Άρθρο 26 – Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών

1. Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1η/2ου/2015, υπάγεται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Φορέα. Η αίτηση για υπαγωγή προς τον οικείο φορέα ασφάλισης, υποβάλλεται μέχρι την 30η/4ου/2015. Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν μετά από αίτησή τους, οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις.
2. Για φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητά τους καθώς και για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ που ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα, σε περίπτωση αποδεδειγμένου μηδενικού εισοδήματος κατά το έτος χρήσης 2014, μη συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων ανεργίας και προνοιακών παροχών, αναστέλλεται μετά από αίτησή τους το σύνολο των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 μηνών, μετά την πάροδο των οποίων υπάγεται στη ρύθμιση της παρ.1, με αίτηση που υποβάλλεται προς τον οικείο φορέα ασφάλισης μέχρι την 31η /3ου/2016.
3. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1η/02ου/2015 και εφεξής.
4. Η ρύθμιση του ποσού της οφειλής, γίνεται μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις. Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 50 ευρώ.
5. Το σύνολο της οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. Όταν το ύψος της οφειλής είναι άνω των 5.000 ευρώ, αυτή προσαυξάνεται εφεξής με 0,25 % μηνιαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή. Για ύψος οφειλής έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση. Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών, εξαιρουμένων των αυτοτελών προστίμων, ως ακολούθως:
i. Εφάπαξ καταβολή οφειλής, έκπτωση 100%.
ii. Ρύθμιση έως 50 δόσεις, έκπτωση 70%.
iii. Ρύθμιση από 51 έως 100 δόσεις, έκπτωση 50%.
6. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση δύναται να υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες ή ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
7. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την επίδοση της απόφασης υπαγωγής στον οφειλέτη. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσό της κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.
8. Ειδικότερα, το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ, των Ν.Π.Δ.Δ. του Δημοσίου, Α.Ε. του Δημοσίου μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, καθώς και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και ΝΠΙΔ του δημοσίου και των ΟΤΑ που επιδιώκουν κοινωφελείς και άλλους δημόσιους σκοπούς που περιλαμβάνονται στο Επικαιροποιημένο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του ν. 1892/90, όπως ισχύει καθώς και των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κεντρικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1η/2ου/2015, κεφαλαιοποιείται την 31η/12ου/2014 και ρυθμίζεται κατόπιν αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες, έως 150 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων και προσθέτων τελών. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1η/2ου/2015.
9. Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 όπως αυτός ισχύει και τηρούν τους όρους αυτού, και εφόσον το υπόλοιπο ύψος της οφειλής τους είναι άνω των 15.000 ευρώ, εντάσσονται αυτοδίκαια για το υπόλοιπο της οφειλής στην παρούσα ρύθμιση σε 100 δόσεις, εκτός αν με αίτησή τους που υποβάλλεται μέχρι 30/4/2015 ζητήσουν την υπαγωγή σε μικρότερο αριθμό δόσεων.
10. Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν μετά από αίτησή τους και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 500.000 ευρώ.
11. Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση είναι:
α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Οι διευθυντές των οικείων περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστημάτων ή οι διευθυντές των περιφερειακών ΚΕΑΟ.
β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρμόδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή προϊστάμενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών μονάδων.
γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική μονάδα του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης καθοριστεί με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ή όπως θα ονομαστεί στο υπό έκδοση ΠΔ).
12. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 63 του ν.3996/2011 ( Α’170), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί στους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύματος αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης, κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που είχαν επιβληθεί πριν την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης, λαμβάνονται υπόψη για την υπαγωγή στη ρύθμιση και την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης».
13. Η αίτηση του οφειλέτη υποβάλλεται άπαξ στην παρούσα ρύθμιση, η δε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση:
α. καθυστέρησης πέραν του ενός μηνός, μίας δόσης της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης,
β. μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.
14. Η απώλεια της ρύθμισης, έχει ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:
α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
β) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων,
γ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
15. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές:
α. Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. Για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης με τις διατάξεις της παρούσας και είναι συνεπείς με τους όρους αυτών, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής με παρακράτηση, τη συνολική οφειλή του έργου.
β. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136), όπως ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.
γ. Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ. Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.2556/1997 (Α’ 270).
16. Οφειλέτες που εκπίπτουν της παρούσας ρύθμισης δύναται να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1, της παραγράφου ΙΑ΄του Ν.4152/2013.
17. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

 • 13 Μαρτίου 2015, 11:12 | ΤΑΣΟΣ

  Η λύση είναι μακριά απο το πρόβλημα όσων αδυνατούν πραγματικά , βασικά θα πρέπει (κατα την άποψη μου ) να δώσετε μια σωστή λύση, μόνιμη και παράλληλα να διορθώσετε παλιές αδικίες ,
  α) άλλη μεταχείριση σε αυτούς που δημιούργησαν τις οφειλές τους μέσα στην περίοδο της κρίσης Αυτοί πράγματι αδυνατούσαν και θέλουν μια δίκαιη λύση και πραγματική στήριξη αν θέλετε να μπει το ταμείο σε σωστή σειρά
  β)Διαγραφή του χρέους που αφορά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθώς δεν είχε πρόσβαση . Το να ζητάμε απο κάποιον να πληρώσει και μάλιστα με προσαύξηση παροχές που δεν είχε πρόσβαση είναι άδικο
  γ) Επαναυπολογισμός εισφορών βάση εισοδήματος , εγω για παράδειγμα πέρυσι δήλωσα 13.329 € και πλήρωσα εφορία πάνω απο 6.000 € ( χώρια τον ΕΜΦΙΑ ) αυτό σημαίνει πως το καθαρό μου εισόδημα μετά φόρων ήταν περίπου 7000 € η δίμηνη εισφορά που μου ζητάει το πτωχευμένο μου ταμείο είναι 905 € δηλαδή περίπου 5.500 € το χρόνο . Λυπάμαι που δεν μπορώ να ζήσω εγω και τα 3α ανήλικα Παιδιά μου με 1500 € το χρόνο δηλαδή με 125€ το μήνα ώστε να καταφέρω να συντηρήσω ένα ταμείο που δεν εγγυάται στην πράξη τίποτε . Αρα η διαγραφή ενός μεγάλου ποσοστού του χρέους είναι επιβεβλημένη ανάγκη και πιστεύω πως το βλέπετε και εσείς

  Για να μην νιώσουν αδικημένοι αυτοί που πλήρωναν υπάρχει λύση .
  α) Αν δεν πλήρωσα για 3 -5 χρόνια και δεν επιθυμώ να μπω στην ρύθμιση βγάλε με στην σύνταξη 3-5 χρόνια αργότερα αλλα απο σήμερα θα πληρώνω κανονικά ΑΛΛΑ με το νέο σύστημα υπολογισμού εισφορών βάση εισοδήματος θα πληρώνω κανονικά και με το νόμο και βάση αυτών που δίνω θα πάρω στο τέλος.
  β)όσοι επιθυμούν να μπουν στην ρύθμιση να μπουν αλλά ν αφαιρεθούν τα ιατροφαρμακευτικά να κεφαλαιοποιηθεί το υπόλοιπο ποσό αφού αφαιρεθούν οι προσαυξήσεις και να πληρωθεί με τόκο 0,25% ανα μήνα σε ισόποσες δόσεις μέχρι την ηλικία που θα συνταξιοδοτηθεί δηλαδή τα 65 με εγγυημένη σύνταξη που θα την ξέρει .
  Λύσεις Υπάρχουν λεφτά δεν υπάρχουν ακόμα τουλάχιστον ,Δείτε το πρόβλημα δώστε μια δίκαιη λύση ώστε να μπορούμε να το στηρίξουμε .

 • 13 Μαρτίου 2015, 11:12 | ΤΑΣΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Οπως γίνεται κατανοητό απο σχεδόν ολα τα σχόλια ειναι αδικος ο ορος υπαγωγής στη ρύθμιση μονο εαν καταβληθούν οι τρέχουσες εισφορές για τον λόγο οτι κάποιος που μπορούσε να τις πληρώσει θα το ειχε κάνει.

  Για να εχει ανταπόκριση η ρύθμιση θα πρέπει να αποσυρθεί αυτός ο ορος και η καταβολή των τρεχουσών εισφορών να περιληφθεί στη ρύθμιση με δικαίωμα επιλογής απο μέρους του οφειλέτη.

  Αν κάποιος εχει τη δυνατότητα να τις καταβάλλει να το κάνει, αν μπορεί να πληρώσει ενα μέρος αυτών και το υπόλοιπο στη ρύθμιση και τέλος αν αδυνατεί πλήρως να τις πληρώσει να μπαίνουν στη ρύθμιση.

  Πιστεύω ετσι οτι περισσότεροι οφειλέτες θα υπαχθούν στη ρύθμιση χωρίς να κρέμεται πανω απο το κεφάλι τους η απώλεια της λόγω μη καταβολής των τρεχουσών εισφορών και βέβαια θα εισπραχθούν και περισσότερα χρήματα αναγκαία για τα ασφαλιστικά ταμεία τη δυσκολη αυτη περίοδο.

 • 13 Μαρτίου 2015, 11:33 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΑΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.
  ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΑΝ ΠΟΤΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ.
  ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΤΩΡΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΛΑΒΑΝ?
  ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΝΕΚΑ ΤΟΥ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΠΟΤΕ.
  ΕΤΣΙ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΤΟ ΑΝΑΠΟΔΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ.

 • 13 Μαρτίου 2015, 11:36 | ΑΓΓΕΛΟΣ

  Αν κάποιος οφείλει σε εφορία και οαεε έχοντας εισόδημα 15000 ευρώ π.χ. πως θα πληρώσει σε 100 δόσεις 250 ευρώ εφορία κι άλλα 250 οαεε. Επιχείρηση δεν υπάρχει πια.Δεν μιλάμε για τα δάνεια.Εκείνη η σύνδεση – ρύθμιση να πληρώνεις εως ένα ποσοστό του εισοδήματος σου που να σου επιτρέπει να ζεις κι όλας θα το δούμε?

 • 13 Μαρτίου 2015, 11:13 | Στέλιος

  Πιστεύω ότι στο σχέδιο απαιτείται πρόβλεψη για τα Ταμεία που είναι απρόθυμα ή ανίκανα να να προβούν, μέσα σε εύλογο χρόνικό διάστημα, στην αναγκαία προσαρμογή των μηχανογραφικών τους συστημάτων προκειμένου να δεχτούν αιτήσεις για την μετάβαση από παλαιότερες ρυθμίσεις στην παρούσα.
  Ο ΟΑΕΕ,
  ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ της προθεσμίας για την ένταξη στην ρύθμιση Ν.4305/2014 και ΕΝΑΜΙΣΥ ΜΗΝΑ μετά την έκδοση της απαιτούμενης υπουργικής απόφασης από τον προκάτοχό σας υπουργό εργασίας, ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ τις αιτήσεις για μετάβαση από την ρύθμιση του Ν. 4152/2013, (την στιγμή που το ΙΚΑ έχει ολοκληρώσει την αντίστοιχη προσαρμογή εδώ και ένα μήνα)προβάλλοντας ως δικαιολογία ότι:
  «Ωστόσο, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι προσαρμογές στο υφιστάμενο μηχανογραφικό σύστημα. Για την έναρξη της εφαρμογής θα ενημερωθείτε από το site http://www.oaee.gr
  …ενώ παράλληλα συνεχίζει να χρεώνει με το ύψος των δόσεων της ρύθμισης του Ν. 4152/2013.

