Κεφ 3.6 – Άξονες πολιτικής -Η νέα Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη

Τα μέτρα που προτείνονται στην παρούσα Εθνική Στρατηγική έχουν στόχο να υποστηρίξουν την πολιτική που υλοποιείται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με ενεργή συνεργασία ανάμεσα στα συναρμόδια Υπουργεία όσο και ανάμεσα στην κεντρική και την τοπική δημόσια διοίκηση.
Σημείωση: Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Στρατηγική αποτελούν ένα πλαίσιο, το οποίο θα εξειδικευτεί περαιτέρω με βάση τις ειδικές ανάγκες της Πολιτείας, όπως αυτές ανακύπτουν, καθώς και εκείνες της εκάστοτε ομάδας-στόχου, η οποία θα διαμορφώνεται λεπτομερώς κατά τη διαδικασία του τεχνικού σχεδιασμού και υλοποίησης τους.

  • Σε σχέση με την μετεγκατάσταση σε αγροτικές περιοχές (1.5.2 ή/και 3.6.2) ανησυχία μας προκαλεί η απόσταση από τις όποιες υπηρεσίες είναι απαραίτητες σε μετανάστες/πρόσφυγες μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές ηλεκτρονικές δυνατότητες.

  • Σε σχέση με την προώθηση της ένταξης στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα τα Σχολεία Δεύτερη Ευκαιρίας (3.6.3) χρειάζεται να διευρυνθεί η δυνατότητα παρακολούθησής τους από όσους δεν διαθέτουν έγγραφα που σε άλλες περιπτώσεις θα θεωρούνταν απαραίτητα (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης τουλάχιστον για όσους έχουν καταγωγή από το Αφγανιστάν).

  • Συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ

  • 13 Φεβρουαρίου 2019, 12:03 | Terre des hommes Hellas

    Με κάποιο τρόπο το Υπουργείο θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα της έλλειψης «θεσμικής μνήμης» που παρατηρείται μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, καθώς άνθρωποι σε σημαντικές θέσεις -στην κυβέρνηση αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση- που αφορούν στην ένταξη έρχονται και φεύγουν, παραδίδοντας το έργο τους στους διαδόχους χωρίς συστηματοποιημένο τρόπο, με αποτέλεσμα να χάνεται σημαντική δουλειά, να θέτονται νέοι στόχοι σε μηδενική βάση χωρίς να λαμβάνεται εποικοδομητικά υπόψιν ό,τι υπάρχει ήδη από τους προκατόχους.