΑ. Αρκεί οι προβλεπόμενες μετατάξεις να γίνουν αξιοκρατικά, στη βάση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που διαθέτει ο καθένας και όχι όπως γινόταν μέχρι σήμερα, ρουσφετολογικά. Τόνισα και παραπάνω ότι είναι μοναδική η δεδομένη ιστορική συγκυρία για μια τέτοια διοικητική μεταρρύθμιση. Η κοινωνία είναι έτοιμη να δεχθεί την πρόκληση.Προχωρήστε με γενναιότητα και αποφασιστικότητα, αποφεύγοντας κομματικές σειρήνες και πιέσεις συντεχνιακών συμφερόντων. ΜΗΝ διαψεύσετε τις ελπίδες της κοινωνίας για μια τολμηρή τομή στη Δημόσια Διοίκηση.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 00:03 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ερώτημα :
  H Ειδική Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας των Ο.Τ.Α. με αρμοδιότητα τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, θα βοηθήσει ώστε να λυθεί το πρόβλημα με την μανία των Ελλήνων να καταφεύγουν στα δικαστήρια εναντίων των δημάρχων για το παραμικρό ;
  Έχει κανείς υπολογίσειν τις αμέτρητες εργατοώρες που σπαταλούνται καθημερινά στις αίθουσες των δικαστηρίων ;
  Το χειρότερο είναι ότι σπάνια εκδικάζεται μια υπόθεση την ιδια μέρα αφού συνήθως τα δικαστήρια δίνουν αναβολή και ξανά αναβολή… Έτσι οι δήμαρχοι αντί να προγραμματίζουν και να υλοποιούν τα προγράμματα που ψηφίζονται στα Δ.Σ. είναι αναγκασμένοι να σπαταλού ατέλειωτες ώρες στα γραφεία των δικηγόρων και των δικαστηρίων, επειδή κάποιοι δημότες για διάφορους λόγους όπως π.χ. προσωπικού και όχι δημοσίου συμφέροντος, καταφεύγουν στα δικαστήρια.
  Το εξωφρενικό είναι ότι οι αναβολές που αφορούν π.χ. τις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, από Ιόνια και Ακαρνανία εκδικάζονται στην …. Πάτρα !!!
  Καταλαβαινετε κ. Υπουργέ την τεράστια σπατάλη πολύτιμου χρόνου και όχι μόνο.
  Γιώργος Λογοθέτης
  Δήμαρχος Απολλωνίων
  Λευκάδα

