Άξονας Πολιτικής 7 – Καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας

Κεφάλαιο 3 – Άξονας Πολιτικής 7 – Καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας
Η καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας καθώς και των διακρίσεων αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μεταναστών και των μεταναστριών, των αιτούντων και αιτουσών και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Παράλληλα, αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Βασικά εργαλεία για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής είναι η εκπαίδευση, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, η ύπαρξη Ανεξάρτητων Αρχών, ως ενδιάμεσος διοικητικός έλεγχος της Διοίκησης, και οργανώσεων παρατήρησης και καταγραφής παραβιάσεων και παρακολούθησης της πολιτικής αυτής (π.χ. Συνήγορος του Πολίτη), η εύρυθμη λειτουργία κρατικών υπηρεσιών ελέγχου της νομιμότητας και του σεβασμού των δικαιωμάτων των αλλοδαπών εργαζομένων (Επιθεώρηση Εργασίας) και η τιμωρία των παραβατών του σχετικού νόμου (N. 4285/2014, 191,Α’).
Στόχος του συγκεκριμένου άξονα είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας καθώς και η υποστήριξη της καταγραφής τέτοιων φαινομένων με στόχο το σχεδιασμό πολιτικών για την αποτελεσματική καταπολέμησή τους.

  • Συμφωνούμε με τα σχόλια της Οργάνωσης PRAKSIS

  • 14 Φεβρουαρίου 2019, 12:01 | PRAKSIS

    Για την επίτευξη των στόχων της κοινωνικής ισορροπίας και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής μέσω της καταπολέμησης του ρατσισμού, δεν αρκεί η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των αρμόδιων αρχών σε επίπεδο καταστολής του φαινομένου (ν. 4285/2014), αλλά χρειάζεται διαρκής και ουσιαστική ενημέρωση σε θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων και διασφάλισης της εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης σε όλο το φάσμα των εργασιακών σχέσεων. Επιπλέον, ανάλογες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και ενημερωτικές εκστρατείες θα πρέπει να υλοποιούνται στοχευμένα με σκοπό την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών όλων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ως μέσου σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας. Παράλληλα, θα πρέπει να αναδεικνύονται ζητήματα που άπτονται της προστασίας των θυμάτων ρατσιστικής συμπεριφοράς –βίας, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για μια ολοκληρωμένη μορφή καταπολέμησης του φαινομένου στη χώρα μας.