 • 13 Μαρτίου 2015, 11:10 | Θωμάς Παλλαντζάς

  Είμαι ασφαλισμένος στο Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Θεωρώ πως θα πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρεθούνε από το ποσό των ασφαλιστικών οφειλών οι εισφορές για κλάδο υγείας και οι ανάλογες προσαυξήσεις καθώς ως γνωστό χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα δεν υφίσταται θεωρημένο βιβλιάριο υγείας και οι αντίστοιχες παροχές.

 • 13 Μαρτίου 2015, 10:43 | Κώστας

  Ρύθμιση στην εφορεία + τρέχον φόρος + ρύθμιση στον ΟΑΕΕ + τρέχουσες εισφορές + ρύθμιση στις τράπεζες + καθημερινότητα(διαβίωση,παιδιά που σπουδάζουν κλπ.) + συρρικνωμένο εισόδημα = ???
  Αν δείτε την κάθε ρύθμιση μεμονωμένα και δεν λάβετε υπόψη σας όλους τους παραπάνω παράγοντες, τα αποτελέσματα θα είναι απογοητευτικά.
  Το δίκαιο είναι να καθορισθεί ελάχιστη δόση για όλες τις υποχρεώσεις με βάση το ετήσιο εισόδημα.

 • 13 Μαρτίου 2015, 10:57 | Πίκος Δημήτρης

  Νομιζω οτι ολοι οι προηγουμενοι καλυψαν πληρως το θεμα για τις δοσεις στα ασφαλιστικα ταμεια.Προσωπικα θα εστιασω μονο στο οτι βλεπω παλι να πεφτετε και εσεις στην παγιδα της προηγουμενης κυβερνησης,δηλαδη τρεχοντα συν δοση,συν την χρεωση της Ιατροφαρμακευτικης με τοκο μαλιστα, χωρις να εχει παρασχεθει στον ΟΑΕΕ,δυσκολα θα εισπραχθουν εκτος απο αυτους που χρωστουν κατω απο 5.000 ευρω.Πραγματι σωστο το μετρο της αποποινικοποιησης για χρεη προς τα ταμεια.Τα τρεχουμενα συν την δοση στον ΟΑΕΕ ,υπο τις παρουσες συνθηκες, δεν πρεπει να ξεπερνουν τα 150 ή 200 ευρω τον μηνα,αν θελετε ρευστο στο ταμειο.Και επιτελους συνδεστε τις εισφορες με τα καθαρα κερδη.Νομιζω ειναι το πιο δικαιο.

 • 13 Μαρτίου 2015, 10:52 | Mαρια

  Tο ΤΣΜΕΔΕ ΕΤΑΑ, για οφειλές ασφαλιστικών εισφορών προηγουμένων ετών υπολογίζει το οφειλόμενο ποσό με βάση τις εισφορές του τρέχοντος έτους και υπολογίζει επί αυτού και τόκους από το έτος της οφειλής, πρόκειται δηλαδή περί διπλοτοκισμό. Εάν για παράδειγμα οι οφειλόμενες εισφορές μου για το έτος 2000 ήταν ένα ποσό Α το ΤΣΜΕΔΕ θεωρεί ότι τους οφείλω τώρα ένα ποσό Β πολύ μεγαλύτερο του Α υπολογισμένο με βάση τις εισφορές του 2015. Επί του ποσού Β υπολογίζει επιπλέον τόκους από το έτος 2000…..Ετσι με βάση την παρούσα ρύθμιση ενώ μπορεί κανείς να έχει έκπτωση μέχρι 100% στους τόκους στην ουσία δεν απαλλάσσεται από προσαυξήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να προσδιοριστεί ότι ειδικά για το ΤΣΜΕΔΕ το ποσό των οφειλών υπολογίζεται με βάση τις εισφορές του έτους οφειλής ώστε η παρούσα ρύθμιση να έχει ανταπόκριση και να ανακουφίσει πράγματι τους οφειλέτες ασφαλισμένους.

 • 13 Μαρτίου 2015, 10:20 | ΚΩΣΤΑΣ Κ.

  Θα πρέπει να περιληφθούν οι ληξιπρόθεσμες μέχρι 1/3/2015 για να μην πω μέχρι και 1/4/2015.Επίσης να αποσυνδεθεί η ρύθμιση με την καταβολή των τρχουσών εισφορών.

 • 13 Μαρτίου 2015, 10:38 | Dimitris

  Σχόλιο στο Άρθρο 27 – Αίτημα Ακύρωσης Οφειλής στον κλάδο Υγείας στον ΟΑΕΕ από Dimitris.

  Οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία είναι ανταποδοτικές.
  Οι οφειλές στον ΟΑΕΕ περιλαμβάνουν τον κλάδο Συνταξιοδότησης και τον κλάδο Υγείας. Ό οφειλέτης εισφορών μέχρι σήμερα οφείλει και για τους δύο κλάδους.
  Για τον κλάδο Συνταξιοδότησης οι οφειλόμενες εισφορές, κατά την γνώμη των περισσότερων οφειλετών, πρέπει να καταβληθούν. Η έννοια της ανταποδοτικότητας ικανοποιείται εφόσον ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα στην σύνταξη και για το διάστημα της δημιουργίας της οφειλής του.
  Για τις οφειλές του κλάδου Υγείας δεν θεωρείται δίκαιο να καταβληθούν οι οφειλές, εφόσον οι οφειλέτες κατά την περίοδο που αδυνατούσαν να καταβάλουν τις εισφορές τους ο ΟΑΕΕ δεν τους παρείχε καμία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στους ίδιους και στα προστατευόμενα μέλη αυτών και συνεπώς το σύστημα υγείας δεν είχε καμία επιβάρυνση από αυτούς.
  Κατά την επικρατέστερη γνώμη η οφειλή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα πρέπει να διαγραφεί καθώς και οι διάφορες επιβαρύνσεις που την ακολουθούν, αλλιώς η φύση της ανταποδοτικότητας των εισφορών αυτών ανατρέπεται.
  Παρακαλώ σκεφτείτε το δίκαιο αίτημα των οφειλετών αυτών πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου.

  Ευχαριστώ.

 • 13 Μαρτίου 2015, 10:10 | Βασιλική

  Στη ρύθμιση Θα πρέπει να υπαχθούν τα ποσά που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως την 1/3/2015 ώστε να δοθεί η δυνατότητα να συμπεριληφθούν και οι εισφορές του Δ. Χριστουγέννων που ήταν αποδοτέες την 28/2/2015 . Τα ποσά αυτά είναι μεγάλα πχ. σε ξενοδοχεία εποχιακής λειτουργίας όπου καλούνται να πληρώσουν τις εισφορές του Δ. Χριστουγέννων για το προσωπικό που απασχολήθηκε το καλοκαίρι σε μία περίοδο που ταμειακά είναι » νεκρη » από άποψης ρευστότητας .

 • 13 Μαρτίου 2015, 09:03 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΣΑΡΗΣ

  ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΕΒΕ ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥΣ

  Απο διάφορες «περίεργες δραστηριότητες» όπως μαθητευόμενοι σε ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (που ομαδάρχες ασφαλιστές τους έγραφαν στο ΤΕΒΕ χωρίς καν να το γνωρίζουν) και εργοδότες που για να μην πληρώνουν ΙΚΑ εκβίαζαν τους εργαζόμενου τους να γράφονται στο πρώην ΤΕΒΕ, υπάρχει ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΛΗΘΟΣ πολιτών που φορτώθηκαν χρέη στο ΤΕΒΕ για τα οποία δεν ευθύνονται. Συμπολίτες και συμπολίτισες θα μπορούσαν σήμερα να εργάζονται και να προσφέρουν θέσεις εργασιας.

  Ολοι αυτοί είτε επειδή δεν το γνώριζαν είτε επειδή δεν μπορούσαν ουδέποτε πλήρωσαν το ΤΕΒΕ εξ αρχής. Και φυσικά το ΤΕΒΕ ουδέποτε τους πρόσφερε ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ. Οταν ανακάλυψαν την ύπαρξη της χρέωσης ή έφυγαν απο τους εκμεταλλευτές εργοδότες το ΤΕΒΕ αρνήθηκε να διακόψει την συνδρομή τους! Εκτός και αν υπέγραφαν ότι όφειλαν ! Φυσικα κανείς δεν είχε να πληρώσει οπότε είτε υπέγραφαν είτε το άφηναν να συνεχίσει να χρεώνει μόνο του.

  ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ είναι ότι το ΤΕΒΕ για τέτοιες περιπτώσεις προβλεπει απαλλαγή μόνο στην 20ετια ! Δηλαδή ένας πολίτης που όταν ήταν 30 χρονών του φορτώθηκε εν αγνοία του ενα ποσο 1500 ευρώ σήμερα είτε χρεώνεται ακόμη δίχως ουδέποτε να έχει πληρώσει είτε οφείλει 28,000 ευρώ ! Χωρίς να έχει κοστίσει στο ταμειο ούτε μιας ασπιρίνη !

  Ολα αυτά τα άτομα ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Αυτό το πρόβλημα με τον παρόντα νόμο ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ που μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς χρονοβορα εξέταση της καθε μιας περίπτωσης ξεχωριστά ΕΊΝΑΙ

  α)Οποιοσδήποτε ΔΕΝ έχει κάνει ποτε χρήση κάποιου ασφαλιστικου φορέα να διαγράφεται το χρέος του ωστε να μπορεί να κάνει έναρξη τώρα πληρώνοντας κανονικά τις υποχρεώσεις του.

  β)Διακανονισμοί οφειλετών που έγιναν πρό 10ετίας επίσης να διαγράφονται αφού ουδέποτε πρόκειται να πληρωθούν.

  Με τον τρόπο αυτό ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ σημερινοί ΑΝΕΡΓΟΙ και ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ θα δραστηριοποιηθούν παλι. Ανοίγοντας μικρες επιχειρήσεις με τα χρήματα που ούτως ή άλλως ουδέποτε πρόκειται να καταβάλουν στο ΤΕΒΕ.

  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ της πρότασης είναι η εξής: Αν τα πραγματικα συντάξιμα ένσημα απο μια τέτοια παρατυπία που εγινε πρό 15ετίας είναι στα 1500 ευρώ, ακόμη και αν με τον παρόντα διακανονισμο ο οφειλέτης αντί για 28000 κληθεί να δώσει 16000 παλι δεν τον συμφέρει. Διότι αν έχειτα 16000 αγοράζει ένα διαμέρισμα, και παίρνει απο αυτό 200 το μήνα νοίκι, όταν με τα 1500 ευρώ ένσημα του ΤΕΒΕ δεν αγοράζει ούτε μισό ευρώ συνταξη…

 • 13 Μαρτίου 2015, 09:26 | Κίμων

  Πρέπει επιτέλους στο νομοσχέδιο αυτό να αρθεί η αδικία που υποχρεώνει τους μηχανικούς του ΤΕΕ που δεν έχουν αποδεδειγμένα εργασία (δεν έχουν κάνει καν έναρξη επιτηδεύματος) να πληρώνουν τις υπέρογκες εισφορές και να επιβάλλονται ληστρικοί τόκοι επ αυτών!!Δεν κλέψαμε το ελληνικό κράτος.Μακάρι να είχαμε εργασία, να είχαμε κάποιο εισόδημα και εννοείται ότι θα πληρώναμε στην ώρα μας.
  Δεν γίνεται να μας επιβάλλονται εισφορές εν καιρώ ανεργίας και ανέχειας.Δεν γίνεται να μας ζητούν να πληρώσουμε εισφορές για τον κλάδο της υγείας ενώ δεν είχαμε καμία παροχή υγείας τα χρόνια που τρέχανε οι οφειλές.
  Η πρόταση είναι να διαγραφούν τουλάχιστον όλες οι προσαυξήσεις στο ποσόν της οφειλής που αντιστοιχεί σε περιόδους αποδεδειγμένης ανεργίας του μηχανικού καθώς και τα ποσά που παρακρατήθηκαν για τον κλάδο της υγείας καθώς υπηρεσίες υγείας δεν μας προσεφέρθην.

