Άρθρο 54 – Αντάλλαγμα καταβλητέο από τους χρήστες των έργων ή υπηρεσιών

  1. Στα Συμβατικά Τεύχη καθορίζεται:

α) το συμβατικό αντάλλαγμα του Παραχωρησιούχου, το οποίο καταβάλλεται εν όλω ή εν μέρει από τους τελικούς χρήστες του έργου ή της υπηρεσίας,

β) οι όροι βάσει των οποίων θα επιμερίζονται μεταξύ των συμβαλλομένων τα ανταλλάγματα που καταβάλλονται από τους τελικούς χρήστες για τη χρήση του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας και

γ) η διαδικασία είσπραξης του συμβατικού ανταλλάγματος και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

  1. Η Αναθέτουσα Αρχή ή ο Αναθέτων Φορέας, καθώς και κάθε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή παρέχει κάθε συνδρομή που κρίνεται αναγκαία, ώστε ο Παραχωρησιούχος να δύναται να εισπράττει απρόσκοπτα τα ποσά της προηγούμενης παραγράφου που αποτελούν το συμβατικό του αντάλλαγμα.
  • 11 Μαρτίου 2016, 13:31 | Ηλίας Κορομπλής

    Η φράση “…κάθε συνδρομή που κρίνεται αναγκαία…” θα έπρεπε να αντικατασταθεί από την φράση “…κάθε νόμιμο μέσο, ένδικο ή μη…” εφόσον τα Έσοδα του Παραχωρησιούχου υπάγονται στον Κ.Ε.Δ.Ε..