Άρθρο 5 Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς

1. Ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται:
(α) Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 6, να στειρώσει το δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς του, εφόσον είναι σκύλος ή γάτα, εντός έξι (6) μηνών από την απόκτησή του εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός (1) έτους. Σε περίπτωση απόκτησης ζώου κάτω του ενός (1) έτους, η στείρωση λαμβάνει χώρα μέσα στους έξι (6) πρώτους μήνες από τη συμπλήρωση του πρώτου (1ου) έτους. H προθεσμία των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη φυλή του ζώου και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του, μετά από εμπεριστατωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου. Κατ’ εξαίρεση, η στείρωση δεν είναι υποχρεωτική για υπερήλικα και ασθενή ζώα μετά από εμπεριστατωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου.
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ζώου δεν στειρώσει το ζώο συντροφιάς του, επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 22 και χορηγείται στον ιδιοκτήτη τρίμηνη προθεσμία για να προβεί στη στείρωση. Σε περίπτωση που και αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο.
Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς άρχεται από την 1η.9.2023. Τα πρόστιμα του άρθρου 22 για την παράβαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλονται από την 1η.9.2024.
(β) Να σημάνει και να καταγράψει το ζώο του στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, εφόσον αυτό είναι σκύλος ή γάτα, πριν το ζώο εγκαταλείψει τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη γέννηση αυτού και σε κάθε άλλη περίπτωση απόκτησης, εντός της προθεσμίας της παρ. 12 του άρθρου 4.
(γ) Να τηρεί τις προθεσμίες της παρ. 12 του άρθρου 4 για την ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη καταχώρισης ή μεταβολής στοιχείων που αφορούν τον ίδιο ή το ζώο συντροφιάς του, εφόσον αυτό είναι σκύλος ή γάτα.
(δ) Να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για τον ετήσιο εμβολιασμό του ζώου, εφόσον αυτός προβλέπεται, και την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από το βιβλιάριο υγείας και το διαβατήριο του ζώου, εφόσον διαθέτει.
(ε) Να μεριμνά για την αναγκαία κτηνιατρική περίθαλψη του ζώου συντροφιάς, την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στον φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, το οποίο να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητα για πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης.
(στ) Να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό και να μεριμνά για την ενημέρωσή του σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του ιδιοκτήτη ή του ζώου.
(ζ) Να μην εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς του. Ειδικά για τους σκύλους και τις γάτες, σε περίπτωση που επιθυμεί να τα αποχωριστεί, υποχρεούται να γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου του τόπου της μόνιμης κατοικίας του προκειμένου, με μέριμνα του δήμου, να αναρτηθεί προς υιοθεσία στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών. Ακολούθως, και εφόσον δεν βρεθεί νέος ιδιοκτήτης, το παραδίδει αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου αυτού με την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης και καταβολή ποσού τριακόσιων (300) ευρώ για την παράδοση, εφόσον είναι σκύλος, ή εκατό (100) ευρώ, εφόσον είναι γάτα. Ο πιστοποιημένος υπάλληλος του δήμου μεριμνά άμεσα για την ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς ως προς τη μεταβολή αυτή και την καταγραφή του ζώου ως αδέσποτου με προσωρινό ιδιοκτήτη τον δήμο. Ιδιόκτητης που εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς του στερείται της δυνατότητας απόκτησης άλλου ζώου συντροφιάς για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
(η) Να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου συντροφιάς εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας, έρευνας και διάσωσης κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του, σκύλο στη διάρκεια του κυνηγιού ή σκύλο φύλαξης ποιμνίων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
(θ) Να μεριμνά ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες ανάγκες του ζώου και το ζώο να έχει επαρκή επαφή με τον ίδιο ή άλλο άνθρωπο, ώστε να μην ζει σε κατάσταση μοναξιάς και να διατηρείται η ψυχική του υγεία, καθώς και για την εκπαίδευσή του, όταν απαιτείται.
(ι) Να μην κόβει τα αυτιά ή την ουρά του ζώου, εκτός αν συντρέχει ιατρικός λόγος. Επιτρέπεται η πρακτική κοπής μικρού τμήματος του ενός αυτιού γάτας από κτηνίατρο μετά από επέμβαση στείρωσης.
(ια) Σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζει ότι το ζώο συντροφιάς απολαμβάνει τις πέντε ελευθερίες του που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2.
2. Ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984 Α’ 164). Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, η αντίστοιχη αστική και ποινική ευθύνη βαρύνει τον οικείο δήμο, εφόσον αυτός δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του από τον παρόντα νόμο και ιδίως αν δεν έχει σημάνει και στειρώσει τα ζώα αυτά ή τον προσωρινό ιδιοκτήτη, εκτός εάν καταβληθεί αστική αποζημίωση για την προκληθείσα βλάβη ή ζημία από άλλο φορέα, όπως ασφαλιστική εταιρεία.
3. Εκτός από τις υποχρεώσεις των παρ. 1 και 2, ο ιδιοκτήτης σκύλου επιπλέον:
(α) Μεριμνά να γίνεται ο περίπατος του σκύλου πάντα με συνοδό.
(β) Οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από τον χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.
(γ) Για την αποφυγή ατυχημάτων, υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει τον σκύλο του δεμένο με λουρί και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για την κίνηση του σκύλου εντός πάρκων ζώων.
(δ) Οφείλει να φροντίζει να μη μένει μόνιμα δεμένος ο σκύλος του εντός της ιδιοκτησίας του, ακόμα και αν η αλυσίδα ή το σκοινί είναι μακρύ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον η ιδιοκτησία δεν έχει περίφραξη, επιτρέπεται η χρήση υπόγειου ηλεκτρονικού φράχτη.
(ε) Εφόσον ο σκύλος διαμένει μόνιμα στην αυλή ή σε άλλο εξωτερικό χώρο, οφείλει να παρέχει κατάλυμα για ανάπαυση το οποίο να είναι δροσερό και σκιασμένο το καλοκαίρι και επαρκώς προστατευμένο από το κρύο και τον αέρα το χειμώνα. Το κατάλυμα για ανάπαυση πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή, το χιόνι και τα λιμνάζοντα ύδατα. Εφόσον ο σκύλος διαμένει σε εξωτερικό χώρο, ο χώρος αυτός πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.
(στ) Οφείλει να μεριμνά ώστε ο σκύλος να έχει ικανή πρόσβαση σε χώρο της αυλής ή σε άλλο εξωτερικό χώρο τέτοιο ώστε ο σκύλος να έχει τη δυνατότητα κίνησης και άσκησης ανάλογης με τη φυλή και την ηλικία του.
4. Εκτός από τις υποχρεώσεις των παρ. 1 και 2, ο ιδιοκτήτης γάτας οφείλει επιπλέον να μεριμνά, ώστε αυτή να μην διαβιεί σε κλουβί.
5. Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο, χωρίς κτηνιατρική γνωμάτευση που βεβαιώνει την αναγκαιότητα της αφαίρεσης και εντολή αρμόδιου εισαγγελέα. Σε κάθε επίσκεψη επαναληπτικού εμβολιασμού στον κτηνίατρο, ελέγχεται η λειτουργία του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης και, εφόσον έχει παύσει να λειτουργεί, τοποθετείται νέο.
6. Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή σε κάθε άλλη μετακίνησή του μαζί με τον σκύλο του για τον σκοπό αυτό, υποχρεούται να φέρει μαζί του το διαβατήριο του σκύλου του. Οι υποχρεώσεις των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 3 δεν ισχύουν για τους σκύλους βοηθείας, καθώς και για τους σκύλους φύλαξης ποιμνίων, τους κυνηγετικούς σκύλους και τους σκύλους έρευνας και διάσωσης κατά τη διάρκεια της φύλαξης του ποιμνίου, του κυνηγιού, της εκπαίδευσης και της έρευνας και διάσωσης, αντίστοιχα.
7. Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος που χρησιμοποιείται στο κυνήγι δεν έχει σημανθεί και καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Ομοίως, η άδεια κυνηγιού αφαιρείται αν ο κυνηγός έχει εγκαταλείψει ζώα που βρίσκονται στην κατοχή του ή στην ιδιοκτησία του ή άμεσους απογόνους αυτών. Τα μέσα μεταφοράς του κυνηγετικού σκύλου πρέπει να είναι κατάλληλα, με επαρκή χώρο, φωτισμό και αερισμό και να ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου.
8. Πέραν των περιοχών που καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 (Α` 200) ως ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, επιτρέπεται να καθορίζονται και λοιποί περιορισμένοι χώροι εκγύμνασης σκύλων, καθώς και να διεξάγονται αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών σε αυτούς.