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 11:12 | Μενέλαος Ν.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  «Τοπική αυτοδιοίκηση, που στηρίζεται σε δήμους και κοινότητες, οι οποίοι αποτελούνται από τμήματα της χώρας, αυθαίρετα χαραγμένα στο γεωγραφικό χάρτη και οι οποίοι στερούνται οργανικής ζωής, απέβησαν από παράγοντες της κοινωνικής προόδου, από σχολείο διαπαιδαγώγησης του λαού στη χρήση των ελεύθερων θεσμών, σε όργανο πλουτισμού στα χέρια κομμάτων και φατριών.» (ελεύθερη απόδοση μέρους του λόγου που του Ελευθέριου Βενιζέλου το 1909 από το ξενοδοχείο Μ. Βρετανία, επί του θέματος της οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης).
  Συμφωνώ απόλυτα με τον «Καλλικράτη» αρκεί να μην καταντήσει «Καποδίστριας», καθώς πιστεύω ότι, η δημιουργία της συναίσθησης του κοινού συμφέροντος, ξεκινά από τα άμεσα και απτά θέματα της τοπικής κοινωνίας.
  Εφόσον, σύμφωνα και με της εξαγγελία του προς διαβούλευση σχεδίου, εξασφαλίζονται, η σωστή υπηρέτηση όλων των «νέων» δημοτών, η σωστή και διαφανής διαχείριση των πόρων, καθώς και η εξάλειψη της φατριάζουσας διοίκησης σε βάρος των ασθενέστερων (πληθυσμιακά) κοινωνιών. Για παράδειγμα, οι όμορες ή και απομακρυσμένες περιοχές από το νυν κεντρικό δήμο ή/και την έδρα της περιφέρειας στερούνται προσοχής των «υπευθύνων», καθώς αποτελούν «αδύναμη» φωνή διαμαρτυρίας.
  Ειδικά για το τελευταίο, θεωρώ ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η «επιβίωση» των αγροτικών δήμων, καθώς αυτοί μειονεκτούν σε πληθυσμό (εκλογικό σώμα) και κατ΄ επέκταση, η θεραπεία των τοπικών προβλημάτων θα υστερεί δραματικά, έναντι των όμορων αστικών διαμερισμάτων-γειτονιών.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 11:54 | ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Σχετικά με τον έλεγχο της λειτουργίας τω ΟΤΑ και των αποφάσεων Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Δημαρχιακών Επιτροπών και Δημοτικών Συμβουλίων, επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι ΤΕΡΑΣΤΙΑ σημασία έχει η ανεξάρτητη κρίση της Περιφέρειακής Διοίκησης. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία διασύνδεση μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Περιφέρειας.
  Ιδιαίτερη επίσης σημασία έχει η αναδιατύπωση πολλών ασαφών διατάξεων, των οποίων η ερμηνεία αφήνεται κάθε φορά στην κρίση του εκάστοτε ενδιαφερόμενου. Η ύπαρξη ασαφών διατάξεων είναι το καλύτερο εργαλείο για όποιον θέλει να αποφύγει να γνωμοδοτήσει για συγκεκριμένα προβλήματα ή θέματα που προκύπτουν.
  Επισημαίνω ότι η ελάχιστη ποιότητα ορθολογικής Διοίκησης από τους αιρετούς εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό και με τον καθορισμό ελαχίστων προσόντων για τους αιρετούς (Πτυχίο Π.Ε. – Τ.Ε., εργασιακή εμπειρία, ηλικία, μέγιστος αριθμός θητειών).
  Ειδικά για τους Αντιδημάρχους χρειάζεται να δοθεί προσοχή στον καθορισμό μέγιστου χρονικού διαστήματος θητείας, ώστε να αναλαμβάνουν καθήκοντα Αντιδημάρχου ικανός αριθμός δημοτικών συμβούλων.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 11:43 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αυστηρο νομοθετικο πλαισιο για οσους ασχολουνται με τα κοινα κ να εφαρμοζεται αμεσα κ με συνοπτικες διαδηκασιες.
  Ακομα κ μονον με αποχρωσες ενδειξεις να βγαινουν σε διαθεσημοτητα την αλλη ημερα.
