Αναβάθμιση Δημοτικού Συμβούλιου

78. Το Δημοτικό Συμβούλιο παραμένει το βασικό όργανο με το τεκμήριο αρμοδιότητας εντός του Δήμου. Ο επιτελικός και ελεγκτικός του ρόλος ενισχύεται, μέσω της αναβάθμισης των Επιτροπών, και ταυτόχρονα ενισχύεται η θέση της αντιπολίτευσης (π.χ. στη Δημαρχιακή Επιτροπή). Δεδομένης της μείωσης του αριθμού των Δήμων, σε συνδυασμό με τον περιορισμό του αριθμού των μελών των τοπικών συμβουλίων, οδηγούμαστε σε δραστικό περιορισμό του συνολικού αριθμού των αιρετών. Αυτό επιτρέπει την αύξηση του αριθμού των δημοτικών συμβούλων.

79. Ενόψει της προτεινόμενης αύξησης των μελών του δημοτικού συμβουλίου, αλλά και των πιεστικών αναγκών για αποσυμφόρηση της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου, ιδίως στους μεγαλύτερους δήμους, ενισχύονται αποφασιστικά οι Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες έχουν ανάλογη προς το Δημοτικό Συμβούλιο σύνθεση και μπορούν να έχουν, με βάση τον σχετικό κανονισμό ή/και σχετική ειδική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και αποφασιστικές αρμοδιότητες. Η δημιουργία τέτοιων επιτροπών μπορεί να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, αφού σε τουριστικούς δήμους, λ.χ., μπορεί να συγκροτηθεί ειδική Επιτροπή Τουρισμού, σε αγροτικούς δήμους αντίστοιχη επιτροπή κ.ο.κ. Σε περιπτώσεις μείζονος σημασίας, μπορεί η εν λόγω Επιτροπή (αλλά και οι υπόλοιπες επιτροπές με αποφασιστικές αρμοδιότητες) να παραπέμπει το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ το ίδιο ισχύει και όταν ένας ορισμένος αριθμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (λ.χ. τα 2/5) ζητήσει να ληφθεί η σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Με αυτό το νέο θεσμό επιτυγχάνεται σημαντική αποσυμφόρηση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να ματαιώνεται, σε περιπτώσεις μείζονος σημασίας, ο ρόλος του τοπικού αντιπροσωπευτικού σώματος. Ενόψει του όγκου, της βαρύτητας, του ειδικού – τεχνικού χαρακτήρα και του φόρτου εργασίας που προκαλούν στα Δημοτικά Συμβούλια τα ζητήματα χωροταξίας – χωροθέτησης (δραστηριοτήτων, καταστημάτων, ακόμη, λ.χ., και περιπτέρων), πολεοδομίας (τροποποιήσεις ρυμοτομικών ή οικοδομικών γραμμών κ.ά.) και περιβάλλοντος, απαραίτητη είναι η δημιουργία μιας Επιτροπής Χωροταξίας – Περιβάλλοντος με αναλογική συμμετοχή της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου.

80. Η Δημαρχιακή Επιτροπή αποκτά αναλογικότερη συμμετοχή της αντιπολίτευσης, ενώ παράλληλα ενισχύεται ο εποπτικός και ελεγκτικός της ρόλος ως προς τα οικονομικά του δήμου. Προς τον σκοπό αυτό, ενόψει και της προτεινόμενης αύξησης των μελών του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και των αρμοδιοτήτων της Δημαρχιακής Επιτροπής, τα μέλη της είναι είτε 7 (πέντε και δύο από την αντιπολίτευση), είτε 9 (έξι και τρία), είτε 11 (επτά και τέσσερα). Τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής εκπροσωπούν τις παρατάξεις τους (ομάδες) και συνεπώς παύουν να είναι μέλη της και αντικαθίστανται εφόσον πάψουν να είναι μέλη της παράταξης (ομάδας) τους.

