Κεφ 4.2.5 – Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς

Κεφάλαιο 4 – 4.2.5 Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς
Το Υ.ΜΕ.ΠΟ. συνεργάζεται σε συνεχή βάση με τα Όργανα, τις Ομάδες Εργασίας και τις Επιτροπές της Ε.Ε., τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ένταξης για θέματα ένταξης και συμμετέχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Τ.Α.Μ.Ε.), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), οι δράσεις του οποίου συγκεκριμενοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία κ.ο.κ.
Επίσης το Υ.ΜΕ.ΠΟ. συνεργάζεται με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες , τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, την UNICEF και την Παγκόσμια Τράπεζα για την υλοποίηση δράσεων υποδοχής και ένταξης καθώς και για την διεξαγωγή σχετικών ερευνών.
Σταθερή είναι επίσης η συνεργασία του Υ.ΜΕ.ΠΟ. με το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και τα Ηνωμένα Έθνη, συνεισφέροντας στην, κατά την αρμοδιότητα του, υλοποίηση των Βιώσιμων Στόχων Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals), τη διαμόρφωση του Παγκοσμίου Συμφώνου για τη Μετανάστευση (Global Compact on Migration) και το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη (GFMD).

  • 14 Φεβρουαρίου 2019, 14:19 | Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

    Λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (επικουρικός του Ελληνικού Κράτους), όπως αυτός ορίζεται στο Καταστατικό του, προτείνουμε να συμπεριληφθεί ονομαστικά στη συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς.

  • 13 Φεβρουαρίου 2019, 14:37 | Terre des hommes Hellas

    Η συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς έπρεπε να υπάρχει και στο στάδιο του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την ένταξη. Και να επεκτείνεται και σ’ αυτή με τις τοπικές και διεθνείς Οργανώσεις που καθώς έχουν αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία στο κομμάτι της ένταξης διεθνώς, θα είχαν πολλά να προσκομίσουν στο στρατηγικό σχεδιασμό. Παραμένει ένα ερώτημα για πολλές από αυτές τις οργανώσεις, γιατί παραγκωνίστηκαν σ’ αυτό το πολύ σημαντικό στάδιο, ενώ η συνδρομή τους έγινε δυνατή μόνο τώρα στο ύστατο δηλαδή αυτό στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης.

  • 10 Φεβρουαρίου 2019, 16:40 | Tihomir Sabchev

    Η ενότητα «Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς» απλά περιγράφει τις υπάρχουσες συνεργασίες του Υ.ΜΕ.ΠΟ. με διεθνείες οργανισμούς, αντί να παρουσιάζει τους συγκεκριιμένους στόχους αυτών των συνεργασιών και τους τρόπους με τους οποίους αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν.