Επαναθεμελίωση της Σχέσης του Δήμου με το Χωριό και τη Γειτονιά

85. Συγκροτούνται πενταμελή τοπικά συμβούλια σε όλα τα υπάρχοντα τοπικά διαμερίσματα, με πληθυσμό τουλάχιστον 1000 κατοίκων και τριμελή τοπικά συμβούλια για πληθυσμό μικρότερο των 1000 κατοίκων (για τοπικά διαμερίσματα με πληθυσμό κάτω από 500 εκλέγεται ένας τοπικός εκπρόσωπος). Ιδρύονται τοπικά διαμερίσματα και στην έδρα των σημερινών Δήμων με πληθυσμό έως 10.000 και συγκροτούνται αντίστοιχα τοπικά συμβούλια. Το Τοπικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο, ο οποίος συμμετέχει στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν συζητούνται θέματα που αφορούν το τοπικό τους διαμέρισμα και εισηγούνται σχετικά.

86. Τα τοπικά συμβούλια έχουν αρμοδιότητες στην αντιμετώπιση τοπικής εμβέλειας προβλημάτων, όπως π.χ.:
• Την αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα βλαβών στο οδικό δίκτυο και τα συστήματα άδρευσης, ύδρευσης-αποχέτευσης (όταν ο δήμος δε διαθέτει ΔΕΥΑ), καθώς και επείγουσες δράσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης σε κτίρια.
• Τη διενέργεια επείγοντος χαρακτήρα δράσεων για την πυροπροστασία, την αντιπλημμυρική προστασία, την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την προστασία του περιβάλλοντος στο τοπικό διαμέρισμα.

87. Η κατά τα ανωτέρω άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων που προστίθενται στις υφιστάμενες αρμοδιότητες των οργάνων δημοτικής αποκέντρωσης προϋποθέτει, βέβαια, και την ανάλογη οικονομική τους στήριξη. Προς τον σκοπό αυτό και προκειμένου να επιτευχθεί η κατά το δυνατό ισόρροπη ανάπτυξη των οικισμών των νέων Δήμων:
• ο δημοτικός προϋπολογισμός διαθέτει ειδικά κεφάλαια και ποσοστά πόρων (με συγκεκριμένα κριτήρια κατανομής) για έργα και υπηρεσίες αποκεντρωμένου χαρακτήρα, με βάση τα τοπικά διαμερίσματα των δήμων που συνενώνονται. Τα ποσοστά πόρων και τα κριτήρια κατανομής καθορίζονται με σχετική Υπουργική Απόφαση, μετά από πρόταση της ΚΕΔΚΕ, και διασφαλίζουν την ισόρροπη ανάπτυξη και λειτουργία του δήμου, ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος χωριών και συνοικιών. Η πιστή εφαρμογή των εν λόγω κριτηρίων, καθώς και η υλοποίηση των σχετικών προβλέψεων, υπάγεται στον έλεγχο νομιμότητας που ασκείται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (υπηρεσία εποπτείας, ελεγκτικό συνέδριο κλπ.).
• αναπροσαρμόζονται τα ποσά της πάγιας προκαταβολής για κάθε τοπικό διαμέρισμα, ανάλογα με τον πληθυσμό του, και ορίζεται το ποσό της πάγιας προκαταβολής για όλα τα τοπικά διαμερίσματα ως ποσοστό των τακτικών εσόδων, με σχετική Υπουργική Απόφαση, μετά από πρόταση της ΚΕΔΚΕ, το οποίο αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη, και εγγράφεται στον προϋπολογισμό του δήμου. Με αυτή την πάγια προκαταβολή καθίσταται δυνατή η άμεση και η εκ του σύνεγγυς αντιμετώπιση των αναγκών των διαμερισμάτων, χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Υπόλογος για το αντίστοιχο ποσό είναι ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου.

88. Επιπλέον, οργανώνεται ειδική διαδικασία δημόσιας λογοδοσίας μια φορά τον χρόνο με απολογισμό του έργου δημοτικής αποκέντρωσης και με συμμετοχή όλων των μελών των κεντρικών και των αποκεντρωμένων οργάνων του δήμου.

 • Ιδιαίτερα προβληματικές θεωρούμε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τα Τοπικά Συμβούλια. Το σχέδιο δεν ενσωματώνει προβληματισμούς για τα αίτια της μη λειτουργίας των τοπικών συμβουλίων στους περισσότερους «καποδιστριακούς» δήμους ούτε καταθέτει προτάσεις για να διορθωθεί η κατάσταση. Αντίθετα αναγνωρίζονται στα τοπικά συμβούλια αρμοδιότητες μόνο για επείγοντα ζητήματα περιορισμένης εμβέλειας, επιλογή που πιθανότατα οδηγεί στην αδρανοποίησή τους και στη νέκρωση της τοπικής δημόσιας ζωής. Προβληματική είναι και η πρόβλεψη για συνθέσεις 1-5 μελών: συνθέσεις μέχρι 3 μελών δε διασφαλίζουν τη λειτουργία των συμβουλίων, ενώ από τις συνενώσεις δημιουργούνται και «δημοτικές περιφέρειες» δεκάδων χιλιάδων δημοτών, όπου η 5μελής σύνθεση δε θα είναι αντιπροσωπευτική: προτείνουμε τα 5 μέλη να αποτελούν το ελάχιστο και να αυξάνονται αναλογικά με τον πληθυσμό. Ενιαίο ψηφοδέλτιο για τα τοπικά συμβούλια μπορεί να έχει δημοκρατική νομιμοποίηση μόνο για πολύ μικρές ενότητες, που επιτρέπουν προσωπική επαφή των πολιτών.
  Θεωρούμε απαραίτητο όλα τα τοπικά συμβούλια να αποκτήσουν δικό τους ανεξάρτητο συμμετοχικό προϋπολογισμό στα πλαίσια του δήμου, να έχουν λόγο για τα θέματα που αφορούν την περιοχή τους, αλλά και αρμοδιότητες για μικρά και μεσαία τοπικά έργα. Οι δικλείδες διαφάνειας και ελέγχου των δήμων, να ισχύουν και για τα Τοπικά Συμβούλια.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 19:02 | ΛΠ

  1.Πληθυσμός μικρότερος των τριακοσίων (300)κατοίκων να εκλέγονται Τοπικά Συμβούλια.

  2.Πληθυσμός από 301 έως 1000 να εκλέγονται 3μελή Συμβούλια.