81. Ως προς την εποπτεία των οικονομικών (εκτέλεση-υλοποίηση προϋπολογισμού, πορεία εσόδων-εξόδων κλπ.) και γενικότερα της διαχείρισης του δήμου (έλεγχος απευθείας αναθέσεων, υλοποίηση τεχνικού προγράμματος, έργων/προμηθειών κ.ά.), η Δημαρχιακή Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό λειτουργίας της, ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τις υπηρεσίες και τα αιρετά εκτελεστικά όργανα του δήμου και εισηγείται σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στις αρμοδιότητές της, επίσης, περιλαμβάνεται η κατάρτιση σχεδίων και εισηγήσεων για τα εξής, ενδεικτικά, θέματα:
• Ως προς την υλοποίηση του προϋπολογισμού, η υποβολή σχετικής τριμηνιαίας έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο (βάσει σχετικής εισήγησης των οικονομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει οπωσδήποτε την πορεία των εσόδων-δαπανών), στην οποία πρέπει να καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η εν λόγω έκθεση, όπως άλλωστε κάθε πράξη των οργάνων του δήμου, πρέπει υποχρεωτικά να δημοσιεύεται και στο διαδίκτυο.
• Ως προς τη σύναψη δανείων από το δήμο, προτού αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Σημειώνεται ότι η σύναψη δανείων και γενικότερα η δανειακή επιβάρυνση των δήμων θα παρακολουθείται από την υπηρεσία εποπτείας, η οποία τηρεί και σχετικό αρχείο με συγκεντρωτικά στοιχεία.
• Ως προς την διαχείριση της δημοτικής περιουσίας και ειδικότερα ως προς δωρεές δημοτικών ακινήτων, δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης, εκποίηση ή ανταλλαγή ή αγορά ακινήτων.
• Ως προς την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 19:58 | ΛΠ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1.Εκσυγχρονισμός και πιο Δημοκρατικό Κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ.

  2.Αναβάθμιση του ρόλου, ειδικά του ελεγκτικού , των Δημ.Παρατάξεων.

  3. Αύξηση των μελών του Δ.Σ.ώστε οι σημερινοί Δήμοι να εκπροσωπούνται με ικανό αριθμό Δημ.Συμβούλων.

  4.Οι Δημοτικές Παρατάξεις να αποκτήσουν θεσμικό ρόλο όπωσς τα Κόμματα στην Βουλή.

  5.Να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Δημαρχικαής Επιτροπής ως προς τις αρμοδιότητες και τον έλεγχο.

  6.Αναβάθμιση της συμμετοχής της Αντιπολίτευσης στη Δημαρχική Επιτροπή.

  7.Η Δ.Ε.να παρακολουθεί την εκτέλεση του προύπολογισμού, την βεβαίωση και είσπραξη εσόδων, την ενταλματοποιήση και πληρωμή δαπανών την εκτέλεση έργων από το Τεχνικό Πρόγαρμμα την εκτέλεση προμηθειών,υπηρεσιών.

  8. Στις επιτροπές του Δ.Σ.για την παραλαβή έργων ,προμηθειών,υπηρεσιών κ.λ.π.,υποχρεωτικά να εκπροσωπείται και η αντιπολίτευση.

  9.Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής.

  10. Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ.και Δ.Ε.στην ιστοσελίδα του Δήμου.

  11. Στις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Δ.Ε.θα περιλαβάνονται οι θέσεις και απόψεις των Δημοτικών παρατάξεων καθώς και των μειοψηφούντων Δημοτικών Συμβούλων.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 17:07 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΠΑΡ. 85,86,87
  ΑΠΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟ Τ.Σ ΚΟΣΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ (ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ) ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΠ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-Τ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥΣ
  ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  ΟΧΙ ΑΣΑΦΕΙΕΣ,ΣΚΙΕΣ,ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ, ΜΙΣΟΛΟΓΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-Τ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  ΟΧΙ ΣΕ ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΕΥΝΟΕΙ Ο ΙΣΧΥΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ
  Η ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ)
  ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΡΙΜΕΛΗ ΤΟΠ.ΣΥΜΒ. ΜΕΧΡΙ 500 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
  ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ ΜΕΧΡΙ 1000
  ΕΠΤΑΜΕΛΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠ ΟΨΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΘΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΟΣ

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 01:06 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΕΚΚΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Ένα αναβαθμισμένο δημοτικό συμβούλιο προϋποθέτει:
  1ον) Υποψηφίους που διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.
  2ον) Υποχρεωτική επιμόρφωση όλων των εκλεγμένων, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους.

