Άξονας Πολιτικής 8 – Στοχευμένες πολιτικές για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Κεφάλαιο 3 – Άξονας Πολιτικής 8 – Στοχευμένες πολιτικές για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μεταναστών και μεταναστριών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας
Οι μετανάστες και οι μετανάστριες καθώς και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Μεταξύ αυτών, υπάρχουν κάποιες ομάδες που είναι πολλαπλά ευάλωτες, όπως τα παιδιά και ιδίως τα ασυνόδευτα, οι γυναίκες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τα άτομα τρίτης ηλικίας. Οι ομάδες αυτές χρήζουν μεγαλύτερης προστασίας και ενίσχυσης ώστε να μην πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας.
Οι πολιτικές προστασίας των ευπαθών ομάδων βασίζονται στην ανάγκη ανάληψης στοχευμένων δράσεων ώστε να καλυφθεί η κοινωνικοοικονομική υστέρηση που παρουσιάζουν, καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής και ένταξης στην ελληνική κοινωνία.

 • 15 Φεβρουαρίου 2019, 07:46 | ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΝΠΙΔ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Συμπερίληψη των μεταναστών/τριων και αιτούντων/ουσων άσυλο που αποφυλακίζονται χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα και αντιμετωπίζουν τεράστια εμπόδια επανενταξης

 • Σε σχέση με την στέγαση και την φροντίδα την παρεχόμενη σε ανήλικους 16-18 ετών, ανησυχία μας προκαλεί η μη υπαγωγή τους σε πλήρη επιτηρούμενη φροντίδα σε 24ωρη βάση σε μια τόσο τρυφερή ηλικία, που είναι η πλέον ευάλωτη σε σειρά κοινωνικών και ψυχικών προβλημάτων αλλά και προβλημάτων υγείας.

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 16:50 | INTERSOS Hellas

  Κοινωνικά ευάλωτες ομάδες ή ομάδες με μεγαλύτερες ανάγκες όπως οι πολύτεκνοι, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές όπως είναι η κάρτα πολυτέκνων, για την έκδοση της οποίας είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι περισσότεροι πρόσφυγες δεν διαθέτουν κάποιο αντίστοιχο έγγραφο και ούτε μπορούν να το εκδώσουν μέσω της χώρας προέλευσής τους. Επομένως, στερούνται το δικαίωμα στην έκδοση της κάρτας πολυτέκνων και τα κοινωνικά προνόμια που ως πολύτεκνοι δικαιούνται

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 16:16 | ΑΣΕΤ (Generation 2.0 RED)

  Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά για άτομα ΛΟΑΤΚΙ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 14:54 | SolidarityNow

  Θεωρούμε σημαντική παράλειψη τη μη συμπερίληψη σε αυτήν την ομάδα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, την έλλειψη στοχευμένων δράσεων γι’ αυτή και γενικότερα τη μη αναφορά τους στην Στρατηγική.

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 11:36 | PRAKSIS

  Με δεδομένη την ευαλωτότητα των ασυνόδευτων παιδιών, πολλά από τα οποία ενηλικιώνονται στη χώρα μας δίχως να υπάρχει καμία ενταξιακή προοπτική γι΄αυτά μετά τη μετάβαση από την ανηλικότητα στην ενηλικίωση, έχει επισημανθεί ιδιαίτερα η απουσία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την υποβοήθηση της ενταξιακής τους διαδικασίας. Μιλάμε επί της ουσίας για παιδιά οποία αίφνης αντιμετωπίζονται από την πολιτεία ως ενήλικες. Η απουσία ενός προστατευτικού πλαισίου σε συνδυασμό με την απώλεια των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων που απολάμβαναν ως ασυνόδευτοι ανήλικοι, οδηγούν τα πρόσωπα αυτά στον κοινωνικό τους αποκλεισμό. Η διάγνωση της ανάγκης ανάληψης στοχευμένων δράσεων θα πρέπει να μετουσιωθεί στην υλοποίηση στοχευμένων πολιτικών από την πολιτεία, ώστε να αρθεί ο κοινωνικός τους αποκλεισμός και να διευκολυνθεί η ενταξιακή τους διαδικασία σε όλο το φάσμα των ενταξιακών δραστηριοτήτων (εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και εργασία).

 • Οι στοχευμένες δράσεις θα πρέπει να καλύπτουν τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δομές, υπηρεσίες και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, για παράδειγμα επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, επίδομα θέρμανσης, επίδομα τέκνων, κλπ, με απλοποίηση των διαδικασιών και των προϋποθέσεων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες.

  Στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να συμπεριληφθεί και η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ.