Μέτρο Πολιτικής 3.3

Κεφάλαιο 3 – Άξονας Πολιτικής 3 – Μέτρο Πολιτικής 3.3

Μέτρο Πολιτικής 3.3: Προώθηση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δράσεων για παιδιά
3.3.1 Επέκταση προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης για παιδιά
Η δράση στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου για τη μη τυπική εκπαίδευση, εντός και εκτός των Δομών Φιλοξενίας. Το πλαίσιο των δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης θα προταθεί από το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να ακολουθείται από όλους τους φορείς υλοποίησης σχετικών έργων. Το πλαίσιο προγράμματος θα διαμορφώνει κοινές προδιαγραφές και διαδικασίες, ούτως ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις και να καλύπτονται όσο το δυνατόν καλύτερα οι ανάγκες των ωφελούμενων. Μαθήματα που θα περιλαμβάνονται στο πλαίσιο αυτό θα είναι η υποστήριξη κατά την εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, η εκμάθηση ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), η ανάπτυξη και βελτίωση δεξιοτήτων της μητρικής γλώσσας και η σύνδεση της μητρικής γλώσσας με την εκμάθηση άλλων γνωστικών αντικειμένων. Επιπλέον, τα παραπάνω προγράμματα θα περιλαμβάνουν και μαθήματα πληροφορικής και εκμάθησης νέων τεχνολογιών για παιδιά προκειμένου να εξοικειωθούν με νέες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και για την εκμάθηση κι άλλων γνωστικών αντικειμένων.

Άλλες δράσεις
• Δράσεις δημιουργικής απασχόλησης (εικαστικά, μουσική, θέατρο, κ.λπ.) και αθλητικές δραστηριότητες

  • 10 Φεβρουαρίου 2019, 20:42 | Άννυ Μάλαμα

    Στο σημείο αυτό έχει νόημα να υπάρξουν και ειδικά, στοχευμένα, διαδραστικά προγράμματα που θα σχεδιαστούν σε συνεργασία με τα μουσεία της χώρας και θα αξιοποιούν το υλικό των συλλογών τους σε μια τέτοια κατεύθυνση.
    Οι σχετικές δράσεις είναι σκόπιμο να δομηθούν στο πλαίσιο ευρύτερου δικτύου συνεργασίας, επομένως να συντονίζονται και να υποστηρίζονται από το ΥΠΠΟΑ και την αυτοδιοίκηση.