  3.Πληθυσμός από 1001 έως 2000 να εκλέγονται 5μελή Συμβούλια.

  4.Πληθυσμός άνω των 2001 κατοίκων να εκλέγονται 7μελή Συμβούλια.

  Στα Συμβούλια τα 3/5 να ανήκουν στον πλειοψηφήσαντα Συνδυασμό του Τ.Δ.και τα 2/5 στους επιλαχόντες Συνδυασμούς .

  Ο πρώτος (1) σε ψήφους του πλειοψηφήσαντος Συνδυασμού θα είναι Πρόεδρος του Τ.Σ.

  ο πρώτος σε ψήφους του πρώτου επιλαχόντα Συνδυασμού (ΜείζΟΝ αντιπολίτευση ) θα είναι ο Αντιπρόεδρος του Τ.Σ.

  Λαϊκές Συνελέυσεις στα Τοπικά Διαμερίσματα

  Αν ιδρυθούν και λειτουργούν συνοικιακά Συμβούλια (στους αυτοτελείς οικισμούς των Τ.Διαμερισμάτων-Πρώην Κοινότητες), τότε ο συνοικισμός θα εκλέγει τοπικό πάρεδρο.Οι εκλογές του 1ου μήνα της Δημοτικής Περιόδου με απόφαση του Δ.Σ.

  Λαϊκές Συνελεύσεις στους Συνοικισμούς-Οικισμούς.

  Στην ιστοσελίδα του Δήμου μα αναρτώνται οι αποφάσεις του Τ.Σ.

  Να συνατχθεί κανόνας λειτουργίας του Τ.Σ.

  Να διασφαλίζεται στον Προϋπολογισμό και στο Τέχνικό Πρόγραμμα έργα και δράσεις στους σημερινούς Δήμους και Τ.Δ., στα χωριά και στους οικισμούς.

  Οι προσκλησεις συνεδρίασης του Τ.Σ. να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 23:15 | Π.Ι.Γ.

  – Η μείωση των μελών των Τοπικών Συμβουλίων δεν πρόκειται να μειώσει κατ’ ελάχιστο τα έξοδα του κάθε Δήμου (σε συνδυασμό μάλιστα με τη θέσπιση νέων οργάνων). Ο σκοπός της διάταξης αυτής είναι προφανής: να μπορούν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι να καταρτίσουν συνδυασμούς (ήδη υπήρχε πρόβλημα με τους παλιούς Δήμους, ειδικά με την ποσόστωση). Τώρα απλά δεν χρειάζεται να ασχοληθεί ούτε προεκλογικά με τα χωριά!!

  – Αλήθεια ποια ακριβώς παγία προκαταβολή αναπροσαρμόζεται; αυτή που δε δόθηκε ποτέ σε κανένα από τα Τοπικά Διαμερίσματα; (απ’ όσο γνωρίζω τουλάχιστον, κι απ’όσα διάβασα στη διαβούλευση). Και τι εννοούμε «γραφειοκρατικές διαδικασίες» που θα ξεπεραστούν μέσω της παγίας; Θα έχει δηλαδή δικαίωμα ο Πρόεδρος του Τοπικού να αναθέτει απ’ευθείας έργα και εργασίες; Ακόμη περισσότερη αδιαφάνεια δηλαδή; Και π.χ. να αποφασίζει για ποια έργα είναι «αντιπλημμυρικής προστασίας», κι ας πλημμυρίσει το από κάτω χωριό; Από τη μια μειώνουμε έως εξαφανίζουμε το ρόλο των τοπικών συμβουλίων κι από την άλλη δίνουμε εξουσίες Δημάρχου στους Προέδρους των Τ.Σ.(αλήθεια πόσες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων ακυρώθηκαν επειδή δεν κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τ.Σ. και πόσες έπρεπε να ακυρωθούν; αλήθεια σε πόσους Δήμους καλούνται οι Πρόεδροι -με δικαίωμα ψήφου- ακόμη και κατά τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος;)

  -η παράγραφος περί κεφαλαίων του προϋπολογισμού ανά τοπικό διαμέρισμα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση – ελπίζω βέβαια η εισήγηση της ΚΕΔΚΕ και η ΥΑ να εκδοθούν έγκαιρα, πριν την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού (και των επιχειρησιακών σχεδίων βέβαια). Στα κριτήρια κατανομής όμως θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ότι μέρος των εσόδων που προέρχονται από συγκεκριμένα τοπικά διαμερίσματα (όταν υπάρχουν π.χ. λατομεία, πηγές μεταλλικού νερού, ΑΠΕ κ.λπ.), επιστρέφει ως έργα ή ως μείωση τελών στα ίδια τοπικά διαμερίσματα

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 19:48 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΔΙΚΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΘΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ, ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ :
  Α)ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ.
  Β) ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 500 ΑΚΤΟΙΚΩΝ (ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΕΝΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ = ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ «ΕΝΟΣ»)
  Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΗΣΙΩΣ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ Η ΔΗΜΑΡΧΟ.
  Δ) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΑΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.
  Ε) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ (Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ κ.ο.κ.), ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΗΜΑΡΧΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΗΧΗΣΗ. (ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ)
  ΣΤ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΘΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ 2 ΘΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Ζ)ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
  Η) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΝΑ ΜΕΙΟΨΗΦΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ)
  θ) ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ (ΣΑΤΑ κτλ) ΑΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟ 70% ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΛΑΜΒΑΝΕ ΕΑΝ ΓΙΝΟΤΑΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ (Η ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ 30% ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ)
  Ι) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΩΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.
  Κ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ-ΝΑ ΜΕΙΟΨΗΦΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ)

