Μέτρο Πολιτικής 6.1

Κεφάλαιο 3 – Άξονας Πολιτικής 6 – Μέτρο Πολιτικής 6.1

Μέτρο πολιτικής 6.1. Προώθηση και διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών τρίτων χωρών στα Κοινά με στόχο την ένταξής τους στη δημόσια ζωή της Χώρας
6.1.1 Επεξεργασία και εισήγηση πρότασης αναφορικά με την παροχή δυνατότητας του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε μετανάστες και μετανάστριες
Η δράση αφορά στη σύσταση εξειδικευμένης Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία και την εισήγηση πρότασης προς την αρμόδια Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα εξετάσει την παροχή δυνατότητας του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε πολίτες τρίτων χωρών. Η πρόταση προβλέπεται να κατατεθεί ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης του Συντάγματος.

6.1.2 Ενεργοποίηση των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών των Δήμων καθώς και ενίσχυση του ρόλου τους και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους, μέσω νομοθετικής ρύθμισης
Μέσω νομοθετικής ρύθμισης, αλλά και ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των τοπικών παραγόντων και της κοινωνίας υποδοχής για τη σημασία των Σ.Ε.Μ. στην ομαλή ένταξη των μεταναστών/μεταναστριών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, η δράση αυτή στοχεύει στην επίλυση των βασικών προβλημάτων που εντοπίζονται μετά από επτά έτη της πρόβλεψης λειτουργίας των Σ.Ε.Μ. καθώς και στην ενίσχυση της λειτουργίας τους, προκειμένου η συμβολή τους στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών/μεταναστριών στην τοπική κοινωνία να είναι ουσιαστική.

6.1.3 Συνεργασία με τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.) και δημιουργία Συντονιστικού Συμβουλίου των Σ.Ε.Μ.
Η δράση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου των Σ.Ε.Μ. μέσω της ανατροφοδότησής τους με θέματα προς συζήτηση που αφορούν σε ζητήματα μετανάστευσης και ένταξης, ανάληψης δράσεων καθώς και παροχής κατάρτισης στους εμπλεκομένους σε αυτά, σχετικά με την λειτουργία των Συμβουλίων. Παράλληλα, η δράση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Συντονιστικού Συμβουλίου με εκπροσώπους απ’ όλα τα Σ.Ε.Μ ενισχύοντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη διευκόλυνση της δικτύωσης καθώς και την επίλυση τυχόν προβλημάτων λειτουργίας τους.

Άλλες δράσεις
• Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους συλλόγους μεταναστών, διευκόλυνση της δικτύωσης, της ανταλλαγής καλών πρακτικών κ.λπ.
• Δημιουργία Μητρώου καταγραφής μεταναστευτικών συλλόγων, οργανώσεων και κοινοτήτων
• Εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη της συμμετοχής μεταναστών και μεταναστριών καθώς και δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε τοπικούς συλλόγους/οργανώσεις/κοινότητες και με ειδική μέριμνα για τις γυναίκες πρόσφυγες και τις μετανάστριες
• Συμβουλευτική ενημέρωση των συλλόγων μεταναστών αναφορικά με τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις τους, κ.λπ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 16:11 | ΑΣΕΤ (Generation 2.0 RED)

  Η πρόσφατα ψηφισμένη αλλαγή της νομοθεσίας για τα ΣΕΜ αποκλείει τη δυνατότητα λειτουργίας τους σε μεσαίους και μικρούς ΟΤΑ ενώ την πλειοψηφία την έχουν πλέον τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 13:57 | Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

  Η υποστήριξη και ενδυνάμωση του βασικού πυρήνα της ένταξης που είναι οι κοινότητες των μεταναστών θα βοηθήσει κατά πολύ στην προετοιμασία των μεταναστών για την συμμετοχή στα κοινά. Υπάρχουν ήδη υπάρχουσες δομές και οργανώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να ενισχυθούν ως προς αυτό, αντί να γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν νέες δομές.
  Είναι πάγιο αίτημα του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις εκλογές της Τοπικής αυτοδιοίκησης και για αυτό χαιρετίζουμε αυτή την πρόταση (μέτρο πολιτικής 6.1.1.)
  Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ΣΕΜ ας μην ξεχνάμε πως η δημιουργία τους πραγματοποιήθηκε κάτω από αυτή τη σκοπιά, πως οι μετανάστες θα ψηφίζουν στις Δημοτικές εκλογές.
  Γενικότερα χαιρετίζουμε την πρόβλεψη για ενίσχυση της λειτουργίας των ΣΕΜ διότι αυτή τη στιγμή οι δυνατότητες που έχουν είναι περιορισμένες (μέτρο πολιτικής 6.2.2.).
  Συνολικά, όμως, ανεξάρτητα της Τοπικής αυτοδιοίκησης θεωρούμε πως θα ήταν ωφέλιμο και δημοκρατικό να υπάρχει συμμετοχή των μεταναστών στα θέματα που τους αφορούν μέσω ενός ενδιάμεσου οργάνου ή μέσω ενός φορέα συμβουλευτικού χαρακτήρα στον οποίο θα συμμετέχουν οι ίδιοι οι μετανάστες.

 • 6.1.3. Απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης συλλόγων μεταναστών, ενθάρρυνση της συμμετοχής σε συντονιστικά όργανα, συνέργασια με δήμους για παραχώρησης χώρων συναντήσεων για τα διοικητικά τους συμβούλια, κλπ.