  Δήμητρα Ρέκκα
  Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 00:54 | Νίκος Βαρέλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Είναι γνωστό ότι με τον ισχύοντα ΔΚΚ ο δήμαρχος είναι εκτελεστικό όργανο του δημοτικού συμβουλίου και μάλιστα σε περίπτωση παράνομης απόφασης «απαλλάσσεται» από την ευθύνη γιατί δε ψηφίζει.Όμως στη πράξη το ΔΣ είναι το όργανο (κολυμβήθρα του Σιλωάμ) που επικυρώνει τις αποφάσεις του δημάρχου, αφού τα μέλη του είναι εξαρτημένα από τον δήμαρχο, γιατί κλείνουν τα στόματα για να τοποθετηθούν σε έμμισθες θέσεις (αντιδημάρχων, προέδρων επιχειρήσεων). Αν καμιά φορά ληφθεί απόφαση συμβουλίου αντίθετη με τη προσωπική θέση του δημάρχου, αυτή ουδέποτε εκτελείται και ο δήμαρχος δεν έχει καμιά συνέπεια! Άρα αν δε κοπούν τα «αυτοκρατορικά» προνόμια των δημάρχων προκοπή μη περιμένετε.
  Τιμητικές θέσεις αντιδημάρχων ΑΜΙΣΘΕΣ για να τις καταλαμβάνουν όσοι πράγματι αγαπούν το τόπο τους και όχι τη τσέπη τους, διαφορετικά (σε έμμισθες ) οι αντίδήμαρχοι και οι πρόεδροι να εκλέγονται μυστικά από το ΔΣ.
  Τι εξυπηρετεί το δήθεν δημοκρατικό ότι ο αντιπρόεδρος του ΔΣ ή της δημαρχιακής είναι της μειοψηφίας?
  Ο πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί όλο το συμβούλιο και επομένως δε πρέπει να είναι υποχείριο του δημάρχου, να επανέλθει ο προ Παυλόπουλου τρόπος εκλογής.
  Επιτροπές παραλαβής έργων και προμηθειών τουλάχιστον τριμελείς με ένα μέλος της μειοψηφίας (2-1)για να υπάρξει επιτέλους διαφάνεια και να γίνει και κανένα εργάκι της προκοπής από τους δήμους ( εκείνο το ΠΔ 80, αν θυμάμαι καλά, που προβλέπει δύο μέλη της πλειοψηφίας στις παραλαβές των έργων είναι το μεγάλο δώρο σε εργολάβους και δημάρχους. Γιατί το συμφωνητικό ανάθεσης έργων, εκατομμυρίων δημοσίου χρήματος, πρέπει να το υπογράφει ΜΟΝΟΣ του ο δήμαρχος, κλειδωμένος με τον ανάδοχο εργολάβο στο γρφείο του ? Αυτό και αν είναι διαφάνεια! Γιατί να μην παρίστανται και τρίτα πρόσωπα?
  Πώς θα ελέγχονται οι επιβλέποντες των έργων μηχανικοί ώστε να μη «συμπλέουν» με δημάρχους και εργολάβους?
  Ποιός προστατεύει ένα σωστό δημοτικό υπάλληλο που αρνείται να υποκύψει σε παρανομίες δημάρχων όταν ο δήμαρχος είναι το ΑΠΟΛΥΤΟ αφεντικό? Να θεσμοθετηθεί υπηρεσιακή ιεραρχία μή εξαρτώμενη αποκλειστικά ΜΟΝΟΝ από τον άρχοντα δήμαρχο ο οποίος σε τελική ανάλυση εκλέγεται μέσω των συμβούλων του.
  Όταν τα παραπάνω συμβαίνουν στους τωρινούς μικρούς δήμους φανταστείτε τι θα συμβεί στους υπερ-δήμους, αν δε βάλετε ασφαλιστικές δικλείδες.ΚΑΘΑΡΕΣ λύσεις και ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ εδώ και τώρα, αν την πιστεύετε βέβαια σύντροφοι.Θα το δείξει ο χρόνος σύντομα… » Θέλει αρετή και τόλμη η δημοκρατία» διαφορετικά το +10 μονάδες στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων θα πάρει την κατιούσα. Και ο Κώστας ο Καραμανλής έλεγε ωραία λόγια αλλά στην πράξη έκαναν ακριβώς το αντίθετο!