 • 13 Μαρτίου 2015, 09:23 | Χαράλαμπος Κατσιάνος

  Θα μπορούσε στο νόμο να προβλέπεται η ενσωμάτωση μελοντικών εισφορών, (μέχρι του ποσού που θα ορίσει ο ασφαλισμένος),καθώς είμαι σίγουρος πως όταν έρθει η ώρα πληρωμής του επόμενου εξαμήνου θα έχω πρόβλημα στην πληρωμή και θα χάσω την ρύθμιση (είμαι ασφαλισμένος? του ΤΣΜΕΔΕ). Επίσης πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψιν σας πως για το διάστημα που ο κάθε ασφαλισμένος δεν πλήρωνε τις εισφορές, δεν υπήρχε θεώρηση βιβλιαρίων με αποτέλεσμα να είναι ανασφάλιστος. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αφαιρέσετε τις εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (το γνωρίζω καλά καθώς έχω έξι παιδιά και είμαστε όλοι ανασφάλιστοι).

 • 13 Μαρτίου 2015, 09:39 | Ανθιμος Αναστασιαδης, Πολιτικός Μηχανικός

  Η παρέμβαση αφορά την παράγραφο 3 του άρθρου 26, περί καταβολής των τρεχουσών εισφορών:
  1) Ήδη με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου αναγνωρίζεται η αδυναμία πληρωμής από τους ελεύθερους επαγγελματίες, λόγο των ειδικών συνθηκών της απίστευτης οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα. Ορισμένοι τομείς όπως ο κατασκευαστικός κλάδος και ειδικά το σώμα των Μηχανικών που ανήκουν στο ΕΤΑΑ βρίσκεται στην φάση αφανισμού λόγο της αναδουλειάς που χαρακτηρίζει τον εν λόγω κλάδο.
  2) Πρέπει επίσης να αναγνωριστεί ότι ο Ελεύθερος Επαγγελματίας κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες και με υφιστάμενα χρέη είναι δύσκολο να ενταχθεί στην ρύθμιση διότι του ζητείται να εκπληρώνει τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τις τρέχουσες δόσεις γεγονός που είναι αδύνατο διότι υπάρχει ελάχιστο εργασιακό αντικείμενο λόγο της απουσίας ανάπτυξης στην χώρα.
  3) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες Μηχανικούς και εν γένει προμηθευτές του δημοσίου η αδυναμία έκδοσης φορολογικής ενημερότητας στερεί το δικαίωμα στους προαναφερόμενους να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου, ως εκ τούτου απομειώνει περαιτέρω το εργασιακό αντικείμενο τους και τους καθιστά επιχειρησιακά αδύναμους.
  Προτείνεται για τους κλάδους ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ να προστεθεί μια παράγραφος ή κάποιο άρθρο στο οποίο να ειδικεύονται, για τους ατομικά ασφαλισμένους, τα παρακάτω:
  α) Κάτω από ορισμένες συνθήκες να μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση, και να τους χορηγείται φορολογικής ενημερότητα, χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  – Έκαστο ετήσιο εκκαθαριστικό σημείωμα των 3 τελευταίων ετών να είναι κάτω από 10.000€ (για τον άγαμο) και 16.000€ (για τον έγγαμο με δύο τέκνα), προσαυξανόμενο κατά την εν ισχύ φορολογική νομοθεσία για κάθε περαιτέρω τέκνο.
  ***Έχει καταστεί σαφές τόσο από το Ελληνικό Δημόσιο όσο και από το τραπεζικό σύστημα ότι μια τετραμελής οικογένεια για να ΄΄επιβιώσει΄΄ απαιτούνται περί τα 15.000€, ως εκ τούτου τα ανωτέρω ποσά είναι άκρως συντηρητικά και αποδεικνύουν την αδυναμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, αφού θα πρέπει να υπολογιστεί το κόστος διαβίωσης της οικογένειας καθώς και το κόστος συντήρησης της επιχείρησης (αναλώσιμα, ΔΕΗ, ΟΤΕ,κλπ) τα οποία συντηρητικά ανέρχονται στα 350,00€ μηνιαία***.
  – Κάθε έτος να καταβάλει στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα εκκαθαριστικό που να μην ξεπέρνα τα όρια που τέθηκαν παραπάνω προκειμένου να διατηρεί το δικαίωμα περί μη καταβολής των τρεχουσών εισφορών.
  β) Από την στιγμή που δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις που τέθηκαν στο ι) ο ασφαλισμένος υποχρεούται στην καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών με τις αντίστοιχες τρέχουσες προσαυξήσεις.
  γ) Δικαίωμα επιλογής χαμηλότερης ασφαλιστικής κλίμακας και στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ καταρχήν για δύο φορές και περαιτέρω για όσους υπάγονται στο (ι) σχετικό της παρούσας να έχουν δικαίωμα για περισσότερες φορές με βάση το χαμηλό εκκαθαριστικό τους. Περαιτέρω κατάργηση του συστήματος με τις πενταετίες και αντικατάσταση αυτού με επιλογή από τον ασφαλισμένο της κατηγορίας ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση με άμεση αντιστοίχηση του επιπέδου σύνταξης που θα λάβει. ***Να σημειωθεί ότι και το ΕΤΑΑ (π.χ. Μηχανικών) για τους ασφαλισμένους μετά το 1992 έχει 2 ασφαλιστικές κλίμακες***.
  δ) Σαφή καθορισμό και διαδικασία συμψηφισμού ασφαλιστικών εισφορών και οφειλόμενων αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών από το δημόσιο για υπηρεσίες και έργα που έχουν παρασχεθεί σε δημόσιους φορείς.
  ε) Αναστολή αποφάσεων του ΚΕΑΟ για όσους βρίσκονται σε αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής.

  Με απλά λόγια για τους ελευθέρους επαγγελματίες είναι αναγκαία μια κυλιόμενη ρύθμιση η οποία θα βασίζεται στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση τους για πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών η οποία θα αποδεικνύεται ετησίως στον ασφαλιστικό φορέα με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.

  Στην παρούσα οικονομική συγκυρία είναι αδύνατο να καταβάλλονται ετήσιες εισφορές της τάξης των 5.100€ (π.χ. για μηχανικούς άνω πενταετίας) όταν ο βασικός μισθός που αποτελεί την βάση στο σύνολο των οικονομικών αξιών κυμαίνεται στα 500,00€.

  Το αποτέλεσμα των παραπάνω θα είναι:
  -ο ασφαλιστικό φορέας να εισπράξει το ελάχιστο δυνατό, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λάβει ούτε αυτό,
  -θα δώσει την δυνατότητα στους επαγγελματίες να επιχειρήσουν έτσι ώστε να αποκαταστήσουν την δυνατότητα αποπληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών.

 • 13 Μαρτίου 2015, 09:30 | Θανάσης

  Άρθρο 26 παρ. 9 . Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον προσωρινό διακανονισμό του Άρθρου 48. του Ν. 3943/2011 , εντάσσονται αυτοδίκαια για το υπόλοιπο της οφειλής στις 100 δόσεις!!!!!!!!!

  Δηλαδή υποχρεωτικά ορισμένοι ( μεταξύ αυτών και εγώ ) ενώ έχουν ήδη υπαχθεί σε μια ρύθμιση ( με τα μειονεκτήματά της – οι προσαυξήσεις συνεχίζουν να τρέχουν ) και ενώ είναι συνεπείς για περισσότερο από 4 χρόνια , ξαφνικά χάνουν τη ρύθμιση με ότι αυτό συνεπάγεται , γιατί πολύ απλά αδυνατούν να πληρώσουν μεγαλύτερο ποσό δόσης ( δίνω δόση 750 ευρώ και η νέα δόση με τις 100 δόσεις θα είναι 1.400 ευρώ )

  Επιτέλους δείτε το πρόβλημα αρκετών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που ενώ μπορούν να δίνουν ένα ποσό από τις οφειλές τους , οι ρυθμίσεις οριζόντιου τύπου απλά τους αποκλείουν .

  Καθορίστε επιτέλους ένα νέο τρόπο ρύθμισης για αυτούς που τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να είναι συνεπείς και για αυτούς που πραγματικά θέλουν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους :

  1. Αποσύνδεση οφειλής με αριθμό δόσεων .
  2. Καθορισμό ποσού δόσης από οφειλέτη σε συνεργασία με μια δημόσια επιτροπή – αρχή .
  3. Κεφαλαιοποίηση της οφειλής !!!!

 • 13 Μαρτίου 2015, 05:17 | Δημήτρης

  Είναι πραγματικά παράλογο ένα μεγάλο μέρος της οφειλής κάποιου στον ΟΑΕΕ να προέρχεται από εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ χωρίς θεωρημένο βιβλιάριο δεν υπήρχε καμία περίθαλψη και παροχή. Θα πρέπει τουλάχιστον το ποσό που αφόρά αυτό το κομμάτι, να διαγραφεί.

 • 13 Μαρτίου 2015, 02:19 | Πάνος

  Οποιαδήποτε ρύθμιση έχει ως προϋπόθεση την καταβολή των τρεχουσών εισφορών είναι καταδικασμενη να ΑΠΟΤΥΧΕΙ. Με την πολύ απλή λογική ότι εάν κάποιος είχε να πληρώνει τις τρέχουσες εισφορες δεν θα χρωστούσε !

  Εάν θέλετε να μαζέψετε χρήματα πρέπει αυτό το προαπαιτούμενο να διαγραφεί ή τουλάχιστον να αντικατασταθεί με κάτι πιο ευνοϊκό που τατυτόχρονα δεν θα ζημειώνει το Ταμείο π.χ καταβολή κάποιου ελάχιστου ποσού από τις τρέχουσες εισφορές ή διαχωρισμό των ιατροφαρμακευτικών από τις εισφορές για την σύνταξη.

 • 13 Μαρτίου 2015, 02:03 | Σπύρος

  Μετά την είσοδο στα μνημόνια, την υφεσιακή πολιτική που ακολούθησε και την αποστράγγιση του κόσμου από ρευστό, πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες αναγκάστηκαν να κλείσουν. Ειδικά εκείνοι που δεν έβγαζαν πολλά, αλλά βιοπορίζονταν κάνοντας μία δική τους δουλειά.