  Τελος στην διαφθορα.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 09:46 | Αποστόλης Μουστάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Καταρχήν με το Σχέδιο Καλλικράτης θεωρώ ότι επιχειρείται μία μετάβαση σε μία πιό ολοκληρωμένη αυτοδιοικητική πρακτική μειώνοντας όλο το πλήθος των αιρετών.Αυτό καταρχήν θάχει μία οικονομική συνέπεια ωφέλους για τον κρατικό προϋπολογισμό με την μείωση των δαπανών εξόδων παράστασης και αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών που διατίθενται για όλο αυτό το πλήθος των αιρερών που ακόμα και για την συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου παίρνουν μία αμοιβή.Από την άλλη η δημιουργία ειδικής υπηρεσίας ελέγχου με τους υπαλλήλους αυξημένων προσόντων δεν θεωρώ ότι μπορεί να αποδώσει αυτά για τα οποία σχεδίαζεται.Ο λόγος είναι κατά την γνώμη μου απλός. Ολοι οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν από τον ΑΣΕΠ με αυξημένα προσόντα δεν έχουν καμία εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κατά συνέπεια αυτά που θα εφαρμόζουν θα είναι αυτά που θα έχουν μάθει κατά την διάρκεια συλλογής πανεπιστημιακών πιστοποιητικών που πολλές φορές καμία σχέση με την πραγματικότητα έχουν.Από την άλλη η εμπειρία του προληπτικού ελέγχου από τις υπηρεσίες επιτρόπου που γίνεται σήμερα νομίζω ότι είναι αρνητική. Οι υπηρεσίες επιτρόπου ελέγχουν αν η κάθε σύμβαση είναι γραμμένη σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου και άν όχι πως θα έπρεπε να γραφτεί ώστε να ¨περάσει¨από τον επίτροπο, δεν έλέγχουν αν το συγκεκριμένο έργο, μελέτη ή προμήθεια είναι υπερτιμολογημένο ή έχουν αναθεωρηθεί οι πίνακες μία δύο ή περισσσότερες φορές, αυθαιρετούν μόνο όσον αφορά υπαλληλικά θέματα, επειδή πολλές φορές βγάζουν νομολογήματα από την άγνοιά τους και για την θεραπεία τους αποστέλλουν τις αρνητικές τους κρίσεεις στα τμήματα ή τις ολομέλειες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο προληπτικός έλεχος κατά βάση δεν είναι προληπτικός σε όλα του τα επίπεδα. Οι οικονομικές ατασθαλείες δεν γίνονται από την μισθοδοσία των υπαλλήλων.
  Προληπτικός έλεγχος κατά την γνώμη μου σημαίνει αφενός η διασφάλιση ότι το έργο ή η μελέτη ή η προμήθεια δεν κοστίζει περισσότερο από όσο πρέπει, ότι για κάθε έργο κλπ ή ακόμα και για κάθε πράξη έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι,ακόμα και για τις σορηδών προσλήψεις προσωπικού επί σύμβαση έργου, για τις οποίες δεν έχουν διασφαλιστεί οι πόροι και αφετέρου ο έλεγχος των επιχειρρησιακών και τεχνικών προγραμμάτων της ΤΑ.Ολοι όσοι δουλεύουν στην ΤΑ ξέρουν ότι τα Τεχνικά Προγράμματα έχουν ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο σε σύγκριση με τις δυνατότητες του δήμου, είναι ¨διεκδικητικά¨και δεν έχουν διασφαλισμένους πόρους για την εκτέλεσή τους. Τα περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα έγιναν από ¨εξωτερικούς συμβούλους¨ επί πληρωμή, σαν να πείς ότι το προεκλογικό πρόγραμμα του κάθε δημάρχου δεν αποτελούσε το όραμά του για τον δήμο και θάπρεπε εξωτερικοί σύμβουλοι να αναλάβουν να το περιγράψουν. Τα περισσότερα δε από αυτά έιναι απλά αντιγραφή-επικόλληση από το αρχικό πρόγραμμα που οι ¨σοφοί¨ εξωτερικοί σύμβουλοι είχαν ετοιμάσει.Στην περίπτωση αυτή ο προληποτικός έλεγχος από τις υπηρεσίες επιτρόπου έγινε στο άν υπήρχε ανάθεση με νόμιμο τρόπο, αν τα τιμολόγια ήταν κομένα σύμφωνα με τον τίτλο της ανάθεση, αν τελος πάντων υπήρχαν όλες εκείνες οι γραφεικρατικές προϋποθέσεις νομιμότητας.