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 02:31 | bb

  Φτάνουμε στο τέλος της διαβούλευσης και όλοι βλέπουμε ότι η πλειοψηφία όσων έγραψαν τη γνώμη τους τονίζει, ότι είναι μεγάλο λάθος να εκμηδενιστούν τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων σε οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων. Και πράγματι είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ποιο το όφελος.
  Οικονομικό σίγουρα δεν είναι, μιας και ο υφιστάμενος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ορίζει ξεκάθαρα ότι «η θέση του Προέδρου και των Μελών του Τοπικού Συμβουλίου είναι άμισθη και τιμητική». Αποζημιώνεται μόνο ο Πρόεδρος για τα οδοιπορικά του και τις εμφανίσεις του (έως τρείς κάθε μήνα) στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ποσό που ορίζει ο αρμόδιος Υπουργός. Και σίγουρα με παρόμοιο τρόπο θα αποζημιώνεται και ο Τοπικός Εκπρόσωπος, γιατί πως αλλιώς θα εκθέτει τα προβλήματα του τόπου του στις ακόμη πιο απόμακρες Δημοτικές Αρχές;
  Η εξάλειψη των τιμητικών και άμισθων μελών των Τοπικών Συμβουλίων στα μικρά χωριά εξωθεί στην απραξία εκείνα τα μέλη, αυτών των μικρών κοινωνιών, που έχουν διάθεση να προσφέρουν έργο. Πρέπει να τονωθεί η αίσθηση της ύπαρξης δημοκρατικών διεργασιών στη λήψη των όποιων αποφάσεων. Πρέπει να ακούγονται οι διαφορετικές γνώμες, να επιμερίζεται το βάρος κάποιων δύσκολων αποφάσεων (μικρές κοινωνίες, όλοι γνωρίζονται, δύσκολα κατακρίνεις), άλλωστε μέσω των συμβούλων φτάνουν όλα τα προβλήματα να συζητούνται (εάν δεν χωνεύω τον μοναδικό εκπρόσωπο, αναπόφευκτα θα πάω κατευθείαν στο Δήμο).
  Και σκέφτηκε αλήθεια κανείς εκείνον τον άμοιρο τον Εκπρόσωπο, που θα βρίσκει το χρόνο να ασχολείται με τα κοινά ολομόναχος και ταυτόχρονα να φροντίζει για τα του οίκου του; Ποιός θα του προσφέρει βοήθεια, ποιός θα συνεισφέρει, όταν ακόμη και η πολιτεία απαξιεί τέτοιες τιμητικές και άμισθες προσφορές;

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 15:21 | ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 500 ΚΑΤΟΙΚΩΝ. ΘΕΩΡΩ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟ. ΔΗΛΑΔΗ ΑΛΛΩΝ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙ Η ΚΑΛΠΗ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΩΣΩΠΕΙ.

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 23:04 | Λάμπρος

  Δεν νομίζω ότι στις παραπάνω διατάξεις περιλαμβάνεται οτιδήποτε που επαναθεμελιώνει τη σχέση του δήμου με τις γειτονιές των πόλεων .Πρέπει οι πόλεις να χωριστούν σε γειτονιές , μικροπεριοχές πόλεων οι κάτοικοι των οποίων αντιμετωπίζουν παραπλήσια προβλήματα .
  Από αυτές να επιλέγονται με κλήρωση 3 ή 5 πολίτες που απαρτίζουν το συμβούλιο γειτονιάς . Αυτοί σα σκοπό έχουν :
  – Να εντοπίζουν , καταγράφουν και μεταφέρουν τα προβλήματα της γειτονιάς προς τον δήμο .
  – Να προτείνουν λύσεις για τα προβλήματα αυτά , αφού πάρουν υπ’όψη τους τις απόψεις των κατοίκων .
  – Να ενημερώνονται από τον δήμο για τα τρέχοντα και μελλοντικά έργα που αφορούν την γειτονιά τους , και να ελέγχουν την εκτέλεσή τους .
  Η δια κληρώσεως επιλογή τους να είναι προεραιτική , ώστε να τελικά τα συμβούλια γειτονιάς τα επανδρώνονται από κατά το δυνατόν ενεργούς πολίτες .

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 23:11 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Λ

  Είμαι 37 ετών και είμαι Δημοτικός Πάρεδρος σε Δημοτικό διαμέρισμα με 250 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Το συμπέρασμα που βγάζω από την μικρή εμπειρία που απέκτησα με την ενασχόληση μου με τα κοινά είναι ότι Καλλικράτης ,θα αποτελέσει την ταφόπλακα στα χωριά μας. Αλήθεια για ποια υπόσταση και δύναμη στα χωριά μιλάτε όταν καταργείτε τα τοπικά συμβούλια κάτω των 500 κατοίκων. Στην χώρα της Δημοκρατίας αρχίζετε να δημιουργείτε πυρήνες αυταρχισμού και αλαζονικής συμπεριφοράς. Ένα μονό σχόλιο για αυτό, ΝΤΡΟΠΗ!!!. Κύριοι υπόσταση στο χωριό δίνουμε με την αύξηση των κονδυλίων που θα διαχειρίζονται τα πενταμελή συμβούλια και όχι ο ένας εκπρόσωπος.
  Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στα χωριά όταν ήταν Κοινότητες , υπήρχε πράγματι ένα έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη, υπήρχε η εθελοντική εργασία, υπήρχε ο ζήλος για ένα καλύτερο αύριο του χωριού δηλαδή μιας μικρής κοινωνίας. Υπήρχε η καθημερινή διαβούλευση για το μέλλον του χωριού. Αλήθεια που είναι ο εθελοντισμός και ο ζήλος σήμερα , χάθηκαν μέσα στους αναποτελεσματικούς μεγάλους δήμους.
  ` Προσωπικά πιστεύω ότι ο στόχος είναι το μικρότερο οικονομικό κόστος, και έτσι θυσιάζουμε τα Διαμερίσματα. Λάθος ,έτσι δημιουργούμε ανενεργούς πολίτες. Όταν απαξιώνουμε τους ενεργούς πολίτες στα μικρά χωριά δημιουργούμε σιγά σιγά πρόβλημα στην Δημοκρατία μας. Σωστή είναι απόφαση για κοινό ψηφοδέλτιο , πραγματικά Μπράβο για αυτήν την Ιδέα. Το μόνο σωστό που βλέπω.

  ΔΩΣΤΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΙΩΣΗ.

  ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΤΕ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ.

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟ Δ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ.

  ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΝΤΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΕΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ.

  ΔΩΣΤΕ ΦΩΝΗ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ.
  Αλήθεια τα λαμβάνετε υπόψη αυτά που γράφουμε; Θα περίμενα να δω έστω και μια διόρθωση στο σχέδιο Καλλικράτης και να αναφέρεται ότι αυτή έγινε μετά από παρατηρήσεις από πολίτες.

