Κεφ 1.4.2 – Το ελληνικό μοντέλο ένταξης

Στην παρούσα Εθνική Στρατηγική προτείνεται και προωθείται ένα νέο μοντέλο ένταξης το οποίο βασίζεται στο κοινωνικό μοντέλο ένταξης και είναι προσαρμοσμένο στη δυναμική, τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιομορφίες της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας. Τελικός στόχος του είναι η «κατάκτηση» της διαπολιτισμικότητας. Συγκεκριμένα:
• στοχεύει στη δημιουργία και τη διατήρηση μιας ανοιχτής κοινωνίας η οποία σέβεται την ετερότητα,
• διασφαλίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ατόμων που διαμένουν σε αυτή με όρους σεβασμού, τηρώντας τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που ισχύουν και για τους γηγενείς πολίτες της χώρας υποδοχής,
• επιτρέπει και καλλιεργεί την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, τον διάλογο και την εποικοδομητική κριτική μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων (εθνικών, πολιτισμικών, κ.τ.λ.) με όρους δημοκρατίας και ισότητας,
• ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση και αποδοχή καθώς και την κοινωνική συνοχή
• προωθεί την ανάπτυξη της χώρας υποδοχής, σε όλα τα επίπεδα, με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων της, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι το δημόσιο συμφέρον και το μέλλον της κοινωνίας υποδοχής τούς αφορά τόσο ατομικά όσο και συλλογικά
Για την επιτυχή εφαρμογή του παραπάνω μοντέλου, πρωταρχικό ρόλο παίζει η ευαισθητοποίηση, η κινητοποίηση και η συμμετοχή της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας και κοινότητας στη διαδικασία της ένταξης.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον κύριο εκτελεστικό μηχανισμό των πρωτοβουλιών ένταξης. Παράλληλα, αποτελεί βασικό συνδιαμορφωτή κατά την εκπόνηση των ενταξιακών πολιτικών, οι οποίες εποπτεύονται και συντονίζονται από την κεντρική διοίκηση, προωθώντας έτσι μια στενή, ανοιχτή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των δημόσιων διοικητικών δομών του κράτους.
Τέλος, εξίσου απαραίτητη και σημαντική είναι η ενεργός συμμετοχή και η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών (μεταναστευτικών συλλόγων και ενώσεων, Μ.Κ.Ο.) και των διεθνών οργανισμών στην υλοποίηση των δράσεων που σχεδιάζονται για την υποδοχή και την ένταξη.

  • 14 Φεβρουαρίου 2019, 14:04 | Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

    Είναι πολύ σημαντική η αναφορά στο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών στην ένταξη, ωστόσο κρίνουμε ότι το πλαίσιο δράσης τους χρήζει περαιτέρω διευκρίνησης.

  • 14 Φεβρουαρίου 2019, 12:57 | Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

    Βρίσκουμε θετική την προσπάθεια ένταξης των μεταναστών και όχι ενσωμάτωσης τους καθώς και το όραμά μας ως οργάνωση αναφέρεται σε μια κοινωνία, στην οποία οι μετανάστες έχουν ίσα δικαιώματα και απολαμβάνουν δίκαιη μεταχείριση, συνδιαλέγονται και συμπορεύονται με τους Έλληνες με αλληλοσεβασμό, καθιστώντας την διαφορετικότητα πηγή ανάπτυξης και προόδου για όλους. Η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, αποτελεί θεμελιώδη σκοπό και αποστολή του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, τα τελευταία 15 χρόνια. Πιστεύουμε πως επιτυγχάνεται, αν οι ίδιοι οι μετανάστες αισθανθούν, ότι αποτελούν αναπόσπαστο, αδιαίρετο και ενεργό μέλος της κοινωνίας. Οι μετανάστες αντιλαμβάνονται πολύ καλά ότι έχουν ευθύνες και υποχρεώσεις. Είναι ανάγκη να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ενθάρρυνση τους να αυτό – οργανωθούν, να καταβάλουν συνεχή προσπάθεια προς την βελτίωση των συλλογικών τους οργάνων που ήδη υπάρχουν και δείχνουν περισσότερη διάθεση και ετοιμότητα για συμμετοχή ώστε να είναι ακόμα πιο κοντά στην κοινωνία. Είναι ανάγκη όμως να αναγνωριστούν αυτές οι προσπάθειες και να στηριχτούν. Αυτές οι οργανώσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι σε όποιες πολιτικές, για την κοινωνική ένταξη, εφαρμοστούν.