Μέτρο Πολιτικής 1.6

Κεφάλαιο 3 – Άξονας Πολιτικής 1 – Μέτρο Πολιτικής 1.6

Μέτρο Πολιτικής 1.6: Υποστήριξη και επέκταση της λειτουργίας Κέντρων Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ)
1.6.1 Γεωγραφική επέκταση των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών
Με τη λειτουργία των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών (ως παραρτήματα των Κέντρων Κοινότητας) επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για: α) την ενημέρωση, εξυπηρέτηση, συμβουλευτική στήριξη και δικτύωση των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των αιτούντων/αιτουσών άσυλο, β) τη συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες σχετικές δομές, υπηρεσίες και φορείς της περιοχής παρέμβασης, και γ) την υλοποίηση δράσεων ένταξης, όπως: μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες και μετανάστριες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, διαπολιτισμικές δράσεις και δράσεις για την προώθηση της πρόσβασης των μεταναστών/μεταναστριών και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας.
Με δεδομένο τόσο τον αρχικό προγραμματισμό της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία σχεδίασε και πρότεινε τη λειτουργία των Κ.Ε.Μ., όσο και το γεγονός ότι πρόκειται για δομές που παρέχουν υπηρεσίες όχι μόνο σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας αλλά και στους μετανάστες και στις μετανάστριες που είναι ήδη διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα και χρειάζονται βοήθεια και καθοδήγηση στην προσπάθειά τους για επιτυχή ένταξη, η δράση αυτή αφορά στη δημιουργία 3-5 νέων Κ.Ε.Μ., επιπλέον των 10 χρηματοδοτούμενων σε Δήμους των ακόλουθων Περιφερειών: Αττικής (πλέον των υπαρχόντων στους δήμους Αθηνών και Πειραιά), Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας (πλέον του υπάρχοντος Κ.Ε.Μ. στο Δήμο Θεσσαλονίκης) και Πελοποννήσου.

1.6.2 Δημιουργία συντονιστικού δικτύου λειτουργίας των Κ.Ε.Μ.
Η δράση αυτή αφορά τη σύσταση και λειτουργία ενός οργάνου αποτελούμενο από εκπροσώπους των 9 Δήμων στους οποίους λειτουργούν Κ.Ε.Μ., των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) των Π.Ε.Π., της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ. (Ε.Υ.Σ.ΕΚΤ) και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με στόχο το συντονισμό της λειτουργίας των Κ.Ε.Μ., τη χάραξη κοινών κανόνων λειτουργίας και προτεραιοτήτων καθώς και τον εντοπισμό και την καταγραφή κοινών προβλημάτων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα υπάρχοντα Κ.Ε.Μ., τη συνακόλουθη εξεύρεση λύσεων και, τέλος, την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών για τη βελτίωση ή/και την επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των υλοποιούμενων δράσεων.

Άλλες δράσεις
• Δικτύωση-συνεργασία των Κ.Ε.Μ. με τα συμβουλευτικά κέντρα του Δικτύου πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών
• Προγράμματα παροχής τεχνογνωσίας στους Δήμους για θέματα σύστασης και λειτουργίας των Κ.Ε.Μ. (δημιουργία οδηγού, σεμινάρια, κ.λπ.)
• Συμμετοχή στελεχών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής στα συντονιστικά κέντρα των Δήμων αξιοποιώντας την Αστική Εταιρική Σχέση (Urban Agenda) της Ε.Ε. για θέματα ένταξης και προσφύγων

  • Αν και αυτονόητο θεωρούμε ότι πρέπει να προστεθεί η εξυπηρέτηση από τα ΚΕΜ και πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι δεν είναι ακόμα νόμιμα διαμένοντες, καθώς προφανώς δεν θα έχουν ενημερωθεί για τη διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν για να αποκτήσουν νομιμοποιητικά έγγραφα.
    Παράλληλα, πρέπει να διευκρινιστούν οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από τους υπαλλήλους των ΚΕΜ και η εξειδίκευση και εκπαίδευση που θα πρέπει να λάβουν ή να έχουν για να απασχολούνται στην υπηρεσία αυτή (γνώση του μεταναστευτικού και προσφυγικού δικαίου, της νομοθεσίας, των κρατικών παροχών στις αναφερόμενες ομάδες κλπ). Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί αν οι παραπάνω υπάλληλοι θα υποστηρίζουν και ασυνόδευτους ανήλικους.