Περιφερειακός Συνήγορος για τον Πολίτη και την Επιχείρηση

43. Θεσμοθετείται ο «Περιφερειακός Συνήγορος» για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στο επίπεδο της περιφέρειας, με επιλογή με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 από το περιφερειακό συμβούλιο, μεταξύ των μελών του, ή και εκτός αυτών, ενός προσώπου κύρους, το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών / συναλλασσόμενων με τη περιφέρεια και τη διοίκηση της περιφέρειας, με στόχο την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης. Ο νέος αυτός θεσμός δεν υποκαθιστά, βέβαια, τον «Συνήγορο του Πολίτη», αλλά είναι ένας καθαρά τοπικός θεσμός ο οποίος συνεισφέρει αποφασιστικά στη βελτίωση της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της με τους πολίτες, ενώ από την άλλη πλευρά απαλλάσσει τους αιρετούς (και ιδίως το Περιφερειάρχη) από το φόρτο που προκαλούν σχετικά αιτήματα από την πλευρά των πολιτών.

44. Ο Περιφερειακός Συνήγορος συντάσσει ειδική ετήσια έκθεση, η οποία παρουσιάζεται σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και αναρτάται στο διαδίκτυο. Ο ίδιος ο Περιφερειακός Συνήγορος υπάγεται, πάντως, όπως και κάθε δημόσια αρχή, στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 13:49 | Αγάθος Σπυρoς

  43. Ο Περιφερειακός Συνήγορος του Πολίτη καθώς και ο Συνήγορος του Δημότη δεν πρέπει να εκλέγονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο ή το Δημοτικό Συμβούλιο. Προτείνω οι Συνήγοροι να εκλέγονται απευθείας από το λαό με πλειοψηφία 50+1 με την παρακάτω διαδικασία :
  Στα ψηφοδέλτια όλων των παρατάξεων να αναγράφονται όλες οι υποψηφιότητες και ο κάθε ψηφοφόρος κάθε παράταξης να βάλει σταυρό σε μια υποψηφιότητα. Έτσι δεν θα χρειαστούν δυο κάλπες.
  Εναλλακτικά και ακόμη καλύτερα προτείνω, η πρόσληψή του, να γίνεται από το ΑΣΕΠ με εξετάσεις επί θεμάτων Περιφερειακής και Δημοτικής νομοθεσίας. Παράλληλα πρέπει να είναι έμμισθος, να απαγορεύεται η αντικατάστασή του ή η μετακίνησή του επί πενταετία.
  Ίσως έτσι πιεστούν λίγο οι αιρετοί.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 01:30 | Κυριάκος Κωστόπουλος

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  —————
  Θεωρώ ότι η θέσπιση του «Περιφερειακού Συνηγόρου», μόνο σύγχυση θα φέρει τόσο στους διοικούντες όσο και στους διοικούμενους, για τους εξής λόγους:
  1. Δεν πρόκειται για κάτι νέο, δεδομένου ότι για την επίλυση διαφορών μεταξύ πολιτών και δημοσίων υπηρεσιών, ήδη έχει θεσμοθετηθεί και λειτουργεί ο «Συνήγορος του Πολίτη».
  2. Θα δημιουργηθούν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ του νέου «Περιφερειακού Συνήγορου» και του υπάρχοντος «Συνήγορου του Πολίτη», με αποτέλεσμα ο πολίτης αρχικά να μην ξέρει που να απευθυνθεί και σε δεύτερο χρόνο οι υποθέσεις του να γίνονται «μπαλάκι» μεταξύ των παραπάνω υπηρεσιών (σύνηθες φαινόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο).
  3. Θα δημιουργηθούν διάφορα θέματα προς επίλυση/ρύθμιση/αποσαφήνιση (ενδεχομένως με Προεδρικά Διατάγματα ή/και Υπουργικές Αποφάσεις), όπως τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που θα πρέπει να έχει κανείς για να αναλάβει το ρόλο του «Περιφερειακού Συνηγόρου», το καθεστώς μισθοδοσίας του, το καθεστώς ελέγχου του κλπ.
  4. Θα τεθούν θέματα αξιοπιστίας του νέου θεσμού, εφόσον – όπως προτείνεται τουλάχιστον – συλλογικό όργανο της Περιφέρειας θα εκλέγει τον άνθρωπο που θα της ασκήσει έλεγχο (Γιάννης κερνάει – Γιάννης πίνει, κατά τη λαϊκή ρήση).
  Συμπερασματικά, θα δαπανηθούν αρχικά αλλά και θα δαπανώνται σε κάθε εκλογή «Περιφερειακού Συνήγορου» εργατοώρες, χρήμα και φαιά ουσία προκειμένου να «επαν-εφευρεθεί ο τροχός», ενώ θα μπορούσε απλά να ενισχυθεί με προσωπικό ή/και παρουσία σε περιφερειακό επίπεδο, ο ήδη υπάρχον – και εξαιρετικά επιτυχημένος – θεσμός του «Συνήγορου του Πολίτη». Πιστεύω ότι η θεσμοθέτηση του «Περιφερειακού Συνήγορου», όχι μόνο δε θα ωφελήσει τον πολίτη και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά ίσως σταδιακά οδηγήσει και στην απαξίωση του υπάρχοντος θεσμού του «Συνήγορου του Πολίτη».
  Με εκτίμηση,
  Κυριάκος Κωστόπουλος ΜΑ (Υπάλληλος Ν.Α.)