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 12:43 | Ζορμπάς Μιλτιάδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αναβάθμιση του δημοτικού συμβουλίου γίνεται όταν οι επιτροπές του υποχρεωτικά θα συνεδριάζουν κάθε δίμηνο και στο τέλος του έτους κάθε μία φέρνει τον απολογισμό της, και σ’ αυτές θα συμμετέχουν οι κατάλληλοι Αντιδήμαρχοι χωρίς δικαίωμα ψήφου. Όταν οι Αντιδήμαρχοι θα κάνουν υποχρεωτικά απολογισμό πεπραγμένων κάθε τρίμηνο, ο καθένας για τον τομέα του.
  Ακόμη θα πρέπει κάθε τρίμηνο η Δημαρχιακή επιτροπή να φέρνει πρόχειρο απολογισμό της πορείας των Οικονομικών του Δήμου (υποχρεωτικά μέσα στους Απρίλιο,Ιούλιο, Οκτώβριο), με προσαρτημένο υπόμνημα μελών της αντιπολίτευσης για τυχόν παρατηρήσεις ή διαφοροποίηση από την κατάσταση που παρουσιάζει η συμπολίτευση.
  Θεσμοθέτηση ως ανώτατου ορίου δανεισμού του κάθε Δήμου το 150% του μέσου όρου των ετήσιων τακτικών εσόδων του την τελευταία τριετία. Όταν ο Δήμος φτάσει σ’ αυτό το όριο, παρουσίαση σχεδίου εξόφλησης εντός 10 ετών το πολύ.

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 14:02 | Αγάθος Σπυρίδων
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  78. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Αυξάνεται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων. Γιατί? Για να υπάρχει δυσλειτουργία στο δημοτικό Συμβούλιο ? Παράλληλα λόγω των θεματικών αντιδημάρχων και των τοπικών αντιδημάρχων 7 θεματικοί ( παρ 60 προτάσεων Υπουργείου) συν τoν αριθμό των τοπικών αντιδημάρχων, προκύπτει ότι οι μισοί δημοτικοί σύμβουλοι θα είναι έμμισθοι, ενώ οι άλλοι μισοί θα δείχνουν καλή διαγωγή, για να καταλάβουν έμμισθη θέση, την επόμενη αντιδημαρχιακή περίοδο. Ψήφος από έμμισθους, που διορίζει ο Δήμαρχος, σημαίνει πειθήνια όργανα. Καλόν είναι να αποφευχθεί με κάποιο τρόπο (μη έμμισθοι αντιδήμαρχοι) και η αύξηση των δημοτικών συμβουλίων πρέπει να είναι λίαν αιτιολογημένη και λελογισμένη.