  Μετά τη δραματική μείωση των ενεργών πελατών, τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, το τέλος επιτηδεύματος, ήρθε και η υψηλότατη φορολογία του 26% από το πρώτο ευρώ. Και μαζί τα τεκμήρια, τα ψευδοτεκμήρια, για να λέμε την αλήθεια..
  Χαριστική βολή στην ουσία ήταν τα χιλιάδες ευρώ που ζητήθηκαν από την εφορία για εισοδήματα της τάξεως των 5.000 – 10.000 ευρώ.
  Που φυσικά δεν είχε μείνει τίποτα από αυτό την επόμενη χρονιά όπως καταλαβαίνετε..

  Τώρα, είμαστε στο κλάμπ των ανέργων, ανασφάλιστοι, χωρίς επίδομα ανεργίας λόγω οφειλών.
  Φυσικά δουλεύουμε όπως μπορούμε, κάνοντας αυτό που γνωρίζουμε, πώς θα ζήσουμε; Δεν θα πούμε όχι αν μας καλέσει κάποιος πελάτης να τον εξυπηρετήσουμε, αλλά παράνομα πλέον, με το φόβο να κατηγορηθούμε γι’ αυτό.
  Και βέβαια με την αδυναμία να κόψουμε τιμολόγιο ή απόδειξη σε όσους τα ζητούν.

  Το ζήτημα όμως είναι ότι πολλοί από εμάς:
  θα μπορούσαμε να δουλεύουμε νόμιμα και να ζούμε από τη δουλειά μας

  Θα μπορούσαμε να βγάζουμε το μεροκάματο τουλάχιστον, να είμαστε ασφαλισμένοι και να συνεισφέρουμε και στην εθνική οικονομία.

  Προτείνω λοιπόν να γίνει το εξής:

  ———————–
  Απόδειξη τύπου εργόσημο
  ———————–

  Το πρόβλημα του κράτους με εμάς τους λεγόμενους «μαύρους» πλέον, είναι το ότι δεν κόβουμε αποδείξεις, δεν είμαστε εισπράκτορες ΦΠΑ από τους πελάτες μας και δεν φορολογούμαστε για το εισόδημά μας.

  Αυτό θα μπορούσε να λυθεί με ένα σύστημα που θα μας επέτρεπε να εργαζόμαστε νόμιμα.
  Ένα σύστημα που θα μας επέτρεπε να κόβουμε αποδείξεις on-line με παρόμοιο τρόπο που εκδίδεται το εργόσημο.
  Δηλαδή για κάθε εργασία που κάνουμε να πληρώνουμε ένα ποσό ΦΠΑ και μαζί ένα ποσό για ασφαλιστική εισφορά.
  Π.χ. για μία εργασία παροχής υπηρεσιών να πληρώνουμε 5%-10% ΦΠΑ και 15% για ασφαλιστική εισφορά.
  Ή να μην πληρώνουμε ΦΠΑ μέχρι να συμπληρώσουμε εισόδημα 10.000 ευρώ και μετά να πληρώνουμε κανονικό (23%), όπως ισχύει και τώρα για τους ελ. επαγγελματίες που δεν έχουν κλείσει.
  Την απόδειξη θα την εκτυπώνουμε με την προπληρωμή του ποσού ΦΠΑ και της ανάλογης ασφαλιστικής εισφοράς στο taxis ή σε on-line σύστημα τράπεζας και θα την παραδίδουμε στον πελάτη μας.
  Θα έχει ισχύ κανονικής απόδειξης και θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο ιδιώτης για την εφορία, η επιχείρηση για έξοδο κ.λπ.

  Όταν συμπληρώνουμε τα 50 ένσημα ή ένα συγκεκριμένο ποσό θα δικαιούμαστε να έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπως ισχύει για τους άλλους εργαζομένους.
  Το να κόβουμε αποδείξεις θα είναι και κίνητρο για την ασφάλισή μας. Αρκεί βέβαια τα ένσημα να κοστολογούνται λογικά και όχι με υπέρογκα ποσά.
  Φυσικά δεν θα πρέπει να χρεωνόμαστε το τέλος επιτηδεύματος, φορολογία 26% από το πρώτο ευρώ και προκαταβολή.

  Επίσης αυτό το σύστημα δεν θα ισχύει για όλους, αλλά για αυτούς που αποδεδειγμένα έχουν πρόβλημα, είτε έκλεισαν είτε όχι.
  Μπορούν να τεθούν και περιουσιακά, εισοδηματικά κ.ά κριτήρια που θα εξασφαλίζουν ότι δεν θα γίνει κατάχρηση.

  Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει επανεκκίνηση χιλιάδων ελ. επαγγελματιών που τώρα είναι τυπικά άνεργοι, θα μειωθεί η ανεργία και θα αυξηθούν τα κρατικά έσοδα.

  Ακόμα θα μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα σε ρύθμιση οφειλών αυξάνοντας τα έσοδά τους.

  Παράλληλα θα ενισχυθεί σε κάποιο βαθμό οικονομικά και το σύστημα υγείας.

  Τέλος, το σύστημα αυτό δεν έχει δημοσιονομικό κόστος και μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει όλο το γενικό πλαίσιο.

 • 13 Μαρτίου 2015, 02:47 | Κώστας

  Γεια σας.
  Εδώ αδυνατούμε να πληρώσουμε τις τρέχουσες εισφορές που είναι σε δυσθεώρητα ύψη για τη σημερινή οικονομική ασφυξία που βιώνουμε, πως
  θα είναι δυνατόν να ανταποκριθούμε σε τρέχουσες εισφορές και δόσεις μαζί; ΑΔΥΝΑΤΟ !!!
  Αν αυτό δεν το λάβετε υπ’όψη σας, τότε και αυτή η ρύθμιση θα μείνει στα χαρτιά.
  Θεωρώ ότι για να τηρηθεί η ρύθμιση θα πρέπει οπωσδήποτε, μεταξύ των άλλων, και:
  1.Να συνδεθεί η ασφαλιστική εισφορά με το ετήσιο εισόδημα.
  Παράδειγμα: Πόσο δίκαιο είναι να καταβάλει την ίδια εισφορά ένας
  ιδιοκτήτης καφενείου σε ένα μικρό χωριό με ένα ιδιοκτήτη καφετέριας
  σε ένα μεγάλο τουριστικό μέρος.
  2.Να υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας.
  3.Να αποσυνδεθεί η καταβολή των δόσεων της ρύθμισης από την καταβολή
  των τρεχουσών εισφορών, ώστε να μην χάνεται σε περίπτωση αδυναμίας
  καταβολής τους για κάποιο διάστημα.

 • 13 Μαρτίου 2015, 02:38 | Παντελής Μαγκανάρης

  Αν δεν επιτρέπουν οι θεσμοί την αφαίρεση του άρθρου 3 και προκειμένου να μην αποτύχει κι αυτή η ρύθμιση, κάντε τις εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ 7,50€ το μήνα.

 • 13 Μαρτίου 2015, 02:31 | Ελένη

  * Γιατί στον ΟΑΕΕ δεν αφαιρούνται οι εισφορές που αφορούν ιατροφαρμακευτική
  περίθαλψη,για όσους δεν είχαν θεωρημένα βιβλιάρια και δεν τους παρείχε ο ΟΑΕΕ καμία περίθαλψη; Πως γίνεται για τον ΟΑΕΕ να πληρώνεις με τόκους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κάτι που δεν χρησιμοποίησες ποτέ αφού επειδή όφειλες δεν γινόταν ανανέωση βιβλιαρίου ασθενείας;
  * Γιατί δεν γίνεται διαγραφή οφειλών σε επιχειρηματίες που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους λόγω κρίσης; Ο μόνος που βλάπτεται στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας που χάνει συντάξιμο χρόνο και όχι ο ΟΑΕΕ αφού για όσο χρόνο υπήρξε ανασφάλιστος, ο ΟΑΕΕ δεν του παρείχε απολύτως τίποτα άρα δεν κόστισε και τίποτα στον ασφαλιστικό του φορέα.

  Παρακαλώ πολύ να πράξετε κατά συνείδηση αφού επιλέξαμε μια κυβέρνηση που έχει σαν κεντρικό άξονα την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ιδού η Ρόδος!

 • 13 Μαρτίου 2015, 01:21 | Δημητρης

  Αρθρο 26 παρ.3 θα σας πω το εξής εδώ δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα τρέχοντα θα μπορέσουμε να πληρώσουμε τις δόσεις; το μεγάλο αγκάθι είναι ο ΟΓΑ πρέπει να τον κάνετε μηνιαίο με τον τελευταίο μίνα σαν εκκαθαριστικο αλλιώς λεφτά δεν πρόκειται ν μαζέψετε τρόποι υπάρχουν πολλοί το θέμα είναι πως θα κινηθεί το χρήμα στην αγορά;

 • 13 Μαρτίου 2015, 01:30 | Γεώργιος Χαρ. Γεωργιάδης

  Εισφοροαρπαγή ?

  Σας παραθέτω λοιπόν πραγματικά στοιχεία.
  1) Όταν κάνεις ρύθμιση στον ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ)σε χρεώνουν ως εξής, οφείλεις π.χ. 20 μήνες σποραδικά (4 μήνες το 1999, 5 μήνες το 2000, 4 μήνες το 2001 κ.ο.κ. συνολικά δηλαδή 20 μήνες) η τρέχουσα εισφορά είναι π.χ. 400ευρώ άρα 20 * 400 = 8.000 ευρώ συν τόκους συν προσαυξήσεις κ.λ.π. ασχέτως αν την περίοδο της οφειλής η εισφορά ήταν πάρα πολύ μικρότερη
  2) Την περίοδο που χρωστάς το ΤΕΒΕ δεν σου εκδίδει βιβλιάριο ασθενείας, δεν σου δίνει ασφαλιστική ενημερότητα για να θεωρήσεις βιβλία.(Πώς θα δουλέψεις χωρίς θεωρημένα βιβλία)?
  3) Όταν κάνεις ρύθμιση και είσαι ενήμερος αν και πληρώνεις αυξημένο μηνιάτικο πάλι δεν σου θεωρούν βιβλιάριο ασθενείας στην περίπτωση που έχεις κλείσει το μαγαζί και ούτε σου αφαιρούν το ποσό που αντιστοιχεί στο τμήμα της υγειονομικής περίθαλψης
  4) Αυτό το κάνει μόνο το ΤΕΒΕ κανένα άλλο ταμείο δεν χρεώνει με την τρέχουσα εισφορά, χρεώνει μόνο το ποσό που χρωστούσες.
  5) Τα δικαστήρια δικάζουν αυτές τις υποθέσεις σε 15 δεύτερα και εάν δεν έχεις κάνει ρύθμιση ή πληρώσει καταδικάζεσαι και σε μερικές περιπτώσεις φυλακίζεσαι.

  Δεν θέλω κάποια προσωπική εξυπηρέτηση ( το θέμα αυτό αφορά το σύνολο των Μικροκαταστηματαρχών και Επιτηδευματιών )

  Βοηθήσετε ώστε να μας καταλογισθούν μόνο τα ποσά που πραγματικά χρωστάμε.

  Να πληρώσουμε ? ΝΑΙ , με τόκους ? ΝΑΙ , και κάτι παραπάνω ? ΝΑΙ , αλλά γι΄αυτά που χρωστάμε και όχι για παροχές που ποτέ δεν θα μας παρασχεθούν.

  Να φύγει από πάνω μα μας η κατάθλιψη και να βρούμε την χαμένη μας αισιοδοξία, να ανοίξουμε ξανά τα καταστήματά μας για να ζωντανέψει ξανά η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ μας.