 • 15 Μαΐου 2021, 01:45 | Senior

  Απαράδεκτοι..Όχι στην στείρωση των σκύλων μας.

 • 15 Μαΐου 2021, 01:51 | Μπαργκαουι Μάριος

  Όχι στον ευνουχισμό των συντρόφων μας, εγκληματικό!

 • 15 Μαΐου 2021, 01:50 | Μπαργκαουι Μάριος

  Όχι στην στείρωση των σκύλων κυνηγιού, πουθενά στην Ευρώπη δε συμβαίνει αυτό!Το επόμενο τι θα είναι η στείρωση όλου του ανδρικού πληθυσμού επειδή ας πούμε υπάρχουν βιαστές ή παιδοφιλοι; Νομοσχέδιο γεμάτο λάθη!

 • 15 Μαΐου 2021, 01:39 | Τρυφωνας

  Όχι στην υποχρεωτική στείρωση των ζώων ! Θα χαθούν οι καθαρόαιμες φυλές έτσι

 • 15 Μαΐου 2021, 00:34 | Άννα

  Ναι στη στείρωση των δεσποζομενων και κυρίως των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μέχρι να αρχίσει να μειώνεται ο αριθμός των τελευταίων και να σταματήσουν οι παράνομες γέννες για τα πρώτα.

 • 15 Μαΐου 2021, 00:22 | διονυσης

  Η υποχρεωτική στείρωση των ζώων συντροφιάς είναι απαράδεκτη και μη αποδεκτή για τους εξής λόγους:

  1. Είναι σε πλήρη αντίθεση περι του νόμου κοπης αυτιών και ουρας καθως χαρακτηρίζεται ως ακρωτηριασμός και βαναυσοτητα κατα του ζώου και έχει απαγορευτεί πληρως. Πως ο ακρωτηριασμός των γεννητικων οργάνων μπορεί να έχει υπόσταση.
  2. Ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων (στείρωση) επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις υγείας παθολογικές και ψυχικές, καθώς ο ρόλος των γεννητικών οργάνων εκτός της αναπαραγωγικής ικανότητας έχει μια πολυδιάστατη και σύνθετη λειτουργία και συμμετοχή στο ουροποιητικό σύστημα, στο ορμονολογικο κλπ. Η στείρωση θα επιφέρει τρομακτική αλλαγή στην ψυχοσύνθεση του ζώου με τρομερές αλλαγές στην συμπεριφορά του.
  3.Ένα στειρωμένο ζώο εφόρου ζωής θα πρέπει να σιτίζεται με συγκεκριμένα διατροφικά πλαίσια δλδ διατροφή πολύ χαμηλή σε πρωτείνες (όχι πάνω από 13% ), όχι λιπαρά (εως 11%) και καθόλου αλάτι συμφωνα με την AAFCO με ότι αυτό συνεπάγεται.
  4.Οι στειρώσεις ζώων θα επιφέρουν τεράστια καταστροφή στις φυλές / ράτσες ζώων, οι οποίες κάποιες έχουν σταθεροποιηθεί 500 χρόνια τώρα και ειδικά στις αυτόχθονες Ελληνικές, καθώς θα υποπέσουν στις ορέξεις-γούστα των »νομιμων εκτροφείων» οι οποίοι στο βωμό της αποκλειστικότητας έχοντας το άλοθι του νόμιμου θα υποβάλλουν σε απανωτές γέννες και θα εκτοξέυσουν τις τιμές των κουταβιών στα ύψη χωρις ποιοτικα χαρακτηριστικα. Οι εισαγωγές κουταβιών απο το εξωτερικό, όπου δεν υπάρχει νομος περι στειρωσεων, θα αυξηθουν και θα επαναφερει το γνωστό δημιουργημα των puppy-mills, των κουταβομηχανων, το ευκολο χρήμα, χωρις ποιοτικα κριτηρια.
  5.Οι ΜΚΟ θα πλουτίσουν στο βωμό περί δήθεν φιλοζωίας.
  6.Η ελληνική κυνοφιλία θα τελματώσει. χωρίς εκθέσεις μορφολογίας ή εργασίας στα προτυπα του FCI.
  7. Σε καμία Ευρωπαική χώρα δεν υπάρχει κατι ανάλογο.
  8. Υπάρχουν πολλοι τρόποι να μειωθούν τα αδέσποτα, προφανως οχι με τον καθολικο ευνουχισμο των παντων, ενα ολοκληρωτικό μεσω ποινικου εκφοβισμου δεν φερνει παντα θετικα αποτελεσματα, διχαζει την κοινωνια αντι να την ενωνει.