Κανείς δεν εξέτασε αν υπήρχε αναγκαιότητα για την ανάθεση του επιχειρησιακού προγράμματος σε τρίτους για παράδειγμα σε δήμους με στελεχωμένη τεχνική υπηρεσία.Κανείς δεν έκανε προληπτικό έλεγχο αν ο προϋπολογισμός είναι επικαιροποιημένος και όχι απλά αντιγραφή προηγούμενων χρόνων, ακόμα και δεκαετίας, με κωδικούς που μπορεί να μην έχουν πλέον κανέναν λόγο ύπαρξης. Κανείς δεν έκανε προληπτικό έλεγχο για την ύπαρξη των δαπανών όταν κάθε δήμος μπορεί και συστήνει δημοτικές επιχειρήσεις θνησιγενείς από την γέννησή τους με μοναδικό σκοπό την πρόσληψη υπαλλήλων που στην πορεία θα μείνουν και απλήρωτοι λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων.
  Η νέα λοιπόν υπηρεσία δεν θα αποδώσει αυτά για τα οποία πρόκειται να συσταθεί αν λειτουργήσει με τα ίδια χαρακτηριστικά που λειτουργεί σήμερα η Υπηρεσία Επιτρόπου.Κατά την γνώμη μου τα αυξημένα προσόντα στελέχωσης αυτής της υπηρεσίας θα πρέπει να μην είναι μόνο οι τίτλοι σπουδών και τα μεταπτυχιακά, αλλά και η γνώση της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.Παράλληλα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ουσιαστικού και ολοκληρωμένου προληπτικού ελέγχου των πράξεων της κάθε διοίκησης με την διασφάλιση των πόρων σε όλα τα επίπεδα.Δεν είναι δυνατόν ως λύση των οικονομικών αδυναμιών που έχει η ΤΑ να είναι μόνο η λήψη δανείων από κρατικές και ιδιωτικές τράπεζες.Αυτό δεν είναι αναπτυξιακή πολιτική, αλλά υποθήκευση των μελλοντικών εσόδων της ΤΑ.
  Η νέα υπηρεσία δεν πρέπει να έχει τις παθογένειες των υφιστάμενων υπηρεσιών ελέγχου των περιφερειών και του επιτρόπου, αν πραγματικά θέλουμε να παίξει τον ρόλο της ως εποπτικού μηχανισμού ελέγχου νομιμότητας.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 04:44 | Κώστας Ποτήρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η Ειδική Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας των Ο.Τ.Α.είναι ένα βασικό εργαλείο στην πάταξη της διαφθοράς που κατατρώει το σύστημα και αδικεί τον νομιμόφρονα πολίτη που καλόπιστα εμπιστεύεται τις αρχές που εξέλεξε να διοικηκούν.
  Ο αυστηρός έλεγχος όλων των βαθμίδων διοίκησης από κλιμάκια που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, (όχι τα τοπικά συγγενικά και κουμπαρικά)θα αποτελέσει μηχανισμό διάλυσης των συνομωτικών συμπαιγνιών που αποτελούν φοιτώρια διαφθοράς.
  Στα πλαίσια ελέγχου, θα βοηθήσει η σύσταση πρωτοκόλλων παραλαβής-παράδοσης των υπηρεσιών από τις παλαιές στις νέες αρχές.
  Αν δεχθεί να αναλάβει η νέα αρχή διεφθερμένα αρχεία (οικονομικά, κτηματολογικά, διοικητικά) θα ευθύνεται στο ακέραιο, αν δεν δεχθεί να τα αναλάβει λόγω ατασθαλιών και ελλείψεων, θα ευθύνεται η προηγούμενη.
  Τα λεπτομερή πρωτοκόλλα παραλαβής-παράδοσης των υπηρεσιών θα αποτελέσουν εργαλείο ελέγχου και θα συντελέσουν στην σωστή τήρηση των στοιχείων, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της θητείας θα πρέπει να δώσουν λόγο, αν δεν παραδώσουν σωστά στοιχεία στον αντικαταστάτη τους.
  Σαν Ελληνας εξωτερικού, έχω πολλές φορές συναντήσει την απόγνωση του Έλληνα της διασποράς που δεν μπορεί να βρει το δίκιο του στην πατριδα που γεννήθηκε, σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.
  Ελπίζουμε όλοι σε μια σωστή διοίκηση,
  Καλή επιτυχία

  Σχετικό άρθρο στο:
  http://www.tganews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=707:opinion-kostas-potiris&catid=106:kostas-potiris&Itemid=509

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 20:59 | Γιώργος Ε. Κοθρούλας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  κ. Υπουργέ,

  Αναφορικά με την αποτελεσματική εποπτεία των ΟΤΑ Α & Β βαθμού, επιτρέψτε μου να σχολιάσω τα εξής:

  Η πρωτοβουλία για σύσταση ειδικής αυτοτελούς υπηρεσίας εποπτείας των ΟΤΑ κρίνω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τόσο οι ειδικές προβλέψεις για τη στελέχωσή της με ειδικό επιστημονικό προσωπικό αυξημένων προσόντων όσο και η πρόβλεψη για στενή συνεργασία της με το ελεγκτικό συνέδριο, προκειμένου να εξαλειφθούν αποκλίνουσες ερμηνείες που προκύπτουν κατά την άσκηση διοικητικής εποπτείας και προληπτικού ελέγχου δαπανών, θεωρώ ότι της προσδίδουν αυξημένη σημαντικότητα σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και βοηθούν στην αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών εποπτείας-ελέγχου των ΟΤΑ.

  Ειδικότερα, με αφορμή το γεγονός ότι πρόκειται για νέα υπηρεσία, θα πρότεινα, ως τολμηρό βήμα, τη λήψη σχετικής πρόνοιας από μέρους σας για την μέγιστη αξιοποίηση τόσο των γνώσεων όσο και της γενικότερης επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, που ενδεχομένως να καταλήξουν και να στελεχώσουν την εν λόγω υπηρεσία. Θεωρώ ότι αποτελεί μια ευκαιρία (όχι βέβαια τη μοναδική) ώστε άνθρωποι που συμμετείχαν σε μια επίπονη διαδικασία ουσιαστικής και συνδυασμένης θεωρητικής και παραγωγικής κατάρτισης, να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό, αξιολογούμενοι για τις επιδόσεις τους, μέσα από ειδικά προβλεπόμενη εξέλιξη σε θέσεις ευθύνης της νέας υπηρεσίας, προσφέροντας έργο με όρους νομιμότητας, αποτελεσματικότητας αλλά και αποδοτικότητας. Επιτρέψτε μου να γράψω ότι, κατά τη γνώμη μου, θα είναι μια μικρή ευκαιρία για τη νέα υπηρεσία να αξιοποιήσει μέλη ενός ειδικού σώματος της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι θέλουν και μπορούν να προσφέρουν περισσότερα από ό,τι (συνήθως) προβλέπεται.

  Συνολικά, όποια και αν είναι η επιμέρους εξέλιξη, το κείμενο δημόσιας διαβούλευσης για τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης αποτελεί μια (ακόμη) πρωτοβουλία που αποδεικνύει, στην πράξη, τη σπουδαιότητα της ταύτισης των λόγων και των έργων σας με όρους συνέπειας, προσέγγισης της γνώμης του πολίτη και λογοδοσίας και γι’ αυτό αξίζετε συγχαρητήρια.

  Με τιμή,
  γιώργος ε. κοθρούλας

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 16:41 | Σ.Λ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Η ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΕΣ ΟΜΩΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. (ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ)
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ ΚΙ ΟΧΙ ΚΑΘΕΤΗ (ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-Υ.Δ.Ε. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ). ΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 12:28 | Res, non verba!
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Μια σοφή ρήση του λαού μας είναι ότι «Το ψάρι βρομάει από το κεφάλι!»