  Βοηθήστε τώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή να γίνει μια δίκαιη ρύθμιση των χρεών ούτως ώστε να μπορούμε να πληρώσουμε και να ανακάμψουμε.
  Δώστε μας ανάσες….

  Κάντε όχι μόνο 100 δόσεις αλλά 200 & 300 για να μπορούμε και εμείς οι άνεργοι να δίνουμε έστω και λίγα εάν δεν μπορούμε περισσότερα.

  Στην διάθεσή σας εάν χρειασθεί να τεκμηριώσω αυτά που σας αναφέρω.

  Με τιμή
  Γεώργιος Χαρ. Γεωργιάδης

 • 13 Μαρτίου 2015, 01:30 | ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Τι προβλέπεται για όσους έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους και είναι άνεργοι αλλά δεν έχουν μηδενικό εισόδημα ; Είναι πλέον μισθωτοί ή έχουν ένα μικρό εισόδημα από άλλη πηγή ( ενα ενοίκιο πχ) ή έχει εισόδημα ο σύζυγος ή η σύζυγος ;

 • 13 Μαρτίου 2015, 01:43 | Μαριάννα

  1)Κάντε άρση των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών αμέσως,την Δευτέρα κιόλας,για οφειλές κάτω των 50.000ευρώ.
  Στους λογαριασμούς αυτούς έχουμε τα λίγα χρήματα που χρειαζόμαστε για να υπαχθούμε στη ρύθμιση,αλλά και να ζήσουμε.
  Είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ να μην υπάρχει ακατάσχετο λογαριασμών για τους ελεύθερους επαγγελματίες,όπως ισχύει για τους μισθωτούς.
  Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι; Δεν επενδύσαμε;Τόση τιμωρία στις μικρές επιχειρήσεις;

  2)Για τον ΟΑΕΕ ,να κάνετε μιά ξεχωριστή διαβούλευση σύντομα,είναι μεγάλη η παθογένεια του ΟΑΕΕ.
  Αν οι εισφορές είχαν αναλογικότητα με το εισόδημα ή τον τζίρο ή τον τόπο δραστηριότητας,όλοι θα ανοίγαν βιβλία και δεν θα δούλευαν μαύρα.Θα είχαν και ασφάλεια υγείας και προοπτική σύνταξης.
  Χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι έκλεισαν τα βιβλία τους και δουλεύουν μαύρα εξ αιτίας των υψηλών εισφορών ΟΑΕΕ.

  3)Δώστε περίοδο χάριτος στην είσπραξη των τρεχουσών εισφορών για 1 χρόνο και μετά,αυτόματα ενσωματώστε το ποσόν αυτό,άτοκο στις δόσεις που απομένουν οι οποίες θα αυξηθούν λίγο.
  Ο κόσμος χρωστάει παντού και δεν μπορεί να πληρώνει δόσεις ρυθμίσεων και τρέχουσες οφειλές ταυτόχρονα.
  Δώστε τους αέρα να αναπνεύσουν.Μόνον έτσι θα έρθει η Ανάπτυξη.

  4)Παρακαλώ διευκρινίστε:Τα ποσά που είναι μπλοκαρισμένα στις Τράπεζες (κατάσχεση εις χείρας τρίτων) ή που θα αποδοθούν στο ΙΚΑ μέχρι να ψηφιστεί ο Νόμος αυτός,Θα υπολογιστούν στις επόμενες δόσεις ή στο κεφάλαιο που θα ρυθμιστεί;

  Να μην ξεχάσετε ποτέ πως η Ανάπτυξη έρχεται πάντα απο τους ανθρώπους της αγοράς και κυρίως απο τους μικρομεσαίους.Αυτοί μέσα στην κρίση,κράτησαν το προσωπικό τους,το ασφάλισαν,κράτησαν τις γειτονιές και τα χωριά στη ζωή.
  Είναι ο κόσμος που σας ψήφισε και αυτός που θα σας στηρίξει,αρκεί να μην αφανιστεί.

 • 13 Μαρτίου 2015, 01:22 | Γιάννης

  Αυτή δεν είναι ρύθμιση . Το κράτος εξακολουθεί , δυστυχώς , να θεωρεί τους πολίτες του ηλίθιους ή απατεώνες. Πέραν από την κατάργηση του νόμου του 1967!!!! σε ό,τι αφορά την ποινική δίωξη δεν διαφέρει σε τίποτα από προηγούμενες ρυθμίσεις για οφειλέυες του Ο.Α.Ε.Ε.
  Με τι τρόπο ένας ελεύθερος επαγγελματίας που δεν μπορεί να καταβάλλει τις τρέχουσες ασφαλιστικές του εισφορές θα μπορεί να καταβάλλει τις δόσεις της ρύθμισης και παράλληλα και τις τρέχουσες εισφορές του ; Επίσης δεν γίνεται μνεία για αφαίρεση των εισφορών που αφορούν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη , που με θρασύτητα ΔΕΝ μας παρείχε αυτό το ασφαλιστικό ταμείο .
  Για να μην έχει παταγώδη αποτυχία και αυτή η ρύθμιση προτείνω :
  1. Αναστολή πληρωμής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών κατά την διάρκεια πληρωμής των δόσεων.
  2. Διαχωρισμός κλάδου υγείας από τον κλάδο σύνταξης.
  3. Αφαίρεση ΟΛΩΝ των εισφορών υγείας για την περίοδο που δεν καταβάλαμε εισφορές , γιατί ο Ο.Α.Ε.Ε. δεν μας παρείχε ΤΙΠΟΤΑ και
  4. Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας με κάποια ελάχιστη καταβολή.

 • 13 Μαρτίου 2015, 00:56 | Page

  Είναι απαράδεκτο να υποχρεώνεται ασφαλισμένος να χρωστά και να αποπληρώνει εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν έλαβε όσο ήταν πρακτικά ανασφάλιστος. Αν σε ένα διάστημα πχ τριών ετών δεν είχε κάλυψη από το Ταμείο για γιατρούς και φάρμακα δεν θα πρέπει να πληρώσει σαν χρέος το αντίστοιχο ποσό. Το Ταμείο δεν θα επιστρέψει την παροχή αναδρομικά αλλά απαιτεί την εισφορά αναδρομικά. Είναι άδικο και γι’ αυτό θα πρέπει από το χρέος να εξαιρεθεί το αναλογικό με την παροχή μέρος.

 • 12 Μαρτίου 2015, 23:26 | ΣΟΦΙΑ ΤΟΤΤΗ

  Ωφειλω στον ΟΑΕΕ 8 διμηνα χ775ε = 6200Ε(Κεφαλιο-καθαρες εισφορες).
  Τα 5 διμηνα καταχωρηθηκαν ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Και τα αλλα
  3 ΕΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ.
  Επιχειρησα να ρυθμισω την ωφειλη μου με τους ν4152/2013 και ν4305/2014
  στο 1831 Περ.Τμημα 25ηςΜαρτιου (Θεσσαλονικη)και μου ανακοινωσαν οτι οι
  ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ εισφορες πρεπει να πληρωθουν εφ’απαξ,χωρις δυνατο-
  τητα ρυθμισης.Οι σχετικοι νομοι-ρυθμισεις δεν αναφερουν κατι τετοιο.
  Θα ηθελα να προτεινω η νεα ρυθμιση να προβλεπει το αυτονοητο.Πληρωνω
  τις τρεχουσες εισφορες απο τον Ιανουαριο 2013 και περιθαλψη δεν εχω.
  ΖΗΤΑΜΕ να ρυθμισουμε και να ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ.
  Με εκτιμιση
  ΣΟΦΙΑ ΤΟΤΤΗ

 • 12 Μαρτίου 2015, 23:14 | Νικος

  Για την περιπτωση του ΟΑΕΕ πρεπει αμμεσα να να αφαιρεθεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όσους την περίοδο της κρίσης δεν την είχαν λόγω χρεών προς τον οργανισμό…κεφαλαιοποίηση των οφειλών και εισφορές βαση εισοδειματος….αλλιως δεν θα περπατήσει ουτε και αυτή η ρύθμιση γιατί οι διάφορες με την προηγουμένη είναι ελάχιστες …το πρόβλημα το γνωρίζεται και αυτη την λύση είχατε δώσει σαν αντιπολίτευση…δυστηχώς διάφορες μεγάλες απο την προηγούμενη ρύθμιση δεν υπαρχουν…λεφτά δεν υπαρχουν…σε λίγο ταμεία δεν θα υπαρχουν…κοιτάξτε τι ισχυει σε όλη την Ευρώπη που οι εισφορές είναι ανάλογες του εισοδήματος…700αρια 800αρια για τον ΟΑΑΕ δεν υπαρχουν πλεον..μειωστε εισφορές κατάργηστε παρανομες χρεώσεις και τοτε θα δείτε λεφτά στο ταμείο…

 • 12 Μαρτίου 2015, 23:21 | ΜΑΡΘΑ ΜΑΤΣΙΚΑ

  Είμαι ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ. Οι παρατηρήσεις μου είναι 2:
  1. Να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής μηνιαίων εισφορών διότι μπορεί να μπορώ να πληρώσω 3-4 μήνες για παράδειγμα αντί για 2.400€ το εξάμηνο, οπότε και οι οφειλές μου θα ήταν πολύ λιγότερες.
  2. «Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1η/02ου/2015 και εφεξής». Θεωρείτε οτι κάποιος που χρωστάει παλαιές εισφορές και θέλει να μπει στη ρύθμιση μπορεί να πληρώνει περίπου 600€ το μήνα, τη στιγμή που το επάγγελμά μας έχει πληγεί τόσο πολύ αφενός και της ισχύουσας φορολογίας αφετέρου? Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν οι μηχανικοί μόνο αν απαλειφθεί αυτός ο όρος.

 • 12 Μαρτίου 2015, 23:16 | ΛΟΥΚΑΣ

  Σαφώς και η πολυαναμενόμενη ρύθμιση για τον Ο.Α.Ε.Ε., για να μην αποτύχει, θα πρέπει να έχει : α) αποδεσμευμένη την δόση των καθυστερούμενων οφειλών από αυτήν του τρέχοντος διμήνου. Επειδή δεν θα μπορούμε να πληρώνουμε και τις δύο και θα αποτύχει η ρύθμιση. Τουλάχιστον ίσως έτσι να μπορούμε να πληρώνουμε τις καθυστερούμενες οφειλές , και να έχει έσοδα το ταμείο. β) ενημέρωση του βιβλιαρίου για την ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη. γ) Αφαίρεση των ποσών και των προστίμων για όσο χρόνο ήταν αθεώρητο το βιβλιαράκι και άρα δεν μας παρείχε υπηρεσία το ταμείο. δ) ελεύθερη επιλογή της κατηγορίας που επιθυμούμε να ασφαλιζόμαστε . ε) ίσως επιλογή της κατηγορίας αυτής αναδρομικά ώστε να μειωθεί περεταίρω το ποσό που οφείλουμε και δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Στ)τα εναπομείναντα ποσά να μπουν στην ρύθμιση.

  Όλα αυτά θα πρέπει να μπουν στην ρύθμιση ώστε να ανακουφιστούν οι μικροεπαγγελματίες.

  Αφού δεν μπορώ να πληρώσω τα 400 ευρώ του μήνα , δηλαδή 800 το δίμηνο, πως θα πληρώσω 800+ την ρύθμιση; Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι το είμαι ανασφάλιστος εδώ και χρόνια δεν το κάνω από επιλογή μου. Και επίσης επειδή αφήνω τον εαυτό μου ανασφάλιστο , να κινδυνεύω και με ποινή φυλάκισης, και με κατάσχεση…. Να σας θυμίσω ότι ο νόμος για το ΙΚΑ δεν ισχύει για τον ΟΑΕΕ. Νομοθετήστε λοιπόν να μπορώ να επιλέξω όποιο ταμείο θέλω και να πάω στον ΟΓΑ με 100 ευρώ το μήνα και να έχω καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες από αυτές του ΙΚΑ.

  Αγαπητοί κ.κ. Υπουργοί. Εάν επιθυμούμε να μην αποτύχει η ρύθμιση αυτή τόσο για να πληρώνουν οι μικροεπαγγελματίες αλλά και όσο για να μαζέψουν τα ταμεία χρήματα , ο συνδυασμός των παραπάνω επιβάλλεται.

  Επίσης με τον συνδυασμό των παραπάνω θα μειωθεί κατά πολύ ο αριθμός των ανθρώπων που κινδυνεύουν να βρεθούν στο δικαστήριο , και αυτός είναι πολύ σημαντικός λόγος για μια ανάσα σε αυτούς τους ανθρώπους.

  Εφ’όσον λοιπόν αμφισβητώ το ποσό που μου χρεώνει ο ΟΑΕΕ, λόγω του ότι μου χρεώνει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν μου παρείχε λόγω μη ανανέωσης του βιβλιαρίου, είμαι αναγκασμένος να πάω δικαστήριο; Ή θα πρέπει να επιλέξω την ρύθμιση που ακολουθεί την πεπατημένη των προηγούμενων ρυθμίσεων και άρα θα αποδεχθώ και τα χρέη για μη παρασχόμενες υπηρεσίες, και θα χάσω την ρύθμιση από την πρώτη δόση , λόγω αδυναμίας πληρωμής΄;

 • 12 Μαρτίου 2015, 23:20 | Σαββας Σαββιδης

  Καλησπερα.Καταρχην θα ηθελα να πω οτι ειναι η πρωτη φωρα που δεν φοβαμαι οτι αν δεν μπορεσω να ανταπεξελθω,θα μου παρουντο σπιτι η θα με φυλακισουν.Μπραβο στην νεα συγκηβερνηση.
  Πρεπει να αρθει η κατασχεση των λογαριασμων μας γιατι εκει υπαρχουν τα τελευταια μας μετρητα που θα βοηθησουν στην ρυθμιση.
  Για το ικα .οαεε πρεπει να γινουν περισοτερες δοσεις η να παγωσουν οι τρεχουσες.Και θα μηλισω με νουμερα.
  Χρεος στον οαεε30000.τρεχουσα εισφορα 965ευρω.με την επιλογη των 100 δωσεων 300 το μηνα συν 480 τρεχοντα.νομιζω δυσκολα να πληροθουν .
  Ευχαριστω και παλι για την αντοκριση σας.
  Συνεχιστε να μας κανετε υπερυφανους σανΕλληνες

 • 12 Μαρτίου 2015, 22:34 | Νίκος

  Στην οικογένεια μου ως κληρονόμοι το θανόντος πατέρα μου – ημερομηνία θανάτου 3/6/2014, καταλογίστηκε από το ΙΚΑ περιοχής μας στις 22/1/2015 ένα ποσό το οποίο περιέχει και τόκους, διότι ο πατέρας μου έπαιρνε το οικογενειακό επίδομα ( εν αγνοία του – χωρίς δόλο ) ενώ η μητέρα μου παράλληλα έπαιρνε σύνταξη από τον Ο.Γ.Α.
  Φυσικά και δεν κάναμε αποποίηση κληρονομιάς, αν και ο πατέρας μου δεν είχε τίποτα κληρονομικό στο όνομα του διότι δεν το θεωρήσαμε δίκαιο διότι τα χρήματα τα πήρανε οι γονείς μου χωρίς να τα διακινούνται.
  Αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω είναι αν έχουμε την δυνατότητα να ενταχθούμε στην ρύθμιση και να πληρώσουμε εφάπαξ το κεφάλαιο και να σβηστούν οι τόκοι. Έως και σήμερα δεν υπάρχει κάποια άλλη ειδοποίηση ούτε εμφανίζεται το παραπάνω ποσό στις οφειλές μας στην Γ.Γ.Π.Σ. (όλες οι υποχρεώσεις πάντα πληρώνονται έγκαιρα)
  Η ερώτηση γίνεται, διότι για να αποπληρωθεί το παραπάνω αρχικό κεφάλαιο πρέπει με κάποιο τρόπο να ‘βρούμε’ τα χρήματα. π.χ. Οικονομίες + Δάνειο, κ.λπ.

 • 12 Μαρτίου 2015, 22:22 | Ηλίας Τσούπης

  όπως και στη ρύθμιση των φορολογικών οφειλών, πρέπει να αποσυνδεθεί η συνέχιση της ρύθμισης από την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Η οικονομική κατάσταση δεν έχει αλλάξει και, συνεπώς, θα είναι ελάχιστοι όσοι θα προσέλθουν για ρύθμιση, αφού είναι πολύ πιθανή η άμεση απώλεια υπαγωγής σ’ αυτήν λόγω μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.

 • 12 Μαρτίου 2015, 22:59 | Νίκος

  Γεια σας. Νομίζω ότι δεν πρέπει να χάνεται η ρύθμιση σε περίπτωση που δεν καταβληθεί η τρέχουσα εισφορά αλλά μετά από 2-3 καθυστερημένες δόσεις. Ακόμα, να μην είναι απαραίτητο κάποιος για να μπει στη ρύθμιση να πρέπει να καταβάλλει την τρ΄χουσα εισφορά διμήνου στον ΟΑΕΕ. Για παράδειγμα, αν θα πρεέπι να καταβάλλω 900 ευρώ που είναι το ποσό της δίμηνης εισφοράς και επιπλέον το ποσό της δόσης. Είναι πολλά χρήματα. Αν γίνεται δηλαδή τροποποιήστε τις παραγράφους 3 και 13. Κατά τα άλλα είναι πολύ καλή ρύθμιση. Ευχαριστώ.

 • 12 Μαρτίου 2015, 22:20 | κικη

  καλησπερα.νομιζώ ότι προκειμένου να περπατήσει η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν πρεπει να ειναι απαραιτητη η πληρωμη των τρέχουσων εισφορών,αλλά να ρυθμίζονται και αυτές. Επίσης θα πρεπει να ρυθμιστουν και αλλα θεματα ασφαλιστικα. Εγώ ανήκω στο ΤΣΜΕΔΕ. Εαν εγω χρωστάω κάποια χρόνια και εφόσον δεν έχω σφραγισμένο βιβλιάριο δεν έχω κάνει χρήση των παροχών της υγείας – νοσήλεια, Οταν θα πάω να πληρώσω για τα προηγούμενα χρόνια,γιατι θα πρέπει να πληρώσω και το κλάδο που αφορά την υγεία-νοσήλεια παρόλο που αυτά τα χρόνια ο ασφαλιστικος μου φορέας δεν μου σφραγιζε το βιβλιάριο οπότε δεν μπορούσα να τα χρησιμοποιήσω! Επίσης θα ήθελα να μου δίνεται η δυνατότητα, εφόσον μπορώ να αποδείξω οτι δεν εχω εισοδήματα, να επιλέγω εγώ την ασφαλιστική μου κλάση, για όσα χρόνια είμαι άνεργη. Επίσης θα ηθελα να μου δίνεται η δυνατότητα να σταμάταω την ασφαλιση μου για οσα χρόνια ειμαι άνεργη και να έχω μόνο τον κλαδο της υγείας για να είμαι καλυμμένη ιατροφαρμακευτικά. Ολα αυτά είναι τα ευκόλως εννοούμενα, γιατί και δουλειά να βρεις θα πρέπει για πόσα χρόνια να δουλεύεις και να ξεχρεώνεις.

 • 12 Μαρτίου 2015, 22:39 | γεωργιου μιχαλης

  60.000.000 ειναι τα χρεη στο ΙΚΑ απο το προστιμο των 10.500 για αδηλωτη εργασια.
  Τα περισσοτερα ειναι μικροεπιχειρηματιων που οι περισσοτεροι εχουν προσφυγει στα Διοικητικα δικαστηρια.Πρεπει να γινει μια λογικη μειωση για να μπορεσουν ολοι αυτοι να πληρωσουν τισ οφειλες τους.

 • 12 Μαρτίου 2015, 22:49 | Γιαννης

  Ειναι πλέον βεβαιο οτι και αυτη η ρύθμιση θα πάει στράφι δεδομένου ότι πάσχει απο έλλειψη ΓΝΏΣΗΣ της επικρατούσας καταστασης.
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να λειτουργήσει απο την στιγμή που θέτει ως προυπόθεση την εξόφληση των τρεχόντων εισφορων (τουτέστιν Για μηχανικούς του ΕΤΑΑ το Α εξάμηνο και εν συνεχεία το Β εξάμηνο και ούτω καθεξής). Πολύ δε περισσότερο που δεν συνδέεται και με τα εισοδήματα, ενω δεν λαμβάνεται υπόψη και η πιθανοτητα ο οφειλέτης να έχει επιπροσθέτως και οφειλές στο Δημόσιο αλλα και σε Τράπεζες.!!!!

  Τι πρέπει να γίνει.!!! Τουλάχιστον για το ΕΤΑΑ και πιθανον και για τον ΟΑΕΕ.

  Διάσπαση των τρεχόντων εισφορών σε εισφορές Κλάδου Υγειας και σε εισφορές Συνταξιοδοτικες. Απο αυτες ο ασφαλισμένος να έχει την ευχέρεια να καταβάλλει μονο αυτες του Κλάδου Υγειας έτσι ωστε να έχει παροχες Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης, αφήνοντας για αργότερα και μεσα απο έπιλογη εναλλακτικων δυνατοτητων (μετάθεση του χρονου συνταξιοδότησης, μείωση της παρεχόμενης σύνταξης για διάστημα ικανο για την αποπληρωμη των οφειλών που θα προκύψουν απο την μη εξυπηρετηση των συνταξιοδοτικών εισφορων, καταβολή με την αίτηση σύνταξης κ.λ.π.)την αποπληρωμη των συνταξιοδοτικων. Εναλλακτικα θα μπορει ο καθε ασφαλισμένος να καταθετει όποιο ποσο απο τις συνταξιοδοτικες εισφορες δύναται. Αυτο θα ανακόψει αυξανομενη ροη για τις χιλιάδες των ανασφάλιστων ενω θα εισρεύσει και χρημα στα Ταμεια.

  Τοτε μπορει να καταστει εφικτη η αποτελεσματικότητα της παρούσας ρύθμισης. Βεβαίως εξακολουθει να υπάρχει θέμα για τους μη έχοντες ή έχοντες χαμηλα εισοδήμτα ελεύθερους επαγγελματιες.