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 00:24 | Κυριάκος Κωστόπουλος ΜΑ

  Θεωρώ ότι η θέσπιση του «Περιφερειακού Συνηγόρου», μόνο σύγχυση θα φέρει τόσο στους διοικούντες όσο και στους δικοικούμενους, για τους εξής λόγους:
  1. Δεν πρόκειται για κάτι νέο, δεδομένου ότι για την επίλυση διαφορών μεταξύ πολιτών και δημοσίων υπηρεσιών, ήδη έχει θεσμοθετηθεί και λειτουργεί ο «Συνήγορος του Πολίτη».
  2. Θα δημιουργηθούν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ του νέου «Περιφερειακού Συνήγορου» και του υπάρχοντος «Συνήγορου του Πολίτη», με αποτέλεσμα ο πολίτης αρχικά να μην ξέρει που να απευθυνθεί και σε δεύτερο χρόνο οι υποθέσεις του να γίνονται «μπαλάκι» μεταξύ των παραπάνω υπηρεσιών (σύνηθες φαινόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο).
  3. Θα δημιουργηθούν διάφορα θέματα προς επίλυση/ρύθμιση/αποσαφήνιση (ενδεχομένως με Προεδρικά Διατάγματα ή/και Υπουργικές Αποφάσεις), όπως τα τυπικά και ουσιαστικά προσώντα που θα πρέπει να έχει κανείς για να αναλάβει το ρόλο του «Περιφερειακού Συνηγόρου», το καθεστός μισθοδοσίας του, το καθεστός ελέγχου του κλπ.
  4. Θα τεθούν θέματα αξιοπιστίας του νέου θεσμού, εφόσον – όπως πριτείνεται τουλάχιστον – συλλογικό όργανο της Περιφέρειας θα εκλέγει τον άνθρωπο που θα της ασκήσει έλεγχο (Γιάννης κερνάει – Γιάννης πίνει, κατά τη λαϊκή ρήση).
  Συμπερασματικά, θα δαπανηθούν αρχικά αλλά και θα δαπανώνται σε κάθε εκλογή «Περιφερειακού Συνήγορου» εργατοώρες, χρήμα και φαιά ουσία προκειμένου να «επαν-εφευρεθεί ο τροχός», ενώ θα μπορούσε απλά να ενισχυθεί με προσωπικό ή/και παρουσία σε περιφερειακό επίπεδο, ο ήδη υπάρχον – και εξαιρετικά επιτυχημένος – θεσμός του «Συνήγορου του Πολίτη». Πιστεύω ότι η θεσμοθέτηση του «Περιφερειακού Συνήγορου», όχι μόνο δε θα οφελήσει τον πολίτη και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά ίσως σταδιακά οδηγήσει και στην απαξίωση του υπάρχοντος θεσμού του «Συνήγορου του Πολίτη».
  Με εκτίμηση,
  Κυριάκος Κωστόπουλος ΜΑ (Υπάλληλος Ν.Α.)

 • Σαφώς Δημιουργική καινοτομία. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ηλεκτρονική επικοινωνία του Περιφερειακού Συνηγόρου, με τους πολίτες και την διεκπεραίωση των αιτημάτων τους εντός 2 εβδομάδων.Σχετικό site του Περιφεριακού Συνηγόρου, με δυνατότητα υποβολής εγγράφων.
  Τετραετής θητεία με μη δυνατότητα επανεκλογής. Ουσιαστικός έλεγχος του Πόθεν Εσχες.