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 16:28 | Δημήτρης

  Θεωρώ πως το σχέδιο Καλλικράτης είναι ένα θετικό και συμμαντικό βήμα για την διοίκηση της χώρας.Οι δήμοι πρέπει να πληρούν πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτίρια ώστε να είναι όσο το δυνατό αυτάρκεις και ισχυροί. Θα ήταν αρνητικό εάν η κυβέρνηση υποκύψει σε τοπικιστικά και μικροκομματικά συμφέροντα.Πιστεύω πως η πρόταση του ΙΤΑ είναι σωστή, όσο βεβαίως μπορώ να κρίνω στον τόπο κατοικίας μου δηλαδή την Ημαθία.
  Γενικά μπορεί να διακρίνει κανείς πως οι αντιδράσεις δεν προέρχονται απο τους κατοίκους των σημερινών Δήμων, που στην πλειοψηφία βλέπουν θετικά την πρόταση, αλλά από τους παράγοντες της τοπικής αυτοδιοικησης που εκμεταλεύονται τους μικρόυς και αδύναμους δήμους ώστε να προωθήσουν προσωπικές φιλοδοξίες και οικονιμικά συμφέροντα.
  Εύχομαι το σχέδιο Καλλικράτης να γίνει ο μοχλός ανύψωσης της περιφέρειας και ανάπτυξεις των χωριών που εδώ και μισό αιώνα αιμορραγούν πληθυσμιακά και φυτοζωούν οικονομικά.

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 15:53 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΜΕ ΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΕΙΔΑΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΧΑΝ 10 & 15 ΧΙΛ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ 5 ΜΕΛΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΑΠΟΡΟΦΗΣΕΙ ΟΥΤΕ 10 % ΤΩΝ ΚΟΝΔΙΛΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΝ ΓΙΑΤΙ? ΜΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΔΙΚΑΙΗ ΕΚΠΡΟΣΟΠΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
  ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ ΑΡΧΗ ΛΑΘΟΣ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 500 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΣΤΙΣ Τ.Ο ΤΟΥ ΚΟΜΑΤΟΣ ΟΡΙΣΑΜΕ 7ΜΕΛΗ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ .ΠΟΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΟΠΗΣΗ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΑΣΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΨΗΛΑ ΟΠΩΣ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

  Τ. Ο Ν.ΓΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 13:28 | Ν. Κασωτάκης

  Σωστά εισάγεται ο τοπικός εκπρόσωπος να είναι εκλεγμένος από ενιαίο ψηφοδέλτιο.
  Σε κάθε οικισμό χωριστά και όχι σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα πρέπει να υπάρχει και εκπροσώπηση και υποχρεωτικά κατανομή οικονομικών πόρων για την αποκέντρωση και ανάπτυξη όλης της υπαίθρου, ώστε να μη συνεχίσει το σημερινό φαινόμενο συγκεντρωτισμού των πολιτών και των έργων υποδομών στα αστικά κέντρα (έδρα δήμων) και ερημοποίηση των μικρών οικισμών που πριν τον Καποδίστρια αποτελούσαν κοινότητα μαζί με άλλα χωριά.
  Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει υποχρεωτικά να επιχορηγούνται με χρήματα οι πολιτιστικοί φορείς που σήμερα υπάρχουν σε όλα τα χωριά ώστε να μπορούν να εκτελέσουν τα προγράμματα έργων που θα έχουν υποβάλλει και στο δήμο ώστε για όσα από αυτά χρειάζεται να γίνουν μελέτες

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 01:31 | Νικόλας Βασιλάκης

  Η παρ. 85 πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:
  α. Τριμελή Τοπ. Συμβούλια μέχρι 500 κατ.
  β. Πενταμελή Τοπ. Συμβούλια από 501 – 1000 κατ.
  γ. Επταμελή Τοπ. Συμβούλια από 1000 κατ. και άνω
  Με την πρόβλεψη για μέχρι 500 κατ. να εκλέγεται μόνον 1 Τοπ. Εκπρόσωπος, δημιουργείται η εντύπωση περιφρόνησης της τοπικής κοινωνίας στα χωριά αυτά, που είναι πάνω από τα μισά σε όλη τη χώρα και ήδη υπάρχουν αρνητικές και ειρωνικές αντιδράσεις τη στιγμή που η νέα αυτή μεταρύθμιση είναι τόσο σημαντική.

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 23:59 | ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, Γ.Γραμματέας του Συλλόγου «Ρωμιοσύνη« του Χρωμίου Κοζάνης

  Περί της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 85:Πως είναι δυνατόν ένας τοπικός σύμβουλος να εκπροσωπεί 500 κατοίκους?Ένας ίσον κανένας!Γιατί ξεχνάμε την ύπαρξη των ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ και τις δράσεις αυτών,τις ΛΑΙΚΕΣ ΣΥΝΕΥΛΕΣΕΙΣ και άλλα θετικές δράσεις που ζωντάνευαν το κάθε χωριό και ήταν ισάξιες με αυτές των μεγαλουπόλεων.
  Απόσπασμα ομιλίας του ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(1942-2008),προέδρου της Κοινότητας Χρωμίου Κοζάνης,στην Λαική Συνεύλευση που πραγματοποιήθηκε στο Χρώμιο Κοζάνης το έτος 1983, με την συμμετοχή του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης, όλων των Κοινοτήτων της περιοχής Βενζίων Γρεβενών, όλων των σημερινών Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Αιανής ,του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Ν Κοζάνης, επιστημόνων,κατοίκων και αλλων καλεσμένων..
  <>

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 17:39 | sotos K

  Η μέχρι σήμερα εμπειρία από την λειτουργία των τοπικών συμβουλίων δείχνει ότι αυτά ο εκάστοτε Δήμαρχος τα θεωρεί διακοσμητικά χωρίς καμία ουσιαστική αρμοδιότητα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του αποφάσεις Τ.Σ. να μην σέβεται την τοπική κοινωνία αλλά να συνεργάζονται με άτομα που μοναδικό σκοπό έχουν το ατομικό όφελος.
  Το αρθρο 87 κινείτε στη σωστή κατεύθυνση για την αρμονική κατανομή των πόρων για έργα και υπηρεσίες αποκεντρωμένου χαρακτήρα με βάση τα τοπικά διαμερίσματα, επίσης πρέπει να διασφαλισθεί η ισόρροπη ανάπτυξη στη λειτουργία του Δήμου ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος των χωρίων.

