Κεφ 4.2 – Συνεργασίες στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη

Κεφάλαιο 4 – 4.2 Συνεργασίες στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη
Όπως αναφέρθηκε ήδη στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας Στρατηγικής, η επιτυχία της υλοποίησής της εξαρτάται από δύο θεμελιώδεις προϋποθέσεις: α) το συντονισμό των πολιτικών τόσο σε διυπουργικό επίπεδο (οριζόντια) όσο και μεταξύ της κεντρικής και της αποκεντρωμένης δημόσιας διοίκησης (κάθετα) και β) τη συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων που ασχολούνται στον τομέα της ένταξης.