  79. Το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να έχει την δυνατότητα να συνεδριάζει και να αποφασίζει για όλα τα θέματα των Δήμων ή των Περιφερειακών Διοικήσεων. Επιπλέον πρέπει να γίνεται σε ώρες μη εργάσιμες, όπως και η Δημαρχιακή Επιτροπή, για λόγους διαφάνειας ούτως ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι δημότες. Όπερ προκύπτει τροποποίηση του Δ.Κ.Κ ο οποίος σημειωτέον πρέπει να περιλαμβάνει και τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. (Αλήθεια οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης θα είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή δημοτικοί υπάλληλοι?). Θέλει επίσης τροποποίηση και το ΠΔ 30/96.
  Με βάση τα παραπάνω, οι προτεινόμενες Επιτροπές του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου, με αποφασιστική αρμοδιότητα, να αποφασίζουν δηλαδή για ορισμένα θέματα συμβάλλει στην αδιαφάνεια. Η δυνατότητα του Δημ. Συμβουλίου με αίτημα 2/5 των μελών του, να ζητήσει, η απόφαση των Επιτροπών να ληφθεί από το Δημ. Συμβούλιο, δεν αναιρεί την παραπάνω αιτίαση, διότι ούτε οι ίδιοι θα έχουν πληροφόρηση, τι συζητείται στις επιτροπές και θα λαμβάνουν γνώση, μετά την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής.
  Ούτε αποτελεί αιτιολόγηση η αύξηση του όγκου εργασιών των Δημοτικών Συμβουλίων αφού ίδιος παραμένει, ο φόρτος θεμάτων, του Δημοτικού Συμβουλίου. Εξάλλου η συνένωση των Δήμων θα επιφέρει και αύξηση υπαλληλικού προσωπικού, αφού θα συγχωνευτούν οι υπηρεσίες. Συνεπώς πρέπει να καθοριστούν οι αρμοδιότητες των Δήμων των Εκτελεστικών Επιτροπών και των Δημαρχιακών Επιτροπών από τροποποίηση του Κώδικα και όχι να αφεθεί, σε κανονισμούς των Δημοτικών Συμβουλίων.
  Ένα όμως μου κάνει εντύπωση. Πρώτα το Δημοτικό Συμβούλιο είχε την αρμοδιότητα για τις άδειες των καταστημάτων, μετά η αρμοδιότητα ανατέθηκε στην Δημαρχιακή Επιτροπή και τώρα κατανομάζεται ως αρμοδιότητα της Επιτροπής του Δημ. Συμβουλίου. Όλοι γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη αρμοδιότητα έγινε αδιαφανέστερη στην Δ.Ε και τώρα θα γίνει αδιαφανέστατη, με ότι αυτό επιφέρει. Προφανώς το γνωρίζετε αφού είναι κοινό μυστικό. Αν ακούτε τις προτάσεις της ΚΕΔΚΕ δέσαμε!

  80. Δημαρχιακή Επιτροπή
  Εκείνο που πρέπει να θεσμοθετηθεί είναι η ανάδειξη των μελών της Δ.Ε όχι από το σύνολο των μελών του Δημ. Συμβουλίου, αλλά από ψηφοφορία των παρατάξεων στην ίδια συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου.
  Αυτό είναι αναγκαίο διότι η συμπολίτευση πολλές φορές διαλέγει να ψηφίσει, το μέλος της Δ.Ε κάθε παράταξης της αντιπολίτευσης, αφού έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Έτσι της δίδεται η δυνατότητα, να αποκλείει εκλογή μελών της αντιπολίτευσης (κάθε παράταξης), που θεωρεί ικανούς για να της ασκήσουν αντιπολίτευση. Επομένως δεν ενδιαφέρει τόσο ο αριθμός των συμβούλων της συμπολίτευσης και συνολικά της αντιπολίτευσης, όσο ότι πρέπει η κάθε παράταξη που μετέχει στο Δημ. Συμβούλιο, να έχει εκπρόσωπο στη Δημ. Επιτροπή. Για να κατανοηθεί η πρότασή μου πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στην ΔΕ αποφασίζονται όλα τα θέματα διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων με ότι αυτό σημαίνει! Συνεπώς η λειτουργία των Δημαρχιακών Επιτροπών, δεν πρέπει να αφεθεί στο Κανονισμό της από το Δημ. Συμβούλιο, αλλά να θεσμοθετηθεί από τον ΔΚΚ.
  Πάλι δηλαδή προκύπτει τροποποίηση του Δ.Κ.Κ αν θέλουμε ουσιαστικές αλλαγές που βοηθούν την διαφάνεια.

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 11:08 | Ιωάννης Βογιατζής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η συμμετοχή της αντιπολίτευσης στη Δημαρχιακή Επιτροπή δεν γίνεται αναλογικότερη όπως γράφει το προς διαβούλευση κείμενο. Η εκπροσώπηση στις 7μελείς συνθέσεις, τουλάχιστον, παραμένει αμετάβλητη.