 • Αν θέλουμε σε Ορεινές και Νησιωτικές περιοχές να δώσουμε νόημα και να ζωντανέψουν πραγματικά πιστεύω πως πρέπει:

  1. Τα παλαιά Κοινοτικά Γραφεία ή Δημοτικά Σχολεία να στελεχωθούν
  από ΕΝΑΝ ΜΟΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (Εθελούσια απόσπαση, μετάταξη ή διορισμός),
  να εξοπλισθούν με υπολογιστές, βιβλιοθήκες και όπου είναι δυνατόν
  να στεγάσουν ΚΑΠΗ, Ιατρεία και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους.
  Αυτό θα δημιουργήσει ένα κύτταρο ζωής σε κάθε ξεχασμένο τόπο.
  2. Στο χώρο αυτό θα έχουν γραφείο τα τοπικά συμβούλια τα οποία και θα
  ενημερώνουν τις τοπικές κοινωνίες για προγράμματα, εκδηλώσεις,
  αποφάσεις Δημ. Συμβουλίων κ.λ.π.
  Μπορεί επίσης ο χώρος αυτός να έχει και μικρή αποθήκη με εργαλεία και υλικά άμεσης ανάγκης (για ύδρευση, αποχέτευση κ.λ.π.)

  3. Επειδή ο ρόλος των Τοπικών Συμβουλίων είναι καθαρά επικουρικός και σκοπό έχει να αντιμετωπίζει έκτακτες ανάγκες και να μεταφέρει αιτήματα και ανάγκες των Δημοτών, έχω την άποψη ότι παντού πρέπει να είναι
  ΤΡΙΜΕΛΗ και να εκλέγονται ΑΠΟ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ.

  4. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΦΟΥ ΒΕΒΑΙΑ ΓΙΝΕΙ Π Λ Ε Ο Ν η ΣΩΣΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ._

 • ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 85:Στους μικρούς οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων πρέπει τα Τοπικά Συμβούλια να είναι τριμελή. Με τα τριμελή συμβούλια αποφεύγονται φαινόμενα αυταρχισμού και λαμβάνονται αποφάσεις μετά από συζήτηση, με δημοκρατικές διαδικασίες και πρακτικά, σε όλα τα θέματα ,είτε αυτά είναι ιεράρχηση προτεραιοτήτων για το τεχνικό πρόγραμμα, είτε τρόποι άμεσης και σωστότερης αντιμετώπισης καθημερινών προβλημάτων.
  Τα μικρά χωριά της ελληνικής υπαίθρου τα αναπλάθουμε και προσδοκούμε την ενεργοποίησή τους σε δράσεις κυρίως αγροτουρισμού και φυσικά πέραν των άλλων σε καθήκοντα δασοπροστασίας.
  Επίσης ακόμη και στην μονοπρόσωπη εκπροσώπηση, όπου ενδεχομένως ισχύσει για πολύ ειδικούς λόγους, που δυσκολευόμαστε να ανακαλύψουμε, δεν προβλέπεται ούτε καν ο αναπληρωτής.
  Με πόση προχειρότητα έχει συνταχθεί το συγκεκριμένο άρθρο;

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 18:03 | Θ.Τ.

  Η μέχρι σήμερα εμπειρία απο την λειτουργία των τοπικών συμβουλίων ειναι δείχνει οτι αυτά ειναι διακοσμητικά χωρίς καμια ουσιαστική αρμοδιότητα και εξουσία. Ήταν ίσως απο τα πιο μελανά στοιχεία του «Καποδίστρια» και το σημείο που τον απαξίωνε και δεχόταν αρνητική κριτική. Αφού οι κάτοικοι των μικρότερων οικισμών ήταν ουσιαστικά παραγκωνισμένοι και ανήμποροι να επιρεάσουν άμεσα τις εξελίξεις, ένιωθαν πως άλλοι αποφασίζουν γι αυτούς.
  Προτείνω στον «Καλλικράτη» να προβλεπέται οτι όποια απόφαση του Δημάρχου ή του Δημοτικού Συμβουλίου αφορά αποκλειστικά τοπικό διαμέριασμα να απαιτεί την σύμφωνη γνώμη του τοπικού συμβουλίου, τουλάχιστον για κρίσιμα θέματα, (πχ διαχείριση, διάθεση περιουσιακών σοιχείων και εκτάσεων).
  Σε περίπτωση διαφωνίας να προβλέπεται τοπικο δημοψήφισμα. Επίσης πολύ σωστή ειναι η πρόταση να διαθέτει τοπικό συμβούλιο και το δημοτικό διαμέρισμα της έδρας του δήμου.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:29 | Βαγγέλης Κ

  Το λάθος του Καποδίστρια είναι ότι ενώ προβλέπονται Δημοτικά, Τοπικά Διαμερίσματα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη από τους εκάστοτε εκλεγμένους Δημάρχους με αποτέλεσμα να είναι ανύπαρκτα. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και στο νέο σχέδιο του Καλλικράτη. Κατά την γνώμη μου τα θέματα που αφορούν ένα Διαμέρισμα και οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην περιοχή του πρέπει να έχουν υποχρεωτικά τη σύμφωνη γνώμη τους. Έτσι ο εκάστοτε Δήμαρχος θα σέβεται την τοπική κοινωνία και δεν θα έχει τους κομματάρχες του που θα του υποδεικνύουν σε ποιόν θα κάνει ρουσφέτι. Στην περίπτωση που οι αποφάσεις του Συμβουλίου του Διαμερίσματος έρχονται σε δυσαρμονία με το λαϊκό αίσθημα ο Δήμαρχος μπορεί να ζητά Τοπικά δημοψηφίσματα. Εάν ο Δήμαρχος αλλά και ο Περιφερειάρχης μπορούν να αποφασίζουν με την ομάδα τους για τα πάντα πολύ δύσκολα και η κεντρική εξουσία θα μπορέσει να περάσει το πρόγραμμά της. Τώρα και μόνο τώρα μπορεί να περάσει η αποκέντρωση στο λαό. Διαφορετικά αν δεν συμμετέχουν οι ίδιοι οι κάτοικοι μιας περιοχής για την τύχη τους το μόνο που θα γίνεται ο καθένας από μόνος του θα ζητά αυτά που τον ενδιαφέρουν και θα κατασπαταλούνται Δημόσιοι πόροι χωρίς ένα ολοκληρωμένο προγραμματισμό από την τοπική κοινωνία.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 11:05 | ΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Α]ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΕΔΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΗΜΩΝ [ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ] Β]ΤΟ ΠΙΟ ΒΑΣΙΚΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙ ΕΣΤΩ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ,ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΠΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ,ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΙΞΟΥΝ ΟΙ ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΡΚΕΙ 1]ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 2]ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 10:07 | ΓΚΟΣΙΟΣ ΚΥΡΚΑΣ