 • 15 Μαΐου 2021, 00:42 | Τάσος

  Όχι στο νομοσχέδιο έγκλημα κατά των ζώων

 • 15 Μαΐου 2021, 00:06 | Τσιπιανίτης Ευστράτιος-Ερρίκος μέλοσ ΔΕ του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου

  Παράγραφος 1
  Η υποχρεωτική ¨δια νόμου¨ στείρωσης σε όλα τα δεσποζώμενα ζώα συντροφιάς , παραβιάζει την ιατρική δεοντολογία και ηθική, φανερώνει αντιεπιστημονική προσέγγιση, ελλιπή ανάλυση του φαινομένου του υπερπληθυσμού των αδέσποτων και βέβαια παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ζώων γενικά.

 • 15 Μαΐου 2021, 00:31 | Νικος Πέππας

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ.

 • 15 Μαΐου 2021, 00:29 | Babis

  Ο Χ Ι στην υποχρεωτική στείρωση…

  Ελέγξτε τον κακό και ανίκανο ιδιοκτήτη, αφήστε τα ζώα μας ήσυχα….
  δεν φταίνε τα ζώα μας για τον αριθμό των αδέσποτων…
  φταίει ο κακός ο άνθρωπος…

 • 15 Μαΐου 2021, 00:25 | Χαράλαμπος

  Ο Χ Ι στην υποχρεωτική στείρωση των κατοικίδιων της Ελλάδας…

  ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ Άρθρο !!!

  Δεν σας φταίνε τα ζώα για τον αριθμό των αδέσποτων της Ελλάδας, σας φταίει ο κακός ιδιοκτήτης και μόνο αυτός… Κάντε κάτι να τον ελέγξετε…

  Η λογική των δήθεν φιλόζωων και της Κυρίας τους, που ισχυρίζεται οτι πρέπει να στειρωθούν όολα τα ζώα σε περίπτωση που εγκαταλειφθούν να μην μπορούν να αναπαραχθούν, είναι ψυχικά επικίνδυνη. Δλδ φταίει το ζώο εάν εγκαταλειφθεί και όχι ο ιδιοκτήτης του…!!!

  Είστε καλά μωρέ;;;;

  Πιάστε τους κακούς ιδιοκτήτες και όχι τα ζώα των υπόλοιπων …

  # Ο Χ Ι # ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Ο Χ Ι

 • 15 Μαΐου 2021, 00:36 | Παναγιώτης Κρητικός

  Η υποχρεωτική στείρωση των δεσποζομενων ζώων είναι έγκλημα και ανευθυνότητα…τα δεσποζομενων ζώα είναι οικογένεια…

 • 15 Μαΐου 2021, 00:08 | ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ

  Οχι Όχι όχι στην στοιρωση των ζώον απαράδεκτο το νομοσχέδιο

 • 15 Μαΐου 2021, 00:13 | ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ

  Οχι στην στοιρωση τον ζώον απαράδεκτο το νομοσχέδιο

 • 15 Μαΐου 2021, 00:53 | Ασκουνης Γεώργιος

  Όχι στην υποχρεωτική στείρωση των δεσποζωμενων ζώων η οποία είναι αντισυνταγματικη και ιατρικά ανεπίτρεπτη.

 • 15 Μαΐου 2021, 00:36 | Επαμεινωνδας

  Όχι στην υποχρεωτική στείρωση των φίλων μας.

 • 15 Μαΐου 2021, 00:55 | Γιάννης

  Ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες δεν γίνονται αυτά !!! Με ποιο δικαίωμα στερείτε από την σκυλίτσα μου την μεγαλύτερη χαρά της ζωής , να γίνει μάνα !!! Δηλαδή στην Κίνα που έχουν πρόβλημα υπερπληθυσμού θα πρέπει να στειρώνουν τα κορίτσια όταν γεννιούνται ? Προφανώς θεωρείτε τα ζώα συντροφιάς υποχείριο σας και δεν σέβεστε τις ανάγκες τους. Σταματήστε να κωφεύετε και να στρουθοκαμηλίζετε , δώστε χρήματα στους Δήμους για την κατασκευή αξιοπρεπών καταφυγίων αδέσποτων, εφαρμόστε επιτέλους τον νόμο για τα microchips και αναπτύξτε ελεγκτικούς μηχανισμούς.