 • 43 Ο Περιφερειακός Συνήγορος δεν έχει κανένα νόημα να αναλαμβάνει την ευθύνη διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών / συναλλασσόμενων με τη περιφέρεια και τη διοίκηση της περιφέρειας, με στόχο την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, διότι μοιραία θα μετατραπεί, πολύ γρήγορα, το γραφείο του σε άλλο ένα βαρυφορτωμένο ΚΕΠ.
  Θα πρέπει να περιορισθεί μόνο στην διερεύνηση καταγγελιών και παραπόνων, για περιπτώσεις κακοδιοίκησης των Υπηρεσιών τής Περιφέρειας.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 18:05 | Κανάκης Νικόλαος

  Προτιμότερο θα ήταν να δημιουργηθούν ανα περιφέρεια ένα γραφείο του συνηγόρου του Πολίτη και όχι να δημιουργηθεί μια ακόμη παράλληλη υπηρεσία. με επικαλύψεις αρμοδιοτήτων.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:40 | Ανδρέας Α. Οικονόμου

  Θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν οι προϋποθέσεις και τα προσόντα, ώστε κάποιος να έχει την δυνατότητα να αναλάβει την θέση και τα καθήκοντα του Συνηγόρου του Πολίτη. Σαφώς λοιπόν θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρείας αποδοχής, με άριστη επιστημονική κατάρτηση και εμπειρία. Όλες οι απόψεις του και οι αναφορές του να δημοσιοποιούνται και να αιτιολογούνται. Να αμοίβεται ικανοποιητικά (μισθός αντιπεριφερειάρχη) ώστε να υπάρχει ουσιαστικό κίνητρο.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 09:17 | Κατερίνα

  Το κράτος πρέπει να θεσπίσει και τον συνήγορο του υπαλλήλου ή στο συνήγορο του Πολίτη να ενταχθούν και αρμοδιότητες επίλυσης υπηρεσιακών θεμάτων των υπαλλήλων. Καθημερινά βιώνουμε καταπάτηση των διακαιωμάτων μας και άνιση μεταχείριση , η δημόσια διοίκηση συνεχίζει να λειτουργεί ρουσφετολογικά και θα πρέπει να εξευτελιζόμαστε για τα αυτονόητα ή να οδηγούμαστε στα δικαστήρια.Μα ποιός υπάλληλος μπορεί να τρέχει στα δικαστήρια εύκολα; Κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Υπουργέ συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας, συνεχίστε θέλουμε αξιοκρατία και δικαιοσύνη!

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 17:07 | ΘΩΜΑΣ

  Μήπως το Κράτος πρέπει να θεσπίσει και συνήγορο του υπαλλήλου, για να υπάρχει στοιχειώδης έστω δικαιοσύνη;

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 10:31 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

  απο ποιον εκλεγεται? [διαφθορα]
  αυστηρα μια 1 εκλογη μονον,δηλαδη μια φορα ο καθενας [καλος-κακος]
  Αυστηρες προθεσμιες απαντησεων.
  αν δεν απαντα σε πανω απο καποιον αριθμο να καθαιρειται αμεσως.
  ποια η δηναμικη του.
  Προσοχη.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 00:08 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗΣ

  ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΥΤΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΑΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΧΩΡΙΣ, ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 22:03 | mesas

  43. ο θεσμός αυτός νομίζω ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση
  προτείνω ο Περιφερειακός Συνήγορος να έχει μη-εντοπιότητα και να αλλάζει κάθε 2-4 χρόνια, καλύτερα μάλιστα να προέρχεται από τις τάξεις του Συν. του Πολίτη
  στη περίπτωση που είναι άτομο/πολιτικός, μέλος του περιφ. συμβουλίου, δυστυχώς θα έχει ακόμα περισσότερο «ενδιαφέρον» για τις πράξεις των υπόλοίπων αιρετών της διοίκησης…

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 16:58 | Βασίλης Αξελής

  Ο Συνήγορος του Πολίτη να έχει καθορισμένα χρονικά περιθώρια για τις πιθανές απαντήσεις στον διαμαρτυρόμενο πολίτη.
  Ο πολίτης να γνωρίζει ότι θα πάρει τελικά μια απάντηση.