  Οσον αφορά στην εκπροσώπηση των Τ.Σ.σε οικσμούς κάτω των 500 κατοίκων από ένα μόνο εκπρόσωπο θεωρώ οτι είναι άκρως εσφαλμένη πρόταση και πρέπει να αντικατασταθεί οπωσδήποτε με τριμελές τοπικό συμβούλιο.Οι ορεινοί οικισμοί και ιδιαίτερα οι απομακρυσμένοι(υπάρχουν χωριά που θα απέχουν από την έδρα του δήμου πάνω από 60 χιλόμετρα)στην πλειονότητά τους είναι μικρότεροι των 500 κατοίκων .
  Με τα τριμελή συμβούλια αποφεύγονται φαινόμενα αυταρχισμού και λαμβάνονται αποφάσεις μετά από συζήτηση, με δημοκρατικές διαδικασίες και πρακτικά,σε όλα τα θέματα ,είτε αυτά είναι ιεράρχηση προτεραιοτήτων για το τεχνικό πρόγραμμα,είτε τρόποι άμεσης και σωστότερης αντιμετώπισης προβλημάτων,είτε προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων,είτε κοινωνική φροντίδα.
  Υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στην διάθεση των όποιων έστω και μικρών κονδυλίων που θα διατίθενται από την Δημοτική αρχή.
  Τέλος πολύ σημαντική είναι και η άμεση αναπλήρωση(προσωρινή ή οριστική) από κάποιον που θα είναι μέσα στα πράγματα .

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 19:01 | Δημητρης

  Σωστά καταργούνται τα τοπικά συμβούλια σε χωριά με λιγότερους των 500 κατοίκων και εισάγεται ο τοπικός εκπρόσωπος εκλεγμένος απο ενιαίο ψηφοδέλτιο. Αποφεύγονται χρονοβόρες διαδικασίες συμβουλίων στα χωριά, δημιουργία κομματαρχών και διάσπαση στις μικές κοινωνίες, ενώ υπάρχει και εξοικονόμηση πόρων αφού η αποζημίωση των προέδρων των Τ.Σ. έφθανε και τα 450 Ευρώ. Ένας εκπρόσωπος του χωριού με ευρεία αποδοχή (και φυσικά αμισθί) μπορεί ευκολότερα και γρηγορότερα να προωθεί τα ζητήματα του χωριού στο δημοτικό συμβούλιο και στην δημαρχιακή επιτροπή.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 08:32 | Βασιλειαδης Γιωργος

  Συγκεντρωτική πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση από τη μια -λίγοι και ισχυροί δήμοι- αποκεντρωμένα και με κατοχυρωμένες αρμοδιότητες και πόρους τοπικά συμβούλια από την άλλη, για να υπάρχει σταθερός δεσμός όλων των πολιτών κάθε τοπικής κοινωνίας με την διοίκηση.Να εκπροσωπούνται και τα τοπικά διαμερίσματα με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων με τριμελές συμβούλιο και βέβαια είναι ώριμο πλέον, η εκλογή των Τοπικών Συμβούλων να γίνεται από Ενιαίο ψηφοδέλτιο.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 23:39 | Αθανάσιος Τσίγκας

  Θεωρώ ότι το νομοσχέδιο μόνο καλά έχει να προσφέρει στο κράτος και στον πολίτη.
  Θα ήθελα να επισημάνω μια αδικία που ελπίζω να διορθωθει με το νέο νομοσχέδιο.Προ Καποδίστρια, στις τότε πολυάριθμες κοινότητες και τότε λίγους δήμους εντάσσονταν και πολύ συνοικισμοί.Δηλαδή χωριά που η μόνη εκπροσώπηση που είχαν ήταν αυτή του τοπικού παρέδρου. Με την εφαρμογή του σχέδιου Καποδίστριας αυτά τα χωριά έχασαν κάθε μορφή τοπικής διοίκησης αφού τοπικά δημοτικά διαμερίσματα είχαν δικαίωμα να δημιουργηθούν μόνο στις πρώην κοινότητες.Στον δικό μου δήμο υπάρχουν 5 συνοικισμοί ,6 δημοτικά διαμερίσματα(πρώην κοινότητες) και η έδρα του δήμου.Το δικό μου χωριό(συνοικισμός) έχει μόνιμο πραγματικό πληθυσμό πάνω από 800 κατοίκους,που τους θερινούς μήνες τουλάχιστον διπλασιάζετε και έχει ενεργή παρουσία η πλειοψηφία των κατοίκων σε διάφορους φορίς. Βάσει του Καποδίστρια δεν έχει την δυνατότητα δημιουργίας τοπικού συμβουλίου(δημοτικό διαμέρισμα) ενώ το χωριό που ήταν πρώην κοινότητα με πραγματικό πληθυσμό 200 κατοίκους και εγγεγραμένους στους εκλογικούς του καταλόγους διπλάσιους έχει τη δυνατότητα δημιουργίας τοπικού 5μελούς συμβουλίου αφού μετεξελίχθηκε σε δημοτικό διαμέρισμα.Δηλαδή η εξέλιξη του Καποδίστρια στηρίχθηκε σε διοικητικές δομές που θεσμοθετήθηκαν το 1923.Από τότε εώς σήμερα πολλά έχουν αλλάξει.Δημιουργήθηκαν νέα χωριά με ταχύτατη εξέλιξη και ανάπτυξη που μπορεί να ξεπερνούν σε πληθυσμό παλιές κοινότητες. Οι κοινότητες αυτές κάποτε μπορεί να έιχαν μια δυναμική αλλά πλέον πολλές από αυτές έχουν χάσει την παλιά τους αίγλη κυρίως λόγω της έντονης αστικοποίησης μετά τη δεκαετία του 70. Πλέον κατοικούν κυρίως υπερήλικες και οι εγγεγραμένοι στους εκλογικούς καταλόγους είναι πλασματικοί. Γι’αυτό θα πρότεινα ή νέα διοικητική μορφή να μην στηριχθεί στα νυν δημοτικά διαμερίσματα(πρώην κοινότητες) αλλά να λάβει υπόψην και την πληθυσμιακή εξέλιξη πολλών συνοικισμών από τα δεδομένα της στατιστικής υπηρεσίας.Δηλαδή προτείνω τα εξής «85. Συγκροτούνται πενταμελή τοπικά συμβούλια σε όλα τα υπάρχοντα τοπικά διαμερίσματα, με πληθυσμό τουλάχιστον 1000 κατοίκων και τριμελή τοπικά συμβούλια για πληθυσμό μικρότερο των 1000 κατοίκων (για τοπικά διαμερίσματα με πληθυσμό κάτω από 500 εκλέγεται ένας τοπικός εκπρόσωπος).» να αλλάξουν με το «85. Συγκροτούνται πενταμελή τοπικά συμβούλια σε όλους τους υπάρχοντες οικισμούς, με πληθυσμό τουλάχιστον 1000 κατοίκων και τριμελή τοπικά συμβούλια για πληθυσμό μικρότερο των 1000 κατοίκων (για οικισμούς με πληθυσμό κάτω από 500 εκλέγεται ένας τοπικός εκπρόσωπος).» Σας ευχαριστώ για το βήμα.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 22:17 | Ιωάννης Δρομάζος

