Μέτρο Πολιτικής 8.1

Κεφάλαιο 3 – Άξονας Πολιτικής 8 – Μέτρο Πολιτικής 8.1
Μέτρο Πολιτικής 8.1: Διευκόλυνση της ένταξης των γυναικών
8.1.1 Κατάρτιση γυναικών μεταναστριών σε διερμηνεία και διαπολιτισμική μεσολάβηση για ενίσχυση του ρόλου των μητέρων μεταναστριών/προσφύγων στην εκπαιδευτική διαδικασία και επανακοινωνικοποίηση των παιδιών τους και των ιδίων στην ελληνική πραγματικότητα
Η δράση αυτή αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικού πολιτισμού και ιστορίας σε συνδυασμό με κατάρτιση σε τεχνικές διερμηνείας και διαπολιτισμικής μεσολάβησης που απευθύνονται σε γυναίκες μετανάστριες/πρόσφυγες προκειμένου να αποκτήσουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και του κοινωνικοπολιτιστικού πλαισίου της χώρας καθώς και να χρησιμοποιήσουν την κατάρτισή τους προκειμένου να συνδράμουν άλλες μητέρες μετανάστριες/πρόσφυγες κατ’αρχάς στην ένταξη των παιδιών τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στην εν γένει ομαλή ένταξη των παιδιών τους και, εμμέσως, και των ιδίων στην ελληνική πραγματικότητα. Επιπλέον, η δράση αυτή αποσκοπεί στην στήριξη των γυναικών μεταναστριών/προσφύγων, ώστε να βρουν μια μορφή εργασίας και να αποκτήσουν την αυτονομία τους.

8.1.2 Παροχή συμβουλευτικής από εργαζόμενες γυναίκες μετανάστριες (mentoring) σε ομόφυλές τους με προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας
Η δράση αυτή έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να παράσχει την κατάλληλη στήριξη στις γυναίκες μετανάστριες/πρόσφυγες, να αναπτύξει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες τους, ώστε τελικά να τις βοηθήσει να ενταχθούν στην αγορά εργασίας επιτυχώς. Μέσω της παρεχόμενης στήριξης, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται στα Κ.Ε.Μ. ή σε συλλόγους μεταναστών, επιδιώκεται να αναπτυχθεί μια σχέση συνεργασίας μεταξύ του μέντορα (mentor) και του καθοδηγούμενου (mentee), η οποία θα επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών για ένα συγκεκριμένο τομέα απασχόλησης ή δραστηριότητας. Η σχέση αυτή σκοπό έχει να ενδυναμώσει και να αναπτύξει το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης της γυναίκας μετανάστριας, ενισχύοντας τις επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητές της. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, με όρους εμπιστευτικότητας και συνεργατικότητας, θα παρέχονται πρακτικές συμβουλές, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ένταξη των γυναικών μεταναστριών και προσφύγων στην αγορά εργασίας.

Άλλες δράσεις
• Κατάρτιση γυναικών μεταναστριών/προσφύγων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ως διαπολιτισμικών μεσολαβητών για ενημέρωση και παροχή βοήθειας σε γυναίκες που ανήκουν στις ίδιες ομάδες καθώς και για ενημέρωση και παροχή βοήθειας στο πλαίσιο της πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών

 • 15 Φεβρουαρίου 2019, 07:05 | INTERSOS Hellas

  8.1.1 Κρίνεται αναγκαία η στήριξη προσφυγισσών που επιθυμούν να εργαστούν και ιδιαίτερα μονογονεϊκών οικογενειών μέσω προβλέψεων και πρακτικών που θα ευνοούν την ένταξη των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς ή παιδικούς σταθμούς, όπως η ύπαρξη μεγαλύτερου αριθμού θέσεων.

 • 8.1.2

  Προτείνουμε το mentoring για τα προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας να γίνεται και από Ελληνίδες εργαζόμενες (όχι μόνο από εργαζόμενες γυναίκες μετανάστριες).

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 21:13 | ΑΡΣΙΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

  Για την διευκόλυνση της ένταξης των γυναικών, για την εκμάθηση γλώσσας ή για να εργασθούν, απαιτείται να δημιουργηθούν νέες θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 16:26 | INTERSOS Hellas

  8.1.1. Κρίνεται αναγκαία η στήριξη προσφυγισσών που επιθυμούν να εργαστούν και ιδιαίτερα μονογονεϊκών οικογενειών μέσω προβλέψεων και πρακτικών που θα ευνοούν την ένταξη των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς ή παιδικούς σταθμούς, όπως η ύπαρξη μεγαλύτερου αριθμού θέσεων.

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 14:32 | SolidarityNow

  Ένα σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αφορά στην φύλαξη των παιδιών τους προκειμένου να συμμετάσχουν στις προτεινόμενες (και άλλες) δράσεις, άρα αυτό το μέτρο πολιτικής θεωρούμε πως θα έπρεπε να εμπλουτιστεί με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες αλλά και γενικότερα με περισσότερες στοχευμένες δράσεις.

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 10:03 | JRS Hellas

  Είναι σημαντικό να υπάρξει πρόβλεψη για την ολοήμερη φύλαξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας των γυναικών μεταναστριών/προσφύγων σε κρατικές δομές και σε συνεργασία με την τοπική Αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε οι γυναίκες να έχουν τη δυνατότητα επιμόρφωσης και σταδιακά ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

 • 8.1.1. H δράση αυτή δεν θα πρέπει να αποσκοπεί στην στήριξη των γυναικών μεταναστριών/προσφύγων, ώστε να βρουν «μια μορφή εργασίας» αλλά ώστε να βρουν «νόμιμη εργασία». Η διατύπωση υπονοεί ανεπίσημη εργασία, υποβιβάζει τις γυναικες και πρέπει να αναδιατυπωθεί