 • 12 Μαρτίου 2015, 22:06 | Αναστασία Καρρά

  Οι δικηγόροι καταβάλλουμε όλες τις ασφαλιστικές εισφορές μια φορά το χρόνο .
  Οι εισφορές του 2014 ανέρχονται για δικηγόρους άνω 5ετίας και για τα δυο ταμεία περίπου στο ποσό των -4.500-Ευρώ ,χωρίς όμως αυτές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ακόμα,αφού τα ταμεία μας έδωσαν παράταση.
  Είναι αδύνατο να υπαχθούμε στη ρύθμιση ,όταν πρέπει να καταβάλλουμε αυτό το ποσό για τις τρέχουσες εισφορές χωρίς να εκπέσουμε και για το λόγο αυτό δεν μπορέσαμε να ενταχθούμε σε ρύθμιση μέχρι σήμερα.
  Καλό θα ήταν το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος του 2014 να μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση, έστω και αν αυτό δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο.

 • 12 Μαρτίου 2015, 22:19 | Κων/νος Χονδρός

  Αναφορικά με τις οφειλές προς τον ΟΑΕΕ, θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα προκειμένου να γίνει πλήρης διαγραφή του ποσού που χρεώνεται και αφορά σε ιατροφαρμακευτική-νοσοκομειακή κάλυψη για το διάστημα που ο οφειλέτης ήταν ανασφάλιστος .Είναι εντελώς παράλογο να ζητείται από τον οφειλέτη να πληρώσει για κάτι του οποίου δεν είχε τη δυνατότητα απολαβής .

 • 12 Μαρτίου 2015, 22:47 | Μαρία Τσουλακίδου

  Καλησπέρα σας, είμαι διεγραμμένο μέλος του ΤΕΕ απο 23/7/12 ωστόσο πρωτη μου εγγραφή στο μητρώο πολ.μηχ. του ΤΕΕ εγινε 13/3/12.Με είχαν ενημερώσει τότε λαθεμένα ότι επείδη δεν ασκησα ποτέ το επαγγελμα δεν ανοιξα ποτε βιβλία στην εφορία και δε συμπλήρωσα ούτε ενα εξαμηνο εγγεγραμμένη δε θα χρωστώ.Ωστόσο,τυχαία εναμιση χρόνο μετα διαπίστωσα ότι στο ΤΣΜΕΔΕ υπάρχει χρέος μου απλήρωτο ενώ οι εισφορές στέλνονταν στο παλιό μου σπίτι και δεν με είχε ενημερώσει κανείς οτι τη διαγραφή μου οφείλω να κοινοποιήσω εγώ στην διευθυνση Περιφέρειας Έργων στη Λεωφόρο Συγγρου για να ενημερώσουν εκείνοι το ΤΣΜΕΔΕ. μετα απο πολλές αιτήσεις και αναμονές αποφασεων (και ενώ η κυρια οφειλη προσαυξανοταν συνεχώς) φθασαμε στο 2015 για να ενημερωθω οτι δε γίνεται απο το ΤΣΜΕΔΕ η ενσταση μου στη Διοικούσα Επιτροπη και διευθυνση εισφορων για διαγραφη χρεων για σοβαρους οικονομικούς λόγους.

  πρεπει να πληρώσω 1000 ευρώ 750 κύρια οφειλή και τα λοιπά προσαυξήσεις.
  το 2014 δεν είχα εισοδήματα και ειμαι εγγεγραμμένη του ΟΑΕΔ.εχω διακοψει επαγγελαμτικη ιδιοτητα απο το 2012.Αρα μπορώ να μη πληρώσω για 12 μήνες και να κάνω αιτηση να υπαχθω στον διακανονισμο του χρόνου,υπαγόμενη στη ρύθμιση 1. Όμως στη ρύθμιση 1. λεει οτι δικαιούνται να υπαχθουν σε αυτήν όσοι ήδη εχουν υπαχθει σε κάποια ρύθμιση διακανονισμού( πιθανως εννοειτε ν.4305/14 κτλ) ο οποιος λήγει τελη μαρτη…Εγω όμως δεν είχα υπαχθει σε τετοια ρυθμιση με αιτηση μου ως τωρα γιατι αναμενω αποφαση του ΤΕΕ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΉ ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΦΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ να μη μπορω να πληρωσω καθολου και εφοσον δεν εβγαλα ποτε βιβλιαριο υγειας,εναρξη εφοριας,λαθεμενη ενημερωση κτλ κτλ…

  ΑΡΑ πρεπει πρωτα να υπαχθω τωρα στη ρυθμιση του ν.4305/14 για να δικαιουμαι του χρονου μετα απο 12 μηνες να μπω στη ρυθμιση 1. τη δικη σας?!!?!?!!?

  και τι εννοειτε η κυρια οφειλή και προσαυξησεις κεφαλαιοποιουνται το προηγουμενο της ρυθμισης μηνα?! του χρονου το ποσο που θα διακανονισω να πληρωσω θα εχει τοκισθει?! προσαυξηθει?! δε θα ειναι 750 εφαπαξ με 100% εκπτωση των προσαυξησεων?!!?

  ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απαντηση σας.
  Με εκτιμηση.

  Υ.Γ. ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 1000 ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΚΑΤΕΘΕΙΜΕΝΕς ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕς ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ,ΑΞΙΖΑΜΕ ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ! ΑΦΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΧΑΝ ΛΕΦΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Κ ΔΕ ΠΛΗΡΩΝΑΝ ΕΠΙΤΗΔΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΛΕΜΕ ΑΛΗΘΕΙΑ!??!!?! ΕΙΜΑΙ 30 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠ ΠΟΥ ΜΕ ΚΟΠΟ ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΚΑΙ ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΟΥΤΕ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑ ΛΑΒΩ ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΩ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Κ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ …ΟΥΤΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΑΝ ΔΟΥΛΕΥΑ ΜΕ ΙΚΑ…ΑΣ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ ΑΝ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΗΤΑΝ ΕΠΑΡΚΗ ΝΑ ΓΡΑΦΟΜΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ!! Η ΑΔΕΙΑ Μ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ…ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ…ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΟΧΗΣ…ΑΙΣΧΟΣ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΕΚ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΣΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΛ…ΑΣ ΓΕΛΑΣΩ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΤΛ ΚΤΛ Κ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ Κ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΤΛ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΑΠΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ…ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ….ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΖΩ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ Κ ΚΛΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙ…ΚΡΙΜΑ…ΤΠΤ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ….ΤΠΤ ΔΕΝ ΕΙΣΑΚΟΥΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Κ ΠΟΥΘΕΝΑ….ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΣΧΟΛΙΟ Κ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ…

 • 12 Μαρτίου 2015, 22:59 | Christos

  H παρ. 3 του άρ. 26, σύμφωνα με την οποία «Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1η/02ου/2015 και εφεξής» και την περ. β’ της παρ. 13 του άρ. 26, σύμφωνα με την οποία «… η δε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση: ….. β. μη καταβολής τρεχουσών εισφορών». Αυτή η διάταξη δυσκολεύει την υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι εισφορές που πρέπει να πληρωθούν με τα δεδομένα της σημερινής κατάστασης είναι δυσβάσταχτες, ιδίως για δικηγόρους. Μπορεί μάλιστα να είναι και ζευγάρι που να θέλει να υπαχθεί στη ρύθμιση. Θα ήταν πιο συνετό να μην υπάρχει αυτή η προϋπόθεση και να υπαχθούν και οι τρέχουσες οφειλές, δηλαδή αυτές που αφορούν το έτος που γίνεται η αίτηση για ρύθμιση σ’ αυτήν. Αυτό θα αποτελούσε μία πάρα πολύ σοβαρή ελάφρυνση, που θα έκανε πολύ περισσότερους επαγγελματίες να αναζητήσουν την ρύθμιση και να την τηρήσουν. Είναι πολύ σοβαρό να μην υπάρχει αυτή η προϋπόθεση γιατί αναιρεί την δυνατότητα ρύθμισης.

 • 12 Μαρτίου 2015, 22:24 | Γαστουνιώτης Χρήστος

  Ως ασφαλισμένος στον Ο.Α.Ε.Ε. και ελεύθερος επαγγελματίας θα ήθελα να γράψω τα παρακάτω:

  Αρχικά, θεωρώ σωστό να κάνουμε μια παραδοχή: Ότι το κράτος απευθύνεται σε σοβαρούς – υπεύθυνους πολίτες.

  Ο κάθε σοβαρός – υπεύθυνος πολίτης κατανοεί το νόημα της ασφάλισης ως μέσο προστασίας του εαυτού του, των προστατευόμενων μελών του και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα από απρόβλεπτες (υγεία) ή αναμενόμενες (γηρατειά) καταστάσεις. Ο κάθε σοβαρός – υπεύθυνος πολίτης δεν καλύπτεται σε καμία περίπτωση από την ασφάλειά του από απρόβλεπτες καταστάσεις ή καταστάσεις που δεν εκτιμήθηκαν σωστά (συρρίκνωση της οικονομίας, πτώχευση του κράτους, μνημόνια κ.λ.π.). Αυτού του είδους οι κίνδυνοι ή απρόβλεπτες καταστάσεις είναι μέρος του ρίσκου που ο κάθε ελ. επαγγελματίας παίρνει. Ακόμα και σε αυτές τις καταστάσεις (οι οποίες όμως τον επηρεάζουν έντονα, άμεσα, και μόνιμα) ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να είναι συνεπής απέναντι στο ταμείο του το όποιο αντίθετα δεν αναλαμβάνει κανένα ρίσκο, σαν να λειτουργεί σε ένα παράλληλο υγιές οικονομικά περιβάλλον.

  Ο κάθε σοβαρός – υπεύθυνος πολίτης φαίνεται ασυνεπής απέναντι στο ασφαλιστικό του ταμείο αν και δε σπατάλησε τα χρήματά του σε πολυτέλειες. Δεν έχει πάει διακοπές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν κυκλοφορεί παρά με το μικρομεσαίο ή μικρό του αυτοκίνητο. Εργάζεται (ή τουλάχιστον βρίσκεται στο πόστο του) πολύ παραπάνω από 8 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα. Αν καταφέρνει να επιβιώσει αυτός και όσοι στηρίζει, αλλά δεν μπορεί να καλύψει το ταμείο του, θεωρείται ασυνεπής, κινδυνεύει με κατάσχεση, δεν μπορεί να επεκταθεί επαγγελματικά (το ταμείο δεν του δίνει οποιοδήποτε έγγραφο) και κάθε μήνας που περνάει τον βυθίζει περισσότερο στο χρέος.

  Ο κάθε σοβαρός – υπεύθυνος πολίτης δεν είναι βλαξ να μη θέλει την ασφάλεια τη δική του και όσων προστατεύει. Είναι ένας απελπισμένος – εγκλωβισμένος άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει. Όταν έχεις να αποφασίσεις μεταξύ του λογαριασμού της ΔΕΗ και του Ο.Α.Ε.Ε. τότε βέβαια αποφασίζεις να πληρώσεις τη ΔΕΗ. Πολύ περισσότερο αν πρέπει να πληρώσεις το ενοίκιο σου ή το φαγητό σου, τότε δεν πληρώνεις τίποτε άλλο. Και αυτά δεν είναι υπερβολές ή ελάχιστες ακραίες καταστάσεις. Αν ήταν έτσι η κυβέρνηση δε θα μιλούσε για ανθρωπιστική κρίση.

  Το χρέος που ο κάθε σοβαρός – υπεύθυνος πολίτης συσσώρευσε τα τελευταία λίγα χρόνια είναι χρέος που του επιβλήθηκε. Είναι Επιβαλλόμενο Χρέος. Αν ο όρος δεν υπάρχει θα πρέπει νομίζω να δημιουργηθεί. Κάθε προσπάθεια είσπραξης αυτού του χρέους και τόκων αυτού είναι ανήθικη.