 • 15 Μαΐου 2021, 00:32 | Βασιλείου Ντίνος

  Όχι στην υποχρεωτική στείρωση των δεσποζωμενων ζώων μας. Θα ήμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που θα κάνουμε τέτοιο έγκλημα στα ζώα που αγαπαμε

 • 15 Μαΐου 2021, 00:57 | Mpampis

  Ο Χ Ι στην υποχρεωτική στείρωση των κατοικίδιων της Ελλάδας…

  Πιάστε τους κακούς ιδιοκτήτες και όχι τα ζώα των υπόλοιπων…

  Δεν φταίνε τα ζώα για των αριθμό των αδέσποτων, σας φταίνε οι κακοί ιδιοκτήτες

 • 15 Μαΐου 2021, 00:36 | Γιαννης

  ΟΧΙ ΟΧΙ στην υποχρεωτική όλων των δεσποζόμενων σκύλων η οποία είναι αντισυνταγματική και ιατρικά και βιοηθικά ανεπίτρεπτη, δείχνοντας σεβασμό στα δικαιώματα των σκύλων και των υπεύθυνων ιδιοκτητών τους

 • 15 Μαΐου 2021, 00:00 | Παναγιώτης

  Είναι άδικο να στειρωθουν ζώα κατοικίδια τα οποία έχουν ιδιοκτήτη και προέρχονται από τους ιδιοκτήτες τούς καλύτερο είναι να προσέχουν στην δομή όπως το τελευταίο ενώ μιλούσε η κυρία μπομπολακη πίσω τής ζευγάρωσαν αδέσποτα ζώα μέσα σε άθλιες συνθήκες των δομών οπότε χρειάζεται περισσότερο προσοχή αυτοί και όχι τα κυνηγόσκυλα

 • 15 Μαΐου 2021, 00:15 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΓΚΡΑΤΗ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΤΕΊΡΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ. ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ.

 • 15 Μαΐου 2021, 00:59 | Θωμάς Πετρόχειλος

  ΟΧΙ στην υποχρεωτική “οριζόντια στείρωση” όλων των δεσποζόμενων
  σκύλων η οποία είναι αντισυνταγματική και ιατρικά και βιοηθικά
  ανεπίτρεπτη, δείχνοντας σεβασμό στα δικαιώματα των σκύλων και των
  υπεύθυνων ιδιοκτητών τους !!!

  Στηρίζουμε την θέση του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (ΚΟΕ) για
  εξαίρεση των Καθαρόαιμων Σκύλων με Pedigree FCI και των αυτόχθονων
  Ελληνικών Φυλών Σκύλων.

 • 15 Μαΐου 2021, 00:40 | Θοδωρής Καράμπελας

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ.

 • 15 Μαΐου 2021, 00:36 | Ιωαννίδης Παναγιώτης

  Δεν στειρωνω ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΑ είναι δηλωμένα και ελενχομενα τιμωρω τους ανεύθυνους όχι όλοι μαζί σε ένα τσουβαλι

 • 15 Μαΐου 2021, 00:51 | ΚΩΝ/ΝΑ ΚΟΛΟΒΟΥ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΣΤΕΊΡΩΣΗ ΤΩΝ ΖΏΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΆΣ. ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΟ.

 • 15 Μαΐου 2021, 00:41 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

  Απολύτως απαράδεκτο το συγκεκριμένο άρθρο. Επειδή οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να διαχειριστούν τα αδέσποτα, θα πρέπει να στειρωθούν όλα τα δεσποζόμενα!
  Η λύση δεν είναι να κατακρεουργήσουμε τα ζώα επειδή κάποιοι άνθρωποι είναι ανεύθυνοι ! Ας κάνουν οι Δήμοι σωστά την δουλειά τους και ας γίνει ο νόμος πραγματικά αυστηρός σε σχέση με αυτούς που δημιουργούν <>.
  Όποιος εγκαταλείπει σκύλο να τιμωρείται αυστηρά !
  Υπάρχουν πολλοί τρόποι να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων , χωρίς την απαράδεκτη στείρωση όλων των δεσποζόμενων ζώων μας.

 • 15 Μαΐου 2021, 00:31 | ΧριστόφοροςΓαβιώτης

  ΟΧΙ στην υποχρεωτική “οριζόντια στείρωση” όλων των δεσποζόμενων σκύλων η οποία είναι αντισυνταγματική και ιατρικά και βιοηθικά ανεπίτρεπτη, δείχνοντας σεβασμό στα δικαιώματα των σκύλων και των υπεύθυνων ιδιοκτητών τους !!!

  Στηρίζουμε εξαίρεση στείρωσης και την με κανόνες αναπαραγωγή των Καθαρόαιμων Σκύλων με Pedigree FCI, των δεσποζόμενων Κυνηγετικών και των αυτόχθονων Ελληνικών Φυλών Σκύλων, δύο φορές στη ζωή των θηλυκών για τη απόκτηση απογόνων.

 • 15 Μαΐου 2021, 00:21 | Ρέα Μπάκα

  Αγαπητοί κυρίες/κύριοι,
  να καταλάβω, που έτσι κι αλλιώς δε συμφωνώ, την στείρωση των αδέσποτων για τους γνωστούς λόγους, αλλά τη στείρωση των δεσποζόμενων ειλικρινά δεν την καταλαβαίνω. Όλοι γνωρίζουμε, τουλάχιστον όσοι έχουμε σκυλιά ή γατιά ότι μετά τη στείρωση, αλλάζει ο χαρακτήρας τους και ο μεταβολισμός τους. Γίνονται νωθρά, πιο επιθετικά ή το αντίθετο και φυσικά παχαίνουν. Αυτό είναι καταστροφικό για τα ζώα εργασίας και δε μιλάω μόνο για τα κυνηγόσκυλα, που έτσι κι αλλιώς θα γίνουν σκυλάκια του καναπέ.
  Πολλοί π.χ. αγοράζουν ένα σκυλάκι για το παιδάκι τους το οποίο είναι ΑΜΕΑ ή έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα και έχει την ανάγκη συντροφιάς ενός ζώου. Ο γονιός μπορεί να κάνει την οικονομική υπέρβαση για την αγορά και τη διαβίωση του ζώου, όμως δεν έχει περαιτέρω οικονομικές δυνατότητες για να του κάνει επέμβαση, ούτε γνωρίζει τη μετέπειτα εξέλιξη του ζώου, αν δηλαδή θα εξυπηρετεί τις ανάγκες για τις οποίες το αγόρασε.
  Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για ακρωτηριασμό, για υποβολή σε κίνδυνο της ζωής των ζώων χωρίς προφανή λόγο και νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να τα υποστηρίζουν άνθρωποι που στην πραγματικότητα αδιαφορούν για το ίδιο το ζώο. Αυτό που διάβασα κάπου, ότι δεν αντέχουν να βλέπουν ζωάκια πεταμένα στα σκουπίδια, δεν είναι ικανό επιχείρημα για να πεισθώ ότι πρέπει να βάλω το δικό μου ζωάκι στο τραπέζι του χειρουργείου.
  Με όλη αυτή την καταιγιστική εξέλιξη της τεχνολογίας, ο έλεγχος εγκατάλειψης κάποιου ζώου, είναι πλέον το εύκολο κομμάτι αυτής της υπόθεσης, οπότε δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τους πραγματικούς λόγους κατάθεσης αυτού το νομοσχεδίου. Ελπίζω πραγματικά να διαβάσω τροποποιημένο το νομοσχέδιο όταν κατατεθεί στη Βουλή.