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 00:34 | Αθανάσιος Βασιλάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η αναβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να ενσωματωθεί από την υποχρεωτική επιμόρφωση των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού. Θα πρέπει οι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι μαζί με τους Δημάρχους και Αντιδημάρχους θα πρέπει να επιμορφώνονται υποχρεωτικά από την ημέρα της εκλογής τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου (μία ημέρα δηλαδή πριν αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα). Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με το κολοσσιαίο έργο των 12 Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης θα μπορούσε να ανταποκριθεί σήμερα σε αυτήν την πρόκληση. Το συγκεκριμένο έργο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ οπότε δεν θα προκαλέσει μεγάλη δαπάνη. Ο προβληματισμός μας όμως είναι εάν τα αιρετά μας όργανα της αυτοδιοίκησης θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην υποχρεωτική επιμόρφωση ή θα υπάρξουν αρκετοί που θα εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι παντογνώστες και τα ξέρουν όλα ??? Οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι πρέπει να επιμορφωθούν υποχρεωτικά σε σύγχρονα θέματα μάνατζμεντ όπως «Διοίκηση μέσω στόχων και μέτρηση αποδοτικότητας» ή αντίστοιχα θέματα από το Συνήγορο του πολίτη, ενώ οι Αντι – περιφερειάρχες και οι Αντιδήμαρχοι μπορούν να επιμορφωθούν υποχρεωτικά σε περισσότερο εξειδικευμένα θέματα της αρμοδιότητας τους π.χ. από καταξιωμένους εκπαιδευτές του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή από τους βοηθούς του συνηγόρου του πολίτη. Τέλος θα πρέπει να εξεταστεί η υποχρεωτική ή προαιρετική επιμόρφωση των δημοτικών συμβούλων πριν αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα.

  Ελπίζω ο προβληματισμός μου να μελετηθεί περεταίρω από αξιόλογη ομάδα συναδέλφων – επιστημόνων δημοσίων υπαλλήλων.
  Με εκτίμηση,
  Θανάσης Βασιλάκης, ΤΕ Εφοριακών, Εκπαιδευτής του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 12:46 | efnik
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΔΗΛΑΔΗ ΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ;

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 04:04 | Στελιος Μποζικης Δήμαρχος Αρκ. Ζακύνθου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αν συμμετέχει και η αντιπολίτευση στις επιτροπές παραλαβής έργων και προμηθειών, τότε δεν πρόκειται να παραληφθεί ούτε ένα έργο και ούτε μία προμήθεια. Όλες οι επιτροπές να απαρτίζονται απο δημοτικούς υπαλλήλους, ή τουλάχιστον να αποτελούν την πλειοψηφία και το ένα μέλος τους να ορίζεται απο το Δ.Σ.

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 12:38 | Ειρηνη Κουνενακη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ο νέος αυτοδιοικητικός χάρτης που σχεδιάζεται και το νέο εκλογικό σύστημα που προωθείται, προβλέπει την κατάργηση του σταυρού για ένα μεγάλο αριθμό βουλευτικών εδρών. Η ίδια φιλοσοφία να μεταφερθεί και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα μικτό σύστημα εκλογής που θα συνδυάζει την συμμετοχή ικανών στελεχών, με ειδικές γνώσεις στην διοίκηση χωρίς σταυρό και άλλων που θα εκλέγονται με σταυρό.Θα ήταν ίσως μια μεταρρύθμιση που θα αποκαθήλωνε το ρουσφέτι και τον πελατειακό χαρακτήρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δίνοντας παράλληλα την θέση του στην αξιοκρατία αλλά και στην αξιοσύνη.Επίσης η εκλογή των δημοτικων συμβούλων απο τους τοπικούς εκλογείς δεν συμβαλλει στην διαμόρφωση της κουλτούρας του εννιαίου Δήμου.Σε βαθος χρόνου,π.χ.2 τετραετίες, θα έχει διαμορφωθεί η κουλτούρα του ενιαίου δήμου, κατι που απο το κείμενο δεν λαμβανεται υπόψη.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 02:57 | Άκι Σάρεϊνεν
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Συμφωνώ με τον Θανάση Κρίσπη και το σχόλιό του περί ενίσχυσης του δημοτικού συμβουλίου μέσω του τρόπου εκλογής του. Η έμμεση εκλογή δημάρχου (από τους δημοτικούς συμβούλους) θα είχε πολλαπλά οφέλη:
  1. μεγαλύτερος έλεγχος του δημάρχου, εφ’όσον εκλέγεται νέος δήμαρχος κάθε χρόνο από το δημοτικό συμβούλιο.
  2. πιο άμεση αντιπροσώπευση των πολιτών, στα πρότυπα της Βουλής αλλά σε τοπικό επίπεδο (και με σαφώς διαφορετικό έργο).
  3. επίσης εάν οι δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται άμεσα από τους δημότες ανάλογα με τον αριθμό ψήφων που έλαβαν, δεν υπάρχει λόγος να πραγματοποιηθεί κάποιος δεύτερος γύρος εκλογών, το οποίο μειώνει το κόστος της εκλογικής διαδικασίας.

