Κεφ 4.2.1 – Διυπουργική Συνεργασία και συντονισμός

Κεφάλαιο 4 – 4.2.1 Διυπουργική συνεργασία και συντονισμός
Ο συντονισμός των επί μέρους τομεακών πολιτικών για την υποδοχή και την ένταξη μεταναστών/μεταναστριών, των αιτούντων/αιτουσών διεθνούς προστασίας και των δικαιούχων αυτής, αποτελεί βασικό διακύβευμα μιας συνολικής και συντεταγμένης Εθνικής Στρατηγικής.
Με τη θεσμοθέτηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και τη συγκέντρωση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων που αφορούν όλα τα στάδια της μεταναστευτικής διαδικασίας αλλά και των θεμάτων που άπτονται των αιτούντων/αιτουσών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, πληρείται η ικανή και αναγκαία συνθήκη για το συντονισμό των πολιτικών αυτών σε κεντρικό επίπεδο από το καθ΄ύλην αρμόδιο Υπουργείο για τις τρεις κύριες ομάδες-στόχο (μετανάστες και μετανάστριες, αιτούντες/αιτούσες διεθνούς προστασίας και δικαιούχους διεθνούς προστασίας).
Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να συγκροτηθεί Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού, η οποία θα εποπτεύει και θα ελέγχει την πρόοδο και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη και, ιδίως, των οριζόντιων δράσεων που προτείνονται στο πλαίσιό της.
Επίσης, επισημαίνεται ότι ο συντονισμός αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει και θέματα εκπροσώπησης της χώρας από το Υ.ΜΕ.ΠΟ. στο εξωτερικό (ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο), για θέματα αρμοδιότητάς του ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή, η συνέχεια και η προβολή της Εθνικής Στρατηγικής και των πολιτικών της, καθώς και η δυνατότητα αναζήτησης και εξασφάλισης, εκτός των εθνικών, πόρων για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων.
Τέλος, σημειώνεται ότι ο συντονισμός αυτός θα αφορά και στη χρήση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μέσων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συνέργεια και η βέλτιστη αξιοποίηση τους, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις στρατηγικές στοχεύσεις της πολιτείας.