  Έτσι:

  Ο αριθμός των δόσεων δεν αλλάζει τίποτα διότι χρήματα δεν υπάρχουν. Το οικονομικό περιβάλλον συνεχώς χειροτερεύει.
  Ο όρος να πληρώνεις τις τρέχουσες εισφορές (εισφορές μεγέθους άλλων οικονομικών συνθηκών ακόμα και αν υπαχθείς σε χαμηλότερη κατηγορία) για να μπεις τη ρύθμιση είναι ανεφάρμοστος διότι χρήματα δεν υπάρχουν. Το οικονομικό περιβάλλον συνεχώς χειροτερεύει και πάλι.
  Το να πληρώσεις το μέρος της οφειλής (περίπου 30%) και τόκους που αφορούν την ασφάλεια υγείας σου είναι απαράδεκτο διότι τόσο καιρό δεν είχες ασφάλιση υγείας. Δεν σου παρείχαν ασφάλεια υγείας. Αν αρρώσταινες, πέθανες.
  Τα αποθεματικά των ταμείων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ασκηθεί κοινωνική πολιτική τις δύσκολες τούτες στιγμές, εξαφανίστηκαν και τώρα χρήματα δεν υπάρχουν.

  Για τα παραπάνω και για να επανεκκινήσουν οι ελ. επαγγελματίες απαιτείται:
  Πάγωμα των οφειλών τουλάχιστον μέχρι να αρχίσει να ανακάμπτει η οικονομία και κατ’ επέκταση τα ατομικά εισοδήματα των πολιτών.
  Διαγραφή του μέρους της οφειλής που αφορά τον κλάδο υγείας καθώς ο οργανισμός ασφάλισης αδιαφόρησε πλήρως για την κατάσταση των μελών του και ουσιαστικά τους καταδίκασε να υποστούν την όποια επιβάρυνση της υγείας τους από ενδεχόμενη ασθένεια. Στην ουσία δεν τους παρείχε την υπηρεσία για την οποία τους χρέωσε.
  Θέσπιση ειδικής ελάχιστης κλίμακας ασφάλισης του τομέα σύνταξης για όσο καιρό διαρκεί η παρούσα οικονομική κατάσταση.
  Έκδοση ξεχωριστών λογαριασμών για τον τομέα υγείας και τον τομέα σύνταξης.

  Όλα τα παραπάνω βέβαια ισχύουν εφόσον το κράτος μας θεωρεί σοβαρούς και υπεύθυνους. Κατά τα φαινόμενα και τις κινήσεις του, το κράτος μοιάζει να μας θεωρεί ασόβαρους και ανεύθυνους οπότε πρέπει να μας βάλει σε τάξη πριν βάλει τα του οίκου του σε τάξη.

  Απαράδεκτο λοιπόν το προς δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο (τουλάχιστον ως προς τις οφειλές των ελεύθερων επαγγελματιών) μιας και η καθαρά εισπρακτική του φιλοσοφία θάβει και την τελευταία ελπίδα για δίκαιη λύση του προβλήματος.

  Γαστουνιώτης Χρήστος
  Ελεύθερος επαγγελματίας

 • 12 Μαρτίου 2015, 22:39 | χρηστος σπυροπουλος

  Οι τρεχουσες εισφορες μου ειναι 450 ευρω το μηνα . αν κατεβω και 3 κατηγοριες παω στα 350 ερω το μηνα , ποσο ηδη πολυ δυσκολο να πληρωνεται καθε μηνα . Πως θα πληρωνω 350+ 100 = 450 ευρω (τρεχουσα + δοση ) για 2-3 χρονια οταν τα 450 ευρω δεν μπορουσα ηδη να τα πληρωσω και εφτασα σε αυτην την κατασταση ?? Αρα λοιπον πρεπει να γινει κεφαλαιοποιηση και ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ της τρεχουσας εισφορας απο την δοση. Για να μπορεσω να πληρωσω τρεχουσες εισφορες αυτες δεν μπορει να ειναι παραπανω απο 200-250 ευρω το μηνα , αλλιως δεν θα μπορεσω να συμμετασχω.

 • 12 Μαρτίου 2015, 21:06 | Γιώργος

  Ως πολίτης που εντός του 2014 εν μέσω κρίσης πλήρωσα 17.000 € σε ασφ. ταμεία για ληξιπρόθεσμες και τρέχουσες εισφορές και εξόφλησα οριστικά έχω να πω ότι η ρύθμιση είναι ατυχής. Αν είχες να αντιμετωπίσεις μόνο τα οφειλόμενα θα ήταν εντάξει. Επειδή όμως βγαίνουν συνέχεια τα καινούρια δεν τα προλαβαίνεις. Εγώ έτυχε και τα πρόλαβα αλλά ζορίστηκα και είμαι η μεγάλη εξαίρεση.
  1) Πρέπει να καταργηθούν οι προσαυξήσεις.
  2) Η ρύθμιση να είναι μόνιμη.
  3) Για κάθε καθυστέρηση να επιβάλλεται ένα λογικό επιτόκιο 3%.
  4) Οι ελ επαγγελματίες πληρώνουν 120 € το χρόνο ΟΑΕΔ. Όσοι έχουν μικρά εισοδήματα ή μηδενικά να τους πληρώνει ο ΟΑΕΔ ένα μέρος των ταμείων. Πρωτίστως της υγείας για να μην έχουμε ανασφάλιστους.
  Με το σύστημα που προτείνω όποτε έχει λεφτά ο κόσμος θα πληρώνει και θα μπαίνουν λεφτά στα ταμεία.
  Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα και οι προσαυξήσεις είναι κλοπή. (Για 7.500 οφειλή που καθυστέρησε για 3 χρόνια μου ζητούσαν 3.000 προσαυξήσεις τις οποίες και απέφυγα λόγω εφάπαξ εξόφλησης. Έτσι δεν πληρώνει κανείς διότι ορθά θεωρεί ότι τον κλέβουν)
  Επίσης δεν πήγαν να ελέγξουν το αφεντικό μου, που δε μου πλήρωνε ασφ. εισφορές καλυπτόμενος πίσω από το μπλοκάκι μου (έτσι γεννήθηκαν τα χρέη μου).

 • 12 Μαρτίου 2015, 20:05 | Αλεξάνδρα Μαρίνου

  Επισήμανση ως προς την παρ. 3 του άρ. 26, σύμφωνα με την οποία «Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1η/02ου/2015 και εφεξής» και την περ. β’ της παρ. 13 του άρ. 26, σύμφωνα με την οποία «… η δε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση: ….. β. μη καταβολής τρεχουσών εισφορών».

  Εάν λ.χ. δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα άνω της πενταετίας, οφείλει εισφορές στο Ταμείο Νομικών από το έτος 2013 έως και σήμερα, για να υπαχθεί στη ρύθμιση, θα πρέπει πρώτα να εξοφλήσει τις τρέχουσες εισφορές, δηλαδή να καταβάλει τοις μετρητοίς ποσό περίπου 2.500 ευρώ.

  Η εν λόγω προϋπόθεση, η οποία ίσχυε και υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, καθιστά στην πράξη σχεδόν ανέφικτη την υπαγωγή σε ρύθμιση, καθώς είναι πολύ δύσκολη η άμεση καταβολή τόσο υψηλού ποσού εν μέσω κρίσης, ιδίως για δικηγόρους με ελάχιστη ή μηδενική δραστηριότητα.

  Εάν απαλειφθεί αυτή η προϋπόθεση, είναι βέβαιο ότι μεγάλος αριθμός οφειλετών θα προστρέξει σε υπαγωγή στη νέα ρύθμιση.

 • 12 Μαρτίου 2015, 20:53 | Κωστας

  1.Γιατί να χάνεται η ρύθμιση στον ΟΑΕΕ αν δεν πληρώσεις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές?Πως θα μπορέσει κάποιος να αντεπεξέλθει όταν έχει και τις τρέχουσες και την ρύθμιση?
  2.Γιατί να μην κεφαλαιοποιηθούν στον ΟΑΕΕ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και να αποπληρώνονται σταδιακά?
  3.Γιατί στον ΟΑΕΕ δεν βγαίνουν έξω οι εισφορές που αφορούν ιατροφαρμακευτική
  περίθαλψη,για όσους δεν είχαν θεωρημένα βιβλιάρια και δεν τους παρείχε ο ΟΑΕΕ καμία περίθαλψη?
  4.Θα μπορούσαν ίσως στον ΟΑΕΕ να κάνουν μεταφορά ποσών από καταβληθέντες εισφορές,μιας και το καινούργιο σύστημα θα χορηγεί σύνταξη βάση των εισφορών
  που έχουν καταβληθεί?
  5.ο ΟΑΕΕ αποτελεί ειδική περίπτωση και δεν μπορεί να «τσουβαλιάζεται» σε ρυθμίσεις ίδιες με ΙΚΑ

 • 12 Μαρτίου 2015, 20:25 | Αγοραστάκης Μιχαήλ

  Το άρθρο 3. «Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1η/02ου/2015 και εφεξής», ήταν και θα είναι, ο λόγος για τον οποίο συνάδελφοι μηχανικοί, μέλη του ΤΣΜΕΔΕ απέιχαν και θα απέχουν από τη ρύθμιση. Μετά από «καλοπροαίρετες» παρατάσεις καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των εξαμήνων τόσο του έτους 2014 όσο και του Α εξαμήνου του 2015, δεν ήταν/είναι δυνατή η υπαγωγή και των τρέχουσων εισφορών στη ρύθμιση.

  Η υπαγωγή και των τρέχουσων εισφορών (Α εξαμήνου) για τους συνεδέλφους μηχανικούς που έχουν ήδη οφειλές από τα προηγούμενα έτη θα αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο υπαγωγής στη ρύθμιση.

  Ταυτόχρονα αντισταθμίζει σε μικρό βαθμό τη μη δυνατότητα υπαγωγής στο άρθρο 2 «ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ που ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα, σε περίπτωση αποδεδειγμένου μηδενικού εισοδήματος κατά το έτος χρήσης 2014, μη συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων ανεργίας και προνοιακών παροχών, αναστέλλεται μετά από αίτησή τους το σύνολο των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 μηνών», δίδοντας μία «ανάσα» αλλά και τη δυαντότητα συγκέντρωσεις των χρημάτων για την καταβολή των εισφορών του Β εξαμήνου.

  Καθώς, τοσο οι επιπτώσεις τις λιτότητας και των οριζόντιων περικοπών όσο και οι παράλογες αυξήσεις των εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ σε συνδιασμό με μη δυνατότητα διακοπής επαγγελματικής δραστηριότητας, έχουν πλήξει μεγάλη μερίδα, ιδιαίτερα νέων μηχανικών, που υπο-απασχολείται και παρουσιάζει εισοδήματα το 2014 όχι μηδενικά αλλά πολύ κοντά στο όριο της φτώχειας.

  Οπότε θα ήθελα να προτείνω, την υπαγωγή και του τρέχον εξαμήνου (Α εξάμηνο 2015) στη ρύθμιση για άτομα τα οποία έχουν ήδη οφειλές από προηγουμενα έτη και δεν έχουν προβεί σε κάποια άλλη σχετική ρύθμιση.