Κεφ 3.3.1 – Ο ρόλος του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η στρατηγική ένταξης αιτούντων/αιτουσών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ασυνόδευτων ανηλίκων και μεταναστών και μεταναστριών καθώς και ευάλωτων ομάδων μεταναστών/μεταναστριών και προσφύγων και γυναικών προσφύγων, συνιστούν μια οριζόντια πολιτική για την πραγμάτωση της οποίας απαιτείται η συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και την Αυτοδιοίκηση, καθώς και την πραγματοποίηση διαλόγου με τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, εκ του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του, καλείται να δρομολογήσει και έναν συντονιστικό ρόλο βαρύνουσας σημασίας. Ειδικά όσον αφορά στον συντονισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού που αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα της παρούσας στρατηγικής, εξαιρετικά κρίσιμη είναι η ενεργή συνεισφορά του καθ΄ύλην αρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών στην εξειδίκευση, διαμόρφωση και υλοποίηση σχετικών δράσεων καθώς και στην ενημέρωση των τοπικών Αρχών και στην ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων των δημόσιων φορέων και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για θέματα ένταξης και διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης.
Με δεδομένο ότι η διαδικασία της ένταξης, σε αρχικό επίπεδο, σχετίζεται άμεσα με τη διασφάλιση βασικών αγαθών και υπηρεσιών, όπως είναι η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, την εργασία και την ασφάλιση, τις υπηρεσίες πρόνοιας και την εκπαίδευση και, σε προηγμένο επίπεδο, με την πρόσβαση και τη συμμετοχή στα Κοινά, μέσω του αθλητισμού και των μεταναστευτικών συλλογικών οργάνων, καθίσταται σαφές ότι η άσκηση της Μεταναστευτικής Πολιτικής αφορά οριζόντιους μηχανισμούς της κεντρικής διοίκησης του κράτους. Επομένως, για την επιτυχία της είναι απαραίτητη η συνεργασία των ετέρων εμπλεκόμενων Υπουργείων και κεντρικών φορέων με το καθ΄ύλην αρμόδιο Υπουργείο για τη χάραξη της Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Ως εκ τούτου και με στόχο την διασφάλιση της καλής συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων κρατικών φορέων, κρίνεται σκόπιμο να συγκροτηθεί Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού η οποία θα εποπτεύει και θα ελέγχει την πρόοδο και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη και των οριζόντιων πολιτικών της.

  • 14 Φεβρουαρίου 2019, 21:29 | Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

    Στις βασικές κατευθύνσεις για την ένταξη, ενώ αποτυπώνεται οι ρόλος του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς και της τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν αποτυπώνεται ουδόλως ο ρόλος των φορέων της κοινωνίας των πολιτών (οργανώσεων υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών, όσο και προσφυγικών/μεταναστευτικών κοινοτήτων/συλλόγων), ο οποίος είναι εξίσου κρίσιμος για την υλοποίηση πολιτικών ένταξης. Εξάλλου προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο 3.4 Στρατηγικοί και τακτικοί στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής για την ένταξη, ο συντονισμός και η συνεργασία με διακρατικούς, διεθνείς και ιδιωτικούς φορείς καθώς και της Κοινωνίας των Πολιτών με απώτερο σκοπό την συνοχή και τη συμπληρωματικότητα της διαδικασίας ένταξης, χωρίς όμως καμία εξειδίκευση σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του ρόλου και του πλαισίου εμπλοκής των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της ένταξης.

  • 14 Φεβρουαρίου 2019, 14:29 | Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

    Είναι απαραίτητη η συνεργασία όχι μόνο μεταξύ των συναρμοδίων Υπουργείων και της Αυτοδιοίκησης αλλά και με την Κοινωνία των Πολιτών με στόχο τη δημιουργία ενιαίου πλαισίου υλοποίησης στοχευμένων δράσεων.

  • 14 Φεβρουαρίου 2019, 14:12 | SolidarityNow

    Σχετικά με το «κρίνεται σκόπιμο να συγκροτηθεί Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού η οποία θα εποπτεύει και θα ελέγχει την πρόοδο και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη» θα ήταν καλό να αναφερθούν ονομαστικά τα Υπουργεία που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή. Δεδομένου ότι η σύσταση διυπουργικής θα έπρεπε να έχει ήδη πραγματοποιηθεί προτείνουμε την επίσπευση των διαδικασιών για τη δημιουργία της.