Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/61/ΕΕ

Ενόψει της ενσωμάτωσης στην Ελληνική έννομη τάξη  α)της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) και για την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΚ) 1060/2009 και (ΕΕ) 1095/2010 και β) της Οδηγίας 2013/14/ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ και της 2009/65/ΕΚ που αφορούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας των εταιριών που διαχειρίζονται οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων ή και προωθούν εμπορικά προϊόντα οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων με διαβατήριο, καλούνται οι άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώσεις εταιρειών, φυσικά πρόσωπα κλπ.) να διατυπώσουν τις απόψεις και προτάσεις τους επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου έως τις 19.8.2013 και ώρα 08.00 πμ.

 

Η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου Νόμου, πριν αυτό προωθηθεί στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