Μέτρο Πολιτικής 6.2

Κεφάλαιο 3 – Άξονας Πολιτικής 6 – Μέτρο Πολιτικής 6.2
Μέτρο Πολιτικής 6.2 Ενθάρρυνση της συμμετοχής των μεταναστών και μεταναστριών, αιτούντων/αιτουσών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στα κοινά μέσω του αθλητισμού και του εθελοντισμού
6.2.1 Θεσμοθέτηση διαδικασίας έκδοσης δελτίου αθλητή/αθλήτριας σε ποδοσφαιρικά σωματεία για εξαιρετικά ταλέντα
Η συγκεκριμένη δράση λαμβάνει ως δεδομένα: α) το μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς του προσφυγικού πληθυσμού να συμμετέχει σε τέτοιου είδους προγράμματα καθώς και τον θετικό αντίκτυπο και τη συμβολή που έχουν τόσο σε θέματα ψυχικής υγείας αλλά και της ομαλής ένταξης του εν λόγω πληθυσμού στον κοινωνικό ιστό, β) την ενασχόληση του πληθυσμού με αθλητικές δραστηριότητες, γ) την ανάδειξη εξαιρετικών ταλέντων αιτούντων/αιτουσών διεθνούς προστασίας είτε που έχουν διακριθεί σε συλλογικές επίσημες αθλητικές διοργανώσεις (όπως Μαραθώνιους) αλλά και σε αθλητικές διοργανώσεις (για παράδειγμα, ποδοσφαιρικούς αγώνες με συμμετοχή εθνικών ομάδων επαγγελματικού και ερασιτεχνικού πρωταθλήματος), καθώς και δ) την ανυπαρξία ενός μηχανισμού ενσωμάτωσης αθλητών και αθλητριών πολιτών τρίτων χωρών επίσημα σε αθλητικά σωματεία και συλλόγους με την έκδοση αθλητικού δελτίου, παρά την δυνατότητα που δίνει ο Ν. 4375/2016, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους αλλά και την αδυναμία της επαγγελματικής ενασχόλησής τους με τον αθλητισμό, με το όποιο όφελος, αυτή μπορεί να επιφέρει στα αθλητικά σωματεία αλλά και για τους αθλητές και τις αθλήτριες. Για τους λόγους αυτούς, η δράση προτείνει τη θεσμοθέτηση της διαδικασίας έκδοσης δελτίου αθλητή/αθλήτριας για τους αιτούντες, τις αιτούσες και τους/τις δικαιούχους διεθνούς προστασίας αρχικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου, το οποίο είναι πρώτο στις προτιμήσεις του πληθυσμού-στόχου.

6.2.2 Δημιουργία μεικτών ομάδων εθελοντών και εθελοντριών και μεικτών εργαστηρίων και δικτύωση εθελοντών/εθελοντριών εντός των Κ.Ε.Μ.
Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της διαπολιτισμικής συναλλαγής με όχημα τον εθελοντισμό (π.χ για δασοπυρόσβεση, δενδροφύτευση, ανακύκλωση, κλπ) μέσω της σύστασης μεικτών ομάδων εθελοντών (πολιτών τρίτων χωρών και γηγενών) καθώς και δημιουργία χώρου εθελοντισμού και δικτύωσης εθελοντών/εθελοντριών εντός των Κ.Ε.Μ.. Ειδικότεροι στόχοι είναι η προαγωγή της συνεργασίας και της αρμονικής συνύπαρξης καθώς και η προώθηση της ενεργού συμμετοχής όλων των ανθρώπων για ένα κοινό σκοπό ως μέσο κοινωνικοποίησης και ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών.

Άλλες δράσεις
• Οργάνωση συναντήσεων, δημιουργία χώρων αλληλεπίδρασης και αθλητικών δραστηριοτήτων
• Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων/αγώνων ως μέσο για την προώθηση της ισότητας για όλους

  • 6.2.1
    Επέκταση της δυνατότητας για έκδοση δελτίου αθλητή σε όλους και ιδίως στους ανήλικους και όχι μόνο σε εξαιρετικά ταλέντα. Πρόβλεψη για επέκταση της δυνατότητας για έκδοση δελτίου αθλητή σε όλα τα αθλήματα και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
    Κρίνεται σημαντική η συμμετοχή των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στις ήδη υπάρχουσες ομάδες των αθλητικών συλλόγων, και η αποφυγή της σύστασης ομάδων αποκλειστικά για εκείνους ώστε να προωθείται η ένταξη, η επικοινωνία και η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Ειδικότερα έχει παρατηρηθεί ότι μέσω της άθλησης η ένταξη πραγματοποιείται με πολύ πιο ομαλό τρόπο, ενώ ειδικά η συμμετοχή σε ερασιτεχνικό επίπεδο συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και ενσωμάτωση στην κοινωνία με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.