 • 14 Μαΐου 2021, 23:00 | Δημήτρης

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ.

 • 14 Μαΐου 2021, 23:00 | Δημουλάς Κωστας

  ΟΧΙ στην υποχρεωτική “οριζόντια στείρωση” όλων των δεσποζόμενων σκύλων η οποία είναι αντισυνταγματική και ιατρικά και βιοηθικά ανεπίτρεπτη, δείχνοντας σεβασμό στα δικαιώματα των σκύλων και των υπεύθυνων ιδιοκτητών τους !!!

 • 14 Μαΐου 2021, 23:28 | Σπερνοβασίλης Λάμπρος

  Όχι στην υποχρεωτική στείρωση των ζώων συντροφιάς

 • 14 Μαΐου 2021, 23:13 | Μιχαλοπουλου φ

  Οι δήθεν φιλόζωοι λένε ότι α) η στείρωση δεν είναι ακρωτηριασμός κ β) ότι είναι υπέρ της ευζωίας..

  Αφήνω λοιπόν αυτό εδώ…

  Χειρουργική επέμβαση

  Η ΩΕ περιλαμβάνει την αφαίρεση των ωοθηκών ενώ η ΩΗΕ την αφαίρεση των ωοθηκών και της μήτρας.
  Ακόμη και όταν η επέμβαση διενεργείται σε ζώα χωρίς προβλήματα υγείας, συστήνεται να διενεργείται προεγχειρητικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού, την κλινική εξέταση και ίσως τον εργαστηριακό έλεγχο βασικών αιματολογικών και βιοχημικών παραμέτρων.
  Ενδελεχής προεγχειρητικός εργαστηριακός έλεγχος συστήνεται σε ζώα με προβλήματα υγείας. Αυτός μπορεί να περιλαμβάνει αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, ακτινογραφίες, υπερηχοτομογραφικό έλεγχο κοιλίας ή και αξονική τομογραφία ανάλογα με το πρόβλημα υγείας του ζώου.
  Η χειρουγική τομή γίνεται στη μέση γραμμή και είναι τόσο μεγάλη όσο χρειάζεται ώστε να αφαιρεθούν τα γεννητικά όργανα. Σπάνια, κάποιοι προτιμούν να διενεργούν δύο τομές στα πλάγια κοιλιακά τοιχώματα.
  Πριν τη χειρουργική επέμβαση συστήνεται νηστεία για τουλάχιστον 6 ώρες.

  Πιθανές επιπλοκές

  Οι επιπλοκές της στείρωσης του θηλυκού σκύλου, αν και σπάνιες, μπορεί να είναι από ήπιες έως πολύ σοβαρές:
  Αυτοτραυματισμός της χειρουργικής τομής μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή, αιμάτωμα ή και διάσπαση του χειρουργικού τραύματος.
  Κάποιες φορές κάτω από τη χειρουργική τομή συγκεντρώνεται μικρή ποσότητα υγρού το οποίο, συνήθως, υποχωρεί χωρίς καμία παρέμβαση.
  Αιμορραγία μπορεί να σημειωθεί μετά τη χειρουργική επέμβαση είτε επειδή οι απολινώσεις των μεγάλων αγγείων δεν τοποθετήθηκαν σωστά κατά τη διάρκεια της επέμβασης είτε γιατί μετακινήθηκαν μετά την τοποθέτησή τους ή επειδή το ζώο πάσχει από κάποια διαταραχή της πήξης του αίματος. Δυσκολία στην τοποθέτηση των απολινώσεων μπορεί να σημειωθεί σε ζώα με βαθύ θώρακα που πάσχουν από παχυσαρκία.
  Αιμορραγία μπορεί να σημειωθεί κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, κυρίως σε ζώα που βρίσκονται σε οίστρο.
  Όπως σε όλες τις ενδοκοιλιακές επεμβάσεις, είναι πιθανό να διασπαστεί το χειρουργικό τραύμα με αποτέλεσμα τη δημιουργία κοιλιοκήλης. Αυτή η επιπλοκή είναι ιδιαίτερα συχνή σε ζώα των οποίων η δραστηριότητα δεν περιορίζεται μετά την επέμβαση.
  Κάποιες φορές είναι δυνατό να παραμείνει ένα τμήμα της μίας ή και των δύο ωοθηκών στην κοιλιακή κοιλότητα με αποτέλεσμα το ζώο να εκδηλώνει αναπαραγωγικούς κύκλους και μετά τη στείρωση.
  Αν διενεργήθηκε ωοθηκυστερεκτομή, είναι πιθανό το μικρό τμήμα της μήτρας που παρέμεινε στην κοιλιακή χώρα (κολώβομα της μήτρας) να υποστεί μόλυνση (πυομήτρα) στο μέλλον, ιδίως αν ένα τμήμα της μίας ή και των δυο ωοθηκών δεν αφαιρέθηκε.

  Να μας που λοιπόν πως θεωρούν ότι είναι ευζωία ο ακρωτηριασμός και επίσης αν κάνω σε υγιες σκύλο στείρωση και κάτι δεν πάει καλά ποιος θα τρέχει στα δικαστήρια!
  Τάσσομαι λοιπόν υπέρ του κτηνιατρικου συλλόγου…

  Με εκτίμηση

 • 14 Μαΐου 2021, 23:13 | Μαρία

  Ναι στην υποχρεωτική στείρωση!!! ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ!!!! ποσά αδέσποτα θα μαζέψουμε σπίτια μας ακόμη;;;ποσά αδέσποτα θα ταιζουμε στους δρόμους;; Πόσες αδέσποτες ψυχές θα φύγουν από μια φόλα από κανιβαλισμό από μια ρόδα αυτοκινήτου;; Από το κρύο και την πείνα;; ΦΤΆΝΕΙ ΠΟΙΑ ΨΥΧΈΣ ΑΘΩΕΣ ΝΑ ΠΕΘΑΊΝΟΥΝ ΆΔΙΚΑ!!! με κλειστά μάτια στείρωση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ!!!!

 • 14 Μαΐου 2021, 23:18 | Δημήτρης

  Απαράδεκτο και εγκληματικό το νομοσχέδιο

 • 14 Μαΐου 2021, 23:14 | Κυριάκος Παπαφίλης

  Όχι στην υποχρεωτική στείρωση των δεσποζόμενων ζώων!!!!
  Όχι στην ποινικοποίηση κάθε μορφής της ερασιτεχνικής εκτροφής!!!!

 • 14 Μαΐου 2021, 23:56 | ΜΕΡΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ

  • ΟΧΙ στην υποχρεωτική “οριζόντια στείρωση” όλων των δεσποζόμενων σκύλων με υπεύθυνη ιδιοκτησία, η οποία είναι ξεκάθαρα πράξη κακοποίησης, αντισυνταγματική, ιατρικά ανεπίτρεπτη. Κάθε Κράτος πρέπει να δείχνει σεβασμό στα δικαιώματα των σκύλων και των υπεύθυνων ιδιοκτητών τους !!!
  • ΝΑΙ στην εξαίρεση των στειρώσεων των Καθαρόαιμων Σκύλων με Pedigree FCI και των αυτόχθονων Ελληνικών Φυλών Σκύλων.
  • ΟΧΙ στη στοχοποίηση του παραδοσιακού κυνηγιού, του κυνηγετικού σκύλου και του κυνηγού.

 • 14 Μαΐου 2021, 23:12 | Θεμος Αναστασίου

  Οχι στην υποχρεωτικη στειρωση των σκυλων!!!

 • 14 Μαΐου 2021, 23:49 | Κωστας

  Απαράδεκτη η στείρωση δεσπομενων κατοικιδιων.οι συνέπειες θα είναι τραγικές!προτείνω επανεξέταση του νόμου να το σκέφτηκε πολύ καλά το τι πάτε να κάνετε!

 • 14 Μαΐου 2021, 23:08 | Χρηστος χριστοδουλου

  Οχι στην στείρωση ειναι λαθος δεν θα ωφελήσει πουθενα…

 • 14 Μαΐου 2021, 23:55 | Μουζακης Διονυσιος

  Διαφωνώ κάθετα με την υποχρεωτικη στείρωση των ζώων.Ειναι απαραδεκτο και αντισυνταγματικο!!

 • 14 Μαΐου 2021, 23:47 | Παναγιώτης

  Η υποχρεωτική στείρωση είναι μέτρο ενάντια στα ζώα και τη φιλοζωία – ναι στους υπεύθυνους ιδιοκτήτες ζώων, όχι στον υποχρεωτικό ακρωτηριασμό οργάνων των ζώων

 • 14 Μαΐου 2021, 23:47 | Γεώργιος Γιαννούλης

  Γενικές παρατηρήσεις και ακολούθως προτάσεις

  Το νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο και αγνοεί την πραγματικότητα του φυσικού περιβαλλοντος, την σχέση του ζώου με την ανθρώπινη οικογένεια του και το συμβιωτικό περιβάλλον. Είναι και περιβαλλοντικά λάθος, επιβάλλει ακραίες καθολικές διατάξεις επειδή όπως συνήθως στην Ελλάδα δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το λογικό με μέτρο. Φαίνεται να υπηρετεί τα συμφέροντα των εμπόρων ζώων όχι την σχεση ανθρώπου ζώου , το περιβάλλον και τα δικαιώματα των ζώων.

  Δεν χρειάζεται να επινοήσει κανείς τον τροχό. Σε όλες τις χώρες, ενδεικτικά Ισπανία, Ιταλία με παρόμοιο φυσικό περιβάλλον και κλίμα, Γαλλία, Γερμανία, ΗΒ, υπάρχει μικρό ή ελάχιστο πρόβλημα αδέσποτων σκυλων. Πάντοτε υπάρχει σε ένα βαθμό, αλλά είναι ελέγξιμο. Γιατί απλώς οι Δήμοι και το κράτος κάνουν το καθήκον τους: πιάνουν τα αδέσποτα, τα διαθέτουν για υιοθεσία, τα στειρώνουν ώστε να μην αναπαρλαγονται, εαν δεν βρουν υιοθεσία. Σε κάποιες η στείρωση απαγορεύεται ακόμη και τότε. Αυτό μπορεί να γίνει και με τον υφιστάμενο νόμο. Εαν δεν το έκανε έως τώρα γιατί θα το κάνει με αυτόν τον νόμο που κυνηγάει φαντάσματα;

  Σε καμμία σοβαρή χώρα δεν διανοήθηκε ο νομοθέτης να επιβάλλει την υποχρεωτική στείρωση των σκύλων που έχουν ιδιοκτήτη, με την ψευδή δικαιολογία ότι μπορεί ένας περιορισμένων αριθμός ιδιοκτητών να εγκαταλλείψει τα ζώα του αστείρωτα στον δρόμο! θα ξεσηκώνονταν οι πολίτες.

