Μέτρο Πολιτικής 2.3

Κεφάλαιο 3 – Άξονας Πολιτικής 2 – Μέτρο Πολιτικής 2.3

Μέτρο Πολιτικής 2.3: Αναβάθμιση και υποστήριξη λειτουργίας δημόσιων υπηρεσιών και υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης που συναλλάσσονται με μετανάστες/μετανάστριες, αιτούντες/αιτούσες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας
2.3.1 Υποστήριξη της διαδικασίας έκδοσης ηλεκτρονικών αδειών διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών μέσω πρόληψης προσωπικού
Τον Φεβρουάριο του 2017, η διαδικασία έκδοσης αδειών αναμορφώθηκε με την έκδοση ηλεκτρονικών αδειών διαμονής από τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υ.ΜΕ.ΠΟ. Η νέα ηλεκτρονική άδεια περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη λήψη βιομετρικών στοιχείων μέσω νεοεισαχθεισών διαδικασιών στο πληροφοριακό σύστημα, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερη εκπαίδευση του προσωπικού και ειδικές συνθήκες ασφαλείας. Επιπλέον των ανωτέρω, επήλθε και μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων στις ανωτέρω υπηρεσίες, οι οποίες είναι υποστελεχωμένες. Προκειμένου οι εν λόγω υπηρεσίες να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις νέες αυτές συνθήκες καθώς και στην αύξηση των αιτούντων αδειών διαμονής κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυσή τους με επιπλέον προσωπικό.

2.3.2 Προώθηση και ενίσχυση υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε δημόσιες υπηρεσίες, περιφέρειες και δήμους
Η διαπολιτισμική μεσολάβηση ανάμεσα στον μετανάστη και τον αιτούντα/ αιτούσα και δικαιούχο διεθνούς προστασίας τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας υποδοχής (π.χ. Υπηρεσίες Μιας Στάσης, Υπηρεσίες Ασύλου, Ξενώνες Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας, Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης κ.λπ.) είναι μια ανάγκη που έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Πέρα από την απομάκρυνση των γλωσσικών εμποδίων, ο διαπολιτισμικός μεσολαβητής καλείται να γεφυρώσει τυχόν πολιτισμικές διαφορές, να διευκολύνει και να εξασφαλίσει την ισότιμη επικοινωνία μεταξύ του μετανάστη και της δημόσιας υπηρεσίας και να προλάβει ή να αντιμετωπίσει τυχόν συγκρούσεις. Ως τώρα σχετικές υπηρεσίες παρέχονται περιστασιακά είτε από Μ.Κ.Ο. μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων μικρής διάρκειας είτε μέσω εθελοντών, που προέρχονται συνήθως από Μ.Κ.Ο και μεταναστευτικούς συλλόγους. Σκοπός της εν λόγω δράσης είναι η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης με διαπολιτισμικούς μεσολαβητές και διαμεσολαβήτριες σε συστηματική βάση.

2.3.3 Διαπολιτισμική επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η διαπολιτισμική επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων Υπουργείων, δήμων και περιφερειών, εποπτευόμενων φορέων, Υπηρεσιών Μιας Στάσης, κ.λπ., κρίνεται επιτακτική προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της πρόσβασης των μεταναστών και των μεταναστριών, των αιτούντων και αιτουσών διεθνούς προστασίας καθώς και των δικαιούχων αυτής σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες που παρέχει το κράτος.
Ο εκπαιδευτικός σκοπός του προγράμματος μπορεί να περιλαμβάνει τόσο τη θεωρητική (μέσω σεμιναρίων), όσο και την πρακτική εκπαίδευση στον τομέα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, την απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης και την εκμάθηση νέων μεθόδων (π.χ. τεχνικές βελτίωσης λεκτικής/μη λεκτικής επικοινωνίας, σεμινάρια ενημέρωσης για την έμφυλη βία στους προσφυγικούς πληθυσμούς, κ.ά.), έτσι ώστε να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες στον μεταναστευτικό πληθυσμό με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Τα σεμινάρια θα έχουν ως στόχο την κατανόηση και αποδοχή του δικαιώματος των μεταναστών στη διαφορετικότητα, την προώθηση της αρμονικής συνύπαρξης με την κοινωνία υποδοχής και την επιτυχή αντιμετώπιση στερεοτυπικών συμπεριφορών και στάσεων.

Άλλες δράσεις
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού συστήματος και εφαρμογών για την ενίσχυση των ειδικών δεξιοτήτων και τη διασφάλιση των υπαλλήλων που εργάζονται σε υπηρεσίες, περιφέρειες και δήμους και εφαρμογή συστήματος «Καθολικής πολιτικής διαφάνειας και ασφάλειας»
• Καταγραφή, διασύνδεση και δικτύωση δημόσιων υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης και ένταξης
• Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών σε θέματα μετανάστευσης και ένταξης με άλλα κράτη-μέλη

  • 14 Φεβρουαρίου 2019, 21:54 | Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

    Πλέον των προτεινόμενων μέτρων, θα πρέπει να προβλεφθεί η εισαγωγή μαθημάτων/εργαστηρίων (ειδικά σε σχολές ειδικοτήτων που συναλλάσσονται με προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό, όπως οι κοινωνικοί λειτουργοί) με αντικείμενο τη συνεργασία με διαπολιτισμικούς μεσολαβητές και διερμηνείς.

  • 14 Φεβρουαρίου 2019, 14:58 | SolidarityNow

    Η καταγραφή, διασύνδεση και δικτύωση δημόσιων υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης και ένταξης, που αναφέρεται σε αυτό το κεφάλαιο, έχει αποδειχτεί δύσκολη στην πράξη. Ενδεικτικά αναφέρουμε προβλήματα διασύνδεσης ψηφιακών συστημάτων σε δημόσιες υπηρεσίες λόγω χρήσης διαφορετικών λογισμικών, τα οποία εν το μεταξύ παρεμποδίζουν την πρόσβαση ανθρώπων στα δικαιώματά τους (έκδοση δημόσιων εγγράφων). Ο σχεδιασμός τέτοιων δράσεων επομένως πρέπει να λάβει τα παραπάνω υπόψιν για να μπορέσουν να υλοποιηθούν άμεσα και να προσφέρουν πραγματικά θετικές αλλαγές στη ζωή μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο.

  • Συμπερίληψη του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» στο Μέτρο Πολιτικής 2.3 (σε όλες τις υποενότητες του μέτρου).