Άρθρο 19 Προϋπολογισμός και Οικονομική Διαχείριση

1. Η Αρχή καταρτίζει δικό της προϋπολογισμό που συντάσσεται με ευθύνη του Προέδρου της. Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της διαθέτει πλήρη αυτοτέλεια και δεν απαιτείται σύμπραξη άλλου οργάνου. Διατάκτης είναι ο Πρόεδρος της Αρχής.
2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται σε ετήσια βάση και υποβάλλεται απευθείας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Δημόσιο Λογιστικό.
3. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής ανήκει αποκλειστικά σ’ αυτήν, στο πλαίσιο της πλήρους αυτοτέλειάς της. Επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεων από έναν λογαριασμό σε άλλον και μεταξύ διαφορετικών μειζόνων κατηγοριών, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αρχής, εφόσον δεν τροποποιείται το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού που έχει αρχικώς εγκριθεί από τη Βουλή. Η μεταφορά πιστώσεων γίνεται με απόφαση της Αρχής και κοινοποιείται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
4. Ο προϋπολογισμός της Αρχής μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Αρχής, που υποβάλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
5. Η Αρχή μπορεί να μετέχει σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά ή άλλα προγράμματα. Για τον σκοπό αυτό η Αρχή, με απόφαση του Προέδρου της, μπορεί να ανοίγει σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής ειδικό λογαριασμό, στον οποίο θα μεταφέρονται οι πιστώσεις από τα προγράμματα αυτά και από άλλους πόρους από την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ ή το νόμο. Η διαχείριση και ο έλεγχος του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού ρυθμίζονται από τον ειδικό κανονισμό του άρθρου 2 παράγραφος 3 του ν. 3051/2002. Η Αρχή έχει πλήρη αυτοτέλεια στη διαχείριση του λογαριασμού αυτού.
6. Για τις πιστοποιήσεις που χορηγεί με βάση τα άρθρα 42 και 43 του ΓΚΠΔ, η Αρχή με απόφασή της μπορεί να προβλέπει την καταβολή τελών και να καθορίζει το ύψος τους, τους σχετικούς όρους και τη διαδικασία. Οι πόροι από τα τέλη αυτά κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.
7. Για τη συμμετοχή των μελών και του προσωπικού της Αρχής σε συλλογικά όργανα που συγκροτούνται στο πλαίσιο πραγματοποίησης έργων χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η Αρχή με απόφασή της μπορεί να ορίζει το ύψος των πρόσθετων αμοιβών, αναλογικά εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις ως άνω πηγές χρηματοδότησης και δεν προκαλούν επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.
8. Η άσκηση του οικονομικού ελέγχου της Αρχής διεξάγεται με τρόπο που να μην παρεμποδίζει τη λειτουργία της και να μην επηρεάζει την ανεξαρτησία της.

 • Ενόψει περιορισμένων οικονομικών μέσων της ΑΠΔΠΧ, θα μπορούσε να προβλεφθεί διοικητικό τέλος εποπτείας με απευθείας χρηματοδότηση από την αγορά, όπως π.χ ο ICO στο Ενωμένο Βασίλειο, αλλά και άλλες Ανεξάρτητες Αρχές όπως η ΕΕΤΤ.

 • 19 Αυγούστου 2019, 23:39 | ΟΛΓΑ ΤΣΙΠΤΣΕ

  Κανένα βαθυ και ουσιαστικό management για την λειτουργία της Αρχής
  και ξαφνικά χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση αναφέρονται οι πιστοποιήσεις των άρθρων 42&43 ΓΚΠΔ που ναι μεν αυτές όπως και όλες οι πιστοποιήσεις που ΠΡΕΠΕΙ να δίνει η ΑΠΔΠΧ , πρέπει να έχουν το. κύρος και την ομπρέλα της Αρχής αλλά πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα τα κριτήρια και η διαδικασία κάτι που δεν ρυθμίζεται στο παρόν.

  Όλγα Τσιπτσέ
  Δικηγόρος Θεσσαλονίκης LL.M παρ΄αρείω πάγω
  Διαπ.Διαμεσολαβήτρια – GDPR/DPO expert. (Dpo at DST etc)
  Αντιπρόεδρος στο Ινστιτούτο Επαγγελματιών Ιδιωτικότητας Β. Ελλάδος

 • 16 Αυγούστου 2019, 20:36 | Γιώργος Ρουσόπουλος

  Δεν ορίζονται πως θα αξιοποιούνται οι πόροι από καταβολή τελών (προφανώς δεν μπορεί να αξιοποιούνται όπως αυτοί από ερευνητικά) που καταλήγουν στον ειδικό λογαριασμό της παρ. 5.
  Προτείνεται να είναι δυνατή η χρήση τους για την επίτευξη των σκοπών της Αρχής. Επίσης, προτείνεται να χρησιμεύει ο λογαριασμός αυτός και για την προσωρινή κάλυψη εξόδων μετακινήσεων Προέδρου – μελών και προσωπικού της Αρχής. Ειδικά το τελευταίο είναι σημαντικό, καθώς σήμερα, το προσωπικό της Αρχής επιβαρύνεται ιδιαίτερα λόγω των μετακινήσεων για συνεργασία με τις άλλες εποπτικές αρχές της ΕΕ, έστω και για προσωρινό διάστημα.