Μέτρο Πολιτικής 9.1

Κεφάλαιο 3 – Άξονας Πολιτικής 9 – Μέτρο Πολιτικής 9.1
Μέτρο Πολιτικής 9.1: Διευκόλυνση της ένταξης των «δεύτερης γενιάς» μεταναστών και μεταναστριών
9.1.1 Διευκόλυνση στην ένταξη σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας μεταναστών και μεταναστριών «δεύτερης γενιάς» που διέκοψαν την εκπαίδευσή τους σε πρώιμο στάδιο (drop outs) σε συνεργασία με μεταναστευτικές οργανώσεις
Η δράση αυτή αφορά στη χαρτογράφηση των μεταναστών και μεταναστριών «δευτερης γενιάς» που διέκοψαν πρόωρα τη φοίτησή τους στο σχολείο ή σε προγράμματα κατάρτισης και η προώθηση της φοίτησης τους σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, μέσω των μεταναστευτικών συλλόγων. Στόχος της δράσης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για διευκόλυνση της πρόσβασης της ομάδας-στόχου στην αγορά εργασίας και, εν γένει, της ένταξης τους στην ελληνική κοινωνία.

9.1.2 Ενημέρωση και κατάρτιση με στόχο την προώθηση μεταναστριών «δεύτερης γενιάς» σε θέσεις ευθύνης
Η δράση αυτή στοχεύει στην παροχή πληροφόρησης, αλλά και την ενδυνάμωση γυναικών μεταναστριών «δεύτερης γενιάς γύρω από: α) τις δυνατότητες ηγεσίας σε συλλογικά όργανα (σωματεία, οργανώσεις, κ.ά.), και β) τις δυνατότητες ανάπτυξης αυτόνομης επιχειρηματικότητας και προώθησής τους σε υψηλές διοικητικές θέσεις σε επιχειρήσεις μέσω από μια διαδικασία καθοδήγησης (coaching) από καταξιωμένες Ελληνίδες ή/και μεταναστευτικής προέλευσης γυναίκες επιχειρηματίες/επαγγελματίες.