  Η συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτηρών όπως και στην Ελλάδα είτε υιοθετεί τα κουτάβια, τα μοιράζεται με τον ιδοκτήτη του ζευγαριού του ζώου, είτε τα διαθέτει για υιοθεσία. Φυσικά πουθενά δεν είναι παράνομο αυτό, εφόσον δεν γίνετα για μεγάλο αριθμό σκυλιών από κάθε πολίτη οπότε πρέπει να κάνει επιχείρηση. Ετσι εξελίσσονται οι ράτσες. Οι κύριοι των σκύλων έχουν απογόνους της γενιάς του σκύλου που αγαπούν και είναι μέλος της οικογένειάς τους, και βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά του ενώ άλλοι άνθρωποι βρίσκουν σκυλιά που αναζητούν. Είτε από άλλους ιδιοκτήτες είτε από καταφύγια. Οι έμποροι ζώων δεν διανοούνται να διεκδικήσουν το μονοπώλιο παρεμβαίνοντας στην σχέση και χαρακτήρα κάθε ζώου και κάθε διαφορετικού περιβάλλοντος όπου ζει, με αυταρχικά και αντιπεριβαλλοντικά μέτρα. Ο κύριος του ζωου μονο αποφασίζει εαν και πότε θα στειρώσει το ζώο του με βάση τον χαρακτήρα του τον χώρο που διαθέτει, αν θέλει να έχει απογόνους από αυτό. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα κουτάβια. Και έχει το δικαίωμα και τον τρόπο να τους κάνει ευθανασία επίσης εαν κρίνει.

  Η εγκατάλλειψη ζώου πρέπει να διώκεται αυστηρά , υπό την προϋποθεση ότι ο μεν ιδιοκτήτης μπορεί να τα διαθέσει ελεύθερα σε όποιον θέλει να τα υιοθετήσει με όποιον τρόπο (δημοσιεύσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ) εαν ο ίδιος δεν μπορεί πλεον να τα φροντίζει και οι Δήμοι προσφέρουν υπηρεσίες συλλογής των ζώων με ένα τηλέφωνο που τυχόν ένας ιδιοκτήτης κρίνει ότι δεν είναι σε θέση πλέον να έχει ακι δεν μπορεί να τους βρει ανάδοχο, προκειμένου να τα προσφέρουν αυτοί για υιοθεσία ή να τους κάνουν ευθανασία.

  Τυχόν πρόβλεψη υποχρεωτικής στείρωσης πιθανότατα θα καταπέσει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθώς αντιβαίνει σε βασικά δικαιώματα και ελευθερίες του ανθρώπου και των πολιτών της Ε.Ε. και επιβάλλει δυσανάλογα και βίαια περιοριστικά μέσα στην προσωπική σφαίρα ελευθεριών και συναισθηματικών δεσμών του πολίτη, για την επιτευξη του δηλωμένου στόχου του, ενώ στην ουσία επιδιώκει να δημιουργήσει μονοπώλιο για τους εμπόρους ζώων.

  Παρατηρήσεις και Προτάσεις ανά θέμα

  Το νομοσχέδιο είναι λάθος στα ακόλουθα σημεία και προτείνονται οι εξής αλλαγές / προσθήκες.

  1. Δεν διαχωρίζει τα είδη των ζώων.

  Τα σκυλιά είναι μια κατηγορία οι γάτες μια άλλη. Οι ελεύθερες και ημιοικόσιτες γάτες αποτελούν μέρος του φυσικού περιβαλλοντος εδώ και χιλιάδες χρόνια .
  Ελέγχουν τον υπερπληθυσμό των τρωκτικών και περιορίζουν. Τους χώρους αναπαραγωγής των περιστεριών. Είναι επίσης μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς μας , της καθημερινής εικόνας, των γειτονιών στις πόλεις και τα χωριά. Μπορεί κανείς να φανταστεί τις Κυκλάδες χωρίς γάτες αν στειρωοθυν όλες; Ή την Πλάκα; Την Μονεμβασιά; Την Καισαριανή; ο πληθυσμός τους ελέγχεται απο την διαθεσιμότητα τροφής. Όπου εξαφανίστηκαν λόγω δηλητηριασμενων δολωμάτων για τα ποντικια τα τρωκτικά κατέκλυσαν τον χώρο τελικά .

  Πρόταση :
  α. να υποχρεωθούν οι δήμοι να φροντίσουν για καλούς κάδους σκουπιδιών να κλείνουν και να μαζευουν τα σκουπίδια λέγκαιρα πριν γίνουν σωροί. Με οικονομικές ή αστικές ευθύνες των υπευθύνων Δήμων αν δεν το κάνουν. Τα σκουπίδια αποτελούν βασικό λόγο υπερπληθισμού των γατιών.

  β. Να περάσει στην αρμοδιότητα των Δήμων το δικαίωμα όπου υπάρχει υπερπληθυσμός γατιών να επιβάλλουν αιτιολογημένα στειρώσεις για τον περιορισμό του, με γνώμωνα την περιβαλλοντική ισορροπία και σε την προβλεψη πως καμμία περίπτωση να οδηγούν στην εξαφάνιση των γατών.

  Οι ιδιοκτήτες των οικόσιτων καθαρά γατιών τις στειρώνουν μόνοι τους πάντα έτσι κι αλλιώς διαφορετικά τους φεύγουν. Είναι αδύνατον να μείνει γάτα σε περιορισμένο χώρο αν δεν στειρωθεί.

  2. Είναι αδιανόητη η υποχρεωτική στείρωση των οικόσιτων σκύλων. Ιταλία , Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία ενδεικτικά , πουθενά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οι ιδιοκτήτες αναπαράγουν εάν θέλουν τα ζώα τους , ειδικά αν είναι καλά ζώα, και διαθέτουν τα κουτάβια για υιοθεσία. Διαδικασία που πρεπει να είναι απολύτως ελεύθερη . Οι ιδιοκτήτες αποφασίζουν και μόνον κρίνουν αναγκαία την στείρωση των ζώων τους . Φυσικά είναι απολύτως υπεύθυνοι για τα κουτάβια. Να δηλωθούν και να τα κρατήσουν, να τα δώσουν για υιοθεσία ή να τους κάνουν ευθανασία σε συνεργασία με τον κτηνίατρο.

  Έτσι εξελίσσονται οι ράτσες και συνεχίζει η οικογενειακή γραμμή του ζώου που κάποιος αγαπά και είναι μέλος της οικογένειας του

  Πρόταση .

