Κεφ 4.3 – Αξιολόγηση

Για να δείτε το περιεχόμενο, πατήστε εδώ

  • 15 Φεβρουαρίου 2019, 07:12 | SolidarityNow

    Είναι σημαντικό οι δράσεις για την εφαρμογή της στρατηγικής ένταξης να οδηγήσουν σε ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή των μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο και αυτές οι αλλαγές να μπορούν να αξιολογηθούν. Προκειμένου να γίνει σωστή χρήση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για τη μέτρηση βελτιώσεων, θα χρειαστεί να προσδιοριστεί στη Στρατηγική το χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις της, οι συγκεκριμένοι φορείς υλοποίησης και οι πηγές χρηματοδότησης. Θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τη συστηματική συμμετοχή της ΚτΠ καθώς και των μεταναστευτικών και προσφυγικών κοινοτήτων (ενδεχομένως μέσω των ΚΕΜ) στη διαδικασία αξιολόγησης. Τέλος πιστεύουμε πως θα ήταν σκόπιμο να γίνει διασύνδεση του εθνικού χρηματοδοτικού προγράμματος για την ένταξη που προβλέπεται στην Στρατηγική με το σχέδιο αξιολόγησης.

  • 14 Φεβρουαρίου 2019, 14:09 | SolidarityNow

    Είναι σημαντικό οι δράσεις για την εφαρμογή της στρατηγικής ένταξης να οδηγήσουν σε ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή των μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο και αυτές οι αλλαγές να μπορούν να αξιολογηθούν. Προκειμένου να γίνει σωστή χρήση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για τη μέτρηση βελτιώσεων, θα χρειαστεί να προσδιοριστεί στη Στρατηγική το χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις της, οι συγκεκριμένοι φορείς υλοποίησης και οι πηγές χρηματοδότησης. Θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τη συστηματική συμμετοχή της ΚτΠ καθώς και των μεταναστευτικών και προσφυγικών κοινοτήτων (ενδεχομένως μέσω των ΚΕΜ) στη διαδικασία αξιολόγησης. Τέλος πιστεύουμε πως θα ήταν σκόπιμο να γίνει διασύνδεση του εθνικού χρηματοδοτικού προγράμματος για την ένταξη, που προβλέπεται στην Στρατηγική, με το σχέδιο αξιολόγησης.

  • 14 Φεβρουαρίου 2019, 11:36 | PRAKSIS

    Θα μπορούσε εναλλακτικά να θεσπιστεί ως εργαλείο, ένα ετήσιο Σχέδιο Δράσης κεντρικά από το ΥΜΕΠΟ, το οποίο να περιλαμβάνει και την αξιολόγηση η οποία θα διανέμεται σε προκαθορισμένο τρόπο στους φορείς υλοποίησης ώστε η συμπλήρωση κάθε χρόνο να είναι ευκολότερη και να γίνεται καλύτερα η συγκεντρωτική επεξεργασία των στοιχείων ανά την επικράτεια.