  Εκφράζοντας την ικανοποίησή μου για τη διοικητική μεταρρύθμιση και το σχέδιο Καλλικράτης, προτείνω το εξής:

  Το μέχρι σήμερα τριμελές συμβούλιο των δημοτικών διαμερισμάτων να καταργηθεί και αντί αυτού να εκλέγεται ένας τοπικός εκπρόσωπος σε δημοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό μέχρι 1000 κατοίκων, με βάση την πληθυσμιακή απογραφή, γιατί οι μόνιμοι κάτοικοι είναι πολύ λιγότεροι του αριθμού της απογραφής. Ο εκπρόσωπος αυτός θα είναι άμισθος, όπως όλοι οι τωρινοί δημοτικοί σύμβουλοι, και θα λειτουργεί με αποκλειστικό κίνητρο την αγάπη και το ενδιαφέρον για τον τόπο του. Το όφελος της ελληνικής οικονομίας θα είναι τεράστιο από την κατάργηση του 3μελούς συμβουλίου και του έμμισθου προέδρου του, προς όφελος των ίδιων των δήμων.

  Ιωάννης Δρομάζος, κάτοικος δ.δ. Πανόρμου, Δήμου Τολοφώνος, Νομού Φωκίδας

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 14:25 | Ψύχας Αθανάσιος (πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου)

  Να ενταχθούν τα έξοδα κίνησης των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και τα’εξοδα παράστασης των Δημοτικών Συμβούλων για την παρουσία τους στα Δημοτικά Συμβούλια στις υποχρεωτικές δαπάνες των Δήμων γιατί οι Δήμοι δεν τα δίνουν ,ενώ για τον εαυτό τους (Δήμαρχος ,αντιδήμαρχοι,πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων) έχουν φροντίσει να παίρνουν τα έξοδα παράστασης σε τακτά χρονικά διαστήματα
  Να υπάρχουν κυρώσεις για τους Δημάρχους που δεν τα δίνουν παρά τις παρεμβάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 13:01 | Ψύχας Αθανάσιος (πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου)

  Όσον αφορά στις πάγιες προκαταβολές θα πρέπει η διαδικασία να είναι σαφής, γιατί με την προηγούμενη κατάσταση κανένας δεν είχε πάρει την πάγια προκαταβολή γιατί οι Δήμοι αναφέρονται σε Δημοτικά Διαμερίσματα ενώ είναι γνωστό ότι οι μικροί Δήμοι δεν έχουν Δημοτικά αλλά Τοπικά Διαμερίσματα.Για τον παραπάνω λόγω το Ελεγκτικό συνέδριο είχε απαρρίψει τις πάγιες προκαταβολές του Δήμου μας (Δήμος Κύμης).
  Για να υπάρχει διαφάνεια για το αν εκτελούνται έργα σε Τοπικά Διαμερίσματα ή όχι και για το πως θα εκτελούνται πρέπει ο Πρόεδρος του Τ.Σ να συμετέχει στην παραλαβή των έργων που εκτελούνται στο Διαμέρισμά του.
  Στα Τοπικά διαμερίσματα υπάρχει διαφωνία για την απαρτία του Συμβουλίου.Σύμφωνα με τον ΚΔΚΚ απαρτία υπάρχει όταν είναιπαρόντα τα μισά μέλη + ένα , αυτό δεν είναι σαφές πρέπει να γραφτεί «περισσότερα από τα μισά.Το παραπάνω το αναφέρω γιατί σε ερώτηση προς την Περιφέρει Στερεάς Ελλάδος μας απάντησαν ότι στα 3μελή Τοπικά Συμβούλια πρέπει να είναι παρόντα και τα τρία μέλη.
  Στον ισχύοντα νόμο το άρθρο που αναφέρεται στην κατανομή των κονδυλίων στα Τοπικά διαμερίσματα είναι έτσι διατυπωμένο που σε ένα Δήμο με προυπολογισμό 13000000 ΕURO το 30% των κονδυλίων που διατίθενται για έργα στα Τοπικά διαμερίσματα άνάλογα με τον πληθυσμό τους δεν ξεπερνούν τα 1500 Ε, γιατί ο Δήμος χαρακτηρίζει τα έργα ότι είναι μεταξύ Τοπικών Διαμερισμάτων και τα ποσά που κατανέμονται με αυτό τον τρόπο είναι μηδαμινά.Θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος διατύπωσης του άρθρου αυτού.
  Και μια ερώτηση θέλω να καθαρίσω τους δρόμους του χωριού ,βάζω έναν εργάτη, πως θα δικαιολογίσω τα έξοδα;ο εργάτης δεν εκδίδει τιμολόγιο.
  Μήπως πρέπει να υπάρχει μπλοκ ενταλμάτων πληρωμής και με την έκδοση του εντάλματος που θα υπογράφει το Τοπικό Συμβούλιο να δικαιoλογείται η δαπάνη;
  Γιατί οι Πρόεδροι των Τ.Σ δεν πρέπει να ψηφίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα που αφορούν το Τ.Σ και τον προυπολογισμό ή το Τεχνικό πρόγραμμα όπως προτείνει το Ι.Τ.Α;
  Παρακαλώ τα σχόλιά μου να ληφθούν σοβαρά υπόψιν.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 13:21 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ Τ.Δ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 500 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΟ ΧΩΡΙΟ.ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΕΝ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟ ΔΗΜΟ. ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟ.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 10:47 | Θανάσης Σ