  Αναρωτιέμαι ποια αρχή θα τιμωρήσει δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, ελπίζω να καταφέρετε να το κάνετε πράξη, για να πάψει το «Αποφασίζομεν και να διατάσσουμε, ενεργώντας κατά το δοκούν» των αιρετών.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 10:05 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Συγχαρητήρια κύριε Υπουργέ για το Πρόγραμμα Καλλικρατης στους Δήμους.
  Μην υποκύψετε στα προσωπικά συμφέροντα δημάρχων και δημοτικών συμβούλων για την εξαίρεση δήμων απο συγκεκριμένη συνένωση οπως την έχετε σχεδιάσει.
  Το μεγάλο πρόβλημα είναι πως μπορούν σημερινοί αποτυχημένοι δήμαρχοι να είναι ξανά υποψήφιοι ως κομματικοί και να δουλέψουν με την νέα αυτοδιοίκηση και να προσφέρουν.
  Άλλο ζήτημα είναι οι αμοιβές των αιρετών. πρέπει να γίνει δραστική περικοπή. παρα πολλοί θέτουν υποψηφιότητα για να εξασφαλίσουν μισθούς ως αντιδήμαρχοι-πρόεδροι οργανισμών.
  πρέπει να υπάρχει πλαφόν . Η σημερινή κατάσταση με άτομα αντιδημάρχους για πολλές τεραετίες πρέπει να σταματήσει.
  Η θητεία να ορίζεται μέχρι 3 συνεχόμενες τετραερτίες .
  Τα κτήρια των τεως Τοπικών Συμβουλίων να λειτουργούν ως ΚΕΠ-Ιατρεία και να μην είναι κλειστά οπως σήμερα για 12 συνεχή χρόνια.

  Στον νόμο πρέπει να υπάρξει ενιαίο ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟ ΔΗΜΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.
  ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΞΜΟΙ να καταταγούν σε κατηγορίες ανάλογα με πληθυσμιακά κριτήρια και να έχουν μετα ίδια κριτήρια ίδιο ΟΡΑΓΑΝΙΣΜΟ.
  Οι νέες θέσεις για κάθε οργανισμό να εγκριθούν μετά τον διορισμό των νέων υπαλλήλων.
  Για την καθαριότητα ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ να είναι υποχρεωμένοι να λειτουργού σε ενιαία βάση και να εξυπηρετούνται ολοι απο τις υπα΄ρχουσες υποδομές.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 10:30 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οι αιρετοί να αμοίβονται ΜΟΝΟ απο ένα φορέα(ας επιλέξουν ο καθένας κατά περίπτωση) και όχι να διατηρουν το μισθό ή ρτην σύνταξη τους απο το Δημόσιο (αν ειναι υπάλληλοι ή συνταξιοούχοι) και να λανβάνουν και έξοδα παράστασης καθόσον υποχρεωτικά λαμβάνουν άδεια και απαλλάσονται των καθηκόντων τους κατα την διάρκεια της θητείας

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 05:43 | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΥΡΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ :
  «Η Ειδική Υπηρεσία στελεχώνεται με ειδικό επιστημονικό προσωπικό αυξημένων προσόντων, το οποίο επιλέγεται μέσω Α.Σ.Ε.Π., καθώς επίσης και από μετατάξεις προσωπικού κατηγορίας ΠΕ το οποίο υπηρετεί σήμερα σε οργανικές μονάδες των Περιφερειών που ασχολούνται με την εποπτεία επί των ΟΤΑ»

  Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
  ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥΣ, ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.
  ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ (ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΟΙ) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ Α’ ΒΑΘΜΟ.

  ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ Ή ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.

  ΕΝΑΣ ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ Ή ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΜΕ Α’ ΒΑΘΜΟ, ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΟΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΝΑ «ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ» ΤΑ «ΠΕΡΙΕΡΓΑ» ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.

  ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΑ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ» ΑΠΟ ΤΥΧΟΥΣΑ «ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ» ΜΕΤΑΘΕΣΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ.

  Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΟΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ.
  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΠΔΔ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.

  ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΚΑΝΩ, ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΟΥ ΟΤΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ.
  ΕΤΣΙ ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ, ΑΜΑ ΘΕΛΟΥΝ, ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.

  ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΣΤΗΝ Β’ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΟΤΑΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
  ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ, ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ, ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΩΣΕΩΝ.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 00:27 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ- ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ (Π/Χ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΛΠ). Η ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΤΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΙΤΕ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΛΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ. ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (Π/Χ/ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΑΠΑΝΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ).

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 23:30 | Χρήστος Μ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πάλι ανάποδα στήνεται το όλο σύστημα. Οι «ειδικοί», οι «των αυξημένων προσόντων», οι «σοφοί» τοποθετούνται στις θέσεις ελέγχου και επιβολής «ποινών» και όχι υποστηρικτικά για την καθοδήγηση των Δημοτικών οργάνων στην επίλυση των προβλημάτων τους με νόμιμο τρόπο. Το σύστημα ΔΕΝ ΠΑΣΧΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ. Όταν στην πλειοψηφία των Δήμων υπηρετούν στις θέσεις ευθύνης υπάλληλοι «δεινόσαυροι» της νοοτροπίας και των απαιτήσεων των τέως Κοινοτήτων, όταν η πρόσληψη νέου προσωπικού από το ΑΣΕΠ καθυστερεί έως και δύο χρόνια, όταν αυτοί που προσλαμβάνονται εκπαιδεύονται «στου κασίδη το κεφάλι», όταν τα σεμινάρια του ΙΝΕΠ έχουν καταντήσει χάσιμο χρόνου, όταν δεν τιμωρείται κανένας νεοπροσλαμβανόμενος υπάλληλος για την άμεση απόσπαση-μετάταξή του από τον μικρό Δήμο που μόλις και μετά κόπων διορίστηκε, όταν δεν υπάρχει Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας, όταν σήμερα βγαίνει ένας Νόμος και αύριο καταφθάνουν διάφορες «ερμηνευτικές» αλλά συνήθως αντιφατικές εγκύκλιοι, όταν οι εργασίες (υπηρεσίες) στους Δήμους εκτελούνται με το αρχαίο Π.Δ. 28/80 !!!(με ένα κείμενο δηλαδή που ουσιαστικά δεν καθορίζει απολύτως τίποτα), όταν για τα έργα των Δήμων ισχύει ακόμα το απαράδεκτο Π.Δ. 171/87!!!, όταν διοικητικοί υπάλληλοι των Περιφερειών ελέγχουν (;) τις αποφάσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση έργων, όταν το σύνολο των μικροέργων των Δήμων (έως 2.360,00 Ευρώ) ανατίθενται και πληρώνονται με συνοπτικές και αόριστες διαδικασίες και μάλιστα με βάση τον προϋπολογισμό τους (!) και όχι με επιμέτρηση των κατασκευασμένων εργασιών, όταν δεν μπορούμε να ορίσουμε εάν η αντικατάσταση μίας κατεστραμμένης υποβρύχιας αντλίας είναι προμήθεια ή εργασία, όταν η εγκατάσταση χλοοτάπητα σε ένα γήπεδο βαφτίζεται κατά το δοκούν έργο ή υπηρεσία, όταν …………………., κάποιοι θεωρούν ότι αυτό που έχει ανάγκη το σύστημα είναι ο έλεγχος!. Γιατί κύριοι δεν επιλύετε ως Κεντρική Εξουσία τα παραπάνω ενδεικτικά προβλήματα; Γιατί δεν επιβάλλετε κατηγοριοποίηση των Δήμων και ελάχιστη στελέχωσή τους; Γιατί δεν διευκρινίζετε ποιες είναι οι αρμοδιότητες (άρα και οι ευθύνες) των υπαλλήλων και ποιες των αιρετών ; Γιατί δεν συστήνετε ένα γραφείο ανά περιφέρεια με ειδικούς συμβούλους (και μάλιστα με ενημερωμένη ιστοσελίδα) για την υποστήριξη των Δήμων ; Γιατί δεν επιβάλετε σε όλους τους «ελεγκτικούς» μηχανισμούς (υπάλληλοι τις περιφέρειας, Επίτροποι του Ελεγκτικού Συμβουλίου, υπηρεσίες των Υπουργείων κλπ) κοινούς κανόνες και κοινή αντίληψη των θεμάτων; Γιατί δεν δημοσιοποιείτε στο Διαδίκτυο «Καλές Πρακτικές» από Δήμους που έχουν λύσει νόμιμα και γρήγορα κάποιο θέμα ευρύτερου ενδιαφέροντος; Γιατί στα Υπουργεία σας είναι πάντα κατεβασμένα τα τηλέφωνα αλλά και όταν χτυπήσουν το σηκώνει αναρμόδιος υπάλληλος που ποτέ δεν θα δώσει γραπτή ή έστω προφορική αλλά κατηγορηματική απάντηση σε κάποιο ερώτημα; Γιατί δεν τιμωρείτε τους ανίκανους υπαλλήλους αλλά και δεν επιβραβεύετε τους άξιους και ευσυνείδητους ; Γιατί δεν ορίζετε πχ ότι στις τρεις (3) Αποφάσεις που θα κριθούν παράνομες όλη η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα υπόκειται σε αναλυτικό έλεγχο της λειτουργίας της από κλιμάκιο ειδικών; Είστε σίγουροι ότι έχετε εντοπίσει τα πραγματικά προβλήματα που πρέπει να λύσει η Διοικητική Μεταρρύθμιση ;

