Άρθρο 39 – Τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις (άρθρο 36 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

 1. Στα Έγγραφα της Σύμβασης Παραχώρησης περιλαμβάνονται οι τεχνικές και οι λειτουργικές απαιτήσεις και καθορίζονται τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχουν τα έργα και/ή οι υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν επίσης να αναφέρονται στην ειδική διαδικασία κατασκευής ή των ζητούμενων έργων ή παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών υπό τον όρο ότι συνδέονται με το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης και είναι ανάλογα της αξίας και των σκοπών της σύμβασης. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν επί παραδείγματι να περιλαμβάνουν τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεων, το σχεδιασμό για όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες), καθώς και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, τις επιδόσεις, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, καθώς και οδηγίες για τους χρήστες.
 2. Εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης, οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένη κατασκευή ή προέλευση ή σε ιδιαίτερη μέθοδο κατασκευής που χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από συγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα ούτε σε εμπορικό σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τύπο ή συγκεκριμένη παραγωγή που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Τέτοια αναφορά επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι εφικτή μια επαρκώς ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης. Η εν λόγω αναφορά συνοδεύεται από τους όρους «ή ισοδύναμο».

3. Μια Αναθέτουσα Αρχή ή Αναθέτων Φορέας δεν απορρίπτει προσφορά με την αιτιολογία ότι τα δημοπρατούμενα έργα και υπηρεσίες δεν πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές τις οποίες έχει καθορίσει, εφόσον ο Προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι οι λύσεις που προτείνει ανταποκρίνονται, κατά ισοδύναμο τρόπο, στις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις.

 • γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 «Τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις – (άρθρο 36 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)» να συμπληρωθεί/διαμορφωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

  «1. Στα Έγγραφα της Σύμβασης Παραχώρησης περιλαμβάνονται οι τεχνικές και οι λειτουργικές απαιτήσεις και καθορίζονται τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχουν τα έργα και/ή οι υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν επίσης να αναφέρονται στην ειδική διαδικασία κατασκευής ή των ζητούμενων έργων ή παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών υπό τον όρο ότι συνδέονται με το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης και είναι ανάλογα της αξίας και των σκοπών της σύμβασης. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν επί παραδείγματι να περιλαμβάνουν τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεων καθώς και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, τις επιδόσεις, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, καθώς και οδηγίες για τους χρήστες. Ο σχεδιασμός για όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία) θα περιλαμβάνεται στις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις κάθε έργου και/ή υπηρεσίας [….]», δεδομένου ότι:

  -ο εσφαλμένος όρος «άτομα με ειδικές ανάγκες» πρέπει να αντικατασταθεί από τον ορθό «άτομα με αναπηρία», βάσει της παρ.6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας.

  -βάσει της παρ. 1 του άρθρου 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ «σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ», οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να καταρτίζονται κατά τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.

  -βάσει της παρ.1 του άρθρου 60 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ «σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ», οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει επίσης να καταρτίζονται κατά τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.