Μέτρο Πολιτικής 7.2

Κεφάλαιο 3 – Άξονας Πολιτικής 7 – Μέτρο Πολιτικής 7.2

Μέτρο Πολιτικής 7.2: Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής για φαινόμενα ξενοφοβίας και ρατσισμού
7.2.1 Διοργάνωση δημόσιου διαλόγου για τη συνεισφορά των μεταναστών και των μεταναστριών στην οικονομική ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό της πολιτισμικής ζωής της χώρας
Η δράση αυτή αφορά στη διοργάνωση μιας σειράς ανοιχτών συζητήσεων, με συγκεκριμένες κάθε φορά θεματικές, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, εκπρόσωποι μεταναστευτικών κοινοτήτων και συλλόγων, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και παραγόντων, εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα κ.ο.κ., σε χώρους κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. Πανεπιστήμια, πολιτιστικά κέντρα) με στόχο την ανταλλαγή ιδεών και θέσεων και την προβολή/ανάδειξη των θετικών επιδράσεων των μεταναστών και των μεταναστριών στην κοινωνία υποδοχής.

  • Συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ

  • 14 Φεβρουαρίου 2019, 12:13 | PRAKSIS

    Στο δημόσιο διάλογο θα πρέπει να διασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση του φαινομένου. Για την ορθή κατανόηση των αναγκών των πολλών πληθυσμιακών ομάδων που τυγχάνουν δυνητικά θύματα ρατσιστικής συμπεριφοράς-βίας, ο δημόσιος αυτός διάλογος θα πρέπει να είναι στοχευμένος, μεθοδικός και άρτια διοργανωμένος ώστε για να έχει κάποιο απτό αποτέλεσμα. Ιδανικά θα πρέπει κάποιος φορέας να συντονίζει τις δράσεις αυτές.