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 21:09 | Κώστας Σ. Καράμπελας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κύριε Υπουργέ,

  Εκ μέρους των υπαλλήλων του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΝΠΔΔ της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης νομού Ευβοίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών στο νομό Ευβοίας μέχρι σήμερα, παρακαλούμε, αν είναι δυνατόν, να μας πληροφορήσετε για τα κάτωθι:

  1. Οι ειδικές υπηρεσίες εποπτείας των ΟΤΑ θα έχουν παραρτήματα στους νομούς ή ο έλεγχος νομιμότητας θα διενεργείται πλέον μόνο στις 7 έδρες? Αν γίνεται μόνο στις 7 έδρες και κάποιοι συνάδελφοι δε θέλουν να μεταταχθούν στις εν λόγω υπηρεσίες (μακριά από τον τόπο τους) τι επιλογές έχουν?

  2. Επίσης έχουμε την ίδια απορία ως πρός την ύπαρξη παραρτημάτων των 7 Γενικών Διοικήσεων στους νομούς ώστε τουλάχιστον αν η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι αρνητική να υπάρχει δυνατότητα απασχόλησης στη Γενική Διοίκηση διαφορετικά η μόνη λύση είναι η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση?

  Παρακαλούμε για την απάντησή σας
  Κώστας Σ. Καράμπελας
  Προϊστάμενος Τμήματος

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 21:22 | Γιάννης Β.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η ατιμωρισία των Δημάρχων, πράγματι ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των Δήμων και την συνεργασία τους με τις άλλες υπηρεσίες.Είναι πολύ σωστό και δίκαιο

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 19:08 | σταθης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Μπραβο! Επιτελους!Να καταλαβουν οι αιρετοι οτι υπαρχει και και μια εννοια που λεγεται «νομιμοτητα».

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 19:01 | d.a.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Επιτέλους να σταματήσει η ατιμωρησία των δημάρχων.

  Οι πολίτες βιώνουν καθημερινά συμπεριφορές μικρών αλαζόνων ¨αρχόντων¨ που μοναδικό στόχο έχουν την επανεκλογή τους.

  ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.

  ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων που κατέχουν θέσεις ευθύνης για να σταματήσει η αυθαιρεσία των δημάρχων.

  ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟ.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 16:36 | Βασίλης Αξελής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η ατιμωρησία των δημάρχων πρέπει επιτέλους να σταματήσει.Να γίνεται ασφυκτικός έλεγχος στις οικονομικές δοσοληψίες .Η νομιμότητα κάθε πράξης να ελέγχεται αυστηρά.