  Το μόνο ίσως αρνητικό σε αυτή την πρόταση είναι πως η δύναμη του δημοτικού συμβουλίου μεγαλώνει τόσο πολύ, ώστε να χρειαστεί να πληρώνονται από το κράτος οι σύμβουλοι (απ’όσο ξέρω τώρα δεν πληρώνονται). Αυτό θα εξαρτηθεί από το εύρος των καθηκόντων τους.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 17:48 | Θανάσης Κρίσπης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου επιβάλλεται να αναβαθμιστεί περισσότερο. Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθούσε η έμμεση εκλογή του Δημάρχου, δηλαδή όχι από το λαό απ’ ευθείας αλλά από το Δημοτικό Συμβούλιο για περίοδο ενός ή δύο ετών. Έτσι αφενός θα ελέγχεται διαρκώς και θα αποφεύγονται περιστατικά αυθαιρεσίας, αφετέρου δε θα αποκτά την ισχύ που φοβούνται οι βουλευτές.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 23:44 | Γιάννης Παππάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να δημιουργηθούν Δήμοι τις τάξεως των 15.000 με 20.000 κατοίκων και πάνω με Αιρετούς και Συμβούλους που θα σέβονται το αξίωμα για το οποίο τους ψηφίζει ο κόσμος και θα απουσιάζουν οι πελατειακές σχέσεις.
  Βαρέθηκα να βλέπω στον Δήμο μου να εκλέγονται οι ίδιοι και ίδιοι σύμβουλοι, λόγω του ότι σε ένα Δήμο των 5.000 κατοίκων πόσοι αξιόλογοι άνθρωποι θα βρεθούν νε θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά;
  Στο νέο σύστημα πρέπει ΟΠΟΣΔΗΠΟΤΕ να συμμετέχουν οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων στα Δημοτικά Συμβούλια με ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ και να εκλέγονται από την ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Αυτό το λέω γιατί στο δικό μου Δ/Δ ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου είναι της αντιπολίτευσης και αποδεδειγμένα σαμποτάρει το έργο του Δημάρχου και το αντίστροφο. Οπότε πως να παραχθεί έργο;;;