  Ο συνδιασμός μεγάλων ΟΤΑ (νέοι Δήμοι) και Τοπικών Συμβουλίων σε επίπεδο σημερινού Δημοτικού Διαμερίσματος (χωριού), διασφαλίζει αφενός τις «οικονομίες κλίμακος» και αφετέρου το κίνητρο και τη δυνατότητα συμμετοχής του πολίτη, στα οποία απέτυχε το σχέδιο «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ».
  Όμως, όσον αφορά τα Τοπικά Συμβούλια θα πρέπει:
  α.οι αρμοδιότητές τους να μην υπόκεινται σε εκχώρηση κατόπιν απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και να έίναι αποκλειστικές
  β. να προβλέπονται κάποιοι (περιορισμέμοι έστω) οικονομικοί πόροι που να προκύπτουν στη βάση π.χ. του πληθυσμού και όχι εάν και εφόσον το επιθυμεί η Δημοτική Αρχή.
  Τέλος, θα είναι πολύ θετικό το γεγονός της κατάρτισης ενιαίων ψηφοδελτίων για τα Τοπικά Συμβούλια, προκειμένου να αποφεύγονται ανούσιες τις περισσότερες φορές, διασπάσεις στις τοπικές κοινωνίες.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 23:13 | ΛΟΥΗΣ Χ.

  ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΑΜ/ΤΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΩΣΤΕ ΤΑ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΜΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΩΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 22:34 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

  Πιστεύοντας απόλυτα στην αναγκαιότητα μείωσης των δήμων και κοινοτήτων τόσο στο σχέδιο «ι.Καποδίστριας» το 1997-8 επί ΥΠΕΣ Αλ.Παπαδόπουλου, όσο και το σημερινό «Καλλικράτης»επί ΥΠΕΣ Ιω.Ρακούση, θα πρέπει να προσεχθούν ορισμένα σημεία. Είναι γεγονός οτι τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη απροθυμία εμπλοκής των πολιτών με τα κοινά σε όλους τους βαθμούς διοίκησης αλλά και γενικότερα ακόμη και σε μια συνέλευση φορέα, σωματείου, συλλόγου. Οι αιτίες είναι γνωστές.
  Ειδικά στα χωριά και στους οικισμούς που συνενώνονται για να υπάρξει σε έξαρση το όποιο ενδιαφέρον των κατοίκων και πολιτών έχει απομείνει, για να διαχειριστούν τα του οίκου τους θα πρέπει να παραμείνουν τα ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, με σημαντικές αρμοδιότητες. Παράλληλα θα πρέπει να επανέλθει η διάταξη του προηγουμένου από τον «Παυλοπούλειο» Δημοτικό κώδικα που όριζε τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικό Σύμβουλο. Βέβαια είναι γνωστό οτι τόσο ο καθ.Παυλόπουλος όσο και καρεκλοκένταυροι δήμαρχοι της ΚΕΔΚΕ [π.χ. Π.Κουκουλόπουλος κ.α] ήθελαν την κατάργηση των Τοπικών συμβουλίων και την εκδίωξη των δημοσίων υπαλλήλων από θέσεις δημοτικών συμβούλων. Επειδή δεν έχουμε την πολυτέλεια να απορρίπτουμε δημ.υπαλλήλους και μάλιστα μόνο τους εκπαιδευτικούς , αφού οι υπόλοιποι [π.χ. μηχανικοί πολεοδομίας, ιατροί δημοσίου, εφοριακοί κ.α] φαίνεται οτι εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους , σε μια περίοδο που υπάρχει από άρνηση έως απροθυμία ενασχόλησης με τα κοινά θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα:
  1. ΔΥΝΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ,
  2. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΌ 2.000ΚΑΤ ΚΑΙ ΑΝΩ
  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
  3.ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ
  ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ
  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ Ή ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
  4.ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΝΟΜΙΜΟΦΑΝΕΙΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΑ 4,8,10 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ, ΕΝΩ ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΝΗΣΙΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΑΝΤΕΧΟΥΝ. ΑΛΛΩΣΤΕ Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΙΧΕ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ.
  5. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΘΑ ΕΠΕΦΕΡΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.

  ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ 12/1/2010
  ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 21:30 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΤΣΑΚΗΣ

  Αυτη την στιγμη υπαρχουν δημοι που τους χρωστανε λεφτα οι αλλοι δημοι,για διαφορες αναγκες.Ενας απο αυτους ειναι ο δημος που ζω.Ο Δημος Ακρωτηριου χανια κρητης.Ολοι οι δημοι μας χρωστανε περιπου 8 εκ. ευρω,λογο που φερνουν τα απορριμματα τους.Με αυτα τα χρηματα θα μπορουσανε να ειχανε γινει παρα πολλα εργα σε σχολεια δρομους,πεζοδρομια ,παιδικες χαρες,κ.α.Αυτα τα χρηματα χανονται με την συννενωση,και ειναι λεφτα που εμεις υποφερουμε τοσα χρονια για αυτα.Δεν προκειται να νοιαζεται ενας δημαρχος για ενα χωριουδακι που μενουν 300 κατοικοι,γιατι ολοι οι ποροι θα πηγαινουν στις πιο κατοικημενες περιοχες.Οδημος Ακρωτηριου εχει» απορριμματα ολου του νομου,αεροδρομιο,πολεμικη αεροπορια,πεδιο βολης και αλλα πολλα.Μην μας υποβαθμιζεται αλλο.Ναι στην συνενωσει με αλλους δημους,αλλα οχι με τον δημο χανιων.Μην ερημωνεται τα χωρια που μεγαλωσαμε και αγαπαμε.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 19:17 | Ροσσολάτος Γιάννης

  Σε Δήμους που δεν υπάρχουν Τοπικά Διαμερίσματα ούτε Τοπικά Συμβούλια, π.χ.Στους Δήμους του Λεκανοπεδίου Αττικής, Συγκροτούνται, υποχρεωτικά, με γεωγραφικά και πληθυσμιακά κριτήρια.

  (Στην παράγραφο 85.άναφέρεται…………. σε όλα τα υπάρχοντα τοπικά διαμερίσματα!!!)

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 17:49 | Γρηγόρης Μανόπουλος

  οι πόροι των Τοπικών Διαμερισμάτων πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα διατίθενται, όχι όπως έχει δείξει η μέχρι σήμερα πρακτική, κατά την οποία μερικά Τοπικά Διαμερίσματα δεν έχουν λάβει ποτέ (!) την πάγια προκαταβολή, ενώ ασκείται ισχυρή πίεση σχετικά με το που θα διατεθούν άλλα κονδύλια (π.χ. ΣΑΤΑ), ώστε να «εξυπηρετηθούν» οι ψηφοφόροι της εκάστοτε πλειοψηφίας.