Άρθρο 81 Ποινικές κυρώσεις (άρθρα 54 και 57 της Οδηγίας)

Το άρθρο 39 εφαρμόζεται και στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς του άρθρου 43.