Μέτρο Πολιτικής 2.1

Κεφάλαιο 3 – Άξονας Πολιτικής 2 – Μέτρο Πολιτικής 2.1

Μέτρο Πολιτικής 2.1: Ενημέρωση και πληροφόρηση για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νεοεισερχόμενων μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε αγαθά και υπηρεσίες
2.1.1 Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πύλης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με πληροφορίες από συναρμόδια Υπουργεία στους τομείς της ένταξης για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση μεταναστών/μεταναστριών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας
Με δεδομένη την ανάγκη για παροχή ολοκληρωμένης και αξιόπιστης πληροφόρησης προς μετανάστες/μετανάστριες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας καθώς και το γεγονός ότι η ενημέρωση μεταναστών/μεταναστριών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας παραμένει αποσπασματική και, κατά μέρη, ελλιπής, κρίνεται απαραίτητο να γίνει καταγραφή, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα συναρμόδια Υπουργεία, και συγκέντρωση της νομοθεσίας, των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων αυτών σε σχέση με κάθε τομέα κυβερνητικής πολιτικής (π.χ. παιδεία, υγεία, ασφάλιση κ.λπ.), καθώς και των υλοποιούμενων δράσεων που αφορούν στον μεταναστευτικό πληθυσμό.
Επιπλέον της συγκέντρωσης και της καταγραφής της σχετικής νομοθεσίας προτείνεται ο σχεδιασμός εύχρηστης ιστοσελίδας που θα απευθύνεται σε πολίτες τρίτων χωρών και θα παρέχει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο και παράλληλη μετάφραση των πληροφοριών σε άλλες γλώσσες, μέσω του οποίου οι πολίτες τρίτων χωρών θα μπορούν να γνωρίσουν τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη χορήγηση/ανανέωση των αδειών διαμονής ανά κατηγορία, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που ο κάτοχός τους απολαμβάνει καθώς και τις δυνατότητες πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες στους τομείς της παιδείας, υγείας, εργασίας κ.λπ. Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα διασύνδεσης της ιστοσελίδας με άλλους σχετικούς συνδέσμους.

2.1.2 Δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω της οποίας οι νεοεισερχόμενοι μετανάστες, μετανάστριες και δικαιούχοι διεθνούς προστασίας θα δύνανται να ενημερωθούν για θέματα ενδιαφέροντός τους
Δεδομένου ότι οι νέες τεχνολογίες είναι διαδομένες, ιδιαίτερα ανάμεσα στις νεότερες ηλικίες μεταναστών/μεταναστριών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, προτείνεται η δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για συσκευές Android, iOS με τη δυνατότητα πλοήγησης σε διάφορες γλώσσες (π.χ. αραβικά, φαρσί, αλβανικά, κ.ά.) μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται τόσο για θέματα σχετικά με τη διαβίωση τους στην Ελλάδα καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
Άλλες δράσεις
• Δημιουργία φυλλαδίων για θέματα ένταξης, εκπαίδευσης, εργασίας και υγείας σε διάφορες γλώσσες σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία

  • 14 Φεβρουαρίου 2019, 21:14 | Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

    Η πρόβλεψη αναβάθμισης της ηλεκτρονικής πύλης του ΥΜΕΠΟ είναι μέτρο προς τη θετική κατεύθυνση. Η σύνταξή της και η διαρκής επικαιροποίηση και ενημέρωσή της σε όλες τις βασικές γλώσσες προσφύγων και μεταναστών, θα πρέπει να αποτελεί βασική μέριμνα του ΥΜΕΠΟ, καθώς η σημερινή ιστοσελίδα παρέχει δυστυχώς μόνο ελάχιστη ενημέρωση στην Αγγλική γλώσσα, ενώ ο μεγαλύτερος πληθυσμός προσφύγων και μεταναστών ομιλούν άλλες γλώσσες.

  • 14 Φεβρουαρίου 2019, 13:27 | Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

    Μέτρο πολιτικής 2.1.2 Δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής{…}για θέματα ενδιαφέροντός τους- σελ. 54

    Η δημιουργία οποιασδήποτε μορφής νέας τεχνολογίας για την ενημέρωση των μεταναστών και των προσφύγων θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τον τρόπο που χρησιμοποιούν ήδη οι πρόσφυγες και οι μετανάστες τις εφαρμογές και τα social media. Η χρήση της τεχνολογίας είναι απαραίτητη, μάλιστα το πλάνο θα μπορούσε να συμπεριλάβει και ήδη υπάρχουσες εφαρμογές με ανάπτυξη ή βελτίωση τους αλλά πάντα έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επωφελούμενων. Η ενημέρωση δεν μπορεί να περιοριστεί σε φυλλάδια, δεδομένου ότι μεγάλο ποσοστό των μεταναστών και των προσφύγων δεν ενημερώνονται από τα φυλλάδια. Η εμπειρία μας έχει δείξει πως το φυλλάδιο δεν λειτούργησε ποτέ ως μορφή επικοινωνίας από μόνο του. Τα ενημερωτικά φυλλάδια είναι απαραίτητα ώστε οι κοινότητες να ενημερώσουν τους Έλληνες πολίτες για τις δράσεις και το έργο τους. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει στήριξη των μεταναστευτικών κοινοτήτων οι οποίες σε μεγάλο βαθμό λειτουργούν και ως γραφεία ενημέρωσης.

  • 2.1.1. Η νομοθεσία, οι διαδικασίες, τα γραφειοκρατικά κείμενα προς ενημέρωση των φορέων και υπηρεσιών θα πρέπει να μεταφράζονται σε απλοποιημένη, βατή, εύκολα προσβάσιμη και κατανοητή πληροφορία για τους επωφελούμενους.