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 16:58 | Γιώργος Δαουλάρης (επικεφαλής δημοτικής παράταξης Δ. Δάφνης)
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος των δημοτικών συμβούλων τόσο για τα μέλη της πλειοψηφίας όσο και για τα μέλη της αντιπολίτευσης. Να δωθεί η δυνατότητα να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα τους παρέχοντας δυνατότητες που σήμερα ανήκουν μόνος σε Δημάρχους και Αντιδημάρχους. Παράδειγμα προκαθορισμένος χώρος δημοτικών συμβούλων με γραμματειακή υποστήριξη, με παροχή αναγκαίων μέσων όπως ηλκετρονικών υπολογιστών, καθώς και τη δυνατότητα επιμόρφωσης σε θέματα λειτουργίας του δημοτικού κώδικα σε νέους δημοτικούς συμβούλους όπως και σε παλαιότερους. Δυνατότητα επικοινωνίας των πολιτών με τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους και γενικότερα των δημοτικών παρατάξεων μέσα από ένα οργανωμένο πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών εγκατατάσεων αναβαθμίζοντας το ρόλο και την εικόνα τους απέναντι στη κοινωνία. Γενικότερα να προσφερθούν δυνατότητες που σήμερα ανήκουν στο μοντέλο του παντογνώστης και παντοδύναμου Δημάρχου.
  Προσωπικά θεωρώ ότι το σύνολο της νομοθετική πρωτοβουλίας είναι αναγκαία και βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 19:29 | Κωνσταντίνος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πρέπει να απαγορευτεί ΑΜΕΣΑ η δυνατότητα λήψης νέων δανείων από τους Δήμους. Φανταστείτε, αν δεν υπάρχει ΑΜΕΣΗ απαγόρευση, τι πρόκειται να γίνει με τους υπό κατάργηση Δήμους.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 19:10 | Ροσσολάτος Γιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στον καιρό μου, δεν λεγόταν , Δημαρχιακή, αλλά Δημαρχική, και έχει η κάθε λέξη τη σημασία της. Επί πλέον δεν κατάλαβα εάν στη Δημαρχική Επιτροπή προεδρεύει ο Δήμαρχος, εάν Οχι, τότε πρέπει να οριστεί, ποιός είναι υπεύθυνος σύνταξης της ημερήσιας διάταξης των θεμάτων που θα συζητιούνται, και εάν είναι υποχρεωτικές και οι εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου γιά κάθε θέμα χωριστά.
  Π.χ.Εάν δεν υπάρχει θετική γιά τη νομιμότητά του, εισήγηση του νομικού συμβούλου, τότε μπορεί να συζητούν επί ώρες για ένα θέμα…… και να βγεί στο τέλος μία απόφαση παράνομη.
  Αυτά και άλλα πολά αν και είναι αυτονόητα, δεν τα ξέρουμε όλοι.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 14:38 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Με την δημοσια ηλεκτρονικη δημοτικη διαβουλευση κ διακυβερνηση ολα να γινονται με αυξημενη πλειοψηφια.
  με τους ως τωρα υσχηοντες νομους το δημοτικο συμβουλιο ηταν διακοσμητικο στοιχειο.
  λυσεις υπαρχουν – αποφασεις θελει.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 14:55 | Ψύχας Αθανάσιος (πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου)
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Άν θέλουμε να αποφύγουμε την κακοδιαχείριση ή τις λαμογιές στην εκτέλεση των έργων, πρέπει στην επιτροπή παραλαβής των έργων να συμμετέχει υποχρεωτικά και η αντιπολίτευση «είναι απλό».

  Ως προς την ακίνητη περιουσία των Δήμων΄, πρέπει οι Δήμοι να υποχρεωθούν να έχουν συμβόλαια για όλα τα ακίνητά τους, γιατί ιδιαίτερα στα χωριά δεν υπάρχουν συμβόλαια για το σχολείο,το πρωην κοινοτικό κατάστημα,το ιατρείο, τα οικόπεδα ,τα αγροκτήματα κ.λ.π .

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πρέπει μέσα από το νέο κώδικα το ΔΣ να λειτουργεί πολιτικά. Δεν είναι δυνατόν ένα ΔΣ να συζητά προτάσεις που περνάνε με ενισχυμένη πλειοψηφία σε Επιτροπές και ουσιαστικά από πολιτικό όργανο να καθίσταται διαχειριστικό.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 18:59 | Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πιστεύω ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί η ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΤΟΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ όχι μόνο των επιτροπών του δημοτικού συμβουλίου, αλλά και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων. Σήμερα, η μεν Δημαρχιακή Επιτροπή λειτουργεί «υπογείως», οι δε συνεδριάσεις των Δ.Σ. των δημοτικών επιχειρήσεων, δεν είναι δημόσιες, αφού κάτι τέτιο ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 17:50 | Γρηγόρης Μανόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Μόνο μια μικρή παρατήρηση: Θα μπορούσε ίσως σε κάποια θέματα μείζονος σημασίας να απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, για να εξαλειφθεί σιγά σιγά αυτή η «πληγή» των εκλεγμένων «μοναρχών», όπως έχουν καταντήσει πολλοί δήμαρχοι, οι οποίοι καθοδηγούν ένα πραγματικό «κοπάδι» συμβούλων της πλειοψηφίας που ποτέ δεν ψηφίζουν ενάντια σε αυτό που «προστάζει» ο ποιμένας-δημαρχος.