  α. Αυστηρός ελεγχος και αυστηροποιηση των ποινών για την εγκατάλειψη ζώων. Γραμμή καταγγελίας και καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών σεε συνδυασμό με την καταγραφή των οικόσιτων ζώων με απλό τρόπο.
  β. Ελεύθερη διάθεση των κουταβιών από τους ιδιοκτήτες με κάθε τρόπο αφού δηλωθούν.
  γ. Παροχή δωρεάν υπηρεσίας συλλογής και ευθανασίας στους ιδιοκτήτες από τους δήμους εαν κρίνουν ότι δεν μπορούν να κρατήσουν ή να διαθέσουν τα κουτάβια τους.

  3. Τα αδεσποτα σκυλιά είναι σοβαρό πρόβλημα γιατί αντίθετα με τις γάτες που κατοικούμε στο ίδιο φυσικό αστικό η ημιαστικο περιβάλλον συμβιωτικά με αμοιβαία οφέλη εδώ και χιλιάδες χρόνια , τα αδέσποτα σκυλιά είναι αγελαία ζώα. Χρειάζονται αρχηγό και οικογένεια . Γίνονται, όταν φτιάχνουν αγέλες πολλές φορές επιθετικά προς τον άνθρωπο ενώ πάλι σε αντίθεση με τις γάτες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα καθαριότητας .Εκεί η στείρωση είναι απαραίτητη. Σε κάθε περίπτωση όχι πριν δοθεί σε κάποιον η ευκαιρία να τα υιοθετήσει αν βρεθούν σε καταφύγιο

  4. Πρόβλεψη της απαγόρευσης του βασανιστικού για τα ζώα ακρωτηριασμού τους για αισθητικούς λόγους , αυτιά , ουρές , σιελογόνοι αδένες , όπως ισχύει στις περισσότερες χώρες πλεον . Με αυστηρότατες ποινές για τους ιδιοκτήτες και κτηνιάτρους που εφαμρόζουν αυτές τις πρακτικές.

  5. Κατάργηση όλων των απαράδεκτών προβλέψεων που ποινικοποιούν την παροχή βοήθειας από κτηνιάτρους σε αδήλωτο ζώο, που αντιβαίνουν κάθε κώδικα ηθικής και δεοντολογίας του επαγγέλματος.

  6. Κατάργηση όλων των ανεφάρμοστων προβλέψεων σε σχέση με την υποχρέωση σε άσχετους πολίτες που δεν είναι κύριοι το ζώο να ειδοποιούν τις υπηρεσίες, κοκ. Αυτά τα πράγματα δεν επιβάλλονται δια νόμου, γιατί όλος ο κόσμος θα είναι παράνομος. Είναι υποχρέωση του κράτους και η συνεργασία των πολιτών δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνειδητή επιλογή όσων το επιθυμουν. Υποχρέωση του κράτους είναι η ενημέρωση των πολιτών για το πως μπορούν να συμβάλλουν και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών από τους Δήμους των οποίων αποτελεί βασική υποχρέωση η φροντίδα και ηα σφάλεια του αστικού περιβάλλοντος: τηλεφωνική γραμμή, υπηρεσία επέμβασης κλπ.

  7. Η ίδια υπηρεσία πρέπει να παρέχει τηλεφωνική ή On line υπηρεσία για καταγγελίες βασανισμού ή κακοποίησης ζώων.

 • 14 Μαΐου 2021, 23:43 | Χρήστος Γούρναρης

  ΟΧΙ στην υποχρεωτική “οριζόντια στείρωση” όλων των δεσποζόμενων σκύλων η οποία είναι αντισυνταγματική και ιατρικά και βιοηθικά ανεπίτρεπτη, δείχνοντας σεβασμό στα δικαιώματα των σκύλων και των υπεύθυνων ιδιοκτητών τους !!!Στηρίζουμε την θέση του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (ΚΟΕ) για εξαίρεση των Καθαρόαιμων Σκύλων με Pedigree FCI και των αυτόχθονων Ελληνικών Φυλών Σκύλων

 • 14 Μαΐου 2021, 23:57 | Γιαννης

  Όχι στην εγκληματική υποχρεωτική στείρωση των δεσποζομενων ζωων!!

 • 14 Μαΐου 2021, 23:03 | Γιώτα Καλλιρη

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ, είναι παράνομη κατά το σύνταγμα, είναι εγκληματική, ο σκύλος μας είναι μέλος της οικογένειας και την οικογένεια μου δεν μπορεί να την στειρώσει κανείς. Τα δεσποζόμενα δεν παράγουν αδέσποτα. Οχι στην καταστροφή του γενετικού υλικού στα καθαρόαιμα και στις ελληνικές φυλές, είναι ενα κεφάλαιο εθνικό πλέον των 3.000 ετών. Σε καμία χώρα δεν υπάρχει αυτός ο εγκληματικός νόμος. Η στείρωση είναι ακρωτηριασμός . Ζητώ να αποσυρθεί αυτός ο νόμος έκτρωμα πριν καν ολοκληρωθεί η διαβούλευση.

 • 14 Μαΐου 2021, 23:58 | ΜΟΥΣΤΑΦΑΣ

  Όχι στην υποχρεωτική στείρωση

 • 14 Μαΐου 2021, 23:45 | Δημήτριος Νασιακος

  ΟΧΙ στην υποχρεωτική “οριζόντια στείρωση” όλων των δεσποζόμενων σκύλων η οποία είναι αντισυνταγματική και ιατρικά και βιοηθικά ανεπίτρεπτη, δείχνοντας σεβασμό στα δικαιώματα των σκύλων και των υπεύθυνων ιδιοκτητών τους !!!

  Στηρίζουμε την θέση του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (ΚΟΕ) για εξαίρεση των Καθαρόαιμων Σκύλων με Pedigree FCI και των αυτόχθονων Ελληνικών Φυλών Σκύλων.

 • 14 Μαΐου 2021, 23:02 | Χρυσα

  Δεν συμφωνώ με τη στείρωση των ζώων

 • 14 Μαΐου 2021, 23:25 | Λαζαρος

  Όχι στην υποχρεωτική στείρωση δεδομένου ζωου